گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد اول
فهرست


فهرست 5
ایران و قضیه ایران 43
مشخصات کتاب 43
[جلد اول] 43
فهرست 43
مقدمه مترجم 62
فصل اول پیشگفتار 67
اشاره 67
منظور سهگانه از تألیف این کتاب- 68
معنی قضیه ایران- 68
رابطه قضیه ایران با امپراتوري هند- 69
تاریخ و جغرافیا- 70
مسافرت- 70
بستگی ملت ایران با ما- 70
درام تاریخ ایران- 71
ارتباط انگلستان و ایران- 71
تقسیمات چهارگانه مسافرت- 72
اشاره 72
-1 خراسان 72
اشاره 72
ایالات مجاور- 72
-2 ایالات مرکزي 73
اشاره 73
صفحه 5 از 438
بناهاي قدیمی- 73
-3 ایالات جنوب غربی 74
-4 خلیج فارس 74
شرق تغییرناپذیر- 74
گیرندگی پایدار آن- 75
فرق بین مشرق و مغرب زمین- 75
افراط و تفریط در ایران 75
تناقض طبیعی- 76
کیفیات زندگی- 76
سفرنامهها- 76
تقسیم سفرنامهها از لحاظ دوره 84
اشاره 84
قرن هجدهم- 85
قرن نوزدهم- 86
درجه اهمیت این سفرنامهها- 88
فصل دوم راهها و وسایل- اهدا به مسافران و جهانگردان 89
اشاره 89
ضرورت اطلاعات- 89
ایران در کجا واقع است- 89
پیریزي این فصل- 90
راه انزلی به تهران- 90
چگونه باید به انزلی رسید- 90
کشتیهاي مسافري دریاي خزر- 90
ورود به انزلی- 90
صفحه 6 از 438
مرداب- 90
پیربازار- 91
رشت- 91
انتخاب اسباب سفر، عزیمت با چهارپاداران- 91
حرکت با چاپار- 92
هزینه مسافرت با چاپار- 92
نوع جاده- 93
رشت به قزوین- 93
قزوین- 94
راه درشکهرو به تهران- 96
جاده پستی- 96
جاده کاروان- 96
مدت مسافرت- 97
-2 جاده طرابوزان- تبریز- 97
جاده تفلیس- تبریز- 97
تبریز به تهران- 98
جاهاي قابلملاحظه 99
ساس میانه 99
زنجان و سلطانیه- 99
-4 جاده مشهدسر به تهران- 100
جاده گز به تهران 100
-6 جاده عشقآباد به مشهد 100
-7 از طریق افغانستان 101
-8 راه خلیج فارس- بندر عباس 101
صفحه 7 از 438
-9 جاده بوشهر به تهران 101
-10 جاده محمره (خرمشهر) به تهران 101
جاده بغداد- تهران 102
راه بغداد- 102
اشاره 102
-1 جاده طرابوزان و سامسون- 102
-2 جاده اسکندرون به حلب- 102
-3 جاده دمشق- 103
جاده خلیج فارس- 103
بغداد به تهران- 103
کوهها و شهرها و بناها- 104
خلاصه کلام- 105
لوازم سفر با کاروان- 105
اسباب سفر با چاپار- 105
زین و برگ- 106
توشه- 106
رختخواب- 107
خوراك و طبخ- 107
دارو- 108
اسلحه- 108
پیشنهادهاي جزئی دیگر- 108
موسم سفر- 108
فصل سوم از لندن به عشقآباد 109
اشاره 109
صفحه 8 از 438
از پاریس به قسطنطنیه- 109
کشتیهاي نفتکش در دریاي سیاه- 109
شهر و جمعیت باطوم- 110
زندگانی روزانه- 111
صنعت نفت- 111
گمرکخانه روس- 111
تجارت و کسب- 111
خیالات نظامی روس- 112
خطآهن باطوم به تفلیس- 112
ساختمان تونل سورام- 112
تفلیس- 113
هتل لندن- 113
عزیمت از تفلیس- 114
بادکوبه- 114
عبور از دریاي خزر- 114
114 -«2» ژنرال اننکف
مسافران بومی- 115
صحرا- 115
فصل چهارم منطقه ماوراء بحر خزر 115
اشاره 115
