گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد اول
جلد اول


مقدمه مؤلف
بنام خداوند بخشاینده مهربان باوست اعتمادم و بس سپاس از آن خدا است آفریننده زمینها و آسمانها و فرازنده افراشتهها و
پهنکننده همه زمینهاي گسترده و بر آرنده بندههایش بسوي روشنی از تاریکها، جفتکننده آباء علویه با مادران زمینی و ببار آور
نوزادان طبیعت از زهدان عناصر بسیطه و آشکار کن هر جور زایش و فزایش از دهانههاي استعدادها. و رحمت بر اشرف آفریدگان
مردمان و گوهر گوهرین هر چه بوده و برترین نوباوه پدران و مادران محمّد مصطفی و خاندان پاکش که بدانها هر نعمتی بر آنچه
هست روا است و در پرتوشان بهر روش خوشبختی بر ملا است و بیاد شفاعتشان جوش دلهاي مجرمان و گنهکاران درمان یابد. اما
بعد نیازمندترین بندهها بگذشت پروردگار آمرزنده محمد پسر محمد تقی که باقرش خوانند و خدا بهر دو سعادت روز پسین دهاد
و گامشان در هر لغزشگاه بر جا داراد، میگوید اینست مجلد 14 کتاب بحار الانوار بنام کتاب السماء و العالم آسمان و جهان چون
که مشتمل است بپرده برداري از مشکلات اسرار آیات و روایات در باره آفرینش لوح و قلم، عرش و کرسی، ححب و سرادقات و
سماوات، اصناف فرشتهها، ستارهها و اختران و اوصاف و احکام و آثارشان و هم آنچه در باره ص: 4 زمینها
است و عناصر و موالید از معادن و گیاهها و جانداران و هر خاصیت آنان و حلال و حرام و صید و ذباحه هر حیوان و در باره منافع
داروها و میوهها و بوتهها و ریشههاي درمانی و خواص و منافع آنها و در باره احوال آدمی و روح و جان و تشریح ابدان و دانش
پزشکی و در احوال سرزمینها و شهرها و نواحی دور و هر آنچه بآنها پیوست است و در این گونه تالیف هیچ کس از دانشمندان ما
و دیگران بر من پیشدستی نکرده و امیدوارم بفضل خداي سبحان که مایه چشم روشنی مؤمنان و آزردگی و افسوس منافقان و
ملحدان باشد و در این باره از پروردگارم جل شأنه کمک خواهم و از سروران گرامم (اهل بیت) و بس است براي ما خدا و چه
خوب کار پردازیست.
ابواب