گروه نرم افزاری آسمان


فهرست منابع


1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه (سخنان امام علی (ع)، سید رضی، ترجمه ناصر مکارم شیرازي و همکاران، قم، انتشارات هدف، بیتا، سه جلدي.
3. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازي و جمعی از نویسندگان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1364 ش، 27 جلدي.
4. المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمدحسین طباطبائی، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1417 ق.
5. البیان فی تفسیر القرآن، خوئی، سید ابوالقاسم، 1394 ق، المطبعه العلمیه، قم.
6. تفسیر علی بن ابراهیم القمی، (م حدود 307 ق)، قم، موسسه دارالکتاب للطباعه والنشر، چاپ سوم، 2 جلدي.
7. تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار، رشید الدین المیبدي، (معروف به تفسیر خواجه عبدا انصاري)، تحقیق: علیاصغر حکمت،
انتشارات امیرکبیر، تهران، پنجم، 1371 ش.
8. تفسیر روشن، حسن مصطفوي، مرکز نشر کتاب، تهران، اول، 1380 ش.
ص: 264
10 . پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، سید محمدباقر حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ نهم، 1375 ش.
. 11 . التمهید فی علوم القرآن، معرفت، محمدهادي، 1417 ق، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ج 6
12 . نورالثقلین، عبدالعلی بن جمعه حویزي عروسی، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چهارم،
1415 ق.
صفحه 84 از 92
13 . تفسیر قرطبی (الجامع لاحکام القرآن)، محمد بن احمد قرطبی، انتشارات ناصر خسرو، تهران، اول، 1364 ش.
14 . تفسیر من هدي القرآن، سید محمدتقی مدرسی، دار محبی الحسین، تهران، اول، 1419 ق.
15 . تفسیر من وحی القرآن، محمدحسین فضل الله، دارالملاك للطباعه والنشر، بیروت، 1419 ق.
16 . الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، محمدصادقی تهرانی، انتشارات فرهنگ اسلامی، قم، دوم، 1365 ش، 30 جلدي.
17 . تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، محمد بن محمدرضا القمی المشهدي، (قرن 12 هجري)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366 ش، 14 جلدي.
18.
ص: 265
19 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، شیخ ابی علی الفضل بن الحسن (امین الاسلام)، دارالمعرفه، بیروت، اول، 1406 ق.
20 . الصافی فی تفسیر القرآن، ملامحسن فیض کاشانی، مکتبه الصدر، تهران، دوم، 1416 ق.
21 . تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره (ع) سید شرف الدین الاسترآبادي، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1409 ه-. ق.
22 . تفسیر العیاشی، محمد بن مسعود ابن عیاش السلمی سمرقندي المعروف بالعیاشی، المطبعه العلمیه، تهران: 1380 ه-. ق.
23 . تفسیر فرات کوفی، ابوالقاسم فرات بن ابراهیم بن فرات الکوفی (اواخر قرن سوم هجري)، موسسه الطبع والنشر، 1410 ق.
24 . البرهان فی تفسیر القرآن، البحرانی، سید هاشم الحسینی، موسسه البعثه، تهران، اول، 1415 ق.
25 . تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن، ابو جعفر محمد بن الحسن علی الطوسی (م 460 ق)، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بینوبت،
بیتا، ده جلدي.
26 . تفسیر مقتنیات الدرر و ملتقطات لثمر، سید علی الحائري الطهرانی (م 1340 ق)، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1327 ش، 12
جلدي.
27 . تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، رشید رضا، محمد، بیتا، دار المعرفه، بیروت، الطبعه الثانیه، 12 جلد.
28.
ص: 266
29 . کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، طوسی، خواجه نصیر الدین
30 . و علامه حلی، 1407 ق، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، قم.
31 . الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز، علی بن الحسین بن ابی جامع العاملی (م 1135 ق)، قم، دارالقرآن الکریم، نوبت اول، 1413 ق،
1 جلد.
32 . پرتوي از قرآن، طالقانی، سید محمود، شرکت سهامی انتشار، تهران، چهارم، 1362 ش.
33 . جامع البیان فی تفسیر القرآن، ابوجعفر محمد بن جریر طبري، بیروت، دارالمعرفه، 1406 ق.
34 . اطیب البیان فی تفسیر القرآن، سید عبدالحسین طیب (م 1411 ق)، انتشارات اسلام، تهران، 1378 ش.