اطلاعات جدید- 116
ارتباط دریائی در بحر خزر- 116
انتقال انتهاي خط به کراسنودسک- 116
چند اصلاح دیگر- 117
صفحه 9 از 438
کارخانه غزل اروات و ایستگاهها و نهرهاي سرپوشیده و پلها 117
ناوگان محدود رودخانه جیحون- 118
آبیاري مرو و بند سلطان- 118
لوکومتیو و واگن- 119
تلگراف- 119
سرعت و سرویس- 119
ترازنامه- 119
حملونقل کالا- 120
سازمان گمرکی- 120
آینده درخشان تجارتی- 120
تسهیلات براي مسافران انگلیسی- 121
توسعه خطآهن ماوراء بحر خزر- 121
توسعه ضمنی خطوط در بخش اروپائی- 122
وضع اخلاقی مردم در حوزه ماوراء بحر خزر- 122
پارهاي تغییرات اداري- 122
استقلال منطقه ماوراء بحر خزر- 123
ژنرال کوروپاتکین- 123
محکمکاري روس در آسیاي مرکزي- 124
آینده- 125
فصل پنجم از عشقآباد به قوچان 125
اشاره 125
ورود به عشقآباد- 125
عزیمت به طرف مرز- 125
داستان جاده عشقآباد- قوچان- 126
صفحه 10 از 438
حوزه روس- 126
کوههاي مرزي- 127
خط آهنی که خیال ساختن داشتهاند- 127
جاده در قسمت ایران- 128
دوربادام و امامقلی- 128
زباران به قوچان- 129
پیشواز در هنگام ورود- 129
مهماننوازي جناب خان- 130
توصیف کلی- 130
اسکان و قدرت کردها- 131
سیرت و اخلاق آنها- 131
اقتدار ایلخانی- 132
خاندان حاکم- 132
ایلخان فعلی- 132
اشاره 132
پسر او- 133
شهرت او- 133
دو مصاحبه- 134
قیافه امیر حسین خان- 134
گفتوگو- 135
سؤال و جواب- 135
هدیه براي خان- 136
شامی که از مطبخ خان آوردند- 136
شهر قوچان- 137
صفحه 11 از 438
اشاره 137
بناها- 137
بازارهاي قوچان- 138
امیرنشین قوچان- 138
راههاي فرعی از قوچان 139
فصل ششم از قوچان به کلات نادري 139
اشاره 139
عزم دیدار کلات نادري- 139
ویکتوریاي ایلخانی- 139
قوچان به شامگیر- 140
طرز خرمنکوبی عهد عتیق- 141
زندگانی چادر- 141
همراهان من- 141
برج رادکان- 142
عزیمت به پشته- 143
عزیمت به بلغور- 143
کتک خوردن راهنماي ما- 144
بلغور به ورده- 144
باغ خان- 145
گردنههاي کوهستانی- 145
آب گرم- 146
امکان ورود به کلات- 146
ورود به کلات- 146
دروازه ارغوان شاه- 147
صفحه 12 از 438
مراقبت دروازه- 147
گفتگو با پاسبانها- 148
رفتار سرباز- 148
پاسخ خان- 149
تاکتیک ایرانی- 149
149 -«1» او روانه شد، او بازآمد، او سکوت نمود، او به تاخت رفت
گزارش خان به مشهد- 149
تلاش در بالا رفتن از دیوار- 150
چشمانداز هوائی گرداگرد قلعه- 150
تاریخ کلات- 151
استحکامات نادر شاهی- 151
151 -«1» بازیل باتاتز
تاریخ اخیر- 152
حق حاکمیت ایران- 152
ارزش نظامی کلات- 152
پنج دروازه کلات- 153
جمعیت- 153
آثار قدیم- 153
اشاره 153
زراعت و مقدار آب- 154
بازگشت به وارده- 154
عزیمت به کارده- 154
جاده مشهد- 155
چشمانداز شمال شرقی خراسان- 155
صفحه 13 از 438
حیوانات و زندگانی انسانی- 155
عجایب طبیعی- 156
ورود به مشهد- 156
تصادفی در میان همراهان- 156
مزار خواجه ربیع- 157
ورود به شهر مشهد- 157
