گروه نرم افزاری آسمان

منابع


1. بحارالانوار، مجلسی، محمدتقی، المکتبه الاسلامیه، تهران، 110 جلد، 1385 ش.
. 2. میزان الحکمه، ري شهري، محمد محمدي، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ سوم، ده جلد، 1367
3. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، محمدعلی رضایی اصفهانی، انتشارات کتاب مبین، 1380 ش.
4. المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، محمدحسین، 1393 ق، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، الطبعه الثالثه، 20 جلدي.
5. درآمدي بر تفسیر علمی قرآن، محمدعلی رضایی اصفهانی، قم، انتشارات اسوه، 1376 ش.
6. تفسیر صافی، کاشانی، محمد محسن فیض، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، الطبعه الثانیه، 5 جلدي، 1402 ق.
7. اعجاز قرآن، سید محمدحسین طباطبایی، بنیاد علمی و فکري علامه طباطبائی، قم، 1362 ش.
8. نظریه تکامل از دیدگاه قرآن، مهاجري، مسیح، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1363 ش.
.9
ص: 225
10 . خلقت انسان در بیان قرآن، سبحانی، ید اللّه، شرکت سهامی انتشارات، تهران چاپ سوم، 1351 ش.
11 . القرآن و الطب، سلیمان، احمد محمد، دار العوده، بیروت، الطبعه الخامسه، 1981 م.
12 . طبرسی، ابی علی الفضل بن الحسن (امین الاسلام)، المکتبه الاسلامیه، تهران، ده جلد در پنج مجلد، چاپ پنجم، 1395 ق.
13 . باد و باران در قرآن، بازرگان، مهدي، به اهتمام سید محمد مهدي جعفري، 1353 ش.
صفحه 79 از 88
. 14 . زنده جاوید و اعجاز جاویدان، سادات، محمد علی، انتشارات فلق تبریز، 1357
15 . دانش عصر فضا، نوري، آیه اللّه حسین، نشر مرتضی، قم، 1370 ش.
16 . گیاهان در قرآن، حسین فاروقی، محمد اقتدار، ترجمهي احمد نمایی، بنیاد پژوهشهاي اسلامی آستان قدس رضوي، چاپ اول،
1374 ش.
17 . قاموس قرآن، قریشی، سید علی اکبر، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، هفت جلد در سه مجلد، 1361 ش.
18 . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوي، حسن، وزارت ارشاد جمهوري اسلامی ایران، الطبعه الاولی، 1371 ش.
19 . تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب)، رازي، فخرالدین، دار الکتب العلمیه، بیروت، 32 جلد، 1411 ق.
20 . قرآن و آخرین پدیدههاي علمی، رضاییفر، جعفر، انتشارات فوژان، 1375 ش.
21 . مطالب شگفتانگیز قرآن، نجفی، گودرز، نشر سبحان، تهران، 1377 ش.
.22
ص: 226
23 . قرآن و علوم روز، افتخاریان، سید جواد، انتشارات افتخاریان، تهران، 1362 ش.
24 . مقایسهاي میان تورات، انجیل، قرآن و علم، بوکاي، موریس، ترجمه مهندس ذبیح الله دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران،
چاپ سوم، 1365 ش.
توسط حسن حبیبی ترجمه شده است انتشارات سلمان، 1375 ش، تهران. « عهدین، قرآن و علم » 25 . همان، تحت عنوان
توسط انتشارات دار الکندي، بیروت، 1398 ق. « التوراه والانجیل والقرآن والعلم الحدیث » 26 . همان، ترجمه عربی تحت عنوان
توسط دارالمعارف، قاهره، 1978 م. « دراسه الکتب المقدسه فی ضوء المعارف الحدیثه » 27 . همان، ترجمه عربی تحت عنوان
28 . اسلام و هیئت، شهرستانی، سید هبه الدین، مطبعه الغري فی النجف، 1356 ش.
29 . الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم، سامی محمد علی، دارالمحبه، بیروت و همان 1416 ق، دار النور، دمشق، بیتا.
30 . الاعجاز العلمی فی الاسلام (القرآن الکریم)، عبد الصمد، محمد کامل، دارالمصریه اللبنانیه، قاهره، 1410 ق.
31 . النظریه القرآنیه الکونیه حول خلق العالم، الجایی، سلیم، مطبعه نضر، دمشق، بی تا.
32 . فرهنگ دانستنیها، نژد، محمد، جهان دانش، انتشارات بنیاد، چاپ هفتم، 1374 ش.
33 . مطالب شگفتانگیز قرآن، نجفی، گودرز، نشر سبحان، تهران، 1377 ش.