35 . تاج التراجم فی تفسیر القرآن الاعاجم، ابو المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد اسفراینی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، اول،
1375 ش.
36 . اسباب النزول، ابوالحسن علی بن احمد الواحدي النیشابوري، المکتبه العلمیه، بیروت، 1411 ق.
37 . تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن (کنز العرفان)، بانوي اصفهانی (امین اصفهانی- م 1404 ق)، تهران، نهضت زنان مسلمان،
1361 ش، 10 جلدي.
صفحه 85 از 92
.38
ص: 267
39 . تفسیر اثنی عشري، حسین بن احمد الحسینی الشاه عبدالعظیمی (م 1384 ق)، تهران، انتشارات میقات، چاپ اول، 1364 ش، 14
جلدي.
40 . کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران، 1932 م، تهران (شامل، تورات، انجیل و ملحقات آنها).
41 . سلامه القرآن من التحریف، فتح الله نجارزادگان.
42 . اصول کافی، کلینی، محمد بن یعقوب، صححه و علق علیه علی اکبر غفاري، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365 ق.
43 . تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، شیخ طوسی، حققه و علق علیه، سید حسن موسوي الخراسان، دارالکتب الاسلامیه، نجف،
الطبعه الثانیه، 1377 ق.
44 . وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمد بن الحسن حر عاملی، موسسه آل البیت، قم، لاحیاء التراث العربی، 1409 ق.
45 . مستدرك وسایل الشیعه و مستنبط المسائل، محدث نوري طبرسی، التحقیق و النشر: موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث العربی،
1408 ق.
46 . بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، موسسه الوفاء، بیروت، 1404 ق.
47 . من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، التحقیق: علی اکبر غفاري، جامعه المدرسین، الثانیه، 1404 ق.
.48
ص: 268
49 . شرح نهج البلاغه، عبدالحمید بن هبه الله، ابن ابیالحدید، مکتبه آیت الله المرعشی، قم، 1404 ق.
50 . لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور، قم، ادب الحوزه، 1405 ق.
51 . المناقب، آل ابیطالب (ع)، محمد بن شهر آشوب المازندرانی، موسسه العلامه للنشر، قم، 1379 ق.
52 . علوم القرآن، حکیم، سید محمدباقر، 1417 ق، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعه الثالثه.
53 . التوحید، محمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1398 ق.
54 . خصال، شیخ الصدوق، محمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1403 ق.
55 . الامالی، شیخ طوسی (ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی)، دارالثقافه النشر، قم، 1414 ق.
56 . بصائر الدرجات، الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، مکتبه آیت الله المرعشی، قم، 1404 ق.
57 . گناهان کبیره، دستغیب، شهید عبدالحسین، 1361 ش، کانون ابلاغ اندیشههاي اسلامی، بیجا، دو جلدي.
.58
ص: 269
59 . ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، شیخ صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، دارالرضی للنشر، قم، 1406 ق.
60 . العمده، ابن البطریق الاسدي الحلی، تحقیق جامعه المدرسین قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، الاولی،
1407 ق.
61 . الغیبه، محمد بن ابراهیم النعمانی، تحقیق: علی اکبر غفاري، مکتبه الصدوق، تهران، 1397 ق.
62 . عیون اخبار الرضا (ع)، شیخ صدوق (محمد بن علی ابن بابویه)، دار العالم للنشر (جهان)، 1378 ق.
63 . معانی الاخبار، شیخ الصدوق (محمد بن علی ابن بابویه)، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1403 ق.
صفحه 86 از 92
64 . اعلام الوري، امین الاسلام طبرسی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بیتا.
65 . تفسیر نور، محسن قرائتی، مرکز درسهایی از قرآن، تهران، چاپ یازدهم، 1383 ش.
66 . فلسفه احکام، اهتمام، احمد، 1344 ش، چاپخانه اسلام، اصفهان.
67 . پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، دکتر محمدعلی رضاییاصفهانی، انتشارات کتاب مبین، 1380 ش.
68 . التفسیر الاثري الجامع، محمدهادي معرفت، موسسه التمهید، قم، 1383 ش، الطبعه الاولی.
.69
ص: 270
70 . التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب، محمدهادي معرفت، مشهد، الجامعه الرضویه العلوم الاسلامیه، 1418 ق و همان، ترجمهي
علی خیاط، انتشارات ذوي القربی، 1380 ش.
71 . مجمع البحرین و مطلع النیرین، فخرالدین طریحی، تحقیق سید احمد حسینی، کتابفروشی مرتضوي، تهران، سوم، 1375 ش.