فصل هفتم مشهد 157
اشاره 157
تاریخنویسان سابق مشهد- 158
تاریخ- 158
اندازه و نقشه شهر- 159
خیابان- 159
گذري به قبرستان شهر- 160
بهداري مشهد- 160
برجهاي بادگیر و اطاق نگهبان- 161
بناهاي مقدس- 161
اشاره 161
-1 بست- 161
-2 صحن- 162
-3 حرم امام رضا (ع)- 163
163 -«2» ( ضریح امام (ع
مقبرههاي دیگر- 164
اروپائیانی که بارگاه امام رضا (ع) را دیدهاند.- 164
مسجد گوهرشاد- 165
صفحه 14 از 438
بناهاي دیگر بست- 165
کتابخانه آستانه- 165
عایدات حضرت- 166
جمعیت مشهد- 166
دستگاه اداري آستانه- 166
مساحت آن محوطه چهارگوش- 167
متعه- 167
مقبره نادر شاه- 167
کلیمیان مشهد- 167
بناهاي عمومی- 168
مصنوعات- 168
مزدها و نرخ اجناس- 168
بانک و صرافی- 168
ملاقات با جناب والی- 169
ارگ- 169
صحبت با رکن الدوله- 169
پادگان- 169
کنسولهاي خارجی در مشهد- 170
170 -«2» انتصاب مسیوولاسف
کنسولخانه روس- 170
کنسولخانه انگلیس- 171
اعضاء و انتصابات- 171
شغل و کار کنسولی- 171
طوس- 172
صفحه 15 از 438
سیمهاي تلگراف- 172
طرز رفتار با خارجیها- 172
راههاي فرعی از مشهد 173
مشهد به سرخس- 173
مشهد به هرات- 173
مشهد به کاخه- 173
مشهد به دوشک- 173
فصل هشتم سیاست و تجارت خراسان 173
اشاره 173
پیریزي این فصل- 173
ایالت خراسان- 174
وضع طبیعی- 174
رودخانهها و زراعت- 174
جمعیت- 174
تاریخ- 175
عایدات- 175
تقسیمبندي غنائم- 175
حکومت (والی)- 176
ریشه مسئله خراسان- 176
ولایت استراباد- 176
روسها در آشوراده- 176
وضع طبیعی این جزیره- 177
جزیره جدید- 178
تغییر منطقه اشغالی به نقاط دلخواه 178
صفحه 16 از 438
تاریخ تکرار میشود- 178
پطر کبیر- 178
آغا محمد خان- 179
دلایل تلاش روسها چیست- 179
وضع استراباد و شاهرود- 180
ترکمنهاي ایرانی و روس- 180
شورش یموتهاي ایرانی- 181
ضعف حکومت مرکزي- 181
بجنورد- 181
درگز- 182
نسبت به دولت روس چه رفتاري دارند- 182
کلات نادري- 182
قصد و خیال دولت روسیه- 183
مرزهاي ایران و روس- 183
تجن- 183
دو سرخس- 183
تسخیر سرخس بدست عباس میرزا- 184
سرخس جدید- 184
روسها باز سرخس کهنه را تسخیر میکنند- 185
ارزش نظامی- 185
مرز شرقی- 185
حوزه مشهد- 186
نواحی جام، باخرز و خواف- 186
قاین- 186
صفحه 17 از 438
جمعیت و حاکمنشین قاینات- 187
سیستان- 187
تبلیغات روس- 187
تأثیر خطآهن ماوراء بحر خزر- 188
نواحی داخلی- 188
طبس- 188
ترشیز- 188
تربت حیدري- 189
نیشابور و سبزوار- 189
شاهرود و بسطام- 189
قدرت کلی نظامی خراسان- 189
پیادهنظام (سرباز یا نفرات تعلیمیافته) 189
-1 فوجهاي ناحیهاي 189
-2 فوجهاي غیرناحیهاي 189
سوارنظام (که بیشتر مزدورند) 190
افراد نامنظم (مفید ولی غیرمجهز) 190
توپخانه: 190
تجارت خراسان- 190
تجارت سابق انگلستان با مشهد- 190
وضع بعدي- 191
تفوق ظاهري روس- 191
ارقام ایرانی- 192
اطلاعاتی که در مشهد بدست آوردم- 192
گزارش کنسولخانه انگلیس- 192
