گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد هشتم
فهرست 5

مشخصات کتاب 19
جلد هشتم 19
[تتمۀ کتاب الحج] 19
باب السّهو فی الطّواف 19
باب ما یجب علی من اختصر شوطا فی الحجر 22
باب ما جاء فی الطّواف خلف المقام 22
باب ما یجب علی من طاف او قضی شیئا من المناسک علی غیر وضوء 23
باب ما جاء فی طواف الاغلف 25
باب القران بین الاسابیع 25
باب طواف المریض و المحمول من غیر علّۀ 26
باب ما یجب علی من بدء بالسّعی قبل الطّواف أو طاف و اخّر السّعی 27
باب الرّجل یطوف عن الرّجل و هو غائب او شاهد 31
باب السّهو فی رکعتی الطّواف 31
باب نوادر الطّواف 33
باب السّهو فی السّعی بین الصّفا المروة 36
[نسیان طواف] 36
[اگر شش شوط به جا آورد] 37
[اگر هشت شوط به جا آورد] 37
[اگر از مروه شروع کند] 38
[اگر هروله را ترك کند] 38
[اگر هشت شوط به جا آورد] 38
صفحه 5 از 321
باب السّعی راکبا و الجلوس بین الصّفا و المروة 39
باب حکم من قطع علیه السّعی لصلاة او غیرها 40
باب استطاعۀ السّبیل إلی الحج 41
باب ترك الحج 43
باب الاجبار علی الحجّ و علی زیارة النّبیّ صلّی اللَّه علیه و آله 43
باب علّۀ التّخلّف عن الحج 44
باب دفع الحجّ إلی من یخرج فیها 45
[اگر بخاطر مرض نتواند حج به جا آورد] 45
[اگر چند نفر را به حج بفرستد] 46
[اگر نایب معذور شود] 46
[حج از میت] 47
[اگر نایب از مکان دیگر حرکت کند] 48
[اگر در نوع حج مخالفت کند] 48
[نیابت از ناصب] 49
[اگر به نیابت دو نفر حج به جا آورد] 49
[نیابت کردن زن] 50
[حج از مال زکات] 50
باب حجّ الجمّال و الاجیر 51
باب الرّجل یموت و علیه حجّۀ الاسلام و حجّۀ فی نذر علیه 52
باب ما جاء فی الحجّ قبل المعرفۀ 52
باب ما جاء فی حجّ المجتاز 54
باب حجّ المملوك و المملوکۀ 54
باب ما یجزي عن المعتق عشیّۀ عرفۀ من حجّۀ الاسلام 55
باب حجّ الصّبیان 56
صفحه 6 از 321
[عبادات اطفال] 56
[میقات بچهها] 56
[قربانی کردن براي بچه] 57
[حج کردن بچه ممیز] 57
باب الرّجل یستدین و یحجّ و وجوب الحجّ علی من علیه الدّین 58
باب ما جاء فی المرأة یمنعها زوجها من حجّۀ الاسلام او حجّۀ تطوّع 59
باب حجّ المرأة مع غیر محرم او ولی 60
باب حجّ المرأة فی العدّة 61
باب الحاجّ یموت فی الطّریق 61
باب ما یقضی عن المیّت من حجّۀ الاسلام اوصی او لم یوص 62
[اگر میت فقیر باشد و حج بر عهده او باشد] 62
[اگر چند حق بر عهده میت باشد] 63
باب الرّجل یوصی بحجّۀ فیجعلها وصیّه فی نسمۀ 64
باب الحجّ عن امّ الولد اذا ماتت 64
باب الرّجل یوصی الیه الرّجل ان یحجّ عنه ثلاثۀ رجال فیحلّ له ان یاخذ لنفسه حجّۀ منها 65
باب من یاخذ حجّۀ فلا یکفیه 65
باب من اوصی فی الحجّ بدون الکفایۀ 65
باب الحجّ من الودیعۀ 67
باب الرّجل یموت و لا یدري ابنه هل حجّ أولا 68
باب المتمتّع عن ابیه 68
باب تسویف الحج 68
باب العمرة فی اشهر الحج 70
باب اهلال العمرة المبتولۀ و احلالها و نسکها 73
[عمره مفرده] 73
صفحه 7 از 321
[کسی که در عمره قربانی بیاورد] 74
[جماع در عمره مفرده] 74
