گروه نرم افزاری آسمان


فهرست 5
الاحتجاج (ترجمه مازندرانی) 9
مشخصات کتاب 9
جلد سوم 9
جواب حضرت مجتبی فرزند علیّ مرتضی علیهما السّلام از مسائل خضر علیه السّلام که در حضور پدر بزرگوارش سؤال نمود 9
جواب حسن بن علی علیه السّلام از مسائلی که أهل شام و روم فرستاده بودند که جاري مجراي احتجاج بود در محضر مقدّس أمیر المؤمنین علیه السّلام
احتجاج امام مجتبی حسن بن علیّ بن أبی طالب علیه السّلام بر جماعتی از معاندین و منکرین فضلش و فضل پدر بزرگوارش در حضور معاویه علیه اللّعنۀ و الهاویه
27 « ذکر بیان مفاخرت حضرت امام حسن بن علی علیه السّلام بر معاویه و عتبه بن أبی سفیان و مروان بن الحکم و مغیرة ابن شعبه و بر ولید بن عقبه
اشاره 27
[خطبه حسن بن علی ع در حضور معاویۀ و بزرگان اهل شام در بیان فضل اهل بیت] 29
[خطبه حسن بن علی ع در حضور معاویه و عامه مردم در فضیلت امیر المؤمنین ع] 30
[خطبه حسن بن علی ع در مسجد کوفه در حضور معاویه و عامه مردم در بیان فضیلت اهل بیت] 31
ذکر بیان احتجاج حضرت امام حسن علیه السّلام بر معاویه لجاج در باب اینکه بعد از نبی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم آنکه مستحقّ امامت بود و آنکه نبود
ذکر بیان احتجاج أمیر المؤمنین حسن علیه السّلام بر جمیع أنام که بعد از مصالحه او با معاویه بموجب رأي أنام و نسبت تقصیر بآن حضرت در باب طلب حقّ ذکر بیان احتجاج امام الشّهید الأمین أبی عبد اللَّه الحسین بن علی علیهما السّلام بر عمر بن الخطّاب در باب امّت و خلافت امّت 41
ذکر بیان احتجاج حضرت امام حسین بن علی علیه السّلام بذکر مناقب حضرت أمیر المؤمنین (ع) و اولاد کرام فخام او بر معاویه 42
اشاره 42
[علت کثرت احادیث موضوعه در زمان معاویه و کشتار شیعه به دست زیاد] 44
« ذکر بیان احتجاج امام حسین علیه السّلام بر معاویه و توبیخ او بر قتل شیعه أمیر المؤمنین علی علیه السّلام و بر مزاحمت بحال آن جمعی نیکو سرانجام
ذکر بیان احتجاج أمیر المؤمنین حسین علیه السّلام به امامت خود بر معاویه و غیر او و بیان طرف از مفاخرات و مشاجرات که میان او و معاویه روي نمود
ذکر در بیان احتجاج امام الشّهید أبی عبد اللَّه الحسین علیه الصّلوة و الثّناء از وصول بکربلاء با أهل کوفه بعد از آنکه آن سرور بوسیله مکتوبات و استدعاي آن ذکر در بیان احتجاج فاطمۀ الصّغري بر أهل کوفه بعد از شهادت امام حسین علیه السّلام و أصحاب آن حضرت در کربلا بوسیله غدر و دغاي کوفیان و کثرت »
56 « ذکر در بیان احتجاج زینب بنت علیّ بن أبی طالب (ع) بر کوفیان بطریق خطبه در محضر رجال و نسوان ایشان »
صفحه 5 از 146
ذکر در بیان احتجاج حضرت امام زین العابدین علیه السّلام بکوفه در هنگامی که از خیمه بیرون آمده بود بر أهل کوفه توبیخ و سرزنش ایشان بر غدر و مکر »
ذکر در بیان احتجاج حضرت امام زین العابدین علیه السّلام بعد از وصول آن حضرت با أهل بیت النّبوه بنزد یزید به شام بر بعض سکنه و اهالی لا ابالی آن مقام
ذکر در بیان احتجاج زینب بنت أمیر المؤمنین علی علیه السّلام بر یزید در هنگام که آن باغی ایزد تعالی چوب بر دندانهاي سیّد الشّهداء علیه سلام الملک العلی ذکر در بیان احتجاج علیّ بن الحسین (ع) بر یزید در آن هنگام که داخل دار الملام شام شد 63
ذکر در بیان احتجاج حضرت امام زین العابدین (ع) بمحضر انام در علوم بسیار و بیان طرف از مواعظ بلیغه آن امام الأبرار 65
