گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد چهارم
فهرست 5مشخصات کتاب 8
جلد چهارم 8
ادامه ابواب عناصر و کائنات فضا معادن کوهها نهرها شهرها و اقالیم 8
باب بیست و نهم: بادها، سبب آنها، نوع آنها 8
آیات قرآن مجید 8
تفسیر 8
روایات 10
باب سیام آب انواع آن دریاها و غرائب آنها و آنچه در آنها نابود شود سبب شد و جزر و نهرهاي خوب و بد 15
آیات قرآن مجید 15
تفسیر 15
روایات 17
یک فائده. در باره دریاها 23
تتمهایست: در باره چشمهها 24
باب سی و یکم زمین و چگونگی آن و آنچه خدا در آن براي مردم آماده کرده و کلیات احوال عناصر و آنچه فروتر زمین است 25
آیات قرآن مجید 25
تفسیر 26
روایات 34
یک فایده در مورد کرویت زمین 39
باب سی و دوم در بخش زمین به اقالیم و ذکر کوه قاف و کوههاي دیگر و چطور آفریده شدند و سبب زمین لرزه 42
آیات قرآن مجید 42
تفسیر 42
صفحه 5 از 149
روایات 49
چند فائده 53
1 در مورد اقالیم سبعه 53
-2 در بیان وضع خاص خط استواء و آفاق مایله 57
3 سبب پیدایش سنگ و کوه 59
4 سبب زمین لرزه 60
باب سی و سوم در حرمت خوردن خاك و آنچه از آن حلال شده 61
باب سی و چهارم در معادن و احوال جمادات و طبایع و تأثیرات آنها و انقلابات جواهر و برخی نوادر 65
آیات قرآن مجید 66
روایات 70
باب سی و پنجم در نوادر 78
باب سی و ششم شهرهاي ستوده و نکوهیده و غرائب آنها 79
آیات قرآن 79
تفسیر 79
روایات 81
باب سی و هفتم در نوادر 94
مسائل عبد الله بن سلام 94
ابواب آدمی، روح، بدن، اجزاء بدن، قواي روح و تن، احوال روح و تن 104
باب سی و هشتم چرا بآدمی انسان گویند و بزن مرأه و به زنان نساء 104
باب سی و نهم فضل آدمی برتري او بر فرشته و برخی کلیات احوال او 106
آیات قرآن مجید 106
تفسیر 106
یک فائده انسان برتر است یا فرشته 112
روایات 117
صفحه 6 از 149
دنبالهایست در تفسیر خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ 120
باب چهلم باب دیگري است در فضل آدمی و برتري فرشته 121
باب چهل و یکم آغاز آفرینش آدمی در رحم تا پایان احوالش 124
آیات قرآن مجید 124
تفسیر 126
روایات 129
یک فائده در مورد تشکیل جنین