گروه نرم افزاری آسمان


پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 3 (باران مهر)
مشخصات کتاب
عنوان و نام پدیدآور : باران مهر/جمعی از پژوهشگران ؛ زیر نظر محمدعلی رضاییاصفهانی.
. مشخصات نشر : قم: انتشارات پژوهشهاي تفسیر و علوم قرآن 1385
مشخصات ظاهري 173 ص.
فروست : پرسشهاي قرآنی جوانان؛ 3
7-0-96337- شابک : 15000 ریال 964
The Quranic questions of youth : یادداشت : پشت جلد به انگلیسی
یادداشت چاپ قبلی: انتشارات پژوهشهاي تفسیر و علوم قرآن، 1384 ( بدون فروست).
یادداشت :چاپ سوم
173 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. - [ یادداشت :کتابنامه: ص. [ 169
موضوع:قرآن-- پرسشها و پاسخها
- شناسه افزوده:رضایی اصفهانی محمدعلی 1341
1385 ب 14 /BP65/ رده بندي کنگره 2
297/ رده بندي دیویی 1076
شماره کتابشناسی ملی: 1154996
درآمد
قرآن کریم نوري است که بر اندیشهي بشر تابید و راه انسانها را روشن ساخت، این کتاب منبع عظیم معرفتی و سفرهاي الهی است
که میتواند نسلهاي بشر را از زلال معرفت خویش سیراب سازد. «1»
صفحه 7 از 74
بلکه با اشارات متعدد به مباحث «2» ، این کتاب به مقام دانش و دانشمندان ارج مینهد و عالمان و جاهلان را مساوي نمیداند
کیهانشناسی، زیستشناسی، رویانشناسی و روح و روان انسان بلکه با اشاره به مسائل فرا روانشناسی، حسّ کنجکاوي و
و ذهن پرسشگر ارجمند «4» ، پرسش کلید دانش است «. پرسشگري انسان را تحریک میکند و زمینه رشد علوم را فراهم میسازد
است، و وظیفه دانشمندان استخراج پاسخ از منابعِ قرآن، حدیث، عقل و علوم تجربی و ارائه آن به تشنگان حقیقت است.
و ،« واحد پاسخ به پرسشهاي نور » از این رو چندین سال است که جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با تأسیس
ارسال پرسش نامه به مناطق
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 3، ص: 10
مختلف، به گردآوري پرسشها و ارائه پاسخ پرداختهاند و اینک بخشی از این پرسش و پاسخها را در این مجموعه گردآوري و
ارائه میکنند.
بنده که چند سال با این عزیزان همراهی داشتهام، شاهد تلاش علمیِ همراه با تعهد آنها بودهام، که در حد توان کوشیدهاند
پاسخهاي مناسب و متین ارائه کنند و به طور نسبی موفق بودهاند.
امیدوارم خداي متعال این خدمت علمی و قرآنی را از همهي ما بپذیرد و در پرتو قرآن و اهل بیت علیهم السلام پاداش نیک عطا
فرماید!
در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی خویش محروم نفرمایند و از جوانان عزیز میخواهیم که اگر
پرسشهایی دارند، به آدرس ما ارسال فرمایند.
والحمد للَّهرب العالمین
محمدعلی رضائی اصفهانی
1383 /11 / قم- 2
-
آدرس: قم، خیابان معلم، معلم 9، جنب هتل یثرب، کوچه شهید محمدحسن احمدي، کوي نور، پلاك 91
37185 - قم - 0251 ص. پ: 416 - تلفن، پیامگیر، نمابر: 7739002
..:..
ص: 11
فصل اول: مبدأشناسی