گروه نرم افزاری آسمان

پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 6(علوم مهر)مشخصات کتاب
عنوان و نام پدیدآور:علوم مهر/ جمعی از پژوهشگران قرآنی؛ زیرنظر محمدعلی رضاییاصفهانی.
. مشخصات نشر :قم: پژوهش هاي تفسیر وعلوم قرآن 1386
مشخصات ظاهري 230 ص.: جدول.
. فروست : پرسشهاي قرآنی جوانان [ج.] 6
شابک 18000 ریال
وضعیت فهرست نویسی:برونسپاري.
یادداشت:چاپ دوم.
یادداشت:کتابنامه.
موضوع :قرآن-- پرسشها و پاسخها.
موضوع :اسلام -- پرسشها و پاسخها
- شناسه افزوده:رضایی اصفهانی محمدعلی 1341
6.ج 1386 پ 4 / BP65/ رده بندي کنگره 2
297/ رده بندي دیویی 1076
شماره کتابشناسی ملی: 1156672
درآمد
قرآن کریم نوري همواره تابان است که بر اندیشهي بشر تابید و راه انسانها را روشن ساخت. این کتاب، منبع عظیم معرفتی و
که میتواند نسلهاي بشر را از زلال معرفت خویش سیراب سازد و به مقام دانش و دانشمندان ارج مینهد و «1» سفرهاي الهی است
و با اشارات متعدد به مباحث کیهانشناسی، زیستشناسی، رویانشناسی، فراروانشناسی، «2» عالمان و جاهلان را مساوي نمیداند
«3» . روح و روان انسان و ... حسّ کنجکاوي و پرسشگري انسان را تحریک میکند و زمینه رشد علوم را فراهم میسازد
و ذهن پرسشگر ارجمند است و وظیفه دانشمندان دریافت پاسخ از منابعِ قرآن، حدیث، عقل و علوم «4» پرسش کلید دانش است
تجربی و ارائه آن به تشنگان حقیقت است.
و ،« واحد پاسخ به پرسشهاي تخصصی قرآن و علم » از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با تأسیس
ارسال پرسش نامه به
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 6، ص: 10
دانشگاههاي مختلف، به گردآوري پرسشها و ارائه پاسخ پرداختهاند و اینک بخشی از این پرسش و پاسخها را در این مجموعه
گردآوري و ارائه میکنند.
بنده که از آغاز با این عزیزان همراهی داشتهام، شاهد تلاش علمیِ همراه با تعهد آنها بودهام، که در حد توان کوشیدهاند پاسخهاي
مناسب و متین ارائه کنند. البته برخی پرسشها نیز از طریق شنوندگان محترم رادیو معارف دریافت شده و در برنامه پرسش و پاسخ
قرآنی پاسخ دادهایم که به این مجموعه افزوده شد. امیدوارم خداي متعال این خدمت علمی و قرآنی را از همهي ما بپذیرد و در
صفحه 7 از 88
پرتو قرآن و اهل بیت (ع) پاداش نیک عطا فرماید!
ستاد پاسخگوئی به مسائل مستحدثه دینی دفتر » از آنجا که واحد تخصصی پاسخ به پرسشهاي قرآن و علم مشمول حمایت ویژه
بوده، بر خود لازم میدانیم از مسئولین محترم آن ستاد تشکر کنیم. « تبلیغات
در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و نقد منصفانه خویش محروم نفرمایند و از جوانان عزیز
«1» . میخواهیم که اگر پرسشهایی در زمینه قرآن و علم دارند، به آدرس ما ارسال فرمایند
با سپاس
محمدعلی رضائی اصفهانی
85 /3 / قم- 1
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 6، ص: 11
فصل اول: