گروه نرم افزاری آسمان


احکام محارب


س 603 : توبه محارب در مجازات وي چه تأثیري دارد؟ ج: هو العالم ;چنانچه قبل از گرفتاري توبه کند، حد ساقط می شود و اگر
بعد از آن باشد تأثیري ندارد. س 604 : اگر کسی در ملاء عام اسلحه بر مردم بکشد و مردم را بترساند، حکم محارب را دارد و اگر
گرفتن او مشکل باشد، می توان او را مجروح کرد یا کُشت تا مردم جان سالم از او داشته باشند؟ ج: هو العالم ;حد محارب را که
ج 25 ص 530 نوشته ام، مراجعه بفرمایید. « فقه الصادق » بحث مفصلی است من در
صدقه
س 605 : براي صدقه دادن بهتر است که چگونه نیّت کنیم؟ ج: هو العالم ;در درجه اول براي ولی نعمت عظمی امام زمان ارواحنا
فداه و بعد براي پدر و مادر. س 606 : آیا می شود به خانواده بی بضاعتی که اهل نماز و عبادت نبوده و با مانتو و دستان لاك زده وصفحه 68 از 95
آرایش کرده در بین مردم آمدوشدمی کنند،کمک نمود یا اینکه کمک و احسان خودراصرف خانواده هاي مستحقّ مؤمن نماییم؟
ج: هو العالم ;بلااشکال صرف خانواده مؤمن اولی است بلکه در بعضی موارد صرف آن در خانواده غیر ملتزم به موازین شرعیه به
واسطه وجوب نهی از منکر جایز نیست. س 607 : آیا عطردان و سرمه دان و... نقره اي نیز می توانند به نحوي مصداق ظروف تزیینی
باشند؟ ج: هو العالم ;هیچکدام، مصداق آنیه که موضوع حرمت است، نیست. بنابراین تصرف در آنها اشکال ندارد. س 608 : با
عنایت به اینکه ارزش پول در جامعه، عموماً در حال کاهش می باشد و حفظ و ارزش پولی براي ثابت نگه داشتن قدرت خرید،
نیاز به نگهداري پول به صورت کالاي قابل ارزش را الزام می نماید، نگه داري اشیاء نقره اي چگونه است؟ ج: هو العالم ;نگهداري
اشیاء نقره غیر از مصادیق آنیه اشکال ندارد و نگاه داشتن آنیه جایز نیست.
غیبت
س 609 : الف) آیا غیبت کسی که در مجلسی حرفی را زده یا فعلی را انجام داده و نمی دانیم از این غیبت ناراحت می شود یا نه،
جایز است یا خیر؟ ب) آیا غیبت مخالف جایز است یا نه؟ ج: هو العالم: 1 غیبت متجاهر به فسق جایز است و غیر آن
جایزنیست،مگراینکه خوداوراضی باشد. 2 غیبت مخالف عقاید دین و مذهبی جایز است. س 610 : در نظر مبارك حضرت عالی،
تعریف غیبت، عبارت از بازگویی کردن عیب مستور مؤمن در غیاب اوست یا عبارت است از هر سخنی که در غیاب مؤمن گفته
شود که اگر بشنود ناراحت و رنجور می شود ولو اینکه عیب مستور او نباشد؟ ج: هو العالم ;غیبت، بازگو کردن عیب مستوراست.
