گروه نرم افزاری آسمان


فهرست 5

الاحتجاج (ترجمه مازندرانی) 7
مشخصات کتاب 7
جلد دوم 7
ذکر بیان احتجاج حضرت أمیر المؤمنین حیدر بر أبی بکر و عمر در هنگامی که منع فدك از حضرت فاطمه بنت خیر البشر بر وفق آیه کتاب خداي أکبر و سنّت فصل ذکر بیان کتابت أمیر المؤمنین حیدر بابی بکر بعد از منع فدك از بنت خیر البشر و رسیدن سخنان منکر از مشار الیه بآن سرور 11
فصل ذکر بیان احتجاج حضرت فاطمه بنت رسول ایزد تعالی و تبارك بر قوم در وقت منع ضیاع فدك و نقل مکان مقال آن طایفه در هنگام وفات حضرت سیّد فصل ذکر بیان احتجاج سلمان فارسی رضی اللَّه عنه بر قوم در خطبه که بعد از حضرت (ص) بر ایشان خواند در هنگامی که ترك اطاعت أمیر المؤمنین علی فصل ذکر بیان احتجاج ابیّ بن کعب در باب ولایت حضرت أمیر المؤمنین علی علیه السّلام بر قوم بمثل آنچه سلمان احتجاج بایشان نمود 30
فصل ذکر بیان احتجاج حضرت أمیر المؤمنین حیدر بر أبا بکر در هنگامی که أبی بکر بواسطه بیعت با مردم باو بجهت خلافت بخدمت آن حضرت آمده شروع فصل ذکر بیان احتجاج سلمان فارسی رضی اللَّه عنه بعمر بن الخطّاب بجواب کتابتی که عمر بایشان قلمی نمود، و در هنگامی که از قبل او والی مداین بود بعد فصل ذکر احتجاج أمیر المؤمنین علی علیه السّلام بر قوم بعد وفات عمر بن الخطّاب در هنگامی که أمر خلافت بموجب وصیّت بشش نفر بشوري مقرّر گشت
فصل ذکر بیان احتجاج حضرت أمیر المؤمنین علی علیه السّلام با جمعی بسیار از مهاجر و أنصار در هنگامی که ایشان مذاکره فضل و آثار خود میکردند و مستند ذکر بیان احتجاج امام حضرت امیر المؤمنین علی (ع) بر طلحه بن عبد اللَّه و زبیر بن العوام در هنگام اراده خروج آنها بر حضرت و آنکه هر دو با نقض عهد و ذکر بیان احتجاج ام سلمه زوجه حضرت سید البریه (ص) بر عایشه در هنگام که او اراده خروج بر حضرت امیر المؤمنین علی (ع) نموده بود، و منکر عایشه شدن ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی (ع) بعد از دخول بصره و انقضاي ایام چند بر اصحاب که میگفتند: آن حضرت قسمت غنایم بسویت عدل در میان رعیت ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین (ع) در تحریص قوم بر مسافرت به جانب شام بواسطه قتال معویه علیه ما یستحق من الملک العلام بعد از اخذ بیعت از قوم و ذکر بیان کلام در تظلّم حضرت امیر المؤمنین علی (ع) که جاري مجري احتجاج بر قوم و مشتمل بر توبیخ و تهدید و متضمن بر لؤم، و وعید اصحاب از جهت ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی (ع) بر معویه در جواب کتابت که بآن حضرت نوشت در غیر حرب و قتال، 82
ذکر بیان احتجاج کتابت که حضرت امیر المؤمنین حیدر در مرتبه دیگر بسوي معویه مکتوب گردانید. 85
ذکر بیان کتابت که حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در جواب کتابت، و نوشته معاویه ارقام نمود: 86
ذکر بیان آنچه حضرت امیر المؤمنین (ع) در اثناي کتابت که معویه قلمی مینمود، بعمرو عاص مکتوب فرمود: 87
ذکر بیان کتابت که محمد بن ابی بکر از روي احتجاج به معویه لجاج مکتوب گردانید 87
صفحه 5 از 184
ذکر بیان کتابت معویه لجاج که از روي احتجاج در جواب محمد ابن ابی بکر مکتوب و مرسول نمود، 88
ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین (ع) بر خوارج در وقتی که آن حضرت را بر تعین حکم ملجأ گردانیدند 89
ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین (ع) در اعتذار آنکه با جماعت سابقین که دعوي امارت و خلافت کردند مقاتله و مجادله ننمود و با متأخرین از طوایف ناکثین روایتست که حضرت امیر المؤمنین علی (ع) بعد از فتح بصره و انقضاي ایام چند روزي در اثناي خطبه که براي مردم بیان و عیان مینمود از لسان معجز نشان ذکر بیان احتجاج حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در خطب که مؤدي فرمود از آنچه متعلق بتوحید خداي مجید و تنزیه او است، از آنکه لایق او نیست از صفات ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی علیه السّلام بر بعضی از احبار یهود، 113
بیان احتجاج حضرت ولی ایزد معبود امیر المؤمنین علی علیه سلام الملک الودود بر بعضی یهود بر علوم چند باستعانت حضرت واجب الوجود 138
ذکر بیان احتجاج حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام بر آن کسی که قایل است بآن که امراض بمعالجه اطبا صحّت یابد نه به شفاي حضرت ایزد تعالی و ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی علیه السّلام بر زندیق که بخدمت آن حضرت آمده با بعض آیات متشابهات قرآنی که محتاج بتأویل بود 148
(در ذکر بیان احتجاج امیر المؤمنین علی علیه السلام بر کسی که قائل برأي و اختلاف در فتوي بود و در میان مردمان متعرض حکم بغیر استحقاق و اهلیت