گروه نرم افزاری آسمان


اطاعت پدر و مادر


س 565 : در صورتی که فرزند به دلیل سخت گیري والدینش کارهایی را که خلاف شرع هم نیست، ولی با نظر والدین او مخالف
است انجام دهد و از آنها مخفی کند یا با دروغ مصلحتی مانع آگاهی آنها شود، آیا این کار صحیح است یا خیر؟ ج: هو العالم;
چنانچه از آنها مخفی کند و والدین مطلع نشوند اشکال ندارد، ولی دروغ گفتن جائز نیست. س 566 : بعضی افراد در مجالس
خانوادگی خود شرکت می کنند و این در حالی است که اقوام آنها پایبند به اصول اخلاقی و شرعی نیستند. در این میهمانی ها
دختران بی حجاب یا بعضاً پسرها درحضوردختران می رقصند. وقتی به این افراد اعتراض می کنیم، می گویند مجبوریم و والدین
می گویند با شرایط خانواده ما ایجاب می کند. نظرتان درباره این قبیل توجیهات چیست و اصولا اجبار در چه مواقعی توجیه کننده
می تواند باشد؟ ج: هو العالم ;شرکت در این گونه مجالس جائز نیست و اجبار معنی ندارد و اگر به حد اکراه برسد بر خودشان
جائز است نه دیگران. س 567 : اگر پدر و مادر به فرزند خود بگویند که می خواهیم به شهر خود برویم، با ما بیا. فرزند بگوید منصفحه 63 از 95
می خواهم در حوزه علمیه ادامه تحصیل بدهم. ولی پدر یا مادر و یا هر دو ناراحت می شوند یا او را عاق می کنند، در صورت
تعارضِ دستور پدر و مادر، قول کدام یک مقدم و در همه امور محدوده اطاعت پدر و مادر و موارد آنها را بیان فرمائید؟ ج: هو
العالم ;در فرض اول در صورتی که تالی فاسدي بر رفتن به شهرشان مترتب بر فرزند نشود ولو عسر و حرج یا ضرر معتنی به باید به
فرمان پدر و مادر عمل کند والا لازم نیست. و در فرض دوم مخیر است بین اطاعت پدر و مادر ولو در روایات تأکید در اطاعت
مادر شده است، ولی لزومی نیست.
تادیب فرزند
« لاتؤدّبوااولادکم با خلاقکم، لأنّهم خلقوا لزمان غیر زمانکم »: س 568 : این جمله منسوب است به امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود
مراد از این عبارت چیست؟ ج: هو العالم ;مراد از این روایت ظاهراً این است که در امور عادي مقتضاي خلق حسن این است که به
آداب عرفیه زمان و مکان عمل شود. صله رحم س 569 : صله ارحام با کسانی که مفسده دارند و موجب تغییر فرهنگ اسلامی
خانواده یا تغییر اخلاق و حرکات و سکنات اهل خانواده می شوند، جایز است یا نه؟ ج: هو العالم ;اگر صله رحم با نهی از منکر
مزاحم شد، نهی از منکر مقدم است ;یعنی صله رحم در این مورد جائز نیست. س 570 : حکم صله ارحام با چند دسته زیر چگونه
می باشد؟ الف) با اقوامی که از اهل سنت هستند. ب) با اقوامی که علناً احکام شرعی را به سخره می گیرند؟ ج) با افرادي از فامیل
که پدر و مادر امر کرده اند که باید با آنها قطع رابطه کنیم؟ ج: هو العالم ; 1) با اقوام اهل سنت نباید قطع رحم شود. 2) قطع رحم با
( کسانی که احکام شرعیه را مسخره می کنند جایز است خصوصاً اگر قطع رحم سبب شود که احکام الهی را مسخره نکنند. 3
اطاعت پدر و مادر در امر به مُحرّم - قطع رحم - لازم نیست.
مجسمه سازي
س 571 : نظر مبارك درباره مجسمه سازي و خریدو فروش مجسمه چه می باشد؟ نقاشی و طراحی چه حکمی دارد نظر معظم له
درباره نقاشی هاي مینیاتوري که معمولا هیئت پوشیده اي از زنان را ترسیم می کند، بفرمایید و آیا خرید و فروش این تابلوها جایز
می باشد یا خیر؟ ج:هوالعالم;مجسمه سازي جایزنیست.خریدوفروش آن جائزاستولی نقاشیومعامله برآن اشکال ندارد.