س 611 : در صورتی که غیبت منحصر در بازگویی عیب مستور مؤمن باشد، آیا اگر عیب غیر مستور او به قصد انتقاص در غیاب او
گفته شود، گناه نیست؟ ج: هو العالم ;خیر گناه نیست، مگر آن که عنوان اهانت مؤمن بر آن صدق کند که در آن صورت گناه
است. س 612 : آیا گناه شنونده غیبت به اندازه گوینده آن می باشد؟ از فردي غیبت کرده ام. بعد پشیمان شدم و تلاش کردم
رضایت او را کسب کنم و او اصلا راضی نمی شود، چه کنم؟ و آیا از نظر شرع حدي مشخص شده که براي شناسایی منکرات و
مفاسد اخلاقی تجربه کنیم؟ ج: هو العالم ;شنیدن غیبت هم حرام است ولی اگر پشیمان شود و استغفار کند، خداوند غفار و رحیم
است. س 613 : شخصی در صحبت هایش در مورد اشخاص مختلف بی مبالات است و راحت تهمت زده یا غیبت می کند. آیا باید
از هم صحبتی با او خودداري کرد و یا اگر احتمال می دهیم که با حضور نزد او گاهی بتوانیم جلوي او را بگیریم، می توانیم با او
همنشین شویم؟ ج: هو العالم ;اولین مرتبه نهی از منکر ترك مراوده است. ولی این در صورتی است که احتمال تاثیر داده شود والا
لازم نیست خصوصاً در صورتی که با مراوده احتمال تاثیر در رفع منکر داده شود، که در این صورت قطعاً مراوده حسن است. س
614 : انسان به شخصی تهمت زده و از او حلالیت می طلبد و آن شخص می گوید نمی بخشم. این جا وظیفه ما چیست؟ ج: هو
العالم ;اگر نبخشید، کفاره آن طلب مغفرت براي او است و خود توبه نموده، خداوند تعالی از او می گذرد. س 615 : شخصی نحوه
برخوردش با دیگران بد بوده و مرتب تهمت زده و غیبت می کند و به هیچ راه حلی اصلاح نمی شود. آیا می توان براي این که او
اصلاح شود به روش خودش با او برخورد کرد و مثل خودش با او رفتار نمود؟ ج: هو العالم ;خود آن شخصی که تهمت به او زده
شده است و یا غیبت او را نموده، شاید بتواند مقابله به مثل کند. البته آن هم اشکال دارد. ولی دیگران قطعاً نمی توانند.
دفاع
س 616 : آیا در اسلام آمده است که می شود در مقابل ظلم و جور ساکت ماند و حرفی نزد، اگر آمده است علت آن چه می
باشد؟ ج: هو العالم ;خیر، چنین نیست بلکه خلاف آن ثابت است. یعنی نهی از انظلام شده است. حتی در آیه شریفه (فمن اعتدي
علیکم فاعتدوا الخ) دستور داده شده که مقابله به مثل می توان نمود. در موارد ضرب و جرح و در اموال، تقاص مشروع شده است.صفحه 69 از 95
س 617 : نظر اسلام و فقه شیعه در خصوص دفاع از خود چه می باشد؟ ج: هو العالم ;در بعضی موارد واجب است. مانند دفاع از
تهلکه و از ناموس و در بعضی موارد مستحب است. مانند آنکه اگر انسان دفاع نکند، ضرر مختصري متوجه او می شود.
گناه
س 618 : آیا تعزیر در گناهان صغیره را جایز می دانید یا اینکه منحصر به گناهان کبیره می باشد و جرائم مشمول تعزیرات با چه ادله
اي اثبات می گردد و به نظر معظم له آیا قاضی می تواند تحت شرایطی از اجراي تعزیر صرف نظرکند؟ و حداقل و حداکثر
تعزیرات چقدر می باشد؟ ج: هو العالم ;گناه صغیره نداریم. همه گناهان کبیره است و جریمه موجب تعزیر با شهادت 2 شاهد- یا
اقرار واحد ثابت می شود، مقدار تعزیر کمتر از حد است، و حاکم نمی تواند بعد از ثبوت عفو کند. س 619 : اگر کسی به خاطر
سلامتی بدن خود یا نریختن آبروي خود یا ترس از جهنم از گناه توبه کند آیا صحیح است و اگر این موارد نبود، توبه نمی کرد؟
ج: هو العالم ;حقیقت توبه ندامت از معصیت خالق و بناي بر عدم عود است، بنابر این توبه حقیقی در مورد سوال نیست. رقص س
620 : رقص و پایکوبی جوانان در اعیاد و میلاد معصومین(ع) چه صورت دارد؟ ج: هو العالم ;رقص مرد در مجلس مردانه و زن در
مجلس زنانه جایز است. ولی رقص زن در مجلس مردانه و مرد در مجلس زنانه، جایز نیست. س 621 : رقص زن در مقابل زنان و
رقص مرد در مقابل مردان در مجلس عروسی شرعاً چه حکمی دارد؟ ج: هو العالم ;در صورتی که توأم با کار محرم دیگري نباشد
جایز است. س 622 : رقص زن در مقابل شوهرش شرعاً چه حکمی دارد؟ ج: هو العالم ;جائز است.
