گروه نرم افزاری آسمان


پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 1( ترنم مهر)مشخصات کتاب
عنوان و نام پدیدآور : ترنم مهر/ جمعی از پژوهشگران؛ زیر نظر محمدعلی رضاییاصفهانی.
. مشخصات نشر : قم: انتشارات پژوهشهاي تفسیر و علوم قرآن 1384
مشخصات ظاهري : 201 ص.
. فروست : پرسش هاي قرآنی جوانان؛ 1
شابک : 10000 ریال
.The auranic qustions of youth : یادداشت : پشت جلد به انگلیسی
201 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. - [ یادداشت : کتابنامه: ص. [ 199
موضوع : قرآن
موضوع : پرسشهاي مذهبی-- اسلام
1384 ت 4 /BP شناسه افزوده : رضایی اصفهانی محمدعلی 1341 - رده بندي کنگره : 65
297/ رده بندي دیویی : 15
شماره کتابشناسی ملی : 1103696
درآمد
پرسش و پرسشگري زمینهساز رشد دانش و دانشمندان است و در میان پرسشهاي مردم، پرسیدن جوانان و پاسخ شنیدن از قرآن،
جایگاه ویژهاي دارد. چون پرسشگر دلی آماده و ذهنی تشنه دارد و قرآن جامی از جانب حق است که تشنگان حقیقت را سیراب
میکند. آري چند گاهی است که توفیق یاري شده که واسطه این فیض الهی باشیم.
در سال 1383 شمسی براي پاسخ گویی به پرسشهاي قرآنی توسط گروه قرآن رادیو معارف دعوت شدیم. مقدمات کار فراهم شد
و پرسشهاي قرآنی از تمام نقاط کشور میرسید و ما پرسشها را بر قرآن و تفاسیر عرضه میکردیم و هفتهاي یک جلسه به
بررسی و پاسخ آنها میپرداختیم و دوستان عزیز رادیو معارف بویژه حجۀالاسلام والمسلمین لطفی، با لطف و ادب، کار را پیگیري
صفحه 8 از 81
میکردند و جناب آقاي میرزایی و طباطبایی با تلاش و دقت مطالب را آماده سازي و پخش میکردند، در این کار جمعی از
پژوهشگران مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدي ما را یاري نمودند.
زبان بنده قاصر است که از این دوستان و عزیزان فاضل و ارجمند تشکر کنم و مطمئن هستم قرآن کریم، دل و راه آنان را روشن و
صاحب قرآن به عمرشان برکت میدهد، و از امام عصر (عج) میخواهم که همانگونه که لطف
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 1، ص: 12
کردند و راه را گشودند، ما و این عزیزان و این نوشتار و خوانندگان محترم را مورد لطف و دعاي خیر خویش قرار دهند. انشاء اللَّه.
از خوانندگان عزیز تقاضا داریم که پس از مطالعهي این نوشتار، ما را مورد لطف قرارداده و راهنمایی کنند و اگر جوانان عزیز
«1» . پرسشهاي قرآنی دارند، به آدرس ما بفرستند
با سپاس
محمدعلی رضائی اصفهانی
84 /3 / قم- 24
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 1، ص: 13
فصل اول: درباره قرآن