گروه نرم افزاری آسمان


فهرست 5الاحتجاج (ترجمه مازندرانی) 11
مشخصات کتاب 11
جلد اول 11
[مقدمه مؤلف] 11
[آیاتی که به احتجاج دستور میدهند] 14
[اخباري که به احتجاج دستور میدهند] 14
اشاره 14
[دستور به احتجاج از پیغمبر خاتم] 14
[دستور به احتجاج از حضرت امیر المؤمنین] 15
[دستور به احتجاج از حضرت سید الشهداء (ع)] 16
[دستور به احتجاج از حضرت باقر (ع)] 16
[دستور به احتجاج از حضرت صادق (ع)] 17
[دستور به احتجاج از حضرت کاظم (ع)] 18
[دستور به احتجاج از حضرت رضا (ع)] 18
[دستور به احتجاج از حضرت هادي (ع)] 19
[دستور به احتجاج از حضرت عسکري (ع)] 20
[دستور به احتجاج از حضرت زهرا (س)] 21
[علم آموختن امام حسن مجتبی (ع) مردي را] 22
[فضیلت علما و دانشمندان] 23
[فضیلت کمک دوستان اهل بیت (ع)] 23
فصل ذکر بیان احتجاج حضرت نبی الوهاج بر اصحاب ابرام و لجاج از یهود و نصاري و دهریه و ثنویه و مشرکین عرب و الزام همه آنها باحتجاج 24
[بیان گفتار حضرت صادق (ع) در باره لزوم احتجاج] 24
صفحه 5 از 175
[معنی جدال به احسن] 25
[دستور پروردگار متعال راجع به احتجاج] 26
[گفتار طوایف با پیغمبر اکرم (ص)] 27
[احتجاج پیغمبر با یهودان] 28
[احتجاج پیغمبر با نصاري] 30
[احتجاج پیغمبر با دهریه] 33
[احتجاج پیغمبر با مشرکین عرب] 40
اشاره 40
در ذکر و بیان الزام یافتن اعیان مشرکین از حضرت سید المرسلین 43
اشاره 43
[سخنان عبد الله بن ابی امیه مخزومی با پیغمبر اکرم (ص)] 44
46 [«. ما لهذا الرسول یأکل الطعام » [تفسیر آیه
[پاسخ حضرت پیغمبر به گفتههاي عبد الله مخزومی] 48
اشاره 48
[پیغمبر باید از جنس بشر باشد] 50
[فضایل حضرت پیغمبر آخر الزمان] 51
[نیامدن آیات بر بزرگان عرب مکه و طائف] 51
[داشتن مال و زر نشانه پیغمبري نیست] 53
[پارهاي از معجزات حضرت پیغمبر اکرم (ص)] 60
اشاره 60
[دشمنیها و گفتار ابو جهل لعین] 63
[توطئه ابو جهل ضد حضرت رسول (ص)] 66
[معجزات پیغمبر بر سر چاه بدر] 68
(بیان ذکر احتجاج نبی صاحب اللواء و المعراج) (در جواب از نسخ شرایع و ادیان و غیر از آن) 68
صفحه 6 از 175
[گفتار یهود به حضرت پیغمبر (ص)] 68
[احتجاج پیغمبر با یهود در باره قبله] 70
[گفتار امام حسن عسکري (ع) در باره قبله] 71
(و هم در باب احتجاج حضرت پیغمبر) (علیه سلام الملک الاکبر) 72
[سخنان عبد الله بن صوریا یهودي] 72
[پاسخ پیغمبر به گفتههاي ابن صوریا] 73
اشاره 73
73 [« قل من کان عدوا لجبرئیل » [سبب نزول آیه
[گفتار سلمان فارسی با ابن صوریا] 76
اشاره 76
[تخریب بیت المقدس و داستان حضرت دانیال] 76
[لزوم ولایت و محبت حضرت امیر مؤمنان علیه السلام] 78
(در ذکر و بیان احتجاج حضرت نبی صاحب المعراج) (با طایفه یهود در باب ابرام لجاج) 79
[آیهاي در باره یهود] 79
[استشهاد پیغمبر گرامی از کوه بر نبوت خود] 81
[بعضی از معجزات حضرت رسول اکرم (ص)] 82
[بعضی از معجزات حضرت رسول اکرم (ص)] 84
[فضیلت حضرت پیغمبر بر حضرت موسی بن عمران] 84
(و نیز در ذکر و بیان احتجاج نبی صلی اللَّه علیه و آله) (و اثبات دلیل بر یهودان لجاج) 85
[احتجاج حضرت پیغمبر با چهل نفر از علماء یهود] 85
اشاره 85
[تفسیر آیه اسري] 86
[داستان معراج پیغمبر] 87
[فضیلت رسول ایزد منان بر حضرت نوح] 88
صفحه 7 از 175
[فضیلت رسول ایزد منان بر حضرت ابراهیم] [فضیلت رسول ایزد منان بر حضرت ابراهیم] 89
[فضیلت حضرت نبی عربی بر عیسی بن مریم] 89
[فضیلت رسول ایزد منان بر حضرت سلیمان] 89