.34
ص: 227
35 . راه تکامل، امین، احمد، ترجمهي بهشتی، لاري و امامی، انتشارات دار الکتب الاسلامیه، هفت جلدي، بی تا.
36 . کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران، 1932 م، تهران، (شامل، تورات، انجیل و ملحقات آنها).
37 . خوابگردها، کوستلر، آرتور، ترجمه منوچهر روحانی.
38 . تاریخ علوم، پی یر، روسو، مؤسسهي انتشارات امیر کبیر، تهران چاپ چهارم، ترجمه چاپ چهل و دوم کتاب، 1344 ش.
39 . قرآن و آخرین پدیدههاي علمی، رضائی فر، جعفر، انتشارات فوژان، 1375 ش.
40 . معارف قرآن، مصباح یزدي، محمد تقی، انتشارات در راه حق، قم، 1367 ش.
41 . پیشگوئیهاي علمی قرآن، زمانی، مصطفی، انتشارات پیام اسلام، قم، 1350 ش.
42 . اعجاز قرآن از نظر علوم امروزي، نیازمند شیرازي، ید اللّه، شرکت چاپ میهن، چاپ چهارم، 1335 ش.
صفحه 80 از 88
43 . تفسیر منهج الصادقین، کاشانی، ملافتح الله، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1346 ش.
44 . اطیب البیان، طیب، سید عبد الحسین، فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلام، 69 ش، چاپ دوم.
45 . رابطه علم و دین، سر فرازي، عباسعلی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1364 ش.
.46
ص: 228
47 . الاتقان فی علوم القرآن، سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن ابیبکر، دارالکتب العلمیه، بیروت، دو جلد، 1407 ق.
48 . اعجاز عددي قرآن کریم و ردّ شبهات، احمدي، محمود، انتشارات مسعود احمدي، بی جا، 1371 ش.
49 . نهج البلاغه (سخنان امام علی (ع)، سید رضی، ترجمهي ناصر مکار شیرازي و همکاران، قم، انتشارات هدف، بی تا، سه جلدي.
50 . نورالثقلین، عبدعلی بن جمعه جویزي عروسی، قم، المطبعه العلمیه، الطبعه الثانیه، 1383 ق، پنج جلدي.
51 . فیزیک نوین، اریک اوبلاکر، ترجمهي بهروز بیضایی، تهران، انتشارات قدیانی، 1370 ش.
52 . القرآن و العلم الحدیث، عبدالرزاق نوفل، بیروت دارالکتاب العربی، 1973 م.
227 قم. - 53 . بینات، فصلنامهي قرآنی، شمارهي 23
54 . قرآن و روانشناسی، محمدعثمان نجاتی، ترجمه عباس عرب، چاپ پنجم، 1381 ش، بنیاد پژوهشهاي اسلامی آستان قدس
رضوي، مشهد.
55 . مصباح المنیر، فیومی، دارالهجره، 1405 ق.
56 . تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازي با همکاري جمعی از نویسندگان، دارالکتب الاسلامیه، چاپ 14 ، سال 1376 ش.
57 . معجم الفروق اللغویه، ابوهلال عسکري و سید نورالدین جزایري، موسسه نشر اسلامی، 1412 ق.
58 . روانشناسی رنگها، ماکس لوشر، نشر حسام.
.59
ص: 229
60 . روانشناسی رشد ( 2) با نگرش به منابع اسلامی، جمعی از نویسندگان، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه.
61 . اسلام و بهداشت روان ( 1)، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشکی ایران، چاپ اول، تابستان 1382 ، دفتر
نشر معارف.
62 . شواهد پژوهشی در رابطه بین وابستگی مذهبی و افسردگی، احمد علی نوربالا.
63 . زبده البیان فی براهین القرآن، محقق اردبیلی ملا احمد، انتشارات مومنین،
64 . نهج البلاغه (سخنان امام علی (ع)، سید رضی، ترجمهي ناصر مکار شیرازي و همکاران، قم، انتشارات هدف، بی تا، سه جلدي.
65 . نهجالبلاغه، امام علی (ع)، ترجمهي محمد دشتی، دفتر نشر الهادي، 1379 ش.
460 ق)، النجف، المطبعه العلمیه، 1376 ق- 1957 م، ده - 66 . التبیان فی التفسیر القرآن، الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن ( 385
جلد.
67 . تفسیر راهنما، اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،
قم، 1379 ش، چاپ سوم.
68 . شبهات وردود، محمد هادي معرفت، منشورات ذوي القربی، قم، 1423 ق،
69 . دارونیسم یا تکامل انواع، جعفر سبحانی، انتشارات توحید.
صفحه 81 از 88
. 70 . تکامل زیستی و آیات آفرینش، ابراهیم کلانتري، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1382
71 . انجمن کتاب مقدس ایران، 1932 م، کتاب مقدس، تهران، (شامل، تورات، انجیل و ملحقات آنها).
