گروه نرم افزاری آسمان






پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 4(شبنم مهر)







مشخصات کتاب
- سرشناسه :رضایی اصفهانی محمدعلی 1341
عنوان و نام پدیدآور:شبنم مهر/ زیر نظر محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران قرآنی.
. مشخصات نشر :قم: انتشارات پژوهشهاي تفسیر و علوم قرآن 1386
مشخصات ظاهري 276 ص.
. فروست : پرسشهاي قرآنی جوانان 4
شابک 22000 ریال
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاري
یادداشت: فارسی- عربی.
276 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. - [ یادداشت: کتابنامه: ص. [ 263
موضوع :قرآن
موضوع :پرسشهاي مذهبی -- اسلام
موضوع :اسلام -- پرسشها و پاسخها
. شناسه افزوده:پرسشهاي قرآنی جوانان [ ج ] 4
4.ج 1386 پ 4 /BP65/ رده بندي کنگره 2
297/ رده بندي دیویی 1076
شماره کتابشناسی ملی : 2592100
درآمد
قرآن کریم نوري است که بر اندیشهي بشر تابید و راه انسانها را روشن ساخت، این کتاب منبع عظیم معرفتی و سفرهاي الهی است
که میتواند نسلهاي بشر را از زلال معرفت خویش سیراب سازد. «1»
بلکه با اشارات متعدد به مباحث «2» ، این کتاب به مقام دانش و دانشمندان ارج مینهد و عالمان و جاهلان را مساوي نمیداند
کیهانشناسی، زیستشناسی، رویانشناسی و روح و روان انسان بلکه با اشاره به مسائل فرا روانشناسی، حسّ کنجکاوي و
«3» . پرسشگري انسان را تحریک میکند و زمینه رشد علوم را فراهم میسازد
و ذهن پرسشگر ارجمند است، و وظیفه دانشمندان استخراج پاسخ از منابعِ قرآن، حدیث، عقل و علوم «4» ، پرسش کلید دانش است
تجربی و ارائه آن به تشنگان حقیقت است.
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 4، ص: 14
از این رو چندین سال است که جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با تأسیس در موسسه فرهنگی پژوهشهاي
و ارسال پرسش نامه به مناطق مختلف و نیز از طریق شنوندگان رادیو معارف، به گردآوري ،« واحد پاسخ به پرسشها » قرآنی
پرسشها و ارائه پاسخ پرداختهاند و اینک بخشی از این پرسش و پاسخها را در این مجموعه گردآوري و ارائه میکنند.
بنده که چند سال با این عزیزان همراهی داشتهام، شاهد تلاش علمیِ همراه با تعهد آنها بودهام، که در حد توان کوشیدهاند
صفحه 9 از 92
پاسخهاي مناسب و متین ارائه کنند و به طور نسبی موفق بودهاند.
امیدوارم خداي متعال این خدمت علمی و قرآنی را از همهي ما بپذیرد و در پرتو قرآن و اهل بیت (ع) پاداش نیک عطا فرماید!
در اینجا از همکاران این جلد و مسئولان رادیو معارف، بویژه مسئولان و مجریان گروه قرآن، تشکر میکنیم. از خوانندگان محترم
درخواست داریم که ما را از راهنمایی خویش محروم نفرمایند و از جوانان عزیز میخواهیم که اگر پرسشهایی دارند، به آدرس ما
«1» . ارسال فرمایند
با سپاس
محمدعلی رضائی اصفهانی
1385 /10 / قم- 20
ص: 15
فصل اول: قرآن راهبردبشریت