صفحه 18 از 438
ارزش واردات روس و انگلیس- 192
جادههاي تجارتی انگلیس و هند- 193
عوارض وارداتی- 193
جادههاي تجارت روس- 194
حقوق گمرکی- 194
اقلام عمده 194
-1 جنس انگلیسی و هندي- 194
-2 جنس انگلیسی- 195
-3 کالاي روسی- 195
اشاره 195
صادرات به روسیه- 195
افزایش تجارت ایران و روس- 195
-4 صادرات به هندوستان- 196
تجارت ایران و افغانستان- 196
جمع کل- 196
اقداماتی که از ناحیه دولت انگلیس ضروري است- 196
طمع روس درباره خراسان- 197
خطآهن ماوراء بحر خزر شاهد بارزي است- 197
پایگاه بر ضد هند- 197
مصالح بریتانیا در خراسان- 198
تمایل ایران- 198
ابهت روس- 199
احساسات نسبت به انگلستان- 200
جادههاي فرعی در خراسان شرقی 200
صفحه 19 از 438
فصل نهم مسئله سیستان 200
اشاره 200
مرز شرقی ایران- 200
اشاره 200
-1 ذو الفقار به سیستان- 201
-2 سیستان- 201
-3 سرحد ایران و بلوچستان- 201
-4 سرحد مکران- 201
حوزه سیستان- 202
اصل نام سیستان- 202
مورد استعمال آن- 202
وضع کنونی- 202
تغییر شکل پیدرپی- 203
تاریخ افسانهاي آن- 203
تاریخ باستانی- 203
تاریخ اخیر- 204
205 - کمیسیون مرزي سراف. گلداسمید در سال 1872
تجزیه سیستان- 206
رأي مستقل- 206
وضع اداري فعلی- 207
جهانگردان اروپائی- 207
اهمیت سیاسی سیستان- 208
اهمیت آن از لحاظ روس- 208
ارزش آن از لحاظ انگلستان- 209
صفحه 20 از 438
اهمیت سوق الجیشی- 209
اقدامات فنی- 210
خط نوشکی به سیستان- 210
آینده افغانستان- 210
انتقادي نظامی- 211
مخالفان- 211
سر. اچ. رالینسن- 211
نظریات مساعد درباره برکت طبیعی آن- 212
حلقهاي در زنجیر بزرگ- 213
فصل دهم از مشهد به تهران 213
اشاره 213
راه چاپار بین مشهد و تهران- 213
سرعت- 214
هزینه سفر- 214
وزیر پست- 215
موافقان و مخالفان چاپار- 215
چاپارخانه- 216
بالاخانه- 217
اسب چاپاري ایرانی- 217
مشرب و عادت- 218
وضع عمومی راه- 218
درس عبرت- 218
جدول ایستگاهها و مسافتهاي بین مشهد و تهران 219
خط دیگر- 219
صفحه 21 از 438
عزیمت از مشهد- 220
دینداري زوار- 220
شریفآباد- 220
کاروان جنازه- 220
قدمگاه- 221
جلگه نیشابور- 221
شهر نیشابور- 222
تاریخ و شهرت آن- 222
ویرانی پیدرپی نیشابور- 222
مقبره خیام- 223
جادهها- 223
معادن فیروزه- 223
تاریخچه استخراج- 224
عایدات- 224
خریداري سنگها- 225
نیرنگ- 225
زعفرانی- 225
سبزوار- 226
مناره خسرو گرد- 226
تاریخچه آن- 226
مهر و مزینان- 227
قافله زوار- 227
دیگران- 228
کاروانسراي- 228
صفحه 22 از 438
کاروان شتر در شب- 228
جنبه شاعرانه اضداد- 229
تاختوتاز ترکمنها- 229
اسکورت نظامی- 229
بیم و باك زوار و اضطراب و هیجان ایشان- 229
حکایت گرفتار شدن زوار- 230
خدمتی که روسها کردهاند- 230
پل ابریشم- 230
عباسآباد- 231
میاندشت- 231
دهانه زیدر- 231
ارمیان- 232
شاهرود- 232
بازار- 232
بسطام- 233
فرستادههائی از جانب حاکم- 233
نمایشگران- 233