سرقت
س 572 : تلفن موبایل زیدي را قهراً از او ربودند بدون اینکه سارقین را بتوانند شناسایی کند، ولی الان به کمک مخابرات توانسته
متهم یا متهمین به سرقت را ردیابی کند. اما متهم منکر سرقت یا همکاري با سارقین است. وي می گوید: چنین موبایلی پیش من
نیست، ولی براي اینکه دادگاهی نشود و به زندان نرود، حتی حاضر است بیش از قیمت آن موبایل را بپردازد. آیا براي شاکی اخذ
آن مبلغ از باب مصالحه براي ترك مخاصمه جایز است؟ ج: هو العالم ;بلی جایز است ولی اگر اطمینان پیدا کند که او برّي است
جایز نیست.
سیاسی
س 573 : گوش دادن به اخبار رادیوهاي خارجی اشکال دارد یا خیر؟ ج: هو العالم ;خیر، اشکال ندارد. س 574 : حکم حدود
مقررات جمهوري اسلامی، چه می باشد. ج: هو العالم ;آنچه با شرع اسلام موافق است باید عمل شود و آنچه مخالف است، جایز
نیست. س 575 : شخصی که در راه یک حاکم ظلم و جور (هر چند نیت خیر داشته باشد) جان خود را از دست بدهد و حرکتش بهصفحه 64 از 95
سود آن حاکم باشد. آیا این فرد شهید فی سبیل الله تلقی می شود؟ ج: هو العالم ;ابداً ;بلی، چنانچه شخصی دردستگاه حاکم ظالم
شغلی بگیردفقط براي آنکه به مردم بیچاره کمک کند، مانند علی بن یقطین که به امر امام کاظم(علیه السلام)براي خدمت شیعیان
ازوزراي بنی عباس شده بود چنین فردي از بزرگان دین محسوب است. س 576 : کسی که در پرسیدن سئوال طوري بپرسدکه
بتواندازآن برعلیه هدف یک مرجع استفاده کند حکمش چیست؟آیااین شخص کارفسق می کندیاخیر؟ ج: هو العالم ;چنانچه
متعمد باشد،فاسق استواگر از روي جهل و نادانی چنین کاري بکند وبعدبفهمد و توبه کند و عمل خود را تصحیح نماید، خداوند
تعالی ارحم الراحمین است و او را می بخشد. س 577 : اگر فردي از طرف مجتهد جامع الشرایطی مأمور به امري باشد که هنگام
انجام این امر جان خود را از دست بدهد، مثلا جهت حفظ ارض و ایجاد امنیت در مملکت در مبارزه با اشرار مواد مخدر و غیره
کشته شود، آیا حکم شهید فی سبیل الله را دارد یا خیر؟ ج: هو العالم ;بلی، در صورتی که آن مجتهد جامع الشرائط حکم کند به
آن عمل، حتی با احتمال عقلائی به خطر یا اطمینان به آن. س 578 : اطاعت از ولایت فقیه در زمان حاضر از لحاظ شرع چگونه
است؟ آیا می توان اعتقاد نداشت؟ ج: هو العالم ;اطاعت از ولی فقیه اگر مجتهد جامع الشرایط باشد که طبق موازین شرعیه انتخاب
شده است و نیز آن امري که به آن امر می کند امري مربوط به اجتماع و اداره مملکت باشد بلی، لازم است. ولی در موارد شخصیه
اطاعت لازم نیست. کذب س 579 : اگر تقلب در امتحانات دروغ عملی به حساب آید، آیا تقلب در مواقع اضطرار جایز است؟ چون
: دروغ در مواقع ضرر عرضی و مالی جایز است؟ ج: هو العالم ;بلی، با تشخیص موقع اضطرار موجب سقوط تکلیف است. س 580
اگر شخصی هازل دروغ می گوید ولی قصد دروغ ندارد، آیا از مستثنیات کذب شامل او می شود؟ ج: هو العالم ;هازل اگر اخبار
حرام نیست. امر به معروف و نهی از منکر « اي شجاع » : کند، حرام است. ولی اگر به قصد انشا باشد، مثل این که به آدم ترسو بگوید
س 581 : ملاك تشخیص معروف از منکر دررفتارهاي اجتماعی چه می باشد؟ اگر محرز شود که رابطه پسر و دختر رابطه اي است
که حرمتش بیان شده وظیفه آحاد مردم در نهی از منکر چیست؟ ج: هو العالم ;در همه موارد میزان احکام شرعیه است و در
صورت ثبوت منکر براي تمام افراد نهی از منکر در صورت احتمال تأثیر، واجب است. س 582 : در زمان حاضر با توجه به شرایط
زمانی و مکانی وظیفه مقلدین نسبت به امر به معروف و نهی از منکر چیست و وظیفه ما در برخورد با انحرافات و مسایل خلاف
شرع مثل فساد اخلاق و بدحجابی که در جامعه گسترش پیدا کرده با توجه به در نظر گرفتن این مطلب که شرایط امر به معروف
حاصل نیست چه می فرمایید؟ ج: هو العالم ;وظیفه هر فردي است که امر به معروف و نهی از منکر کند، به شرط آنکه احتمال تاثیر
بدهد و ضرري هم متوجه او نشود. س 583 : رفت و آمد به منازل اشخاصی که نماز نمی خوانند و خمس و زکات نمی پردازند چه
حکمی دارد؟ ج: هو العالم ;چنانچه احتمال دهید نرفتن شما سبب شود که ترك منکر کند، واجب است بلکه چنانچه تالی فاسدي
نداشته باشد اولین مرتبه نهی از منکر، ترك مراوده است.
