گروه نرم افزاری آسمان


پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 7- روابط دختر و پسر ( 1
مشخصات کتاب
عنوان و نام پدیدآور :پرسشهاي قرآنی جوانان 7 روابط دختر و پسر 1/جمعی از پژوهشگران ؛ زیرنظر محمدعلی رضایی اصفهانی
مشخصات نشر:قم: پژوهش هاي تفسیرو علوم قرآن، 1386
مشخصات ظاهري: 283 ص
وضعیت فهرست نویسی:در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
یادداشت :چاپ دوم
شماره کتابشناسی ملی: 1286180
درآمد
قرآن کریم نوري همواره تابان است که بر اندیشهي بشر تابید و راه انسانها را روشن ساخت، این کتاب منبع عظیم معرفتی و
که میتواند نسلهاي بشر را از زلال معرفت خویش سیراب سازد؛ و مقام دانش و دانشمندان را ارج مینهد «1» سفرهاي الهی است
بلکه با اشارات متعدد به مباحث علوم تربیتی، کیهانشناسی، زیستشناسی، «2» ، و عالمان و جاهلان را مساوي نمیداند
رویانشناسی و روح و روان انسان بلکه با اشاره به مسائل فرا روانشناسی، حسّ کنجکاوي و پرسشگري انسان را تحریک میکند و
«3» . زمینه رشد علوم را فراهم میسازد
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 7، ص: 14
و ذهن پرسشگر ارجمند است، و وظیفه دانشمندان دریافت پاسخ از منابعِ قرآن، حدیث، عقل و علوم «1» . پرسش کلید دانش است
تجربی و ارائه آن به تشنگان حقیقت است.
و ،« واحد پاسخ به پرسشهاي تخصصی قرآن و علم » از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با تأسیس
ارسال پرسش نامه به دانشگاههاي مختلف، به گردآوري پرسشها و ارائه پاسخ پرداختهاند و حاصل تلاش این عزیزان در این
مجموعه گردآوري شده است.
بنده که از آغاز با این عزیزان همراهی داشتهام، شاهد تلاش علمیِ همراه با تعهد آنها بودهام، که در حد توان کوشیدهاند پاسخهاي
مناسب و متین ارائه نمایند. البته برخی پرسشها نیز از طریق شنوندگان محترم رادیو قرآن دریافت شده و در برنامه پرسش و پاسخ
قرآنی آنجا پاسخ دادهایم که به این مجموعه اضافه شده است.
امیدوارم خداي متعال این خدمت علمی و قرآنی را از همهي ما بپذیرد و در پرتو قرآن و اهل بیت (ع) پاداش نیک عطا فرماید!
ستاد پاسخگویی به مسائل مستحدثه دینی دفتر » از آنجا که واحد تخصصی پاسخ به پرسشهاي قرآن و علم، مشمول حمایت ویژه
بوده، بر خود لازم میدانیم از مسئولین محترم ستاد تشکر کنیم. « تبلیغات
پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، ج 7، ص: 15
در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و پیشنهادات و انتقادات خویش محروم نفرمایند و از جوانان
«1» . عزیز میخواهیم که اگر پرسشهایی در زمینه قرآن و علم دارند، به آدرس ما ارسال فرمایند
با سپاس
دکتر محمدعلی رضائی اصفهانی
صفحه 8 از 98
85 /6 / قم- 7
ص: 17
فصل اول: کلیات