اثاث صحنه نمایش- 233
مرحله دوم مسافرت- 233
شهرهاي متروك- 234
دامغان- 234
تاریخ- 235
دولتآباد- 235
تومولی- تپهها- 236
صفحه 23 از 438
آهوان- 236
سمنان- 236
لسگرد- 237
جاده قشلاق- 237
دروازههاي دریاي خزر- 238
تنگه سردر- 238
ملاحظات متفاوت- 239
دروازههاي حقیقی- 239
دماوند- 240
ایوانکیف- 240
تهران- 241
راههاي فرعی بین مشهد و تهران 241
241 «1» فصل یازدهم تهران
اشاره 241
شهري قدیم و جدید- 242
مدارك قدیم- 242
تهران در عهد شاه عباس- 242
تغییرات بعدي- 243
تهران پایتخت آقا محمد خان- 243
حد و وسعت آن در آن موقع- 243
شکل ظاهري آن- 244
محل سابق سفارت انگلیس- 244
تهران جدید- 244
داخل شهر- 245
صفحه 24 از 438
توپخانه- 246
سایر میدانها- 246
نقارهخانه- 247
سفارت انگلیس- 247
ارگ- 248
قصر- 248
تخت مرمر- 248
موزه- 249
جواهرات سلطنتی- 249
تخت طاوس و آنچه راجع به آن گفتهاند- 251
قول برنیه- 252
تاریخ چه میگوید- 252
سلیقه شرقی- 253
گلستان- 254
بار عام شاهانه- 254
شاه- 254
شمس العماره- 255
تکیه دولت- 255
تتمه گفتار- 256
مساجد- 256
بازار- 257
زندگانی در بیرون خانه- 257
سکنه- 258
عنصر اروپائی- 259
صفحه 25 از 438
سفارتخانههاي خارجی- 259
تهران از لحاظ پایتخت چه مزایا و چه نقایصی دارد 260
مزیتهاي سیاسی- 260
اسبدوانی- 261
نگارستان- 261
گرمابه- 262
قصر قاجار- 262
قصرهاي دیگر- 263
دوشانتپه- 263
سفارت انگلیس در قلهک- 264
دماوند- 264
حوالی جنوبی- 265
خرابههاي ري- 266
ري قدیم- 266
خرابههاي آن- 267
برج یزید- 267
کندهکاري بر سنگ- 267
ورامین- 268
فصل دوازدهم ولایات شمالی 268
اشاره 268
مازندران و گیلان- 268
ولایت استراباد- 269
تاریخچه این شهر- 269
نماي فعلی- 270
صفحه 26 از 438
سنگفرش شاه عباسی- 270
سکنه استراباد- 270
صنعت محلی- 271
زندگانی روستائی- 271
ولایات بحري- 271
اشاره 271
-1 رشته ساحلی- 271
-2 جنگل و زمینهاي قابل کشت- 272
-3 کمربند جنگلی- 272
اشاره 272
شهرها و کشاورزي- 273
-4 کوههاي عریان- 273
سکنه- 273
لباس- 274
تأثیر اقلیمی دریاي خزر- 274
محصول- 275
تاریخ تجارت ابریشم- 275
جدول محصولات باارزش آن- 275
سابقه تنزل این محصول- 275
مراکز کنونی پرورش (نوغان) کرم ابریشم- 276
طرز پرورش کرم ابریشم- 276
منابع دیگر- 277
عایدات- 277
تاریخ- 277
صفحه 27 از 438
تهاجم روسها- 278
تاریخ اخیر- 279
قصرهاي شاه عباس کبیر در اشرف (بهشهر)- 280
فرحآباد- 281
شهرهاي مازندران- 281
ساري- 281
بارفروش (بابل)- 282
مشهدسر- 282
آمل- 282
خطآهنی تا دریا- 283
راه جدید به تهران- 283
شهرهاي گیلان، رشت- 284
امکانات اصلاحی- 284
خیالات دولت روس درباره گیلان و مازندران- 285
خطرات اقلیمی- 285
خطرات آن سرزمین- 286
فصل سیزدهم پادشاه- خاندان شاهی- وزیران 286
اشاره 286
عامل فردیت در حکومت ایران- 287
خاندان قاجار- 287
ناصر الدین شاه و قیافه او- 288
سلامت و عادات- 289
