گروه نرم افزاری آسمان


منابع1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه، امام علی، جمعآوري سید رضی، با ترجمه آشتیانی و امامی زیر نظر ناصر مکارم شیرازي، انتشارات مطبوعاتی
هدف، قم، بیتا.
3. بحارلانوار، محمدباقر مجلسی، تهران، المکتبه الاسلامیه، 110 جلدي، 1385 ق.
4. تحریر الوسیله، روح الله خمینی (ره)، قم، دارالکتب العلمیه، 1390 ش.
5. میزان الحکمه، محمد محمدي ريشهري، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، 1367 ش.
6. تفسیر صافی، محمدحسن فیض کاشانی، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 5 جلدي، الطبعه الثانیه، 1402 ه-.
7. اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، قم، دفتر نشر فرهنگ اهل البیت، چاپ اسلامیه، 1361 ش، 4 جلدي.
8. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، محمدعلی رضاییاصفهانی، تهران و رشت، انتشارات مبین، 1381 ش.
9. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازي، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 27 جلدي، 1364 ش.
10.
ص: 196
11 . علم و دین، ایان باربور، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362 ش.
12 . کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران، تهران، 1987 و 1932 ، شامل تورات و انجیل و ملحقات آنها.
13 . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371 ش.
14 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی (امین الاسلام)، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ پنجم، 1395
ه-.
15 . درآمدي بر تفسیر علمی قرآن، محمدعلی رضاییاصفهانی، سازمان چاپ و انتشارات اسوه، 1375 ش.
16 . درسنامه روشها و گرایشهاي تفسیر قرآن (منطق تفسیر قرآن)، محمدعلی رضاییاصفهانی، انتشارات مرکز جهانی علوم
اسلامی، 1382 ش.
ص: 197
صفحه 74 از 78
انتشارات تفسیر و علوم قرآن
الف. کتابهاي منتشر شده: 1. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 1) ترنم مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعیاز پژوهشگران
2. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 2) شمیم مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعیاز پژوهشگران
3. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 3) باران مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعیاز پژوهشگران
ب. کتابهاي در دست انتشار:
1. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 4) اشارات علمی قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعیاز پژوهشگران
2. فلسفه احکام ( 3) خداشناسی از راه کیهانشناسی- احمد اهتمام
3. ترجمه آموزشی قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعیاز اساتید حوزه و دانشگاه
4. ترجمه تفسیري قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعیاز اساتید حوزه و دانشگاه
5. اعجاز و شگفتیهاي علمی قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و محسن ملاکاظمی
6. قرآن و علوم پزشکی- حسن رضا رضایی
7. قرآن و مدیریت- محسن ملاکاظمی
8. سیماي سورههاي قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی
یادآوري: مراکز پخش کتابهاي فوق در صفحه شناسنامه همین کتاب آمده است.
درباره مرکز