گروه نرم افزاری آسمان


فهرستفهرست 5
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 2(شمیم مهر) 9
مشخصات کتاب 9
درآمد 9
فصل اول: انسان و آفرینش 10
اشاره 10
هدف آفرینش جهان و انسان از دیدگاه قرآن چیست؟ 10
پرسش اول: آیا جهان هدفی دارد و یا بیهدف است؟ 10
اگر آفرینش انسان عبادت است، خدا چه نیازي به عبادت ما دارد؟ 12
چیست؟ 14 « الم اعهد الیکم یا بنی آدم » منظور از عهد در آیه
چیست؟ 14 « آفرینش زوجها از جنس خود انسان » مقصود از
تعلیم قرآن قبل از آفرینش انسان آمده است؟ 15 « الرحمن » چرا در سورهي
آیا انسان میتواند خلق کند؟ 16
آیا شبیه سازي جایز است؟ 18
فصل دوم: نفس و پرورش 18
اشاره 19
الف: نفس 19
آیا صفات ناپسند در ذات انسان است یا با گذشت زمان و نوع برخوردها شکل میگیرد. 19
مراتب نفس انسان کدام است؟ 20
ویژگیهاي انسان مومن چیست؟ 20
غفلت چیست و عوامل آن کدام است؟ 22
چگونه میتوان همیشه به یاد خدا بود؟ 24
آیا دوست داشتن دیگران با درجات عالی تقوا منافات دارد؟ 26
صفحه 5 از 78
ب: آرزوها 28
مقصود از آرزوهاي دراز (: طول امل) چیست؟ 28
رابطه مسائل معنوي با آرزوهاي دراز (طول أمل) چگونه است؟ 29
راهکارهاي مبارزه با آرزوهاي دراز و ناپسند چیست؟ 30
ج: گناه 32
رابطه گناه و امیدواري و یأس 32
آیا کسانی که گرفتار یأس باشند گناهشان بخشیده میشود یا نه؟ 33
چه کنیم که از یأس و ناامیدي نجات پیدا کنیم؟ 33
آیا توبهي از گناهان کاملًا گناهان را پاك میکند یا فقط از شدت تاثیر آن کم میکند؟ 34
در برخی آیات بعد از توبه اصلاح آمده مقصود از اصلاح کردن بعد از توبه چیست؟ 34
آثار وضعی گناه چیست آیا نجات از آنها ممکن است؟ 35
آیا انسان توبه کرده، مانند انسان گناه نکرده است؟ 36
د: پدر و مادر 36
در برابر ستمکاري پدر و مادر چگونه عمل کنیم 36
اطاعت از پدر و مادر تا چه اندازه لازم است؟ 38
در مواردي که پدر و مادر بین دختر و پسر فرق میگذارند چه کنیم؟ 39
آیا صلهي رحم با خویشاوندانی که داراي صفات ناپسند مثل نمامی و غیبت هستند جایز است؟ 40
ه: بانوان 41
آیات حجاب کدام است؟ 41
آیا این حجاب که زنان اسلامی رعایت میکنند اجر و پاداشی هم دارد؟ 43
در آیهي 33 سورهي احزاب چیست؟ 45 « تبرج الجاهلیه الاولی » منظور از
آیا در قرآن تعدد زوجات مطرح شده است؟ و حکمت آن چیست؟ 45
آیا زناکار، جز با زنا کار نمیتواند ازدواج کند 48
فصل سوم: پرسشهاي گوناگون 49
صفحه 6 از 78
اشاره 49
الف: قرآن و پلورالیسم 50
آیا قرآن براساس آیه 62 سوره بقره پلورالیسم (تکثرگرایی دینی) را میپذیرد؟ 50
ب: قرآن و سکولاریسم 51
آیا قرآن کریم سکولاریسم (جدایی دین از دنیا و سیاست) را میپذیرد؟ 51
ج: علمی 52
آیا از نظر قرآن سیاراتی مانند کرهي زمین وجود دارد که مثلًا انسانهایی در آن زندگی کنند؟ 52
به صورت جمع آمده است؟ 53 « ابصار و قلوب و افئده » مفرد آمده و « سمع » چرا در بسیاري از آیات قرآن
آیا برخی اعداد (مثل عدد هفت و چهل) مقدس هستند؟ 54
د: حادثه 11 سپتامبر 55
رابطه آیه 109 سورهي توبه با حادثه 11 سپتامبر آمریکا چیست؟ 55
کفر بر لبه پرتگاه دوزخ است این مطلب چه رابطه اي با آیه 109 سورهي توبه دارد؟ 56
ه: شیطان 57
شیطان کیست؟ و چه میکند؟ 57
راهکارهاي مقابله با شیطان چیست؟ 58
آیهي قرآن است و منظور از آن چیست؟ 60 « اعوذ بالله من الشیطان الرجیم » آیا
چرا در آیه مذکور فقط از شیطان (ابلیس) نام برده است؟ 61
آیا فقط به هنگام قرائت قرآن باید به خدا پناه ببریم؟ 61
چگونه از شر شیطان به خدا پناه ببریم؟ 62
و: تاریخی 63
سِّر تکرار داستانهاي قرآن چیست؟ 63
که بودند و آیا جن بودند یا انسان، و کی ظهور میکنند؟ 64 « یأجوج و مأجوج » قوم
چرا مسلمانان به سوي بیتالمقدس نماز میخواندند و چه شد که به سوي کعبه تغییر قبله دادند؟ 66
با توجه به آیه 100 سورهي توبه، جایگاه صحابه و تابعین کجاست؟ 68
صفحه 7 از 78
آیا میتوان گفت تورات و انجیل تحریف شده است؟ 70
ز: ادبی 72
جمع است؟ 72 « قالو » مفرد آمده ولی « نفر » چرا در آیه اول سورهي جن
چرا در مورد حضرت مریم در سورهي انبیاء و تحریم، ضمیر مونث و مذکر آمده است؟ 73
منابع 74
درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان 75
صفحه 8 از 78
پرسش و پاسخهاي