مراتب فضل و دانش او- 289
ذوق و هوس- 290
صفحه 28 از 438
شوخطبعی او- 291
علاقه به حیوانات- 291
شاه در مقام فرمانروائی- 292
محیط چاپلوسی- 292
سنگدل است یا رحیم- 293
سفرهاي شاهانه به اروپا- 294
مقایسهاي با فرمانروایان سابق- 294
295 - مقایسهاي بین 1848 و 1891
در حضور شاه- 295
حرمخانه شاه- 296
کثرت زادوولد در میان قاجارها- 297
فامیل شاه- 297
پسرانش و مسئله جانشینی بر تخت شاهی- 298
مظفر الدین ولیعهد- 298
صفات ولیعهد- 299
ظل السلطان- 300
پیشبینیهاي غلط- 300
مصاحبهاي با شاهزاده- 301
نایب السلطنه- 302
افراد دیگر خانواده شاهی- 302
برادران شاه- 303
دار الشوراي دولتی- 303
طرح امور شوري- 303
وضع حاضر- 304
صفحه 29 از 438
وزیران دولت- 304
امین السلطان- 304
امین الدوله- 305
قوام الدوله- 306
یحیی خان مشیر الدوله- 306
وزیران دیگر- 306
امیر نظام- 307
صاحب دیوان- 307
شوراي پنج نفري- 307
فصل چهاردهم حکومت 307
اشاره 307
استبداد مطلق- 308
حقوق جدید- 308
کاهش واقعی حق خداداد- 308
تحدیدات مؤثر- 309
سلسله مراتب اداري- 309
تغییرات در اقتدارات شاهی- 309
تقسیمات اداري- 310
اشاره 310
-1 ایالات 310
-2 ولایات 310
-3 شهرهاي داخلی و توابع تقسیم اداري 311
رسم خرید و اهدا- 311
لیست مالیاتی (طومار)- 312
صفحه 30 از 438
مداخل- 312
شرح واقعیات- 312
تأثیر این رسم در حال روستائیان- 313
دلیلهاي سکوت و رضا- 314
مواجب قلیل مأموران رسمی- 314
دوام مقام- 314
پیشکشی یا تقدیمی- 314
خلعت شاهی- 315
دستگاه تباه اداري- 316
بیعلاقگی نسبت به امور عمومی- 316
دستههاي نوکر و غلام- 317
تشریفات زاید اداري- 317
حقوق و القاب- 317
دو قسم قانون- 318
شرع یا احکام مذهبی- 318
محدودیت اختیار- 318
عرف یا قانون عادي- 319
دعاوي حقوقی و حکمیت- 319
شکنجه و مجازات- 320
زندانها- 321
نقایص و معایب این سیستم- 321
اقدامات اصلاحی- 321
اعلان (دستخط) مورخ 26 مه 1888 (رمضان 1303 هجري) ناصر الدین شاه راجع به آزادي جان و مال افراد 322
پیشنهاد تدوین قانون- 323
صفحه 31 از 438
اثرات این ترتیب در سیرت ملی- 323
فصل پانزدهم تاسیسات و اصلاحات 324
اشاره 324
دورنماي تاریک- 324
صندوق عریضه- 324
طرح این فصل- 324
نامههاي پستی- 325
تلگراف برقی- 325
روزنامهها- 326
تاریخ جراید ایران در گذشته و حال- 326
سکه- 328
ضرابخانه دولتی- 328
سکههاي رایج جدید- 328
جریان طلا- 328
لزوم بانکهاي اروپائی- 329
بانک خاور- 329
بانک شاهنشاهی ایران- 329
مواد امتیازنامه- 330
افتتاح عمارت بانک- 331
حق انحصاري نشر اسکناس- 331
آزمایش دوره مغول- 331
نظریه جدید- 331
اسکناسهاي بانک شاهنشاهی- 331
فعالیت بانک در سال اول- 332
صفحه 32 از 438
امتیاز سال 1872 رویتر- 332
زوال- 333
دلایل شکست- 333
امتیازگران- 334
طرحهاي اخیر- 334
جادههاي مشرق زمین- 335
احتیاج به جاده در ایران- 335
راههاي ارابهرو فعلی- 336
راههاي فرعی- 336