هبه
س 584 : ملکی در اختیار کمیته امداد جهت آموزشگاه و یا هر نهادي با تشخیص کمیته امداد و موافقت قبلی و کتبی آن قرار داده
شده. ملک فوق الذکر قابلیت انتفاع غرض واهب را ندارد و شهرداري منطقه نیز به جهت نامناسب بودن ملک براي ایجاد کارگاه
آموزشی مخالفت نموده است. لذا این نهاد نیت خیرخواهانه واهب را در تهران، به مرحله اجرا گذاشته است با شرایطی که واهب
ملک را در اختیار کمیته امداد قرار داده و از طرفی نیز قابل اجرا و بهره برداري نبوده، اکنون تبدیل به احسن شده است و در مرحله
بهره برداري می باشد و ملک موهوب را در اختیار شهرداري قرار داده است. لذا متمنی است حضرت عالی نظر مبارکتان را نسبت به
این تغییر و تحول بفرمایید. ج: هو العالم ;تغییر و تحول اشاره شده همه اش صحیح است و ورثه آن مرحوم حق رجوع ندارند. چون
هبه ولو عقد جایز است، ولی مردن واهب موجب لزوم می شود و به عبارت دیگر خود واهب حق رجوع دارد و ورثه حق ندارند. بهصفحه 65 از 95
علاوه تصرف به نقل آنچه هبه شده است و تبدیل آن، موجب سقوط جواز رجوع است. به هر حال ورثه هیچ حقی ندارند. س
585 : علی به حسین اتومبیلی را هدیه داد، به شرط اینکه حسین در اتومبیل هیچ تصرفی ننماید. آیا این شرط صحیح است؟ حکم
هبه درمساله چیست؟ ج: هو العالم ;شرط صحیح است و هبه هم صحیح است، حسین اگر تخلف کرد علی می تواند پس بگیرد ولو
تصرفی باشد که فی نفسه موجب لزوم هبه بشود. س 586 : از منظر بعضی از آیات عظام هدیه دادن ظروف نقره اي بلااشکال می
باشد، « آنیه » باشد، حال قبول هدیه و خرید به قصد هدیه دادن چگونه است؟ ج: هو العالم ;به نظر من در صورتی که از مصادیق
جایز نیست.