72 . قاموس قرآن، سید علی اکبر قرشی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ششم، 1371 ش.
73 . علل الشرایع، شیخ صدوق، مکتبه الداوري، قم، بینو، بیتا.
74 . انوار درخشان، سید محمدحسین حسینی همدانی، کتابفروشی لطفی، تهران، 1404 ق.
75 . تفسیر آسان، محمدجواد نجفی خمینی، انتشارات اسلامیه، تهران، اول، 1398 ق.
76 . میزان الحکمه، محمد محمدي ريشهري، تحقیق و نشر: دارالحدیث، الطبعه الاولی.
77 . غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد بن محمد التمیمی، مکتب الإعلام الاسلامی، قم، بینو، 1366 ش.
78 . فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، قطب الدین سعید بن هبه الله راوندي، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، دوم، 1405 ق.
.79
ص: 271
80 . تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ملافتح الله کاشانی، کتابفروشی محمدحسن علمی، تهران، بینو، 1336 ش.
81 . خلاصه منهج الصادقین، ملافتح الله کاشانی، انتشارات اسلامیه، تهران، 1373 ق.
82 . ترجمه قرآن نوبري، عبدالمجید صادق نوبري، سازمان چاپ و انتشار اقبال، تهران، اول، 1396 ق.
83 . الصراط المستقیم، علی بن یونس النباطی البیاظی، مکتبه الحیدریه، نجف، 1384 ق.
84 . تفسیر الصراط المستقیم، سید حسین بروجردي، تحقیق: غلامرضا مولانا بروجردي، موسسه انصاریان، قم، اول 1416 ق.
85 . ترجمه و تفسیر رهنما، زین العابدین رهنما، انتشارات کیهان، تهران، 1346 ش.
86 . مدینه المعاجز، سید هاشم بحرانی، تحقیق: عزه الله المولائی الهمدانی، موسسه المعارف الاسلامیه، الاولی 1413 ق.
87 . مسائل علی بن جعفر (ع)، علی بن جعفر (ع)، موسسه آل البیت (ع)، قم، 1409 ق.
88 . الغارات (الاستنفار و الغارات)، ابراهیم بن محمد الثقفی، دارالکتاب، قم، 1410 ق.
.89
ص: 272
90 . الدعوات، قطب الدین الراوندي، مدرسه الامام المهدي (ع)، 1407 ق.
91 . شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، الحاکم الحسکانی، موسسه الطبع و النشر، 1411 ق.
92 . الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، اسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار، دارالعلم للملایین، بیروت،
صفحه 87 از 92
الرابعه، 1407 ق.
93 . تفسیر ملاصدرا (تفسیر القرآن الکریم)، محمد بن ابراهیم صدر المتألهین، تحقیق محمد خواجوي، انتشارات بیدار، دوم 1366
ش.
94 . ترجمه اعجاز البیان، صدرالدین قونوي، مترجم: محمد خواجوي، انتشارات مولی، تهران، اول، 1417 ق.
95 . مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)، فخر رازي (فخرالدین رازي ابوعبدالله محمد بن عمر)، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، سوم 1420
ق.
96 . روضه الواعین، محمد بن الحسن الفتال، دارالرضی، قم.
97 . احتجاج، ابومنصور احمد بن علی الطبرسی، نشر المرتضی، مشهد، 1403 ق.
98 . عین العبره فی غبن العتره، احمد بن موسی بن طاوس الحلی، دارالشهاب، قم.
99 . نزاهت قرآن از تحریف، عبدالله جوادي آملی.
.100
ص: 273
101 . زبده التفاسیر، ملافتح الله کاشانی، تحقیق و نشر: بنیاد معارف اسلامی، قم، اول، 1423 ق.
102 . تفسیر جامع، سید محمد ابراهیم بروجردي، انتشارات صدر، تهران، ششم، 1366 ش.
103 . ترجمه و تفسیر قرآن عظیم، سید علی نقی فیض الاسلام، انتشارات فقیه، تهران، اول، 1378 ش.
104 . جامع الاخبار، تاج الدین الشعیري، دارالرضی النشر، قم، 1405 ق.
105 . الصوارم المهرقه، قاضی نور الله شوشتري، مطبعه النهضه، تهران، 1367 ق.
106 . متشابه القرآن، ابن شهر آشوب المازندرانی، دار بیدار للنشر، 1369 ق.