راههاي چاپاررو- 336
جاده جدید بین تهران و شوشتر- 337
جادههاي آینده- 338
سیاست راهسازي- 338
شرکت اندریس و استولزه- 338
تعلیم و تربیت در ایران- 339
مدارس ابتدائی- 339
تعلیمات متوسطه- 340
کالج سلطانی تهران (دار الفنون)- 340
اداره و انضباط- 340
مدرسههاي ولایات- 341
زمینه محدود- 341
هیئتهاي مسیحی در ایران- 341
تاریخ عیسویت- 341
آزادي مذهبی در ایران- 343
صفحه 33 از 438
انگیزههاي خصومت- 343
نتایج عملی- 343
قدرت اسلام- 344
یهودیان در ایران- 344
عقبماندگی آنها- 344
محرومیت و زجر کشیدن آنها- 345
خلاصه- 345
دسامبر 345 1891 « نوشته جی. رابینو » یادداشتی راجع به مسکوکات ایرانی مستخرج از مقاله بانکداري در ایران
فصل شانزدهم ایالات شمال غرب و غربی 347
اهمیت خاص سیاسی آذربایجان- 347
وضع کوهستانی آن- 348
آب و هوا- 348
جمعیت- 348
عایدات و مخارج- 349
تبریز- 349
زلزله- 349
تاریخ قدیم- 350
اهمیت تجارتی- 350
تسخیر آن بوسیله روسها- 351
آمار اخیر- 351
کبود مسجد و ارگ- 351
محله اروپائی- 352
حکومت- 352
وفاداري نسبت به تختوتاج- 352
صفحه 34 از 438
نظریات روس- 353
تجارت آذربایجان- 353
سیاست حمایتی روس- 354
آمارهاي اخیر- 354
تجارت صادراتی- 354
وضع کنونی و آینده- 355
لشکریان آذربایجان- 355
اشاره 355
یا لشکر 355 « تومان » پیادهنظام سه
سوارهنظام 355
توپخانه 355
تمرین و اسلحه- 356
پادگانهاي آذربایجان- 356
خطهاي تلگراف- 356
اردبیل- 357
دریاي شاهی یا دریاچه ارومیه- 357
کشتیرانی در دریاچه- 358
گودالهاي مرمري- 358
مراغه- 359
اورمیه (رضائیه)- 359
اصل نسطوريها- 359
سازمان مذهبی- 360
مارشیمون- 360
اشاره 360
صفحه 35 از 438
حدود اقتدار او- 361
عقیده و شعارهاي مذهبی- 361
دستگاه تبلیغ مذهبی- 361
اشاره 361
-1 پرزبیترهاي امریکائی- 362
-2 کاتولیکهاي فرانسوي- 362
-3 پروتستانهاي سویس- 363
-4 هیئت کلیساي انگلیس- 363
نتایج کار هیئتها- 363
تعداد و قیافه نسطوريهاي ایرانی- 364
ناکامیها و رنجها- 364
مالیات- 365
ارامنه- 365
کردستان- 366
اصل و تاریخ کردها- 366
مذهب و زبان- 367
پیشه و سیرت- 367
طغیان شیخ عبید اللّه- 368
عده کردهاي ایرانی- 368
اشاره 368
-1 ایلات سرحدي- 369
-2 کردستان خاص- 369
-3 کردهاي کرمانشاه- 370
محصولات- 370
صفحه 36 از 438
کرمانشاهان- 371
وکیل الدوله- 371
طاق بستان- 372
کتیبههاي پادشاهان ساسانی- 372
شکارگاهها- 372
بیستون- 373
کتیبههاي داریوش- 374
نوع کندهکاريها- 374
گنجنامه لوحهها- 375
همدان- 375
اکباتاناي قدیم- 375
مرز ایران و عثمانی- 376
فصل هفدهم قشون 377
تاریخ نظامی ایران- 377
برادران شرلی- 378
انحطاط آن در دوره آخرین پادشاهان صفوي- 379
لشکر نادرشاهی- 379
فتحعلی شاه- 380
لشکر عباس میرزا 380
-1 افسران فرانسوي- 380
-2 افسران انگلیسی- 380
اشاره 380
قدرت لشکري ایران- 381
تأثیر روش اروپائی- 382
صفحه 37 از 438