مسابقات ورزشی
س 623 : در هنگام مشاهده مسابقات فوتبال، افراد دچار احساسات شده و گاهاً با الفاظ زشت از بازیکنان تیم هاي فوتبال نام می
برند. البته به عنوان انتقاد از نحوه بازي کردن آنها. حکم آن چه می باشد؟ ج: هو العالم ;الفاظ زشت قطع نظر از اینکه اهانت به
شخص است که جایز نیست در صورتی که از الفاظ قبیحه باشد فی نفسه نیز جایز نیست. س 624 : امروزه رسم شده در رادیو و
تلویزیون مفسران و کارشناسان (سیاسی، اجتماعی، ورزشی و...) براي پیشبرد نظرات خود به افراد مختلف و گروه هاي مختلف انواع
و اقسام تهمت ها را می زنند. حکم گوش کردن به این مباحث چه می باشد؟ آیا براي صرف اطلاع یافتن می توان گوش کرد؟ آیا
می توان براي دیگران نقل کرد؟ ج: هو العالم ;گوش کردن به تهمت زدن به مسلمان جائز نیست و نقل آن هم جائز نیست.
مسائل متفرقه
س 625 : من چون 15 ساله هستم نمی دانم که چطور منی را تشخیص دهم. آیا منی از خود رنگ دارد یا خیر؟ شما را به حق خدا
درباره این مسأله توضیح کامل بدهید تا من از این مسئله غافل نمانم. ج: هو العالم ;رجوع کنید به رسائل عملیه مانند توضیح
المسائل، مفصلا نوشته شده است و اگر سواد ندارید به روحانی محل رجوع کنید. چون همه، آن علایم را می دانند و چنانچه مانعی
از حضور دارید، تلفناً سئوال کنید. موفق باشید. س 626 : رسم شده که جوانان به مدرسه علمیه آمده اطاق می گیرند. نصف روز را
مکتب کلاس می روند و به نماز جماعت مدرسه شرکت می نمایند و به درس احکام شرکت می نمایند. آیا از اطاق و امکانات
مدرسه طلاب می توانند استفاده نمایند یا خیر؟ ج: هو العالم ;بلی، می توانند استفاده نمایند. س 627 : چرا در استصحاب مثَبِت لوازم
عادي و عقلی حجت نیست؟ ج: هو العالم ;چون استصحاب از امارات نیست و از اصول است و مثبتات اصول حجت نیست، تفصیل
آن در اصول فقه است. س 628 : آیا جایز است شخصی براي خدمت سربازي پارتی بازي کرده و تسهیلاتی را از قبیل کسر خدمت
: یا خدمت در شهر خود به دست آورد؟ ج: هو العالم ;بلی، جایز است مگر در موقعی که خطري متوجه مملکت بشود. س 629صفحه 70 از 95
پوشاندن میل (النگو) و یا انگشتري توسط مرد به دست زن نامحرم در صورتی که حائلی مانند دستمال و یا غیره وجود داشته باشد
چه صورت دارد؟ ج: هو العالم ;جایز است، مشروط به اینکه جاي النگو نه دیده و نه لمس شود. س 630 : در مورد حیوانی به نام
زرافه که جزء نشخوار کنندگان می باشد و سم دار هم می باشد با این اوصاف آیا حیوان مذکور حلال گوشت می باشد یا حرام
گوشت است؟ ج: هو العالم ;زرافه که در فارسی به او شتر گاو پلنگ می گویند که سر و گردن او مانند شتر و دست و پاي او
همچو دست و پاي گاو و بدن او به پلنگ می ماند و نوعی پستاندار نشخوار کننده افریقا است قدي بسیار بلند دارد، به هر حال
ظاهراً حلال گوشت می باشد، چون درنده نیست. س 631 : آیا خبرثقه بنفسه حجت است یا به جهت مخبر بودن او می باشد؟ ج: هو
