گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
آداب معاشرت
جلد دوم
فهرست 5مشخصات کتاب 12
جلد دوم 12
باب سی و یکم در باره معاشرت با یتیمان و خوردن مال آنان و ثواب جا دادن بآنها و ثواب مهرورزي با آنها و عقاب آزار کردن آنان 12
آیات قرآن مجید 12
اخبار باب 12
باب سی و دوم آداب آمیزش با نابینایان و زمینگیران و گرفتاران بدردهاي مسري 16
قرآن مجید 17
اخبار باب 17
باب سی و سوم در یاري ناتوان و ستمدیده و بداد آنها رسیدن و گرهگشائی از مؤمنان و جلوگیري از تجاوز بآنان و پردهپوشی از عیوبشان 18
باب سی و چهارم کسی که سود بمردم رساند و فضیلت اصلاح میان مردم 20
قرآن مجید 20
اخبار باب 20
باب سی و پنجم در انصاف و عدالت 20
قرآن مجید 20
اخبار باب 20
باب سی و ششم عوض دادن بخوبیها و نکوهش بدي کردن در برابر نیکی و در باره اینکه مؤمن گمنام است 25
قرآن مجید 25
اخبار باب 25
باب سی و هفتم باز هم در اینکه مؤمن گمنام است و از کار خیرش قدردانی نشود. 26
باب سی و هشتم: باب هدیه و پیشکش 26
آیات قرآن مجید 26
صفحه 5 از 177
اخبار باب 26
باب سی و نهم باب ماعون، ظرف عاریه 27
آیات قرآن مجید 27
اخبار باب 27
باب چهلم چشم پوشی از عیوب مردم و ثواب کسی که بدي خود را دشمن دارند نه از مردم را 27
اخبار باب 27
باب چهل و یکم ثواب پاك کردن و اصلاح راه عبور مردم و رهنمائی براه براي دیگران 28
اخبار باب 28
باب چهل و دوم در نرمش و آرامش و جلوگیري از آزار و در همیاري بر نیکی و تقوي 28
آیات قرآن مجید 28
اخبار باب 29
باب چهل و سوم نصیحت به مسلمانان و اندرز بآنان و پذیرش نصیحت آنان 34
باب چهل و چهارم در ادب داشتن، و در باره کسی که اندازه خود شناسد و از حد خود فراتر نرود 34
باب چهل و پنجم فضیلت رازداري و نکوهش فاش کردن اسرار 35
باب چهل و ششم در احتراز از جاهاي تهمت آور و همنشینی با متهم. 42
اخبار باب 42
باب چهل و هفتم لزوم وفاء بوعده و تعهد و نکوهش مخالفت با آنها 43
قرآن مجید 43
اخبار باب 43
باب چهل و هشتم در باره مشورت و پذیرش آن، و کسی که سزد با او مشورت کرد، و خیرخواهی مشورتخواه و نهی از خود راي بودن 45
قرآن مجید 45
اخبار باب 45
باب چهل و نهم بخود توانگر و بینیاز از مردم و بیطمع بآنها 47
اخبار باب 48
صفحه 6 از 177
باب پنجاهم: پرداخت سپرده و اداء امانت: 50
قرآن مجید 50
اخبار باب 50
باب پنجاه و یکم در تواضع و فروتنی 52
قرآن مجید 52
باب پنجاه و دوم در مهربانی با خردسال و احترام سالمند و بزرگداشت مسلمان ریش سفید 58
اخبار باب 59
باب پنجاه و سوم نهی از عجله کردن کسی است در خوردن خوراکش یا در قضاي حاجتش 59
باب پنجاه و چهارم در ثواب کسی که خاشاکی از رخسار مؤمن زداید و در روي او لبخند زند 60
باب پنجاه و پنجم اندازه گرامی داشتن و نهی از رد آن و معناي آن 60
باب پنجاه و ششم در باره کسی که مؤمنی را خوار کند یا اهانت نماید یا حقیر شما رد و او را مسخره کند یا سرکوفت زند یا گفته او را رد کند و نهی از رد کردن قرآن مجید 60
اخبار باب 61
باب پنجاه و هفتم در کسی که مؤمنی را بترساند یا بزند یا آزار کند یا سیلی بزند یا بر علیه او کمک کند یا باو دشنام دهد و نکوهش روایت کردن بضرر مؤمن
اخبار باب 62
باب پنجاه و هشتم در خیانت و کیفر حرامخواري 68
قرآن مجید 68
اخبار باب 68
باب پنجاه و نهم در باره کسی که دریغ دارد از مؤمن چیزي را از خودش یا از دیگري یا برادرش از او کمکی خواهد و کمکش نکند یا در انجام آن خیرخواه او اخبار باب 69
باب شصتم در باره کنارهگیري و قهر کردن 72
اخبار باب 73
باب شصت و یکم در باره کسی که در بندد بر مؤمن 74
اخبار باب 74
صفحه 7 از 177
