گروه نرم افزاری آسمان


پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 5 (دانش مهر)


مشخصات کتاب
عنوان و نام پدیدآور:دانش مهر(قرآن وعلم - پزشکی- بهداشت)/ محمدعلی رضاییاصفهانی.
. مشخصات نشر :قم: پژوهشهاي تفسیر وعلوم قرآن 1385
مشخصات ظاهري 221 ص.: جدول.
. فروست : پرسشهاي قرآنی جوانان 5
شابک 12000 ریال
وضعیت فهرست نویسی :برونسپاري.
یادداشت: کتابنامه.
موضوع :قرآن-- پرسشها و پاسخها.
موضوع :پرسشهاي مذهبی -- اسلام
- شناسه افزوده :رضایی اصفهانی محمدعلی 1341
. شناسه افزوده :پرسشهاي قرآنی جوانان 5
5.ج 1385 پ 4 / BP65/ رده بندي کنگره 2
297/ رده بندي دیویی 1076
شماره کتابشناسی ملی : 1156642
درآمد
قرآن کریم نوري همواره تابان است که بر اندیشهي بشر تابید و راه انسانها را روشن ساخت، این کتاب منبع عظیم معرفتی و
که میتواند نسلهاي بشر را از زلال معرفت خویش سیراب سازد؛ و مقام دانش و دانشمندان را ارج مینهد «1» سفرهاي الهی است
بلکه با اشارات متعدد به مباحث کیهانشناسی، زیستشناسی، رویانشناسی و روح و «2» ، و عالمان و جاهلان را مساوي نمیداند
روان انسان بلکه با اشاره به مسائل فرا روانشناسی، حسّ کنجکاوي و پرسشگري انسان را تحریک میکند و زمینه رشد علوم را
«3» . فراهم میسازد
و ذهن پرسشگر ارجمند است، و وظیفه دانشمندان دریافت پاسخ از منابعِ قرآن، حدیث، عقل و علوم «4» . پرسش کلید دانش است
تجربی و ارائه آن به تشنگان حقیقت است.
و ،« واحد پاسخ به پرسشهاي تخصصی قرآن و علم » از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با تأسیس
ارسال پرسش نامه به دانشگاههاي مختلف، به گردآوري پرسشها و ارائه پاسخ پرداختهاند و حاصل تلاش این عزیزان در این
مجموعه گردآوري شده است.
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 5، ص: 10
بنده که از آغاز با این عزیزان همراهی داشتهام، شاهد تلاش علمیِ همراه با تعهد آنها بودهام، که در حد توان کوشیدهاند پاسخهاي
مناسب و متین ارائه نمایند. البته برخی پرسشها نیز از طریق شنوندگان محترم رادیو قرآن دریافت شده و در برنامه پرسش و پاسخ
قرآنی آنجا پاسخ دادهایم که به این مجموعه اضافه شده است.
صفحه 7 از 89
امیدوارم خداي متعال این خدمت علمی و قرآنی را از همهي ما بپذیرد و در پرتو قرآن و اهل بیت (ع) پاداش نیک عطا فرماید!
ستاد پاسخگویی به مسائل مستحدثه دینی دفتر » از آنجا که واحد تخصصی پاسخ به پرسشهاي قرآن و علم، مشمول حمایت ویژه
بوده، بر خود لازم میدانیم از مسئولین محترم ستاد تشکر کنیم. « تبلیغات
در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و پیشنهادات و انتقادات خویش محروم نفرمایند و از جوانان
«1» . عزیز میخواهیم که اگر پرسشهایی در زمینه قرآن و علم دارند، به آدرس ما ارسال فرمایند
با سپاس
محمدعلی رضائی اصفهانی
85 /3 / قم- 1
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 5، ص: 11
فصل اول: کلیات قرآن و علم