العالم ;خود خبر حجت است. س 632 : آیا فعل نائب خود را نازل منزله منوب عنه می کند یا فعل او را انجام می دهد؟ ج: هو
: العالم ;هیچکدام بلکه امر مستقل دارد به اتیان عملی که بر منوب عنه امر داشته و بر ذمه او است. تفصیل در کتب فقهی. س 633
اگر در وسائط نقلیه عمومی زنی بغل دست انسان بنشیند و بر اثر تنگی جا با بدن اجنبیه تماس بگیرد، آیا لازم است برخاسته یا از
تاکسی خارج شویم؟ ج: هو العالم ;چنانچه موجب ریبه نباشد، خیر لازم نیست. س 634 : در شهرستان ما فشار آب لوله شهري (آب
لوله کشی شده) کم می باشد به طوري که بسیاري از خانواده ها و مساجد از پمپ آب براي افزایش فشار آب منازل یا مساجد
استفاده می کنند. به طوري فشار آب کم می باشد که اگر از پمپ استفاده نگردد 8 تا 10 ساعت آب براي مصارف خانگی (غسل
نصب » و وضوء موجود نمی باشد). با این حال در پشت قبض آبی که به منازل و مساجد ارسال می گردد این چنین نوشته شده است
با توجه به اینکه ما از پمپ آب براي افزایش فشار استفاده « پمپ به صورت مستقیم بر روي شبکه غیرمجاز بوده و پیگرد قانونی دارد
می کنیم و پول آب را تمام و کمال پرداخت می نماییم، لطف بفرمایید آیا غسل و وضوء ما صحیح می باشد و به تبع آن نماز و
روزه و غیر؟ ج: هو العالم ;چنانچه استفاده از آب که به عنوان معاوضه و مبادله است مشروط به نصب نکردن پمپ شده باشد،
نصب پمپ و استفاده از آب براي وضوء و غسل و به تبع آن براي نماز و روزه ضرر نمی زند، نهایت کار خلافی است و مشروع هم
نیست ولی اگر به عنوان شرط نباشد بلکه مبادله واقع باشد بین آب بدون نصب پمپ قهراً ضرر به وضوء و غسل می زند و قهراً در
نماز و روزه هم تاثیر می گذارد. در این صورت راه چاره این است که استجازه از متصدیان امر اقلا براي غسل و وضوء بکنید که
در صورت اجازه صحیح و بدون اشکال است. س 635 : آیا جایز است که زن با پولی که شوهرش براي مخارج خانه می دهد براي
برپایی مجلس روضه یا ختم انعام و یا مانند این گونه مجالس استفاده کند؟ ج: هو العالم ;بدون احراز رضایت شوهرش خیر. مگر
آنکه به مقدار نفقه واجبه به زن بدهد و زن از پول خودش مصرف کند. از آن پول که مال او شده است می تواند بدون رضایت
: شوهرش مصرف نماید. س 636 : بلند شدن ناخن براي دختر یا زن اشکال شرعی دارد یا خیر؟ ج: هو العالم ;اشکال ندارد. س 637
می گویند اگر سبیل به گونه اي بلند باشد که داخل دهان بشود حرام است. آیا این گفته به نظر معظم له صحیح می باشد؟ ج: هو
العالم ;نهی شده است، ولی حرام نیست. س 638 : خرید گردنبند صلیب چه حکمی دارد؟ ج: هو العالم ;چنانچه خیلی رایج باشد
که دیگر تشبّه به کفار نباشد، اشکال ندارد. س 639 : اگر ریش صورت انسان به طور کامل درنیامده باشدآیا جایز است آن مقداري
: که درآمده است را بتراشد یا مثل تراشیدن ماشین کند؟ ج: هو العالم ;چنانچه عرفاً صدق ریش نکند، اشکال ندارد. س 640
گرفتن ناخن در شب و ریختن آن در باغچه چه حکمی دارد؟ ج: هو العالم ;اشکال ندارد. س 641 : احکام متفاوتی که در منابع