-3 دوره انحطاط- 383
-4 افسران انگلیسی- 383
اشاره 383
لشکر محمد شاهی- 384
شکست کار و بازگشت افسران و نفرات انگلیسی- 384
-5 افسران فرانسوي- 385
-6 افسران ایتالیائی، مجارستانی، اتریشی و فرانسوي- 385
-7 مراجعات مجدد براي افسران انگلیسی- 385
-8 افسران اتریشی- 386
-9 افسران روسی- 386
عناصر بازمانده خارجی- 387
نظام جدید- 387
تعداد نیروهاي نظامی- 387
دسته سواران جنگی نامنظم- 388
سوارهاي نیمه منظم 389
-1 فوج اصفهان- 389
فوج اصفهان 389
اشاره 389
-2 فوجهاي قزاق- 390
اشاره 390
فوجهاي قزاق تهران 390
-1 فوج مهاجر 390
-2 فوج بومی 390
پیادهنظام- 391
صفحه 38 از 438
مواجب و جیره- 392
اونیفرم- 392
اصلاح لشکري- 392
تقسیمات منطقهاي- 393
صنف توپخانه- 393
توپها- 394
اسلحه و مهمات- 394
قورخانه- 394
سرباز ایرانی و اسلحه او- 395
آتشبار شتر- 395
گروه اتریشی- 395
خرج نظام- 395
درجهداران ایرانی- 395
کالج سلطانی- 396
کالج نایب- 396
بیمارستان نظامی- 396
سربازان- 396
رژه پادگان تهران- 397
فوجها در حال حرکت- 397
دستگاه اداري نظام- 398
استعداد نوسرباز ایرانی- 398
امکان اصلاح- 399
آینده نظامی ایران- 399
فصل هیجدهم راهآهن 400
صفحه 39 از 438
اشاره 400
نظریهاي درباره فایده راهآهن- 400
موانع طبیعی- 400
امتیاز سال 1872 رویتر- 400
401 -1875 - امتیاز فالکنهاگن 1874
401 - امتیاز آلئون سال 1878
امتیازات امریکائیها و انگلیسیها- 401
402 -«2» امتیازنامه سال 1882 بواتال
خطآهن شاه عبد العظیم- 402
پیشرفت یا شکست آن- 402
ترامواي تهران- 403
خطوط جدید- 403
راهآهن آمل- محمودآباد- 403
امتیازات دیگر- 404
شرح مختصري از موانع- 404
کمیابی اجناس محلی- 404
ضدیت روسها- 405
جلوگیري از تأسیس راهآهن- 405
بازهم جلوگیري- 405
ناروائی سیاست روس- 405
جهات احتمالی خطوط آهن در ایران- 406
اشاره 406
-1 تفلیس- تبریز- تهران- 406
-2 بادکوبه- لنکران- رشت- تهران- 407
صفحه 40 از 438
-3 مشهدسر- تهران- 407
-4 جلگه گرگان- 407
-5 عشق آباد- قوچان- مشهد- 407
-6 دوشک- سرخس- مشهد- 407
-7 تهران- مشهد- 408
-8 راهآهن سیستان- 408
-9 راهآهن سراسري ایران- 408
-10 بوشهر- تهران- 409
-11 محمره (خرمشهر)- بروجرد- تهران- 409
-12 بغداد- تهران- 409
خطآهن هندوستان- مدیترانه- 409
خطآهن جلگه فرات و دجله- 410
موانع این نقشه- 410
موانع طبیعی- 410
مانع سیاسی- 410
مانع نظامی- 411
ایراد اقتصادي- 411
خلاصه- 411
طرحهائی راجع به گسترش خطآهنهاي ایران- 412
شوشتر- شیراز- بندر عباس- 412
خطآهن واقعی ارتباطی سراسري ایران- 412
خطآهن بارکشی آسیاي صغیر- 412
راهآهن مصر و عربستان- 413
نتیجه- 413
صفحه 41 از 438
[فهرست ها] 413
فصلهاي مجلد دوم 413
فهرست اسامی، اشخاص 414
فهرست اسامی، ایلات و طوایف 425
فهرست، مکان 426
درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان 436
صفحه 42 از 438
ایران و قضیه ایران