[خروج به میقات براي عمره] 75
[عمره تمتع طواف نساء ندارد] 75
باب العمرة فی شهر رمضان و رجب و غیرها 76
باب مواقیت العمرة من مکّۀ و قطع تلبیۀ المعتمر 77
[کسی که از مکه خارج شود] 77
[قطع تلبیه در عمره] 77
باب اشهر الحجّ و اشهر السّیاحۀ و الاشهر الحرم 79
[ماههاي حج] 79
[ماههاي سیاحت] 80
باب العمرة فی کلّ شهر و فی أقلّ ما تکون 81
باب ما یقول الرّجل اذا حجّ عن غیره او طاف عنه 82
باب الرّجل یحجّ عن الرّجل او یشرکه فی حجّه او یطوف عنه 83
باب التعجیل قبل التّرویۀ إلی منی 84
باب حدود منی و عرفات و جمع 85
باب التّقصیر فی الطّریق إلی عرفات 88
باب اسم الجبل الّذي یقف علیه النّاس بعرفۀ 88
باب کراهۀ المقام عند المشعر بعد الافاضۀ 89
باب السّعی فی وادي محسّر 89
باب ما جاء فی من جهل الوقوف بالمشعر 90
باب من رخّص له التّعجیل من المزدلفۀ قبل الفجر 91
باب ما جاء فی من فاته الحج 91
باب اخذ حصی الجمار من الحرم و غیره 92
صفحه 8 از 321
باب ما جاء فی من خالف الرّمی او زاد او نقص 93
[استفاده از سنگ مستعمل] 93
[رمی در شب] 94
[نسیان رمی] 94
باب الّذین اطلق لهم الرّمی باللّیل 95
باب الرّمی عن العلیل و الصّبیان 95
باب ما جاء فی من بات لیالی منی بمکّۀ 95
باب اتیان مکّۀ بعد الزّیارة للطّواف 97
باب النّفر الاوّل و الاخیر 97
[قبل از اذان نفر نکند] 97
[رمی روز سوم] 99
باب نزول الحصبۀ 100
باب قضاء التّفث 101
[خریدن خرما و صدقه دادن] 101
[معانی تفث] 102
[مراد از بیت عتیق] 103
باب ایّام النّحر 103
باب الحجّ الاکبر و الاصغر 104
باب الاضاحی 106
[قربانی واجب است] 106
[پیامبر خودشان ذبح کردند] 107
[قربانی کردن امیر المؤمنین از جانب رسول خدا] 107
[گوسفند معیوب قربانی نمیشود] 108
[یک قربانی از چند نفر] 109
صفحه 9 از 321
[شتر پنج ساله کفایت میکند] 110
[قانع و معتر] 110
[تقسیم قربانی] 111
[اطعام مشرك از قربانی] 111
[اخراج گوشت از منی] 111
[گوشت کفاره را نمیتوان خورد] 112
[اگر قربانی قبل از ذبح بمیرد] 113
[انتفاع به پوست قربانی] 113
[نسیان قربانی] 114
[اگر قربانی شرائط را نداشته باشد] 114
[قربانی براي جنین] 114
[اگر شاخ شکسته باشد] 114
[گرانی قربانی] 115
[مرغ کفایت نمیکند] 115
[اگر در قربانی نام دیگري را برد] 115
[قربانی رسول خدا] 116
[قربانی که شرائط را نداشته بوده] 116
[قربانی از چند نفر] 116
باب الهدي یعطب او یهلک قبل ان یبلغ محلّه و ما جاء فی الاکل منه 117
[اگر قربانی به قبل از رسیدن به محل هلاك شود] 117
[اگر حیوان گم شود] 119
باب الذّبح و النّحر و ما یقال عند الذّبیحۀ 120
[اگر مذبوح را نحر کنند و بالعکس] 120
[دعاي هنگام ذبح] 121
صفحه 10 از 321
باب نتاج البدنۀ و حلابها و رکوبها 122
باب بلوغ الهدي محلّه 123
باب الرّجل یوصی من یذبح عنه و یلقی هو شعره بمکّۀ 124
باب تقدیم المناسک و تاخیرها 124
باب فی من نسی او جهل ان یقصّر او یحلق حتّی ارتحل من منی 125
باب ما یحلّ للمتمتّع و المفرد اذا ذبح و حلق قبل ان یزور البیت 126