عقاید
س 587 : شخصی در بعضی مسائل عقیدتی دچار انحرافاتی باشد آیا استفاده یا نقل قول از مطالب او در مواردي که اعتقاداتش
صحیح می باشد، جایز است و آیا این عمل باعث ترویج او نمی شود؟ ج: هو العالم ;خیر ترویج باطل صدق نمی کند و اشکال
ندارد و به عبارت دیگر: ینظر الی ما قال لا الی من قال. س 588 : نظر مبارك در موردشخصیت،افکار،عقایدومذهب ابن عربی
وي را تأیید کرده و « مجالس المومنین » و قاضی نورالله شوشتري(ره) در « اربعین » چیست؟ کسی که هر چند امثال شیخ بهایی(ره) در
وي را متهم به اختلال عقل کرده و « بشارة الشیعه » از او تجلیل نموده اند و قائل به تشیع او شده اند. اما همچون فیض کاشانی(ره) در
مستغنی از شناخت امام زمان(س) « فتوحات » از زمره گمگشتگان و گمراهان به حساب می آورد و چون ابن عربی، خود را در
دانسته وي را ملامت کرده و محکوم به مرگ جاهلیت نموده است. و نیز محدث نوري(ره) وي را در میان علما و نواصب عامه
دشمن ترین با شیعه می داند و لذا ملاصدرا را به جهت ستایش ابن عربی مذمت می کند. اما از طرف دیگر بزرگانی همچون
آقا وحید بهبهانی در؟ و برخی دیگر وي را به جهت کلمات « الحیوة » علامه مجلسی(ره) در عین ،« حدیقۀ الشیعه » مقدس اردبیلی، در
کفرآمیزش در فصوص و یا فتوحات تکفیر کرده اند و اورا وحدت وجودي ملحدي می دانند. و ثانیاً از آنجا که عرفان مصطلح
امروزي مکتبی است درس آموخته از عقاید و اندیشه هاي ابن عربی و بسیاري از عرفاي شیعه (حتی ازمیان فقها) درقرون اخیر
فصوص و یا فتوحات وي را در اعلا مرتبه عرفان نظري تدریس یا تحشی و یا تشریح نموده اند. چون عظیمی از جوانان شیعه که
خواستار عرفان حقیقی و منظور نظر امام زمان(ع) می باشند به سرگردانی و حیرت دهشتناکی دچار شده اند ;لذا در وانفساي فقدان
امام سلام الله علیه، جهت دستور وارده به حضرتعالی رجوع نموده و از شما که نائب حضرتش و حجت او برمائید عاجزانه التماس
دعا داشته، طالب ارشادات و رهنمودهاي حضرتتان می باشیم. خداوند متعال سایه عزتتان را بر سرمان مستدام بدارد و شما و ما را
در زمره منتظران و یاران امام(ع) قرار دهد. ج: هو العالم ;راجع به محی الدین بهترین کلام، کلام فیض کاشانی است والا کلمات او
قابل توجیه نیست. مراجعه کنید به موارد ذیل: 1 استغناء از وجود امام زمان(عج) 2 نجات جمیع ملل از عذاب 3 نوح را اهل تفرقه
پنداشتن. 4 روافض را به صورت خنازیر دیدن. 5 التزام به وحدت وجود. مثلًا می نویسد اعتراض حضرت موسی به هارون در آن
زمان که به طرف قوم خود برگشت و آنها را گوساله پرست دید، براي این بود که چرا نگذاشتی آنها گوساله را پرستش کنند؟ تا
آنکه می گوید: عارف کسی است که خدا را در همه چیز ببیند، بلکه او را عین آن چیز ببیند. یا آنکه می گوید سبحان من
اظهرالاشیاء و هو عینها ;هاشم معروف حسنی می نویسد که محی الدین مدعی شده است که هنگامی که مرد با زن مباشرت می
کند، خداوند در زن قرار می گیرد و در این باره به محبت پیامبر(ص) به زنان استدلال کرده است. ملاطاهر قمی می نویسد که ابن
عربی وجود خالق و مخلوق را یکی می داند. در رفص عیسوي می گوید: نصاري که کافر شدند براي این بود که خدا را در عیسی
فقط منحصر کردند و گفتند تنها عیسی خدا است و حال آنکه همه عالم از غیب و شهود خدا هستند. در رفص شعیبی می گوید:
من عرف نفسه فقد عرف ربه و هر که خود را شناسد که خدا است، پس خدا را شناخته. زیرا خداوند به صورت خلق خود است،صفحه 66 از 95
مجلسی مراجعه کنید. و اما حقیقت عرفان اختصاص به « عین الحیاة » بلکه عین خلق، حقیقت او است براي اطلاع بیشتر به کتاب
شخص و جمعیتی ندارد و راه رسیدن به آن، تحصیل عقاید صحیح و عمل به وظایف شرعیه است و عبادات را با حضور قلب انجام
دادن است. و اما آنچه مصطلح است بین متأخرین که اطلاق می شود بر جمعیت خاصی، اصل آن دو قسم است: عرفان علمی و
عرفان عملی و هر دو قسم شعب مختلفه دارد بعضی در ضلالت و بعضی بهتر. بنابر این تعریف جامع و همچنین قضاوت نمی توان
نمود. س 589 : مدتی است که در شهر مقدس قم فعالیت فرقه هاي صوفیه در حال گسترش است و افراد زیادي از جمله جوانان را
جذب محفل خود نموده اند. تکلیف مؤمنین به خصوص جوانان در این باره چیست؟ ج: هو العالم ;فرق صوفیه در فساد مقول به
تشکیکند، نمی شود حکم صادر نمود مگر آنکه عقیده آنها را معین نموده، بعد حکم می نماییم. س 590 : هر نوع تبلیغ از افکار
صوفیه و اعانت به فرقه هاي مختلف آنان چه حکمی دارد؟ ج: هو العالم ;تبلیغ افکار خلاف شرع انور از محرمات اکیده است.
