گروه نرم افزاری آسمان


فهرستفهرست 5
8 ( پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 7- روابط دختر و پسر ( 1
مشخصات کتاب 8
درآمد 8
فصل اول: کلیات 9
اشاره 9
قرآن در مورد عدالت حقوقی و حقیقی بین دختر و پسر چه میفرماید؟ 9
اشاره 9
الف- تفاوت در ارزش، مقام و منزلت معنوي 9
ب- تفاوتهاي طبیعی میان زن و مرد 10
اشاره 10
ستایشها و نکوهشها 12
اگر دین اسلام میان دختر و پسر تفاوتی قائل نیست، چرا دیه دختر نصف دیه پسر است؟ 13
اشاره 13
الف- تفاوت در ارزش، مقام و منزلت معنوي زن و مرد 14
ب- تفاوتهاي بین زن و مرد 15
چسیت و پیامدهاي منفی آن در روابط زن و مرد کدام است؟ 16 « فمینیسم » مقصود از
جنبش فمینیستی و پیامدهاي اجتماعی 16
توصیههاي جنبش فمینیستی و کنوانسیون و پیامدهاي آن از نگاه صاحبنظران اجتماعی 17
مقایسه جمعیت زیر 15 سال و بیش از 65 سال جهان سوم و جهان صنعتی 18
روابط آزاد و برابر زن و مرد 26
فصل دوم: عشق 28
اشاره 28
صفحه 5 از 98
عشق چیست و چرا باید عاشق شویم؟ 29
اشاره 29
آثار عشق 33
نظر قرآن درباره غریزه جنسی و لذت طلبی چیست؟ 35
اشاره 35
1. لذت طلبی 35
2. غریزه جنسی 37
تحلیل روانشناختی- قرآنی رابطه میان دختر و پسر چیست؟ 38
اشاره 38
علت برقراري روابط دوستانه ناسالم دختر و پسر 45
پیامدهاي دوستی ناسالم دختر و پسر 45
براي بر طرف کردن شهوت و زیاد کردن تقوا چه راهکارهایی وجود دارد؟ 47
اشاره 47
اول: شهوت و راههاي کنترل آن 47
دوم: تقوا و راههاي افزایش آن 49
اسلام براي کنترل عشق به جنس موافق و مخالف چه راهکاري پیشنهاد کرده است. 50
انواع عشق 52
فصل سوم: معاشرت 54
اشاره 54
آیین معاشرت و ارتباط جوان مسلمان با جنس موافق و مخالف چیست؟ 54
راههاي ارتباط 55
آیات مربوط به روابط دختر و پسر را بیان کرده و توضیح دهید. 57
اشاره 57
الف- آیات مربوط به گفتگوي موسی با دختران شعیب 57
صفحه 6 از 98
ب- آیات مربوط به تعیین افراد محرم و نامحرم و نگاه به آنها 67
ج: آیات مربوط به حجاب (تأمین سلامت اجتماعی و بهداشت روانی زنان) 71
د: آیات مربوط به ازدواج و خواستگاري 73
آیا رابطه با جنس مخالف از اقوام نزدیک جایز است؟ 73
ارتباط دختر و پسر براي استفاده علمی چگونه است؟ 74
اشاره 74
اول: ارتباط کلامی 75
دوم: ارتباط نگاهی 75
سوم. ارتباط فیزیکی 76
آیا داشتن دوست دختر (براي امر به معروف و نهی از منکر) مشکل دارد؟ 76
امتیاز و آسیبهاي چت و ارتباطات اینترنتی چیست؟ 77
در چه مواردي حضور زنان در ورزشگاهها و چت کردن اینترنتی و همکار شدن یک زن و یک مرد جایز است؟ 79
چت کردن اینترنتی 79
زن و مرد در محیط کار 80
همجنس بازي و پیامدهاي آن را از منظر قرآن، حدیث، فقه و بهداشت توضیح دهید. 81
راهکارهاي سالم سازي ارتباط دختر و پسر چیست؟ 86
نظر قرآن و روایات در مورد تفریحهاي سالم و شادي و نشاط چیست؟ 89
اشاره 89
نیاز به شادي و تفریح 89
نمودهاي تفریحهاي سالم در دستورهاي اسلام 92

صفحه 7 از 98
( پرسش و پاسخهاي