باب ما یجب من الصّوم علی المتمتّع اذا لم یجد ثمن الهدي 127
باب ما یجب علی المتمتّع اذا وجد ثمن الهدي و لم یجد الهدي 129
باب المحصور و المصدود 130
[محصور و مصدود کیست] 130
[حکم محصور و مصدود] 130
[اگر در حج قران محصور شود] 133
باب الرّجل یبعث بالهدي و یقیم فی اهله 134
باب نوادر الحج 136
[زیاد بودن مسائل حج] 136
[رود خانههاي حرم روان میشود به بیرون حرم] 136
[اقرار ابو حنیفه به علم امام صادق ع] 138
[حمل آب بر شتر] 138
[کراهۀ حمل بر شتر جلّاله] 139
[ملائکه متاع حجاج را میخرند] 139
[حضور امام زمان در مراسم حج هر سال] 139
[نماز براي رسیدن طلب] 140
[سهو در سعی] 141
[محرم میتواند خرید یا فروش کنیز کند] 141
صفحه 11 از 321
[اداي نماز واجب قبل از طواف] 141
[نذر طواف بر روي دست و پا] 142
[طواف با لباس نجس] 142
[ترك طواف قبل از خستگی] 142
[طواف حامل و محمول] 142
[حلق رأس در غیر حج و عمره] 143
[سوار شدن شتر باردار] 143
[تقصیر از روي سهو] 144
[یک حج براي چند نفر] 144
[جماع قبل از طواف] 145
[ترك طواف مستحبی هنگام شلوغی] 145
باب سیاق مناسک الحج 146
[دعاي هنگام خروج] 146
[دعاء هنگام رکوب] 147
[حفظ تقوي در طی راه] 148
[دعاها احرام] 149
[تلبیه] 151
[غسل دخول حرم] 154
دخول مکّۀ 154
دخول المسجد الحرام 154
النّظر إلی الحجر الاسود 155
استلام الحجر الاسود 156
الطّواف 156
القول فی الطّواف 157
صفحه 12 از 321
القول بین الرّکن الیمانیّ و الرّکن الّذي فیه الحجر الاسود 157
الوقوف بالمستجار 157
مقام ابراهیم علیه السّلام 160
الشّرب من ماء زمزم 161
الخروج إلی الصّفا 161
التّقصیر 164
الغدوّ إلی عرفات 167
دعاء الموقف 168
الافاضۀ من عرفات 171
اخذ حصی الجمار من جمع 173
الوقوف بالمشعر الحرام 174
الافاضۀ من المشعر الحرام 175
الرّجوع إلی منی و رمی الجمار 176
الذّبح 178
الحلق 179
زیارة البیت 179
اتیان الحجر الاسود 180
الخروج إلی الصّفا 180
طواف النّساء 181
الرّجوع إلی منی 181
رمی الجمار 181
التّکبیر ایّام التّشریق 182
النّفر من منی 183
دخول مکۀ 184
صفحه 13 از 321
دخول الکعبۀ 184
وداع البیت 185
باب الابتداء بمکّۀ و الختم بالمدینۀ 186
[شروع به مکه و ختم به مدینه] 186
[ولایت أئمه] 186
الصلاة فی مسجد غدیر خم 188
نزول معرّس النّبیّ صلّی اللَّه علیه و آله 189
باب تحریم المدینۀ و فضلها 190
باب ما جاء فی من حجّ و لم یزر النّبیّ صلّی اللَّه علیه و اله و فی من مات بمکّۀ او المدینۀ 192
اتیان المدینۀ 193
[دخول مدینه] 193
اتیان المنبر 195
الصّوم بالمدینۀ و الاعتکاف عند الاساطین 197
زیارة فاطمۀ بنت رسول اللَّه صلوات اللَّه علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها 198
اتیان المشاهد و قبور الشّهداء 202
تودیع قبر النّبیّ صلّی اللَّه علیه و اله و منبره 202
زیارة قبور الائمّۀ الحسن بن علیّ بن ابی طالب و علیّ بن الحسین و محمّد بن علیّ الباقر و جعفر بن محمّد الصّادق صلوات اللَّه علیهم بالبقیع 203
باب ثواب زیارة النّبیّ و الائمّۀ صلوات اللَّه علیهم 206