در بیان آنکه از امم انبیاي ایزد عالم چند فرقه داخل جنت گردند 90
(در ذکر احتجاج حضرت نبی صلی اللَّه علیه و آله) (با یهود کثیر اللجاج) 90
(ذکر بیان آنچه در غزوه تبوك و در غیر آن مکان مثل لیلۀ العقبه) از حضرت نبی السراج با منافقان لجاج از روي الزام و احتجاج واقع و سانح گشت 91
اشاره 91
[داستان منافقین با حضرت امیر المؤمنین] 92
[سجود ملائکه بجهت آدم (ع)] 95
[داستان آدم (ع) با ابلیس لعین] 97
[داستان لیلۀ العقبۀ و منافقین] 97
ذکر بیان احتجاج حضرت نبی الشفیع فی یوم الدین در روز خم غدیر و دیگر ایام شهور و سنین در باب ولایت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام و باقی ائمۀ اشاره 100
ذکر بیان احوال سامري و پیدا کردن گوساله بعلم ساحري 102
[تشبیه بعضی از صحابه به اصحاب موسی (ع)] 103
[اطلاع پیغمبر اکرم (ص) بر حالات بعضی از منافقین] 104
(ذکر بیان خطبه رسول آخر الزمان علیه صلوات الملک المنان) 106
ذکر بیان معنی قاسطین و مارقین و ناکثین 110
[بیعت اصحاب با حضرت امیر المؤمنین (ع)] 119
ذکر بیان و تعیین ائمه دین بعد از حضرت سید المرسلین و احتجاج رب العالمین بذکر مکان آن اعیان بر کافه مخلوقین از روي حق و یقین 120
اشاره 120
بیان مکتوب لوح که اسامی سامی ائمه دین (ع) بترتیب در آن مکتوب و عیان است 122
[فضائل حضرت امیر المؤمنین (ع)] 124
ذکر بیان طرفی از لجاج و احتجاج که بعد از وفات نبی الوهاب در باب خلافت آنکه مستحق آن بود و در باب آنکه مستحق نبود و اشاره بانکار تأخیر مبایعت حضرت صفحه 8 از 175
اشاره 126
[داستان سقیفه بنی ساعدة] 128
اشاره 128
بیان منازعه حباب بن منذر در امر خلافت با اصحاب سید البشر 129
[کیفیت بیعت گرفتن از حضرت امیر المؤمنین (ع)] 133
اشاره 133
[احتجاج حضرت امیر بر مهاجر و انصار] 135
بیان شهادت خالد بن سعید بر ولایت امیر المؤمنین 138
بیان شهادت سلمان فارسی رضی اللَّه عنه بر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السّلام 139
بیان شهادت ابو ذر غفاري بر ولایت امیر المؤمنین علی ولی ایزد باري علیه السّلام 140
بیان شهادت مقداد اسود الکندي بر امر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السّلام 141
بیان شهادت بریدة الاسلمی بر ولایت امیر المؤمنین علی (ع) 142
بیان شهادت عمار یاسر در شأن امیر المؤمنین علی علیه السّلام 143
شهادت ابی بن کعب براي امیر المؤمنین (ع) 144
شهادت خزیمۀ بن ثابت انصاري براي امیر المؤمنین علی علیه سلام الباري 144
شهادت ابو الهیثم بن التیهان براي امیر المؤمنین علی امام الانس و الجان 145
بیان شهادت سهل بن حنیف انصاري براي ولی ایزد باري امیر المؤمنین علی (ع) 145
بیان شهادت عثمان بن حنیف براي امیر المؤمنین علی امیر المؤمنین علی ولی دین حنیف 146
بیان شهادت ابو ایوب انصاري براي ولی ایزد باري حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام 146
[گفتار ابو بکر و عمر در باره خلافت] 147
[گفتار خالد بن العاص] 147
[داستان درب خانه فاطمه (س)] 149
[احتجاج علی (ع) در باره خلافت] 156
در بیان آنکه امیر المؤمنین حیدر علیه السّلام هرگز بابا بکر و غیره بیعت نکرد و پیوسته از ایشان آزرده بود بلکه در خطب و نماز هم حاضر نگردید
صفحه 9 از 175
ذکر بیان کتابت ابا بکر که به پدر خود ابی قحافه قلمی نمود 167
ذکر جواب کتابت ابا بکر از ابی قحافه 168
ذکر بیان اقرار ابو بکر بر افضلیت علی (ع)