گروه نرم افزاری آسمان


منابع1. قرآن کریم، با ترجمه دکتر محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از فضلاي حوزه و دانشگاه، موسسه فرهنگی دارالذکر، 1383
ش.
2. بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، تهران، المکتبۀ الاسلامیۀ، 1385 ش، 110 جلدي.
3. الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین عبدالرحمن ابیبکر سیوطی، بیروت، دارالکتب العلمیۀ، 1407 ق، دو جلدي.
4. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی (امین الاسلام)، تهران، المکتبۀ الاسلامیه، چاپ پنجم، 1395 ق.
صفحه 76 از 81
5. تفسیر آیات مشکله، جعفر سبحانی، تنظیم سید هادي خسروشاهی، قم، موسسه امام صادق علیه السلام (انتشارات توحید)، 1371
ش.
6. مبانی روشهاي تفسیري، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366 ش.
7. درآمدي بر تفسیر علمی قرآن، محمدعلی رضاییاصفهانی، سازمان چاپ و انتشارات اسوه، 1375 ش.
8. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، محمدعلی رضاییاصفهانی، تهران و رشت، انتشارات مبین، 1381 ش.
ص: 200
9. المفردات فی غریب القرآن، ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، تهران، المکتبۀ الرضویۀ، 1332 ش.
10 . وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعۀ، محمد بن الحسن الحرالعاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1391 ق.
11 . میزان الحکمه، محمد محمدي ريشهري، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، 1367 ش.
12 . تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازي، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1364 ش، 27 جلدي.
13 . تفسیر صافی، محمد محسن فیض کاشانی، بیروت، موسسۀ الاعلمی للمطبوعات، 1402 ق.
14 . المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمدحسین طباطبایی، قم، موسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان، 1393 ق، 20 جلدي.
15 . روشها و گرایشهاي تفسیري، حسین علويمهر، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1381 ش.
16 . درآمدي بر هرمنوتیک، احمد واعظی، موسسه فرهنگ دانش و اندیشه معاصر، تهران، چاپ اول، 1380 ش.
17 . کتاب نقد، شماره 5 و 6، (ویژه نامه تفسیر به رأي، تسبیت، هرمنوتیک)
از محمدعلی رضاییاصفهانی. « قرآن و فرهنگ زمانه » 18 . مجله معرفت، شماره 26 ، مقاله
ص: 201
19 . التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، محمدهادي معرفت، مشهد، الجامعۀ الرضویۀ للعلوم الاسلامیۀ، 1418 ق.
20 . اصول کافی، محمدبن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیه.
21 . الاتقان فی علوم القرآن، جلالالدین سیوطی، بیروت، دارالکتب الاسلامیه، 1407 ق.
22 . علم و دین، ایان باربور، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، نشر دانشگاهی، 1362 ش.
23 . لغتنامه دهخدا، علیاکبر دهخدا.
24 . فرهنگ انقلاب اسلامی، محمدجواد باهنر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1371 ش.
25 . صحیفه نور، امام خمینی رحمه الله.
26 . تهاجم فرهنگی از دیدگاه آیات و روایات و فقه، حسن علی اکبري، تهران، سازمان تحقیقات خود کفائی بسیج، 1375 ش.
27 . جامع تفاسیر شیعه حاوي تفاسیر شیعه، و مکتبۀ التفسیر و علوم القرآن، حاوي تفاسیر اهل سنت.
ص: 202
انتشارات تفسیر و علوم قرآن تقدیم میکند:
الف: کتابهاي منتشر شده:
1. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 1) ترنم مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
2. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 2) شمیم مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
3. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 3) باران مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
4. فلسفه احکام ( 2) حکمتها و اسرار نماز- احمد اهتمام
صفحه 77 از 81
ب: کتابهاي در دست انتشار:
1. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 4)- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
2. فلسفه احکام ( 3) خداشناسی از راه کیهانشناسی- احمد اهتمام
3. ترجمه آموزشی قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
4. ترجمه تفسیري قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
5. اعجاز و شگفتیهاي علمی قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و محسن ملاکاظمی
6. قرآن و علوم پزشکی- حسن رضا رضایی
7. قرآن و مدیریت- محسن ملاکاظمی
8. سیماي سورههاي قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی
یادآوري: مراکز پخش کتابهاي فوق در صفحه شناسنامه همین کتاب آمده است.
درباره