[زیارت پیامبر حیا و میتا] 206
[هر امامی عهدي و حقی و حرمتی در گردن دوستان و شیعیان خود دارد] 206
[هیچ پیغمبري و وصی پیغمبري در زمین زیاده از سه روز نمیماند تا آن که روح و استخوان و گوشت او را به آسمان میبرند] 207
[زیارت أئمه] 208
[زیارت امام حسین ع] 211
[زیارت امام کاظم ع] 216
صفحه 14 از 321
[زیارت امام رضا ع] 216
باب موضع قبر امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه 223
[موضع قبر امیر المؤمنین غري است] 223
زیارة قبر امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه 224
زیارة اخري لأمیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه 234
زیارة قبر ابی عبد اللَّه الحسین بن علیّ بن ابی طالب صلوات اللَّه علیهم المقتول بکربلاء 237
اشاره 237
الوداع 242
زیارة قبور الشّهداء 242
باب ما یجزئ من زیارة الحسین صلوات اللَّه علیه فی حال التّقیّۀ 243
باب ما یقوم مقام زیارة الحسین صلوات اللَّه علیه و زیارة غیره من الائمّۀ صلوات اللَّه علیهم لمن لا یقدر علی قصده لبعد المسافۀ. 244
باب فضل تربۀ الحسین صلوات اللَّه علیه و حریم قبره. 245
باب زیارة الامامین ابی الحسن موسی بن جعفر و ابی جعفر محمّد بن علیّ الثّانی صلوات اللَّه علیهم ببغداد فی مقابر قریش 247
باب زیارة قبر الرّضا علیّ بن موسی صلوات اللَّه علیهما بطوس. 248
اشاره 248
الوداع فاذا اردت ان تودّعه 250
باب زیارة الامامین ابی الحسن علیّ بن محمّد و ابی محمّد الحسن بن علی صلوات اللَّه علیهم بسرّ من راي 255
باب ما یجزئ من القول عند زیارة جمیع الائمّۀ صلوات اللَّه علیهم 257
[زیارت جامعه] 257
زیارة جامعۀ لجمیع الائمّۀ صلوات اللَّه علیهم 258
الوداع 288
باب الحقوق 290
اشاره 290
[حق خداوند] 291
صفحه 15 از 321
[حق انسان بر خودش] 291
[حق زبان] 291
[حق گوش] 292
[حق چشم] 292
[حق دست] 293
[حق پا] 293
[حق شکم] 293
[حق فرج] 294
[حق نماز] 294
[حق حج] 294
[حق صوم] 295
[حق صدقه] 295
[حق قربانی] 296
[حق پادشاه] 296
[حق معلم] 296
[حق کسی که مالک تست] 297
[حق رعیت] 297
[حق شاگرد] 298
[حق همسر] 299
[حق بنده] 299
[حق مادر] 300
[حق پدر] 300
[حق فرزند] 302
[حق برادر] 303
صفحه 16 از 321
[حق آزاد کننده عبد] 303
[حق عبد آزاد شده] 304
[حق کسی که با تو نیکویی کرده] 304
[حق مؤذن] 304
[حق امام جماعت] 305
[حق همنشین] 305
[حق همسایه] 306
[حق کسی که با تو مصاحبت و معاشرت دارد] 306
[حق شریک] 307
[حق مال] 307
[حق کسی که از تو چیزي طلب دارد] 307
[حق خلیط که مالش مخلوط شده باشد] 307
[حق دشمن] 308
[حق کسی که با تو مشورت کند] 308
[حق کسی که با او مشورت کنی] 308
[حق کسی که قبول کند نصیحت ترا] 308
[حق کسی که نصیحت کند ترا] 309
[حق پیران] 309
[حق کودك] 309
[حق سائل] 309
[حق مسئول] 309
[حق کسی که ترا خوشحال کند] 310
[حق کسی که با تو بدي کرده است] 310
[حق اهل ملتت که مسلمانند] 310
صفحه 17 از 321
[حق اهل ذمّه] 310
باب الفروض علی الجوارح