. 72 . کهکشان در قرآن، لطفعلی سمیعی، انتشارات انصاري، 1381
.73
ص: 230
74 . الاعجاز العلمی فی القرآن، لبیب بیضون، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، 1424 ه/ 2003 م.
. 75 . نگاهی به دنیاي حیوانات در قرآن، جلیل ابوالحب، ترجمهي تقی متقی، انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1380
76 . معجم الوسیط، ابراهیم مصطفی، احمد حسن الزیات، حامد عبدالقادر، محمدعلی النجار.
. 77 . الرائد، حیران مسعود، ترجمهي انزابی نژاد، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سوم، 1380
78 . تفسیر جزء عم، شیخ محمد عبده، دارو مکتبه الهلال، بیروت، چاپ اول، 1985 م.
79 . پیام قرآن، ناصر مکارم شیرازي با همکاري جمعی از نویسندگان، انتشارات نسل جوان، قم، 1373 ش.
80 . مخزن العرفان، بانوي اصفهانی (امین اصفهانی)، نشر نهضت زنان مسلمان، تهران، 1361 ش.
81 . انوار درخشان در تفسیر قرآن، سید محمدحسین همدانی، کتابفروشی لطفی، تهران، 1380 ق.
82 . تاریخچه زمان، استفن ویلیام هاوکینگ، ترجمهي دادفر، سازمان انتشارات کیهان، 1372 ش.
83 . کیهان و راه کهکشان، ري ویلار و دیگران، ترجمهي سید محمد امین محمدي.
84 . تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب) فخرالدین رازي، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1411 ق، 32 جلدي.
.85
ص: 231
86 . الجواهر فی تفسیر القرآن، طنطاوي جوهري، بی جا، دارالفکر، بی تا، 13 جلدي.
1417 ق. ، 87 . التمهید فی علوم القرآن، معرفت، محمد هادي، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ج 6
88 . القرآن و العلم، احمد محمد سلیمان، دارالعوده، بیروت، الطبعه الخامسه، 1981 م.
89 . الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم، ارناووط، محمد السید، مکتبه مدبولی، قاهره، بیتا.
90 . تفسیر طبري (جامع البیان فی تفسیر القرآن)، طبري، دارالمعرفه، بیروت.
91 . مجله اطلاعات علمی، ش 193 ، مهر 1374 ش.
92 . مجله مکتب اسلام، شماره 8، سال 13 ، شماره مسلسل 152 ، شهریور ماه 1351 ش، (مقاله چرخ لنگر در قرآن)
93 . قرآن و طبیعت (راز کوهها، عبدالکریم بیآزار شیرازي)
94 . زمین و آسمان در قرآن و نهج البلاغه، سید علی اشرف حسنی،
. 95 . مجله کیهان اندیشه، ش 67
96 . اعجاز رقم 19 ، بسام نماد جرّار.
ص: 232
« آخرین نظرات دانشمندان در مورد نظریه تکامل » مطالب مربوط به پرسش
Discovery Institute News
Over 005 Scientists Proclaim Their Doubts About Darwins Theory
صفحه 82 از 88
The Scientific Dissent From Darwinism list is now located at a new webpage, http:// www.