نهایت باید معلوم شود خلاف شرع است تا حکم به حرمت شود. س 591 : قائلین به وحدت وجود از دیدگاه حضرتعالی چه حکمی
دارند؟ ج: هو العالم ;چنانچه معناي وحدت وجود را بدانند و قائل به وحدت وجود باشند و به توالی فاسده آن معتقد شوند، یقیناً
مرتد و کافرند و روي همین اصل عده اي از فقهاي بزرگ حکم به ارتداد و فساد محی الدین نموده اند. س 592 : فرمایش
امیرالمؤمنین(علیه السلام) (اِنَّ الله خَلَقَ الجَنَّۀ لِمن اطاعُه و لو کان عبداً حبشیّاً و خَلَقَ النّار لِمَن عصاه و لو کان سیّداً قریشیاً) آیا
: مخصص بر اطلاق و عموم در کلام حضرت وارد شده؟ ج: هو العالم ;ظاهراً مقیدي ندارد مگر موارد شفاعت و امثال آن. س 593
کافر کیست و آیا کافر غیر حربی هم وجود دارد و آیا حکم به سلب ملکیت از آنها می شود یا نه؟ ج: هو العالم ;کافر کسی است
که خدا را یا پیغمبر اسلام(ص) را قبول ندارد. کافر حربی کافري است که مانند اسرائیل در حال جنگ با مسلمانان است و اموال
چنین کافري مباح است. س 594 : الف: یکی از استدلال هاي متکلمین بزرگوار امامیه بر عصمت امام(علیه السلام)این است که یکی
از شؤون امامت ریاست دنیویه است و از فرائض این منصب گرفتن حق مظلوم از ظالم می باشد و این فریضه امکان پذیر نیست مگر
با عصمت. در مقابل متکلمین عامه گفته اند که این امر با داشتن ملکه عدالت ممکن می باشد و عصمت براي احقاق حق مظلوم از
ظالم لازم نیست. سؤال این است که نظر حضرت عالی نسبت به این امر چیست؟ با قطع نظر از سایر شؤون امامت و سایر ادله
عصمت، آیا براي احراز ریاست دنیویه داشتن ملکه عصمت شرط است؟ ج: هو العالم ;آن چه گفته شده است در مقام استدلال
مربوط به ریاست دنیویه نیست، مربوط به امامت است و آن منصبی است به نصّ آیه کریمه بالاتر از منصب نبوت، و اما براي
ریاست دنیویه، عصمت شرط نیست. س 595 : اگر انسان از گناهان خود توبه کند، فشار قبر را خواهد دید. اگر چنین باشد آیا با
عدالت خداوند متعال سازگار است ؟ چون که در قرآن آمده: (انه کان توابا). ج: هو العالم ;اگر انسان با رعایت شرایط از گناه توبه
کند به آن نحوي که در کتب نوشته شده و بعد از آن هم هیچ گناهی انجام ندهد، فشار قبر ندارد. س 596 : بنده چند وقتی است که
به شدت بحث عرفان و نحوه سیرو سلوك و فناء فی الله را دنبال می کنم و خیلی مشتاقم بدانم که عرفا به چه حالی دست پیدا می
کنند که جز خدا با هیچ چیز آرامش نمی یابند. ولی چون در این مورد استادي نداشتم، سر درگم مانده ام تقاضا دارم کمک کنید.
