گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد دوم
فهرست 5


مشخصات کتاب 8
جلد دوم 8
ادامه ابواب کلیات احوال جهان] 8
(باب چهارم) عرش و کرسی و حاملان آنها 8
آیات قرآن 8
روایات 9
باب پنجم حجب و استار و سرادقات 21
روایات 22
خلاصه در این باب 23
باب ششم سدرة المنتهی و معنی علیین و سجین 24
آیات 24
تفسیر 24
روایات 25
باب هفتم بیت المعمور 27
آیات قرآن 27
تفسیر 27
روایات 27
باب هشتم آسمانها، چگونگی و شماره آنها، اختران و شمارهشان، وصفشان و وصف کهکشان 29
آیات قرآن 29
تفسیر 30
دنباله است: در رانده شدن دیوها بوسیله شهابها 37
صفحه 5 از 137
اخبار 38
یک فائده: در باره ابعاد ستارگان و سیارات 45
باب نهم در خورشید و ماه و احوال و صفات آنها و در شب و روز و آنچه بدانها وابسته است 47
آیات 47
تفسیر 48
روایات 55
باب دهم در علم نجوم و عمل بدان و حال منجمان 77
آیات قرآن 77
تفسیر 77
روایات 78
باب یازدهم در نهی از بارانجوئی بستارهها و نهی از فال بد و واگیره بیماري 109
آیات 109
تفسیر 109
روایات 110
باب دوازدهم آنچه مناسب نجوم و احکام نجوم است از کتاب دانیال علیه السّلام و جز آن 115
روایات 115
کتاب دانیال:در روز اول ماه چه نشانههایی است 115
گرفتن خورشید در 12 ماه چه نشانهایست 116
ماه گرفتن در طول سال نشان چیست؟ 116
کتاب الاختصاص 117
أبواب ازمنه، انواع آن، سعد و نحس آن احوال دیگر آن 118
باب سیزدهم سالها، ماهها، انواع آنها، چهار فصل، احوال آنها 118
آیات قرآن 118
تفسیر 118
صفحه 6 از 137
توضیح 120
روایات