فقهی بین زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان دیده می شود، ممکن است به عنوان تبعیض جنسی یا عقیدتی از مصادیق جنایات علیه
بشریت تلقی گردد، آیا امکان هر گونه تجدید نظر در احکام مذکور وجود دارد؟ ج: هو العالم ;به هیچ عنوان راهی براي تجدید
نظر نیست. س 642 : روایاتی داریم که زن را از تعلیم سوره یوسف و نوشتن باز داشته اند. آیا این روایات صحیحند؟ ج: هو العالم;
اولا روایت معتبري نداریم به این مضمون و ثانیاً اگر باشد و معارضی هم نباشد با قرائنی به بیان حکم غیر الزامی بلکه حکم غیر
مولوي محکوم است به هر تقدیر تعلیم زنان شرعاً جایز است، بلکه تعلیم مسائل شرعی لازم است. س 643 : اگر کسی عمداً یکی ازصفحه 71 از 95
سادات را اذیت کند، به سیدي فحاشی کند و بگوید و سید و غیر سید ندارد و سادات فضیلتی بر دیگران ندارند و همه بنده خدا
هستند و ادعاي محبت چهارده معصوم(علیهم السلام) را هم بکند. آیا محبت چینن شخصی که محب اهل بیت و دشمن سادات
است، نجات دهنده او است یا خیر؟ آیا محبت به چهارده معصوم(علیهم السلام)کفایت می کند یا باید محبت به ذراري و اولاد
فاطمه هم داشته باشد؟ ج: هو العالم ;چنانچه علاقه به سادات نداشته باشد، چون سیدند، این همان محبت نداشتن به اهل بیت(علیهم
السلام)است، اگر به جهات دیگر باشد فرض کنید چون سیدي است فاسق یا ظالم و امثال این امور علاقه نداشتن به او، اشکالی
ندارد. س 644 : اگر فردي تجلیل از ظالم کند و سال ها در محافل و منابر فحش و ناسزا به بزرگان دین و مراجع عظام بگوید، آیا
این شخص از دیدگاه دین و حضرت عالی متجاهر به فسق می شود یا خیر؟ ج: هو العالم ;چنین شخصی از متجاهر به فسق بدتر
بعبارت دیگر چنانچه یک نفر « الراد علیهم کالراد علینا و هو علی حد الشرك بالله » است، بلکه مشمول توقیع شریف است که فرمود
عالم از علماي سوء و به اصطلاح از وعاظ السلاطین باشد و رعایت موازین شرعیه را نکند و ترویج حاکم ظالم بنماید و به بزرگان
: دین جسارت کند و احکام الهی را تغییر دهد، چنین عالمی را باید ناسزا گفت و تشخیص آن هم با مرجع تقلید است. س 645
حریم قریه را بیان نمائید؟ ج: هو العالم ;فقهاء فرموده اند: حریم قریه مقداري است که حیوانات در آن جا می چرند و هیزم از آن
جا می آورند. س 646 : جوانی هستم مؤمن و مسلمان. لکن به علت ضعفی که در نفس من وجود دارد از انجام فرائض روزانه باز
می مانم. شما چه پیشنهادي جهت ترك این کبیره می کنید؟ ج: هو العالم ;مختصر فکر کنید که چه عواقب وخیم اخروي بر ترك
: فریضه مترتب است چه سعادت دنیوي و اخروي برایتان با عمل به فرایض مترتب می شود، قطعاً تارك این کبیره می شوید. س 647
بنده متأسفانه دچار عادت زشت مردم آزاري هستم. چگونه خود را اصلاح کنم؟ ج: هو العالم ;با اراده قوي و اتکال به خداوند
تبارك و تعالی و توجه به عواقب بد اخروي و تصمیم مردانه خود را اصلاح کنید. س 648 : حکم کسب علوم دینی براي جوانان با