اشاره 65
[احتجاج علی بن الحسین ع بر عموم بر حسن بصري در منی] 67
[احتجاج علی بن الحسین ع بر مرد قرشی] 67
[احتجاج علی بن الحسین ع بر شخصی در باره سکوت و تکلم] 68
[احتجاج علی بن الحسین ع بر محمد بن الحنفیه در مورد امامت خویش] 69
[احتجاج علی بن الحسین ع بر عدهاي و طلب باران او و باریدن ابر] 70
[بیان امام زین العابدین در خالی نبودن زمین از حجت] 71
[بیان امام سجاد ع در مورد هدایت و ایمان و قصاص] 72
[احتجاج علی بن الحسین ع بر شهاب زهري] 73
ذکر در بیان احتجاج أبی جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیهما السّلام بر جمعی از خوارج و غیره 75
اشاره 75
[احتجاج امام باقر ع در معرفت خدا] 76
[احتجاج امام باقر ع بر عمرو بن عبید در رضا و غضب] 76
[بیان امام ع در صورت آدم و خلقت او] 77
[احتجاج امام ع بر سالم غلام هشام در احوال قیامت] 77
[احتجاج امام باقر ع بر گروهی از خوارج] 78
[احتجاج امام باقر ع بر منکرین حسنین بر رسول الله ص] 78
[احتجاج امام باقر ع بر نافع عمر بن خطاب در مسائلی چند] 79
[احتجاج امام باقر ع بر طاوس یمانی] 81
صفحه 6 از 146
[احتجاج امام باقر ع بر عمرو بن عبید در امور مختلفه] 81
[احتجاج امام باقر ع بر حسن بصري] 82
[احتجاج امام باقر ع بر سالم در امر امیر المؤمنین ع] 83
[احتجاج امام باقر ع بر طاوس یمانی در مسائل متفرقه] 83
[احتجاج امام باقر (ع) بر شخصی در امامت و فضیلت امیر المؤمنین ع] 85
ذکر در بیان احتجاج امام الخلائق أبی عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصّادق علیه السّلام در أنواع علوم دینیّه بر أصناف بسیار از أهل ملل و دیانات از هر دیار
اشاره 87
[احتجاج امام صادق ع بر ابو شاکر دیصانی] 88
[احتجاج امام صادق ع بر هشام بن الحکم در معنی اسماء الله] 89
[احتجاج امام صادق ع بر عبد الملک زندیق] 89
[احتجاج امام صادق ع بر ابن ابی العوجاء] 90
[احتجاج امام صادق ع بر زندیق] 92
[احتجاج امام صادق ع بر سعد یمانی] 112
[احتجاج امام صادق ع بر ابن ابی لیلی] 113
[احتجاج امام صادق ع بر ابن ابی العوجاء] 114
[احتجاج امام صادق ع بر قوم در معنی آیات قرآن] 114
[احتجاج امام صادق ع بر عبد المؤمن انصاري در معنی اختلاف امت] 115
[بیان امام صادق ع اختلاف احادیث و اختلاف حکام را] 115
[احتجاج امام صادق ع بر ابی حنیفه] 118
[احتجاج امام ع بر عمرو بن عبید در امر امامت] 121
[احتجاج امام صادق ع بر شامی در امر خلافت و احتجاج اصحاب آن حضرت با او] 123
[بیان مکالمه هشام با عمرو بن عبید در پیشگاه امام صادق ع] 126
[احتجاج امام صادق ع بر مردیکه ظاهرش فریبنده و باطنش خراب بود] 127
[احتجاج امام صادق ع بر بعضی از اصحاب در مورد مرد مؤمن که توریه کرد] 129
صفحه 7 از 146
[احتجاج امام صادق ع بر جماعت زیدیه و بیان ودائع انبیاء] 131
[بیان امام صادق ع در مورد علم غابر و مزبور و جفر و جامعه و مصحف فاطمه] 132
[احتجاج امام صادق ع بر زید بن علی بن الحسین ع در امر امامت] 132
ذکر در بیان احتجاج و الزام أبی حذره از أبی جعفر مؤمن الطّاقی و شهرت الزام او در أکناف و آفاق 136
ذکر در بیان مقامات که میان أبی جعفر مؤمن الطّاق و میان أبو حنیفه در آفاق که بمطایبه دکّه بتفاق اتّفاق افتاد 139
اشاره 140
[احتجاج فضال بن حسن فضال بر ابی حنیفه] 140
[احتجاج مرد شیعی بر ابی الهذیل العلاف در امامت]