گروه نرم افزاری آسمان


فهرستفهرست 5
8
مشخصات کتاب 8
درآمد 8
فصل اول: درباره قرآن 9
الف: مبانی و روش هاي تفسیري 9
اشاره 9
تفسیر و تأویل قرآن به چه معناست؟ و تفاوت آنها چیست؟ 9
آیا تفسیر و تأویل قرآن جایز است یا خیر؟ 11
ظاهراً در مواردي که تفسیر حرام میشود این نوع تفسیر را تفسیر به رأي نامیدهاند در مورد تفسیر به رأي توضیحی بفرمائید؟ 12
شرایط مفسر قرآن چیست؟ 13
منابع تفسیر قرآن چیست؟ 16
از منابع تفسیر سه موردش ظاهراً همان منابعی بود که در فقه استفاده میشود. عقل و کتاب و سنت، آیا اجماع مفسرین، در تفسیر معتبر است؟
آیا اقوال و نظرات صحابه و تابعین از منابع تفسیر قرآن به شمار میآید؟ 17
منابع تفسیر قرآن عبارتند از: آیات قرآن، سنت پیامبر و اهلبیت و عقل، آیا براي حجیت اینها در تفسیر قرآن دلیلی از خود قرآن و روایات وجود دارد؟
مقصود از روشهاي تفسیري چیست؟ 21
تفسیر به رأي با تفسیر عقلی و تفسیر اجتهادي چه تفاوتی دارد؟ 22
تفاوت تفسیر به رأي با تدبر و تعقل در قرآن چیست؟ 28
هرمنوتیک به چه معناست و تفسیر قرآن و هرمنوتیک چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ 28
رابطه قرآن با فرهنگ زمانه آن چیست؟ 36
آیا قرآن کریم کاملًا تحت تاثیر فرهنگ زمانه قرار گرفته و فرهنگ عرب جاهلی در آن بازتاب پیدا کرده است؟ یا با فرهنگ زمانه عرب جاهلی کاملًا مخالفت روش برداشت از قرآن یا منطق تفسیر قرآن چیست؟ 39
ب: درباره قرآن 44
صفحه 5 از 81
استخاره چیست و آیا استخاره با قرآن صحیح است؟ 44
چرا خداوند قرآن را آخرین کتاب قرار داد مگر نمیشد از اول خلقت آدم، قرآن کتاب بشریت باشد؟ 46
آیا قرار دادن قرآن به عنوان آخرین کتاب الهی به حفظ قرآن از تحریف ارتباطی ندارد؟ مثلًا اگر در آن ابتدا قرآن به عنوان کتاب جاویدان قرار داده نمیشد آیا قرآن در شب قدر و یکجا نازل شد، یا با توجه به شان نزولهاي آیات، طی 23 سال نازل شده است؟ 48
ج: از درون قرآن 49
آیا میتوان قرآنی تدوین کرد که به ترتیب نزول سورهها باشد؟ 49
چه زمانی نازل شده است؟ 50 « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ » آیه
مقصود از آیات محکم و متشابه چیست؟ و چگونه باید آنها را شناخت و معنا کرد؟ 51
مقصود از نسخ و تغییر قوانین الهی چیست؟ 53
در مورد اینکه قانون خداوند نسخ شده باشد به همان معناي اول، آیا در خود قرآن هم آیات منسوخ داریم یا خیر؟ 54
علت تکرار برخی از آیات قرآنبرخی از آیات قرآن مانند آیات مربوط به میهمانان حضرت ابراهیم در چند سوره از قرآن تکرار شده علت این تکرار چیست؟ معناي جزء، حزب، رکوع در قرآن چیست؟ 56
فصل دوم: بینشها 58
اشاره 58
الف: خداشناسی 58
نور چیزي دیدنی و محسوس است پس چگونه خدا نور است؟ 58
چرا صفات خدا در قرآن و روایات مذکر آمده است؟ 60
جاودانگی خدا و انسان چه تفاوتی دارد 60
اگر فقط خدا ازداخل رحم ها آگاه است پس سونوگرافی و نقش پدر و مادر در تعیین جنسیت فرزند چه میشود؟ 61
ب: راهنماشناسی 62
پیامبر یا شخص دیگر است؟ 63 « عبس » مخاطب سوره
چیست آیا کشتن پیامبران حق و ناحق دارد؟ 64 « و قتلهم الانبیاء بغیر الحق » مقصود از آیه
ج: امامشناسی 64
ارتباط آیه سوم مائده با غدیر خم چیست؟ 64
صفحه 6 از 81
آیه بلاغ (یا ایها الرسول بلغ ما انزل) و آیه اکمال (الیوم اکملت) در کجا و چه زمانی نازل شد؟ 65
اینکه در بعضی از روایات گفته شده که اهل بیت قرآن ناطق هستند و قرآن، قرآن صامت است چگونه قابل توجیه است؟ 67
د: معادشناسی 73
آیا با توجه به آیات سوره واقعه، تعداد اندکی از انسان هاي آخر الزمان به بهشت میروند؟ 73
چرا در قرآن بیشتر از حوریان مونث یاد شده آیا این بدین معنا است که زنها کمتر به بهشت میروند؟ 74
و در همان سوره، شیطان تهدید به آتش جهنم شده، چطور ممکن است شیطانی که « شیطان از آتش آفریده شده » : میفرماید « ص» قرآن کریم در سورهي
منابع 76
درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان 78
صفحه 7 از 81
پرسش و پاسخهاي