107 . معجم احادیث امام المهدي (ع)، تالیف و نشر: موسسه المعارف الاسلامیه، قم، الطبعه الاولی، 1411 ق.
108 . مجموعه ورام (تنبیه الخواهر و نزهه النواظر)، ابوالحسین ورام بن ابی فراس المالکی الاشتري، مکتبه الفقیه، قم.
109 . عوالی اللآلی، ابن ابی جمهور الأحسائی، دار سید الشهداء، قم، 1405 ق.
110 . منیه المرید، شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد بن تقی عاملی، مکتبه الإعلام الاسلامی، قم، 1409 ق.
111 . الخرائج والجرائح، قطب الدین راوندي، موسسه الامام المهدي (ع)، قم، 1409 ق.
.112
ص: 274
113 . الاختصاص، المنسوب للشیخ المفید، المؤتمر للشیخ المفید، قم، 1413 ق.
114 . الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، الشیخ المفید (محمد بن محمد النعمان العکبري)، المؤتمر للشیخ المفید، قم، 1413 ق.
115 . بشاره المصطفی لشیعه المرتضی، عماد الدین الطبري، المکتبه الحیدریه، النجف، 1383 ق.
116 . رساله فی معنی المولی، الشیخ المفید، محمد بن محمد نعمان العکبري، المؤتمر للشیخ المفید، قم، 1413 ق.
117 . الفصول المختاره، الشیخ المفید، محمد بن محمد نعمان العکبري، المؤتمر للشیخ المفید، قم، 1413 ق.
118 . تنزیه الانبیاء (ع)، سید مرتضی علم الهدي، دارالشریف الرضی، قم، بیتا.
119 . الغیبه، الشیخ الطوسی (ابوجعفر محمد بن حسن الطوسی)، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1411 ق.
120 . منتخب الانوار المضیئه، علی بن عبدالکریم النیلی، مطبعه الخیام، قم، 1401 ق.
صفحه 88 از 92
121 . کمال الدین و تمام النعمه فی اثبات الغیبه و کشف الحیره، الشیخ الصدوق، دارالکتب الاسلامیه، قم، 1395 ق.
.122
ص: 275
123 . کشف الغمه فی معرفه الائمه (ع)، علی بن عیسی الاربلی، مکتبه بنی هاشمی، تبریز، 1381 ق.
124 . مشکاه الانوار، علی بن الحسن الطبرسی، المکتبه الحیدریه، نجف، 1385 ق.
125 . فتح الغدیر الجامع بین فنی الروایه و الدرایه من علم التفسیر، محمد بن علی الشوکانی، دار ابن کثیر، دمشق، نوبت اول، 1414
ق.
126 . تفسیر هدایت، سید محمدتقی مدرسی، ترجمه احمد آرام، بنیاد پژوهشهاي اسلامی آستان قدس رضوي، نوبت اول، 1377
ش.
127 . حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره (ع)، محقق بحرانی، شیخ یوسف، تحقیق: محمدتقی ایروانی، جامعه المدرسین، قم،
بینوبت، بیتا.
128 . تفسیر شریف لاهیجی، قطب الدین محمد بن شیخ علی لاهیجی، تحقیق میرجلال الدین حسینی ارموي (محدث)، دفتر نشر داد،
تهران، اول، 1373 ش.
129 . تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، سلطان محمد گنابادي، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، دوم، 1408 ق.
130 . تفسیر احسن الحدیث، سید علی اکبر قرشی، بنیاد بعثت، سوم، 1377 ش.
131 . المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی حسین بن محمد، دارالعلم الدار الشامیه، دمشق، 1412 ق.
.132
ص: 276
133 . السیره النبویه، ابن هشام (عبدالملک بن هشام الحمیري المعافري)، تحقیق: مصطفی السقا و ...، دارالمعرفه، بیروت، بیتا.
134 . المغازي، محمد بن عمر الواقدي، تحقیق مارسدن جونس، موسسه الاعلمی، بیروت، الطبعه الثالثه، 1409 ق.
135 . کتاب العین، ابو عبدالرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدي، تحقیق: مهدي المخزومی، ابراهیم السامرائی، موسسه دارالهجره، قم،
الثانیه، 1409 ق.
136 . صیانه القرآن عن التحریف، محمدهادي معرفت.
137 . سلامه القرآن من التحریف، فتح الله نجارزادگان (محمدي).
138 . الشهاب والردود، محمدهادي معرفت.
139 . مکیال المکارم، موسوي اصفهانی.
درباره مرکز