گروه نرم افزاری آسمان


فهرست 5
الاحتجاج (ترجمه مازندرانی) 9مشخصات کتاب 9
جلد چهارم 9
ذکر در بیان احتجاج أبی ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم صلوات اللَّه علیه و علی آبائه و سلّم بر مخالفان دین نبیّ المختار بر أشیاء بسیار و غلبگی آن حضرت اشاره 9
[احتجاج امام موسی کاظم علیه السلام بر ابو حنیفه] 11
[حکایت حفر چاه در زمان مهدي و بیان امام کاظم ع قصه عاد و احقاف را] 12
[احتجاج امام موسی کاظم ع بر هارون الرشید در مسائلی] 13
اشاره 13
[بیان نمودن مامون علت تشیع خود را] 17
[احتجاج امام موسی کاظم ع بر هارون الرشید در روضه نبی اکرم ص] 18
[احتجاج امام موسی کاظم ع بر محمد بن الحسن و بر ابی یوسف] 18
[احتجاج امام موسی کاظم ع بر مرد مؤمن در ظن به برادري که تقیه نمود] 19
ذکر در بیان احتجاج حضرت امام البرایا أبی الحسن علیّ بن موسی الرّضا علیه التّحیّۀ و الثّناء در توحید و عدل و غیر این مطالب بر مخالف و مؤالف و أجانب و اشاره 20
[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر مردي در حدوث عالم] 20
[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر زندیق در وجود خداوند و صفات او] 21
[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر بنی هاشم در فضیلت خود در حضور مامون] 23
[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر سلیمان مروزي در مسائلی چند] 26
[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر أبی قرة صاحب شبرمه در توحید و کلام خدا] 30
[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر عبد السلام هروي در رؤیت خداوند] 34
[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر حسین بن خالد مروي در صورت خلق آدم و علم و سمع و بصر خدا] 35
صفحه 5 از 138
[جواب امام علی بن موسی الرضا ع بر سؤالات متعدد در امور مختلف] 36
[جواب امام علی بن موسی الرضا ع از سؤالات مأمون] 37
[جواب احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع از سؤالات ابراهیم بن ابی محمود] 38
[جواب احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع از سؤالات یزید بن معاویه شامی در لا جبر و لا تفویض] 39
ذکر بیان احتجاج أبی الحسن الرّضا علیه صلوات ربّ الأرض و السّماء بر أهل کتاب ایزد تعالی از أصناف یهود و مجوس و نصاري و أهل زبور و صابی و غیر ایشان اشاره 41
[احتجاج امام علی بن موسی الرضا ع بر مأمون خلیفه عباسی] 54
ذکر بیان احتجاج حضرت امام الأتقیاء أبی الحسن الرّضا سلام اللَّه تعالی بر جمیع برایا در بیان آنچه متعلّق است به امامت 62
ذکر بیان احتجاج أبی جعفر محمّد بن علی الثّانی علیهما السّلام در نوع بسیار از علوم دینیّه حضرت نبیّ المختار علیه صلوات الملک الجبّار 74
اشاره 74
[احتجاج امام محمد تقی الجواد ع بر أبی هاشم جعفري در تفسیر آیاتی از قرآن] 74
[احتجاج امام جواد ع بر یحیی بن أکثم در حضور مأمون و عباسیان] 75
ذکر بیان احتجاج أبی الحسن علیّ بن محمّد النقی علیه السّلام در چیز از توحید و غیر آن از علوم دینیّه و دنیویّه بر أصناف امم مخالف و بعضی از مؤالف
اشاره 82
[نامه امام هادي ع بر اهل اهواز در جواب جبر و تفویض] 82
. [احتجاج امام هادي ع بر فقهاء در مقدار مال کثیر از آیۀ] 87
[احتجاج امام هادي ع بر یحیی اکثم و سایر فقها در قتل نصرانی] 87
[احتجاج امام هادي ع بر علویین و هاشمیین در تکریم مرد شیعی] 88
ذکر بیان احتجاج أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکري علیه الصّلوات و السّلام در أنواع متفرّقه از علوم دینیّه بر بعض أنام 90
اشاره 90
[ذکر بیان احتجاج أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکري ع بر مردي در امر هاروت و ماروت] 94
[بیان احتجاج أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکري ع در قبول ملائکه ولایت امیر المؤمنین را] 95
[بیان احتجاج أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکري در امر تقیه در دین] 96
[بیان احتجاج أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکري ع در تواضع و نقل قصه مهمان امیر المؤمنین] 96
صفحه 6 از 138
ذکر بیان احتجاج قایم منتظر صاحب اللّواء و التّاج محمّد ابن الحسن المهدي المستضیء منه الشّمس و السّراج صلوات اللَّه علیه و علی آبائه الطّاهرین بر أصناف اشاره 97
[جواب امام مهدي ع از نامه شیعیان بحضرتش در امر خلف عسکري ع] 105
[جواب امام مهدي ع از نامه احمد بن اسحاق و جعفر کذاب] 106
[توقیع شریف بمحمد بن عثمان از جواب نامه اسحاق بن یعقوب] 107
[توقیع شریف از جواب نامه شیعیان در تفویض] 108
[جواب حسین بن روح از سؤال مردي در ابتلاء ائمه ع] 108
[توقیع شریف به محمد بن علی کرخی در رد غلات] 110
[توقیع شریف به حسین بن روح در امر عدهاي از غلات] 111
. [اسامی نواب خاص آن حضرت که معروف به نواب اربعه بودند] 111
[توقیع شریف به محمد السمري در وقوع غیبت کبري و انقضاي نیابت خاصه] 112
ذکر بیان طرف از آنچه آن نیز از حضرت صاحب الزّمان صلوات اللَّه علیه بیرون آمد از مسائل فقهیّه و غیرها در توقیعات آن سرور بر دست نوّاب أربعه و غیر ایشان اشاره 112
[توقیع شریف به محمد بن عثمان العمري (رضی الله عنه) در جواب مسائل محمد بن جعفر اسدي] 113
[توقیع شریف به محمد بن عثمان العمري (رضی الله عنه) در تعزیه والد او] 114
[توقیع شریف از جواب نامه و مسائل حمیري ره] 115
[ایضا توقیع دیگر از جواب نامه و مسائل حمیري ره] 118
[ایضا توقیع دیگر از جواب نامه و مسائل حمیري ره] 120
[ایضا توقیع دیگر از جواب نامه مسائل حمیري ره] 125
[توقیع شریف به محمد بن عثمان بن نعمان المفید] 126
[ایضا توقیع دیگر بمحمد بن نعمان المفید] 127
ذکر بیان احتجاج شیخ السّدید أبی عبد اللَّه المفید محمّد ابن محمّد بن النّعمان رضی اللَّه عنه بر آن کسی که در خواب دیده میان ایشان گفت و شنید واقع گردید
ذکر بیان احتجاج سیّد الأجلّ علم الهدي المرتضی أبی القاسم علیّ رضی اللَّه عنه بر أبی العلاء المعرّي در جواب آنچه معرّي از آن سیّد عالم سؤال نمود بمرموز
ذکر بیان احتجاج السّیّد المرتضی قدّس اللَّه روحه در تعظیم و تقدیس أئمّه ما علیهم صلوات اللَّه تعالی بر سایر برایا،