./dissen tfromdarwin. org
SEATTLE Over 005 doctoral scientists have now signed a statement publicly expressing
.their skepticism about the contemporary theory of Darwinian evolution
:The statement reads
"
We are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to
account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian
.theory should be encouraged
"
The list of 415 signatories includes member scientists from the prestigious US and Russian
National Academy of Sciences. Signers include 451 biologists, the largest single scientific
discipline represented on the list, as well as 67 chemists and 36 physicists. Signers hold
doctorates in biological sciences, physics, chemistry, mathematics, medicine, computer
science, and related disciplines. Many are professors or researchers at major universities
and research institutions such as MIT, The Smithsonian, Cambridge University, UCLA, UC
Berkeley, Princeton, the University of Pennsylvania, the Ohio State University, the
.University of Georgia, and the University of Washington
Discovery Institute first published its Scientific Dissent From Darwinism list in 1002 to
challenge false statements about Darwinian evolution made
ص: 233
taht demialc saw ti emit eht tA. seires" noitulovE"sSBP gnitomorp ni"
.virtually every scientist in the world believes the theory to be true
""
Darwinists continue to claim that no serious scientists doubt the theory and yet here are
,005 scientists who are willing to make public their skepticism about the theory
"
said Dr. John G. West, associate director of Discovery Institutes Center for Science
.Culture
"
Darwinist efforts to use the courts, the media and academic tenure committees to
suppress dissent and stifle discussion are in fact fueling even more dissent and inspiring
.more scientists to ask to be added to the list
صفحه 83 از 88
"
According to West, it was the fast growing number of scientific dissenters which
encouraged the Institute to launch a website-- www. disse ntfromd arwin. org-- to give
the list a permanent home. The website is the Institutes response to the demand for
information and access to the list both by the public, and by scientists who want to add
.their name to list
"
,Darwins theory of evolution is the great white elephant of contemporary thought
"
said Dr. David Berlinski, one of the original signers, a mathematician and philosopher of
.) science with Discovery Institutes Center for Science and Culture) CSC
"
.It is large, almost completely useless, and the object of superstitious awe
"
Other prominent signatories include U. S. National Academy of Sciences member Philip
Skell; American Association for the Advancement of Science Fellow Lyle Jensen;
evolutionary biologist and textbook author Stanley Salthe; Smithsonian Institution
evolutionary biologist and a researcher at the National Institutes of Healths National
Center for Biotechnology Information Richard von Sternberg; Editor of Rivista di Biologia/
Biology Forum-- the oldest still published biology journal in the world-- Giuseppe
انتشارات .Sermonti; and Russian Academy of Natural Sciences embryologist Lev Beloussov
تفسیر و علوم قرآن
الف. کتابهاي منتشر شده: 1. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 1) ترنم مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
2. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 2) شمیم مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
3. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 3) باران مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
4. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 5) دانش مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
5. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 6) علوم مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
6. فلسفه احکام ( 2) حکمتها و اسرار نماز- احمد اهتمام
7. آموزههاي عاشورا- محمدعلی رضاییاصفهانی
8. تفسیر قرآنمهر، سوره یوسف (ع)- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
9. تفسیر قرآنمهر، سوره توبه- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
10 . پژوهشی در اعجاز علمی قرآن (ج 1 و 2)، محمدعلی رضاییاصفهانی.
ب: کتابهاي در دست انتشار:
صفحه 84 از 88
1. پرسشهاي قرآنی جوانان ( 4) شبنم مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
2. فلسفه احکام ( 3) خداشناسی از راه کیهانشناسی- احمد اهتمام
3. ترجمه آموزشی قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
4. ترجمه تفسیري قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
5. اعجاز و شگفتیهاي علمی قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی و محسن ملاکاظمی
6. قرآن و علوم پزشکی- حسن رضا رضایی
7. قرآن و مدیریت- محسن ملاکاظمی
8. سیماي سورههاي قرآن- محمدعلی رضاییاصفهانی
9. انس با قرآن، دکتر محمد فاکر میبدي
10 . تاریخ گذاري قرآن از نظر مستشرقین، دکتر محمدجواد اسکندرلو
11 . هنر و زیباشناسی از دیدگاه قرآن، دکتر علی نصیري
12 . پرسشهاي قرآنی جوانان ( 7) روابط دختر و پسر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
13 . پرسشهاي قرآنی جوانان ( 8) پیامبر مهر- محمدعلی رضاییاصفهانی و جمعی از پژوهشگران
ص: 234
شیوههاي خرید کتابهاي انتشارات
الف. خرید حضوري: به مراکز پخش که در شناسنامه کتاب موجود است مراجعه فرمایید.
ب. خرید غیرحضوري:
0251 - 1. از طریق فاکس: 7739002
moc. csnaruq. WWW : 2. خرید اینترنتی
3. بوسیله نامه با آدرس: قم، خیابان معلم، معلم 9، جنب هتل یثرب، کوچه شهید محمدحسن احمدي، کوي نور، پلاك 91 ؛ مکاتبه
فرمایید.
تذکرات:
1. کتابهاي فوق جهت ترویج فرهنگ قرآنی و دینی آماده سازي شده است، از این رو با حداقل قیمت در اختیار قرآن دوستان
قرار میگیرد.
2. براي هر یک از این کتابها مسابقه علمی طراحی شده که در جلسات، مدارس و ... قابل اجراست.
3. در صورتی که مایل به خرید کتابهاي فوق هستید مبلغ آن را به شماره حساب جاري 1531101053 بانک تجارت شعبه صفائیه
قم به نام آقاي نصرالله سلیمانی واریز و فیش آن را براي ما ارسال کنید تا کتابها به آدرس شما پست شود. (هزینه پست به عهده
مرکز است)
4. براي خرید کمتر از 10 جلد 20 % تخفیف و براي خرید 10 تا 50 جلد 30 % تخفیف و براي خرید 50 جلد به بالا 40 % تخفیف در
نظر گرفته شده است که میتوانید پس از کسر مبلغ تخفیف مابقی را به حساب فوق واریز فرمایید.
درباره مرکز