گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
آداب معاشرت
جلد اول
فهرستمشخصات کتاب 8
جلداول 8
مقدمه مترجم 8
ترجمه گفتار ناشر متن عربی 8
باب یکم: در کلیات حقوق 9
رساله امام چهارم علیه السلام در باره حقوق 9
اشاره 9
بیان هر یک از حقوق نامبرده 10
چند باب: در باره معاشرت با خویشاوندان و بردگان و خدمتکاران بیشتر در درون خانمان 15
باب دوم: خوشرفتاري با پدر و مادر و فرزندان و حقوقشان بر یک دیگر و منع از حقنشناسی 15
اشاره 15
اخبار این باب 16
باب سوم- در صله رحم 36
اشاره 37
اخبار باب 37
باب چهارم: در آداب معاشرت با بندگان و خدمتکاران 53
باب پنجم: در وجوب طاعت غلام از آقایش و کیفر نافرمانیش 55
باب ششم: آن خدمتها که شود بر خدمتکار و دیگران بار کرد 56
باب هفتم: بردن کالا براي خانواده 56
باب هشتم: شرکت در پیشامدها با مردم و خوشبرخوردي با آنها 56
باب نهم: حق همسایه 57
صفحه 5 از 153
ابواب: آداب برخورد با دوستان و فضیلت آنان و اقسام دوستان و جز آن را از آنچه بدانها مربوط است 58
باب دهم: خوش برخوردي، و خوشصحبتی، و خوش همسایگی، خوشروئی، و خوب بر خوردي، و خوش همروئی 58
اشاره 58
اخبار باب 58
باب یازدهم: فضل دوست، اندازه دوستی، آداب آن، و حقوق آن، انواع دوستان، و نهی از خودباختگی، وضع انس با دوستان 64
اشاره 64
اخبار باب 64
باب دوازدهم: خوب است گزارش دهد به برادر دینی خود که دوستش دارد، و دل بدل راه دارد. 66
اخبار باب 66
باب سیزدهم ":چه کسی سزد که همنشین و یار و دوست باشد، فضل همدم موافق و همنشین خوب و دوستی نیکان 67
آیات قرآن مجید 67
اخبار باب 67
باب چهاردهم ":کسی که نشاید همنشینی با او و رفاقت با او و همصحبتی با او" 69
"مجلسها و انجمنها که شایسته نیست نشستن در آنها "از قرآن مجید 69
اخبار باب 70
ابواب ":حقوق مؤمنان بر یک دیگر "و برخی احوال آنان 80
باب پانزدهم: در حقوق برادران و اینکه یادآوري آنان از همدگر مستحب است 80
باب شانزدهم برادر داري و از دوستان پدر نگهداري 96
باب هفدهم: در فضیلت برادري در راه خدا و اینکه مؤمنان برادر یک دیگرند 100
و در سبب آن: آیه قرآن مجید: 100
اخبار باب 100
باب هیجدهم ":فضیلت دوست داشتن مؤمنان و نگاه بآنان 101
باب نوزدهم: همه مؤمنان یک دگر را دوست دارند انواع برادران و دوستان 102
باب بیستم: در برآوردن حاجت مؤمنان و کوشش در باره آن 103
صفحه 6 از 153
باب بیست و یکم: دید و بازدید برادران، برخوردشان با هم، و همنشینی آنها در زنده کردن امر امامانشان علیهم السلام 124
باب بیست و دوم: در باره تزویج مؤمن یا پرداخت وام او یا بخدمت گرفتن او با خدمت و اندرز باو 128
باب بیست و سوم در خوراك دادن بمؤمن و نوشانیدن او، و پوشاندن او و پرداخت وام او 129
آیات قرآن مجید 129
اخبار باب 129
باب بیست و چهارم ثواب کسی که نیاز نابینا را کفایت کند 138
باب بیست و پنجم در فضیلت شنواندن سخن به کربی دلتنگی 138
باب بیست و ششم: ثواب کسی که یک خانواده مؤمن را سرپرستی کند 138
باب بیست و هفتم: در باره کسی که مؤمنی را در خانهاي نشیمن دهد و در کیفر کسی که او را از آن جلو گیرد 138
باب بیست و هشتم مهربانی با همدگر، توجه بهمدگر، اظهار دوستی و نیکی کردن و صله دادن. و ایثار و همدردي و زنده داشتن مؤمن 138
آیات قرآن مجید 138
اخبار باب 139
باب بیست و نهم. کسی که شایسته است و سزاوار ترحم است 145
اخبار باب 145
باب سی ام: فضل احسان و بخشش و کار خیر و کسی که سزاوار آنها میباشد 145
آیات قرآن مجید 145
اخبار باب