استعدادي که علاقه به علوم دینی دارند چیست؟ ج: هو العالم ;البته حسن فی کل حال و گاهی در بعضی موارد ولو به وجوب
کفایی واجب می شود. س 649 : کسی طلب قرائت فاتحه می کند. اگر کسانی که می شنوند سوره حمد را نخوانند، آیا معصیت
کرده اند؟ ج: هو العالم ;خیر، معصیت نکرده اند. س 650 : چرا حضرت یوسف(ع) وقتی از چاه نجات یافت به پدرش خبر توسط
نامه اي یا مانند آن نداد، تا او را از گریه کردن و غصه نجات دهد؟ ج: هو العالم ;لابد راهی نداشته است. به هر حال کار خلاف
شرعی نکرده است والا پیغمبر نمی شد. س 651 : به نظر حضرت عالی سیره عرفانی و صوفی که در چندین سال اخیر توسط کتبی
منتشر می شود و معمولًا نظرات همچون شخصیت هایی مولوي، محی الدین عربی، ملاصدرا، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، و
حلّاج و... می باشد با سیره اهل بیت تطابق دارد. ج: هو العالم ;هر رویّه که با روایات وارده از حضرات معصومین(ع) مخالف باشد،
باطلوگمراه کننده است مانند رویه محی الدین و امثال او. س 652 : چرا به علی فقط امیرالمومنین(ع) می گویند و حال این که مولی
الکونین می باشد و زوجۀ سیدة نساءالعالمین من الاولین و الاخرین است؟ ج: هو العالم ;چون امیرالمؤمنین از اوصاف اختصاصی
: است به علاوه مگر منافاة بین اوصاف است و بنا نیست که هر وقت وصفی را ذکر می کنند بقیه اوصاف را نیز ذکر کنند. س 653
در روایاتی درباره زمین کربلا آمده است: حورالعین از حفظه ملایک زوار کربلا می خواهند برایشان سوغات ببرند. این موضوعات
چه اثري براي آنان دارد؟ ج: هو العالم ;معلوم می شود شما از تکالیف بشر فارغ شده اید و به فکر حورالعین هستید، به هر حال امید
1) برگزاري مراسم چهارشنبه سوري چه حکمی دارد؟ 2) در : است حورالعین قسمتتان شود، آن وقت از خود آنها بپرسید. س 654
صورتی که هر خانواده(محارم) اقدام به برگزاري مراسم چهارشنبه سوري نمایند چه حکمی دارد؟ 3) چنانچه محل هاي جداگانه
اي براي زنان و مردان باشد و مراسم بدون اختلاط زن و مرد برگزار شود چه حکمی دارد؟ 4) در صورتی که هر خانواده(محارم)
به طور مجزا و به دور از انظارغیر اقدام به برگزاري مراسم چهارشنبه سوري نمایند چه حکمی دارد؟ 5) چنان چه مراسم به شکل
که در حین مراسم و در « زردي من از تو، سرخی تو از من » اختلاط زن و مرد برگزار شود چه حکمی دارد؟ 6) آیا جمله معروفصفحه 72 از 95
حال پریدن از روي آتش گفته می شود حرام است؟ ج: هو العالم ;من نمی دانم در چهارشنبه سوري چه اعمالی رایج است. چنان
چه مشتمل بر محرمات باشد مانند غنا و موسیقی و ساز و آواز و رقص مختلط زن و مرد ولو محرم باشند، جایز نیست و والا مانند
جمله معروف که اشاره کرده اید جایز است و مراسم این گونه اشکال ندارد ولو زن و مرد مختلف باشند. ولی با شرط به این که
این اختلاط سبب کارهاي خلاف بعد هم نباشد. خلاصه به عنوان چهارشنبه سوري حرام نیست، ولی چون دو سال قبل و امسال و
دو سال بعد در ایام عزاداري واقع است، شیعه محب اهل بیت(ع) و عاشق آنان قهراً نه این مراسم و نه مراسم عید نوروز را انجام نمی
