گروه نرم افزاری آسمان


کتاب علمی است و آیا همهي علوم بشري در قرآن وجود دارد؟ 13بهترین راه براي جمع بین علم و ایمان چیست؟ 16
آیا در قرآن پیشگوییهایی وجود دارد که تحقق نیافته باشد؟ 17
در تعارض قرآن و علم چه کنیم؟ 19
لطفاً در مورد نظریهپردازيهاي علمی قرآن توضیح داده و تفاوت آن با چالشهاي علمی و ادله آن را بیان کنید؟ 22
چگونه میتوان اعجازهاي علمی و اشارات علمی قرآن را تشخیص داد؟ 24
آیا معجزه یک قانون علمی است؟ 31
منابعی در زمینه قرآن و علم و سیر مطالعاتی آن معرفی کنید. 39
لطفاً نشانی پایگاههاي شبکه جهانی (اینترنت) و نرم افزارهاي قرآنی را معرفی کنید. 40
فهرستی از موضوعات تحقیقی در مورد قرآن و علم همراه با منابع ارائه فرمایید؟ 42
فصل دوم: قرآن و علوم پزشکی 47
اشاره 47
چند آیه در قرآن کریم، اختصاص به مسائل پزشکی دارد؟ و کدامیک از آنها داراي اعجاز علمی هستند؟ 47
آیا طب اسلامی و قرآنی از طب جالینوس و بقراط متأثر شده است؟ 49
تاریخچه طب اسلامی را بیان کنید؟ 52
مهمترین پزشکان مسلمان و نوشتههایشان را بنویسید؟ 55
صفحه 5 از 89
در قرآن و علم پزشکی چیست؟ 57 « علق » مقصود از
در قرآن و علوم پزشکی چیست؟ 59 « صلب و ترائب » منظور از
بارداري حضرت مریم (س) از طریق بکرزایی بوده یا منشاء اعجاز الهی داشته است؟ 60
فصل سوم: قرآن و بهداشت 62
اشاره 62
راهکارهاي مقابله با چشم چرانی و خود ارضایی را بیان کنید؟ 62
چرا قرآن بعضی غذاها را حرام و برخی را حلال کرده است؟ آیا اسرار و فواید پزشکی داشته است؟ 65
رابطهي وضو و غسل با بهداشت جسمانی چیست؟ 71
دستورات بهداشتی قرآن چیست؟ 73
فصل چهارم: قرآن و غذاشناسی 77
اشاره 77
چرا قرآن به زیتون و انجیر قسم یاد کرده است؟ 77
چرا هنگام غذا خوردن توصیه شده که نمک بخورید؟ 79
مقصود از شفا بودن عسل چیست؟ 81
منظور از شفاء بودن قرآن چیست؟ 83

صفحه 6 از 89
پرسش و