گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد ششم
فهرست 5مشخصات کتاب 8
جلد ششم 8
ادامه ابواب آدمی، روح، بدن، اجزاء بدن، قواي روح و تن، احوال روح و تن 8
باب چهل و هشتم: در تشریح بدن نزد حکماء و اطباء، و در آن چند فصل است 8
فصل اول 1- در بیان اعضاء بنیادي تن 8
فصل دوم: تشریح سر و اندام آن و آنچه دارد 11
فصل سوم ناي و گلوگاه و ابزار دیگر آواز 15
فصل چهارم: گردن، پشت، دندهها 16
فصل پنجم تشریح سینه و شکم و آنچه در درون دارند و تشریح دو دست 17
فصل ششم تشریح آلات نژادسازي 26
فصل هفتم در تشریح اندام فرودین دیگر تن 27
خلاصهایست در تعداد استخوانها و پیها و شریانها 29
باب چهل و نهم باب نادر- در علت گوناگونی آفریدهها و علت سیاهان و ترکان و صقالبه 30
ابواب طب درمان بیماریها، خواص داروها 30
باب پنجاهم چرا پزشک را طبیب گویند، آنچه در باره طبابت رسیده مراجعه به پزشک 30
باب پنجاه و یکم- در مداوا بحرام 36
آیات قرآن مجید 36
تفسیر 36
روایات 37
باب پنجاه و دوم درمان تب و یرقان و پر خونی و نشانه آنها 40
باب پنجاه و سوم حجامت، حقنه، سعوط، قی 44
صفحه 5 از 119
باب پنجاه و چهارم پرهیز کردن و خودداري 53
باب پنجاه و پنجم درمان سردرد 53
باب پنجاه و ششم مداواي چشم و گوش 54
باب پنجاه و هفتم: درمان دیوانگی، غش، اختلال مغز 57
باب پنجاه و هشتم درمان اعضاء دیگر رو و درمان دندان و دهن 58
باب پنجاه و نهم درمان کرم شکم 60
باب شصتم درمان کرمی که بسوراخهاي تن در آمده 60
باب شصت و یکم: درمان ورم کبد، دردهاي درون و پهلو 61
باب شصت و دوم: درمان شکم رفتن، زحیر، درد معده، سردي و سستی آن 62
باب شصت و سوم درمان دردهاي گلو و شش و درمان سرفه و سل 64
باب (شصت و چهارم) زکام 65
باب شصت و پنجم درمان بادهاي دردناك 66
باب شصت و ششم درمان چکیدن شاش و درد مثانه و سنگ مثانه 67
باب شصت و هفتم درمان درد مفاصل و عرق النساء 67
باب شصت و هشتم درمان زخم ریش و درد آبله 68
باب شصت و نهم دارو براي درد شکم و پشت 69
باب هفتادم: درمان بواسیر و برخی نوادر 69
باب هفتاد و یکم: آنچه براي بلغم، رطوبت، خشکی، علت آنها و براي فلج نافع است 71
باب هفتاد و دوم: درمان بلبله و عطش فزون و خستگی دهن 72
باب هفتاد و سوم: درمان زهرها و گزیدن جانوران موذي 72
باب هفتاد و چهارم: درمان وباء 73
باب هفتاد و پنجم دفع خوره، پیسی، بهق، و درد بد 73
ابواب داروها و خواص آنها 74
باب هفتاد و ششم- در کاشنی 74
صفحه 6 از 119
باب هفتاد و هفتم: شبرم و سنا 75
باب هفتاد و هشتم: تخم قطونا 76
باب هفتاد و نهم: بنفشه، خیري، زنبق و روغن آنها 76
باب هشتادم در سیاه دانه 78
باب هشتاد و یکم: عناب 79
باب هشتاد و دوم: حلبه 80
باب هشتاد و سوم: اسفند و کندر 80
باب هشتاد و چهارم: سعد و اشنان 81
باب هشتاد و پنجم: هلیله، آمله، بلیله 81
باب هشتاد و ششم: داروهاي ترکیبی داراي فوائد براي بسیاري از بیماریها 82
باب هشتاد و هفتم: نوادر و کلیات طب معصومین علیهم السّلام 89
کتاب طب النبی صلی اللَّه علیه و آله 98
باب هشتاد و هشتم باب نادر در طب النبی وابسته بشیخ ابو العباس مستغفري 98
رساله ذهبیۀ (طب الرضا علیه السّلام) 103
باب هشتاد و نهم: در رساله مذهبیه که بذهبیه معروف است 103
در رساله مذهبیه که بذهبیه معروف است 103
متن رساله ذهبیه 104
توضیحات مؤلف در باره این رساله