دهند چون خود آن بزرگواران فرموده اند: شیعیان ما در ایام فرح ما جشن می گیرند و در ایام حزن ما محزونند و مراسم عزاداري
برپا می دارند. س 655 : مفاد ماده 110 : نسبت به زمین با بناهاي مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده
شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازي باشد شهرداري با
تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند تا ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب
انجمن شهر باشد اقدام کند. اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداري می تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح مصوب انجمن
در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهر سازي هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه ده درصد از مالک یا
متولی و یا متصدي موقوفه دریافت نماید. در این مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابلاغ می شود، در صورتی که
مالک ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نکرده، صورت حساب، قطعی تلقی می شود. سئوال بنده
از حضرت عالی این است که با فرض عدم اعتراض مالک و یا متصدي موقوفه دریافت 10 % اضافه بر هزینه مصروفه توسط
ج: هو العالم ;چون شهرداري .« ارشدونا ارشدکم الله و ادام الله ظلکم علی روؤس المسلمین » ؟ شهرداري وجه شرعی دارد یا خیر
دستوراتش در صورت عدم مخالفت با شرع باید اجرا شود، و مورد سئوال شرطی است در ضمن عقدي که با ابلاغ به صاحبان زمین
شهرداري انشاء کرده است و شرط جایز الوفا است. بنابراین به نظر حقیر دریافت اضافه مورد سؤال جایز است. س 656 : کوتاه کردن
موي زن به طوري که شبیه مرد شود و یا بلند گذاشتن مو براي مرد به طوري که شبیه زن شود، حکمش چیست؟ ج: هو العالم ;بی
اشکال است. س 657 : اینجانب در مؤسسه اي کار می کنم که مربوط به ایتام است و در مواقع اعیاد اهل بیت عصمت و طهارت
چراغانی می کنم. آیا مصرف برق از مال ایتام صحیح است یا خیر؟ در صورت صحیح نبودن آیا براي چراغانی میلاد ائمه(علیهم
السلام)می توان از برق تیرهاي برق استفاده کرد یا اشکال شرعی دارد؟ ج: هو العالم ;در مورد هر دو سؤال حق ندارید، باید با
اجازه باشد. س 658 : روایت از امیرالمؤمنین(علیه السلام) است که فرمود: لا ترکبوهن السروج فتهیبوهُنَ الفجور آیا اطلاق تسرج،
شامل موتور و دوچرخه می شود یا مخصوص سرج اسب فقط می باشد؟ ج: هو العالم ;حکم به هر تقدیر تنزیهی است، ولی ظاهراً
فرق نمی کند. س 659 : آیا اگر کسی گناه خود را نزد دیگري براي تحذیر وي از عواقب آن و یا براي استشاره یا... ذکر کند و
مفسده اي هم (مانند ترغیب به گناه و...) نباشد صرف این عمل حرام است؟ ج: هو العالم ;چنان چه مصلحتی بر آن مترتب باشد،
اشکال ندارد والا جائز نیست. س 660 : اگر حرام است، در صورتی که کسی گناه خود را نزد ما ذکر کرد، آیا گوش دادن به حرف
