گروه نرم افزاری آسمان

فهرست

فهرست 5
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 6(علوم مهر) 7
مشخصات کتاب 7
درآمد 7
فصل اول: قرآن و روانشناسی 8
اشاره 8
آیات روانشناسی در قرآن و منابع مطالعاتی آن 8
قرآن در مورد افسردگی و مبتلا نشدن به آن چه راهکارهایی دارد؟ 11
آیا توکل مستلزم تنبلی و سستی نیست؟ 16
فصل دوم: قرآن و فرا روان شناسی 18
اشاره 19
مقصود از فرا روانشناسی در قرآن چیست؟ 19
آیا چشم زخم از نظر قرآن واقعیت دارد یا خرافه است؟ 20
آیا سحر از نظر قرآن واقعیت دارد یا خرافه است؟ 22
فصل سوم: قرآن و زیست شناسی 25
اشاره 25
قرآن و نظریه تکامل (داروینیسم) 25
آخرین نظرات دانشمندان در مورد نظریه تکامل چیست؟ 28
آفرینش حوا چگونه بوده است؟ 29
ابرها و گیاهان، اعجاز علمی قرآن است؟ 30 « آمیزش و لقاح » آیا اشاره به
آیا از نظر قرآن در آسمانها موجود زنده وجود دارد؟ 31
در قرآن به چند حیوان اشاره شده است؟ 33
چرا در قرآن از میوه و گیاه یاد شده است؟ 37
صفحه 5 از 88
نام چه میوه و گیاهانی در قرآن آمده است؟ 38
فصل چهارم: قرآن و فیزیک 40
اشاره 40
درسورهي فیل چیست وآیا باانرژي هستهاي ارتباطی دارد؟ 40 « سجیل » مقصوداز
رستاخیز انرژيها در قرآن مطرح شده است؟ رابطه ایجاد آتش از درخت سبز با بحث معاد چگونه است؟ 42
فصل پنجم: قرآن و کیهان شناسی 44
اشاره 44
چیست؟ 44 Big- Bang نظر قرآن در مورد فرضیه مهبانگ
حرکتهاي خورشید از منظر قرآن و هیئت بطلمیوسی و کپرنیکی 51
فصل ششم: قرآن و زمینشناسی 60
اشاره 60
مقصود از اینکه کوهها همچون میخ هستند، چیست؟ 60
حرکت زمین از منظر قرآن و علم 65
فصل هفتم: قرآن و ریاضیات 69
اشاره 69
اعجاز عددي قرآن چیست؟ 69
رابطه حروف مقطعه قرآن با ریاضیات چیست؟ 71
چرا در قرآن کریم زن ومرد هر کدام 24 بار آمده است؟ دلیل علمی یا معنوي دارد؟ توضیح دهید؟ 74
موافقان و مخالفان اعجاز عددي چه استدلالی دارند؟ 77
منابع 79
صفحه 6 از 88
پرسش و پاسخهاي