گروه نرم افزاری آسمان


فهرستفهرست 5
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 3 (باران مهر) 7
مشخصات کتاب 7
درآمد 7
فصل اول: مبدأشناسی 8
اشاره 8
1. شک در مورد خدا نقطهي آغاز یا توقف؟ 8
2. آیا خداوند بزرگ روح است یا جسم، او را چگونه پیش خودمان مجسم کنیم؟ 11
3. از منظر قرآن و حدیث چگونه مؤمنین در ایمانشان با هم تفاوت دارند؟ 13
فصل دوم: جهانشناسی 15
اشاره 15
1. آفرینش جهان و زمین چگونه بوده است؟ 15
2. غیر از دنیا چه جهانهاي دیگري وجود دارد؟ 18
3. مقصود از عالم ذر چیست؟ 21
4. با توجه به عالم ذر، آیا انجام تکلیف و بندگی ما لازم است؟ 23
فصل سوم: انسانشناسی 25
اشاره 25
1. آفرینش آدم و حوا چگونه و از چه چیزي بوده است؟ 25
2. هدف آفرینش انسان چیست؟ 26
3. اختلاف طبقاتی انسانها چرا؟ 29
4. تفاوت بین بندگان خدا، چرا؟ 30
5.بلاها، لطف یا کیفر الهی؟ 33
6. آیا اعمال پدر و مادر در نسلهاي بعد اثر دارد و این تأثیر با عدالت سازگار است؟ 35
صفحه 5 از 74
فصل چهارم: راهنما و راهبردشناسی 37
1. پیامبران الهی چه تعدادي بودند؟ 37
2. اهداف و ویژگی هاي داستان قرآن 38
اشاره 38
چرا سرگذشت همهي انبیاء در قرآن نیامده است؟ 38
چرا بیشتر سرگذشت پیامبران خاورمیانه در قرآن آمده است؟ 39
3. چرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر شد؟ 40
4. معناي حروف مقطعه قرآن بویژه کهیعص چیست؟ 41
فصل پنجم: قانونشناسی 42
اشاره 42
1. اسرار و حکمت احکام و عبادات چیست؟ 43
2. تساوي و تفاوت زن و مرد در چیست؟ 44
3. چرا دیهي زن نصف دیهي مرد است؟ 47
4. چرا گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است؟ 48
فصل ششم: عشق و رشدیابی 49
اشاره 49
1. براي کنترل شهوت و زیاد کردن تقوي چه راهکارهایی در قرآن و احادیث وجود دارد؟ 50
2. چه کنیم تا به گناه آلوده نشویم؟ 53
3. چه کنیم تا دعایمان مستجاب شود؟ 55
4. چه کنیم تا نمازمان را سبک نشماریم و بندهي خداوند بشویم؟ 60
5. عشق چیست و راهکار آن کدام است؟ 63
6. ویژگیهاي همسر خوب چیست؟ 67
فهرست منابع 69
درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان 71
صفحه 6 از 74
پرسش و