او حرام است یا نه؟ ج: هو العالم ;گوش ندادن 2 اثر دارد: یکی آن که شما معصیت نکرده اید و دیگر آن که جلوگیري از ارتکاب
معصیت آن شخص نموده اید که بر این عمل نهی از منکر صدق می کند. س 661 : چرا شهرت در سیادت شخص مورد قبول فقها
است ولی شهرت در حکمی یا فتوي معتبر نیست. وجه فرق را بیان کنید؟ ج: هو العالم ;دلیلش همان دلیل ظن انسداوي است. چون
می دانیم احکامی مترتب بر سیادت است و راهی جز شهرت بر اثبات سیادت نیست. س 662 : ورزش و فراگیري نغمات و آهنگ
هاي قرآنی به منظور نیکو تلاوت نمودن آیات الهی چه حکمی دارد؟ چه اندازه استفاده از صوت حسن در قرائت قرآن و مواعظ و
مراثی و مدایح ائمه اطهار(ع) جایز است و غنا در این موارد چه می باشد و آیاگوش دادن به صداي زن نامحرم در مواردي از قبیل
قرائت قرآن، خواندن سرودهاي انقلابی و محلی و خواندن شعر در جلسات شب شعر در صورتی که موجب فساد و فتنه نباشد، چهصفحه 73 از 95
حکمی دارد؟ ج: هو العالم ;صوت حسن اگر به حد غناء نرسد، جایز است، و غنا عبارت است از صوت موجب طرب و خفت و
شنیدن صداي زن در صورتی که موجب تهییج قواي شهوانی نشود، اشکال ندارد. س 663 : استفاده از مطالب و اخبار یک سایت یا
در صورتی که در پایین هر خبر نوشته که » ؟ یک خبرگزاري بدون ذکر منبع خبر و نام آن سایت و خبرگزاري چه حکمی دارد
ج: هو العالم ;چنانچه نقل بدون ذکر منبع ظهور عرفی دارد در این که از منبع «. استفاده از آن خبر با ذکر منبع آن بلامانع است
معینی استفاده نشده است، قهراً این دروغ است و جایز نیست والا اشکال ندارد. س 664 : چندي است در میان نویسندگان مرسوم
شده که مطالب نشریات و سایت هاي خارجی را ترجمه کرده و بدون آن که اسمی از نویسنده به میان بیاورند آن را به نام خود
چاپ می کنند. حکم این مساله چیست؟ آیاسرقت محسوب می شود؟ ج: هو العالم ;سرقت مصطلح نیست، اگر عنوان کذب، صدق
نکند، اشکال ندارد. س 665 : اگر انسان مطلع شود در مغازه یا مؤسسه اي شؤنات و حدود شرعی رعایت نشده و کارهاي خلاف
(مثل این که محل قرار دختر و پسرها شده یا حجاب ها را رعایت نمی کنند یا فیلم مبتذل پخش می کنند) انجام می شود، اگر
مطئمن هستیم تذکرات بی فایده است، آیا می توانیم به مأموران قانون براي برخورد باآنها اطلاع دهیم؟ (حتی به قیمت تعطیلی آن
مراکز) ج: هو العالم ;بلا اشکال اطلاع دادن خوب است ;بلکه در بعضی موارد لازم است. س 666 : آیا کاشتن استخوان خوك در
بدن انسان جایز است، خواه براي علاج درد پا، یا براي زیبایی و... ؟ ج: هو العالم ;جایز است و بعد از کاشتن و دمیدن روح انسان
به آن از نجاست بیرون می رود و پاك می شود. س 667 : آیا همکاري با مشرکان در عراق جهت تأمین آذوقه سربازان آمریکایی
یا مردم عراق در موقعیت کنونی چه حکمی دارد؟ ج: هو العالم ;همکاري در جهت تأمین آذوقه سربازان آمریکایی که فعلًا کافر
حربی می باشند جایز نیست و اما براي مردم عراق کاري بسیار حسن و خوب است. ملحقات
معانی واژه ها، لغات و اصطلاحات