باب شصت و دوم در باره تهمت و بهتان و بدگمانی به برادران و نکوهش دهن نگري از مردمان 75
قرآن مجید 75
اخبار باب 75
باب شصت و سوم در باره دو زبان و دو رو 78
باب شصت و چهارم در باره کینه و دشمنی و کشمکش و تجاوزگري با مردان 80
قرآن مجید 80
اخبار باب 80
باب شصت و پنجم در وارسی از عیوب مردم و فاش کردن آنها و جستجو از لغزشهاي مؤمن و سرکوفت بدانها 81
قرآن مجید 81
اخبار باب 81
باب شصت و ششم در باره غیبت 83
قرآن مجید 83
اخبار باب 83
باب شصت و هفتم در باره سخنچینی 99
قرآن مجید 99
اخبار باب 99
باب شصت و هشتم مکافات بر بدي و آنچه بدان پیوست دارد 101
قرآن مجید 101
اخبار باب 102
باب شصت و نهم در کیفر بر گناه و ریزبینی مؤمنان 102
اخبار باب 102
باب هفتادم در ستم و سرکشی 102
قرآن مجید 102
اخبار باب 102
صفحه 8 از 177
باب هفتاد و یکم در باره بد برخوردي و کسی که مردم از ترس شرش او را احترام کنند، و کسی که از شرش در امان نباشند و بخیرش امید ندارند 104
اخبار باب 104
باب هفتاد و دوم در باره نیرنگ و گول زدن و دغلی و فتنهانگیزي 105
قرآن مجید 105
اخبار باب 105
باب هفتاد و سوم در باره چشمک زدن و بدگوئی و لیچار و مسخره و استهزاء: 108
قرآن مجید 108
اخبار باب 108
باب هفتاد و چهارم در باره سفیه و پستمنشان 108
قرآن مجید 108
اخبا ر باب 108
باب هفتاد و پنجم در باره ترسوئی: 111
باب هفتاد و ششم در کسی که دینش را بدنیاي دیگري بفروشد 111
باب هفتاد و هفتم در اسراف و تبذیر و حقیقت آنها 111
قرآن مجید 111
اخبار باب 111
باب هفتاد و هشتم باب دیگر در ذم اسراف و تبذیر بیش از آنچه گذشت در باب پیش 112
باب هفتاد و نهم در ظلم و انواع ظلم، و مظالم عباد، و کسی که مالی از جز راه حلال گرفته و در ناحق خرج کرده، و فساد در زمین 113
قرآن مجید 113
اخبار باب 114
باب هشتادم آداب ورود بر شاهان و امیران 122
باب هشتاد و یکم در باره احوال ملوك و امراء، و کدخدایان، و سرپرستان و رؤسا و میزان عدالت و ستم آنها 123
قرآن مجید 123
اخبار باب 123
صفحه 9 از 177
باب هشتاد و دوم در باره اعتماد بستمکاران و دوستی و فرمانبري آنان 135
قرآن مجید 135
اخبار باب 136
باب هشتاد و سوم در باره خوردن از مال ظالمان و پذیرفتن بخششهاي آنان 141
اخبار باب 141
باب هشتاد و چهارم رد ظلم از مظلومها، و بردن حوائج مؤمنان نزد سلاطین 142
قرآن مجید 142
اخبار باب 142
باب هشتاد و پنجم نهی از دوستی با کفار و آمیزش با آنها و فرمانبردن از آنها و دعاء براشان. 142
قرآن مجید 142
اخبار باب 144
باب هشتاد و ششم در باره رفتن به بلاد مخالفان و کفار و با آنها بودن 145
باب هشتاد و هفتم در تقیه و مدارا 146
قرآن مجید 146
اخبار باب 146
باب هشتاد و هشتم کسی که بیدعوت بخوراك کسی رود، و کسی که بیاجازهاش از خانه جائز است خورد 165
قرآن مجید 165
اخبار باب 165
باب هشتاد و نهم تشویق باجابت دعوت مؤمن و تشویق بخوردن از خوراك برادر 166
اخبار باب 166
باب نودم خوب خوردن در خانه برادر مؤمن 167
اخبار باب 167
باب نود و یکم در آداب مهمان و میزبانی و کسی که مهمان کردنش شایسته است 168
قرآن مجید 168
صفحه 10 از 177
اخبار باب 168
باب نود و دوم در باره تعارف کردن خوراك و غیره به برادر مؤمن 170
اخبار باب 170
باب نود و سوم- در فضیلت مهمانداري و احترام مهمان: 170
قرآن مجید 170
اخبار باب 170
باب نود و چهارم کسی که بشهري درآید مهمان برادران خود باشد و در اندازه مهمانی 172
باب نود و پنجم در آداب مجالس، و جاهاي شایسته نشستن و ناشایسته و اندازه تواضع براي کسی که وارد مجلس میشود 172
آیات قرآن مجید 172
اخبار باب 173
باب نود و ششم در شیوه نشستن و انواع نشستن