گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد دهم
فهرست 5مشخصات کتاب 10
جلد دهم 10
ادامه ابواب گیاهها 10
باب چهارم جمار و طلع 10
باب پنجم انگور 10
باب ششم کشمش 11
باب هفتم فضیلت انار و انواع انار 12
باب هشتم سیب و به و گلابی و انواع و منافع آنها 15
باب نهم زیتون و زیت و آنچه از آنها میسازند 18
باب دهم- انجیر 20
باب یازدهم موز 21
باب دوازدهم غبیراء- ازگیل 21
باب سیزدهم: نیشکر 21
باب چهاردهم آلو و زردآلو 21
باب پانزدهم ترنج 22
باب شانزدهم خربزه 22
باب هفدهم گردو و بادام و در باره خوردن گردو با پنیر 24
ابواب سبزیها 24
باب یکم در کلیات احوال سبزیها 24
باب دوم در تره 25
باب سوم- در کاسنی 26
صفحه 5 از 149
باب چهارم بادیان 28
باب پنجم چغندر و کلم 29
باب ششم زردك و هویج 30
باب هفتم شلغم 31
باب هشتم بادنجان 31
باب نهم کدو، تازه و خشک 32
باب دهم- فجل و ترب 33
باب یازدهم- کما 34
باب دوازدهم- خرفه 34
باب سیزدهم جرجیر- تره تیزك 35
باب چهاردهم- کاهو 36
باب پانزدهم- کرفس 36
باب شانزدهم- سداب 37
باب هفدهم در حزاء 37
باب هجدهم سیاه دانه و سعتر که جواري است 38
باب نوزدهم گشنیز 38
باب بیستم پیاز و سیر 39
باب بیست و یکم خیار 40
ابواب حبوب و دانهها 41
باب یکم در گندم و جو و آغاز آفرینش آنها 41
باب دوم در ماش، لوبیا و گاورس 41
باب سوم- در عدس 42
باب چهارم- برنج 43
باب پنجم- در نخود 44
صفحه 6 از 149
باب ششم باقلا 44
ابواب- خوراکها که از حبوب سازند 45
باب اول- نان و احترام آن و آداب پختن و خوردن 45
باب دوم- انواع نانها 47
باب سوم قاووت و انواعش 47
ابواب شیرینیها و ترشیها 50
باب یکم- انواع شیرینها 50
باب دوم در عسل 51
آیات قرآن مجید 51
اخبار باب 51
باب سوم در شکر و انواعش و فوائدش 54
باب چهارم سرکه 55
باب پنجم مري و کامخ آبکامه و ماهی آبه 57
باب ششم نادر در آنچه خوردنش مستحب یا مکروه است و برخی نوادر 58
ابواب آداب خوردن و آنچه بدان پیوندد 59
باب یکم آدمیزاد درون تهی است و خوراك بایدش 59
باب دوم ستایش خوراك حلال و نکوهش حرام 59
باب سوم احترام خوراك. ستودن خوراك خوشمزه. خدا در خوراك و پوشاك و مانند آنها حسابی از مؤمن نکشد 60
آیات قرآن مجید 60
اخبار باب 60
باب چهارم در تواضع در خوراك و خوبی ترك تجمل در خوراکها و کم اعتنائی بدانها 61
آیات قرآن مجید 62
اخبار باب 63
باب پنجم نکوهش پرخوري و خوردن بر سیري و شکوه از خوراك 64
صفحه 7 از 149
باب ششم باب دیگر در نکوهش آروغ زدن از پرخوري 69
باب هفتم در چاشت و شام و آداب آنها 69
آیات قرآن مجید 69
اخبار باب 70
باب هشتم نکوهش تنها خوري و استحباب خوردن با جماعت و صدقه دادن از آنچه خورند 71
باب نهم باب دیگر در استحباب همخوري با خاندان و خدمتگاران و خوراندن بکسی که بخوراك بنگرد و لقمه گرفتن براي مؤمنان 72
باب دهم شستن دست پیش از خوردن و پس از آن از آداب دستشوئی 73
باب یازدهم بسم اللَّه گفتن و الحمد للَّه گفتن و دعاء خواندن هنگام خوردن 78
باب دوازدهم باب منع از خوردن با دست چپ و تکیه زده و در جنابت و در راه رفتن 83
باب سیزدهم نمک و فضل آغاز کردن خوراك بدان و انجام دادن با آن 86
باب چهاردهم نهی از خوردن خوراك داغ و از دمیدن در آن 88
باب پانزدهم انواع ظرفها و شستن ظرفها 89
باب شانزدهم لیسیدن انگشتان و زبانزدن کاسه 89
باب هفدهم کلیات آداب غذا خوردن 90
باب هجدهم باب دیگر در غدقن از دندان زدن استخوانها و بریدن نان و گوشت سر سفره با کارد 96
باب نوزدهم باب دیگر اگر خوراك هنگام نماز حاضر شود 97
باب بیستم خوردن تکه نان و ریزه خوان 97
باب بیست و یکم فضیلت دمخورده مؤمن 99
باب بیست و دوم دهنشوئی با اشنان و جز آن 99
باب بیست و سوم خلال و آدابش و ابزارش 99
باب بیست و چهارم جویدن کندر و علک (کالوك) و لبان و خوردنشان 101
باب بیست و پنجم- نادر 102
ابواب نوشابههاي حلال و حرام و آداب نوشیدن 102
باب یکم: فضیلت آب و انواعش 102
صفحه 8 از 149
آیات قرآن مجید 102
اخبار باب 103
باب دوم در آداب نوشیدن و ظرفش 107
باب سوم فضل آب باران نیسان و کیفیت گرفتن و نوشیدن آن 113
باب چهارم در نهی از درمان با آب گرمهاي کبریتی و آب تلخ و شور و مانند آنها 114
ابواب نوشابهها و ظرفهاي حرام 115
باب یکم میها و مستکنندهها 115
باب دوم نهی از خوردن بر سر سفرهاي که بر آن می نوشند 122
باب سوم در آب انگور و اقسام و احکام آن 123
باب چهارم برگشت می بسرکه 133
باب پنجم خوردن و نوشیدن در ظرف طلا و نقره و ظرفهاي مورد غدقن دیگر و جز آن