گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد پنجم
فهرست 5مشخصات کتاب 8
جلد پنجم 8
ادامه ابواب آدمی، روح، بدن، اجزاء بدن، قواي روح و تن، احوال روح و تن] 8
باب چهل و دوم حقیقت نفس، روح و أحوال آنها 8
آیات قرآن مجید 8
تفسیر 8
حقیقت نفس چیست 10
دنبالهاي دراز [اقوال در بیان حقیقت نفس و روح] 32
رساله نفس و روح ترجمه الباب المفتوح الی ما قیل فی النفس و الروح 41
یکم در نفس 42
مقدمه 42
مذهب یک [نفس جوهریست مادي] 42
مسلک دوم [نفس عرض است] 45
مقصد دوم- روح 46
تتمهایست: [در احوال و شؤون نفس] 47
در احوال و شؤون نفس 47
فائده یکم: آیا نفوس بشري یک نوعند؟ 48
فائده دوم اینکه ارواح و تنها برابرند و هر روحی تنی دارد و تناسخ باطل است 49
فائده سوم: نفس با نابودي تن نابود نگردد 53
فائده چهارم: نفس چگونه تعقل کند و دریابد؟ 54
فائده پنجم: در کمالات نفس و مراتبش، 54
صفحه 5 از 139
تتمیمی است: [در خواص نفس انسانی] 56
بخش یکم نطق 56
بخش دوم تعریف اشاره است و گفتار بچند وجه برتر از آنست 56
نوع دوم [نیروي درآورد هنرهاي شگفت] 57
نوع سوم [رویدادهاي نفسانی گوناگون] 57
نوع چهارم [قضاوت از خوبی و بدي] 58
نوع پنجم [یادآوري امور گذشته] 58
نوع ششم: اندیشه و کاوش درونی است 58
باب چهل و سوم در آفریدن ارواح پیش از اجساد، چرا بتن پیوستند، برخی کارهاي ارواح از الفت گرفتن و کنارهجوئی و دوستی و احوال دیگر 60
باب چهل و چهارم حقیقت رؤیا، تعبیر خواب، فضل خواب راست علت خواب راست و خواب دروغ 66
آیات قرآن مجید 66
تفسیر 66
روایات 69
شرح و بیان 83
[گفتار متکلمین و حکما در باره رؤیا] 83
صورتهایی که ابرار و کاهنان و خوابیدهها و نابیناها میبینند وجود خارجی ندارند 84
فروع 84
1 سبب خوابهاي درست و نادرست] 84
فرع دوم [غیبگوئی] 85
خاتمه [تعبیر بعضی از خوابها] 92
باب چهل و پنجم در خواب دیدن پیغمبر (ص) و ائمه علیهم السّلام و انبیاء و اولیاء دیگر 99
باب چهل و ششم نیروهاي نفس، مشاعر بیرونی و درونی نفس نیروهاي دیگر تن 103
آیات قرآن مجید 103
تفسیر 104
صفحه 6 از 139
اخبار وارده در این باب 105
دنبالهایست: گفتار حکما در باره نیروهاي تن آدمی 110
خاتمه 118
باب چهل و هفت مایه تن آدمی و اجزائش، تشریح اندام و منافع آنها، تاثیر آنها در احوال نفس