خیلی زودتر خواهش می کنم. ج: هو العالم ;بحث عرفان و مراتب آن به حدي مختلف و خطرناك است که راجع به یکی از مسائل
آن حضرت امیر علیه الآف التحیه و الثناء می فرماید: بحر عمیق ولاتلجه، و بزرگان از عرفا اعتراف به سردرگمی در بعضی مسائل
آن نموده اند و جماعتی از آنها گمراه شده اند و روایاتی در مذمّت بعضی از آنها صادر شده است شما اگر مایلید به مقامات عالیه
برسید به وظایف شرعیه اتیان واجبات و ترك محرمات عمل کنید که ترك بعضی از آنها بسیار سخت است و ;اتیان به مستحبات
شرعیه، خواهید درك کرد چه حالات روحانی و معنوي به شما دست خواهد داد و چه لذتی می برید، خلاصه از در خانه اهل بیت
علیهم السلام به جاي دیگر نروید، همه چیز در همان جا است. س 597 : یکی از برادران روي بدن خود خالکوبی داشته، حال توبه
کرده، حکم نماز و غسل و بقیه اعمال ایشان بعد از توبه کردن چگونه است؟ آیا باید خالکوبی را از بین ببرد یا نه و حکم اعمالصفحه 67 از 95
وي قبل از توبه قبل از اینکه نمی دانست حرام است چه می شود؟ ج: هو العالم ;چنانچه خالکوبی به نحوي است که روي بدن جاي
وضوء و غسل جسمیت دارد و آب به بشره نمی رسد نمازهایی که با چنین وضوء و غسلی خوانده باطل است و براي اعمال بعد باید
رفع مانع ولو به وسیله داروي طبی نموده و بعد وضوء بگیرد و غسل کند و اگر جسمیت در ظاهر بدن ندارد اعمال گذشته صحیح
است و براي اعمال بعد هم لازم نیست خال را از بین ببرد. س 598 : در آخرت حساب و کتاب چگونه به عمل خواهد آمد؟ هر
کس به زبان خود یا در آن موقع همه به زبان مشترك و زبان اصلی یعنی زبان قرآن که همان عربی هست، مورد بازخواست قرار
خواهیم گرفت؟ ج: هو العالم ;کیفیت مکالمه در آن عالم با این عالم فرق داردولذااعضاي بدن غیراززبان،شهادت می دهند. س
599 : آیا مسلمانان می توانند با افراد مسیحی که براي کارهاي خدماتی اینجا می آیند غذا بخورند و دست بدهند جایز می باشد یا
خیر؟ ج: هو العالم ;دست دادن جائز است و غذا هم می توانند با هم بخورند، مشروط به اینکه این گونه رفتار با افراد مسیحی
موجب تقویت کفر و کافر نشود. س 600 : آیا هر کافري مشرك و هر مشرکی کافر است؟ ج: هو العالم ;هر مشرك کافر است ولی
هر کافر مشرك نیست. مثلًا اهل کتاب یهود و نصاري کافرند، ولی مشرك نیستند. س 601 : مراد از آیه (کل من علیها فان و یبقی
وجه ربک) چیست؟ ج: هو العالم ;آیه دلالت می کند بر اینکه چون عالم دنیا مقدمه عالم آخرت است پس هر چه در دنیا است
زمانش بسر می آید و نشأة آخرت طلوع می کند، و از این مقدمه به غرض اقصی یعنی آخرت منتقل می شوند.
ارتداد
س 602 : شخصی در تهران خود را روحانی و طلبه اي سابق معرفی می کند و می گوید که الآن مسیحی شده و در مکان هاي
عمومی مثل قهوه خانه ها به نقد دین مبین اسلام، خصوصاً مذهب حقه شیعه اثنا عشري می پردازد و در اثناي نقد دین به ائمه
معصومین(علیهم السلام) و علماو مراجع عظام تشیع اهانت هاي جدي و قبیح می کند و براي تبلیغ مسیحیت و دعوت به آن شرکتی
نیز تأسیس نموده است. آیا در مورد شخص مفروض اولا عنوان مرتد و سب النبی صدق می کند؟ و ثانیاً نتایج « صلیب » باآرم و نام
دو عنوان مذکور مسیحی حکم اعدام و حرام شدن اموال وزن اوبرخودش;جاري است یاخیر؟ ج: هو العالم ;چنانچه مقرّ است به
اینکه مسیحی شده است یا بیّنه قائم باشد بر آن و یا این که ثابت شود سب نبی(صلی الله علیه وآله)نموده است، زنش از او جدا می
شوند و قتل او شرعاً جائز است. نهایت باید رعایت قوانین حکومتی بشود تا تالی فاسدي بر کشتن او مترتب نشود و نیز مستلزم هرج
و مرج نشود. به هر تقدیر واجب است بر هر فرد مسلمانی که جلوي تبلیغات او را بگیرد. در این امر مراعات تالی فاسدي را نباید
نمود.
احکام محارب