گروه نرم افزاری آسمان


فهرست


فهرست 5
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 4(شبنم مهر) 9
مشخصات کتاب 9
درآمد 9
فصل اول: قرآن راهبردبشریت 10
اشاره 10
الف: قرآن در آیینه تاریخ 10
نظم و ترتیب آیات قرآن از چه زمانی انجام شده و نام گذاري سورهها به چه صورت بوده است؟ 10
اشاره 10
نامگذاري سورهها 11
قرآن قدیم است یا حادث؟ 11
آیا قرآن تحریف (کم یا زیاد) شده است؟ 13
آیا وجود اختلاف قرائتها به معناي تحریف قرآن است؟ 14
آیا قرآن براي همه جهانهاست یا براي مردم کره زمین؟ 15
انجیل و تورات و قرآن کتابهاي آسمانی اند، چرا انجیل و تورات تحریف شد، ولی قرآن سالم ماند؟ 16
ب: ترجمههاي قرآن 17
درباره ترجمه و انواع و امکان آن توضیح دهید. 17
1. ضرورت ترجمه 17
2. مبانی و ترجمه قرآن 18
روشهاي ترجمه قرآن 18
کدام یک از ترجمههاي قرآن کاملتر و دقیقتر است؟ 18
فصل دوم: خداشناسی 19
اشاره 19
صفحه 5 از 92
استفاده میکند، مثلًا میفرماید ما زمین را آفریدیم؟ 19 « ما » از « من » چرا خدا در مورد خود به جاي
چیست؟ 20 « اللَّهُ نُورُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ » منظور از آیه
22 « وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ » منظور از ساقی بودن خدا در آیه
که در قرآن چند بار تکرار شده، چیست؟ 23 ،« لطیف » منظور از صفت
چرا خداوند انسانها را به فسق و فجور هدایت میکند؟ 24
علم خدا به آینده، از سنخ علمهاي ما و (احتمالات و پیش بینی ها) است یا از نوع پیش بینیهاي قطعی الوقوع است؟ 26
فصل سوم: انسانشناسی 27
اشاره 27
چرا انسان امانت الهی را که آسمان و زمین قبول نکردند، پذیرفت؟ 27
در قرآن آمده است، رزق و روزي بدست خداست، اگر اینگونه است اختیار انسان چگونه توجیه میشود؟ 28
فصل چهارم: جهانشناسی 30
اشاره 30
آیا پیش از خلقت آسمانها و زمین و انسانها، آفرینشی بوده است؟ 30
با توجه به آیه 12 سوره طلاق، خداوند چند جهان آفریده است؟ 31
چرا حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل اتفاق میافتد؟ ریشه این بلاها چیست؟ 31
منظور از ملکوت آسمانها و زمین در سوره انعام آیه 75 چیست؟ 33
فصل پنجم: راهنماشناسی 34
اشاره 34
با توجه به این که در قرآن تنها نام 26 پیامبر آمده است، چگونه میتوان وجود صد و بیست و چهار هزار پیغمبر را ثابت کرد؟ 34
آیا پیامبران از باطن موجودات آگاهی داشتند؟ 35
آیا پیامبر از آینده و غیب خبر ندارد؟ 37
چرا در قرآن از حضرت موسی (ع) بیشتر از انبیاي دیگر سخن گفته شده است؟ 38
مقصود از گناه پیامبر در سوره فتح چیست؟ 39
چرا نام حضرت علی (ع) در قرآن ذکر نشده است؟ 41
صفحه 6 از 92
بر اساس آیه 52 سوره احزاب چرا نمیتوان بعد از وفات پیغمبر با همسران او ازدواج کرد؟ 42
چرا حضرت داود درباره حکمی که صادر کرد مورد بازخواست قرار گرفت؟ 43
چرا حضرت خضر زنده است؟ 45
قصه حضرت خضر و موسی در سوره کهف ضمیرها گاهی جمع است و گاهی مفرد. علتش چیست؟ 46
با توجه به سوره کهف چرا حضرت خضر با استفاده از علم لدنی شخصی را که هنوز گناهش اثبات نشده، کشت؟ 46
در طوفان نوح آمده که آب از تنور فوران میکند یعنی چه؟ 47
آیا شیطان میتواند بر پیامبر نفوذ کند؟ 48
فصل ششم: رستاخیزشناسی 50
منظور از دو بهشت (جنتان) در قرآن چیست؟ 50
شبهاتی پیرامون شفاعت را توضیح دهید؟ 51
منظور از جنبدهاي که در آخرالزمان ظاهر میشود، کیست؟ 53
آیا مرگ بدست خداست؟ 54
شامل حال چه کسانی میشود؟ 55 « یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ » آیه
وضعیت کوهها در قیامت چگونه خواهد بود؟ 57
اشاره 57
حوادث قبل از رستاخیز 57
قیامت چه مراحلی دارد؟ 59
نامه اعمال انسانها در قیامت چگونه است؟ 60
انواع نامه عمل 61
فلسفه نامه عمل 61
نویسندگان نامه اعمال چه کسانی هستند؟ 61
منظور از نفخ صور چیست؟ 62
عالم برزخ 63
با توجه به آیات، زمین و آسمان از بین میروند و بعد بهشت و جهنم ایجاد میشوند؟ 63
صفحه 7 از 92
منظور از مردان اعراف در آیه 46 و 48 سوره اعراف چه گروهی است؟ 64
چیست؟ 65 ،« هیچ کس از بشر باقی نماند؛ جز آنکه وارد دوزخ میشود » منظور از آیه
دنیا و آخرت چه ارتباطی با هم دارند؟ 66
نعمتهاي مادي و معنوي بهشت چیست؟ 67
فصل هفتم: رهزنان بشریت 68
اشاره 68
چیست؟ 68 « تعقیب شیطانها با شهابها » منظور خداوند از
اگر شیطانها توسط شهابهاي آسمانی رد میشوند، پس چه طور انسان را فریب میدهند؟ 69
آیا براساس سوره توبه آیه 24 محبت الهی با محبت خانواده و اموال تعارض دارد؟ 70
فصل هشتم: گوناگون 71
اشاره 71
هنگامیکه پدرومادر از فرزند رو برمیگردانند، تکلیف فرزند چیست؟ 71
با توجه به آیه 221 و 222 سوره بقره چرا خداوند امر فرمود از زنان محیض دوري کنید؟ 72
آیا تکرار واژه تقوا در آیه 93 سوره مائده به معناي مختلف بودن معناي واژه تقوا است؟ 74
منظور از لهو و لعب در سوره حج و سوره محمد (ص) چیست؟ 75
چرا خداوند در قرآن کریم به شب اول ذي الحجه قسم یاد میکند؟ 77
منظور از فاجر و کافر در قرآن کیست؟ آیا کسی که نماز نمیخواند از کفّار شمرده میشود؟ 78
واژه رمضان چندبار در قرآن آمده است وچند آیه در مورد آن داریم؟ 79
با توجه به آخر آیه سوره شعراء دیدگاه قرآن و احادیث درباره شعر و شاعري چیست؟ 79
قاعده آیه 18 سوره بقره (صم بکم عمی) چیست؟ 82
چه قاعدهاي استفاده میشود؟ 83 « کلوا و اشربوا » از آیه
فهرست منابع 84
درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان 89
صفحه 8 از 92
پرسش و