گروه نرم افزاری آسمان


در چه مواردي حضور زنان در ورزشگاهها و چت کردن اینترنتی و همکار شدن یک زن و یک مرد جایز است؟پرسش:
در چه مواردي حضور زنان در ورزشگاهها و چت کردن اینترنتی و همکار شدن یک زن و یک مرد جایز است؟ پاسخ:
مقدمه:
زن در اسلام یک رکن اساسی اجتماع به شمار میرود و هرگز نباید با او معامله یک موجود فاقد اراده و وابسته و نیازمند به قیّم
نمود. نکته اساسی این است که در معناي تساوي، نباید اشتباه کرد و تنها مطلبی که باید به آن توجه داشت (و در اسلام به آن توجّه
خاص شده) ولی بعضی روي یک سلسله احساسات افراطی و حساب نشده آن را انکار میکنند، مسئله تفاوتهاي روحی و جسمی
زن و مرد و تفاوت وظایف آنهاست. با وجود این اختلافات دامنهدار آیا میتوان گفت زن و مرد باید در تمام شئون همراه یکدیگر
گام برداشته و در تمام کارها صد در صد مساوي باشند؟!
ص: 230
مگر نه این است که باید طرفدار عدالت در اجتماع بود؟ آیا عدالت غیر از این است که هر کس به وظیفه خود پرداخته و از مواهب
و مزایاي وجودي خویش بهرهمند گردد؟!
«1» ؟ بنابراین، آیا دخالت دادن زن در کارهایی که خارج از تناسب روحی و جسمی او است، بر خلاف عدالت نمیباشد
اسلام موافق حضور زن در اجتماع و محل کار و محل ورزش به صورت قانونمند و با رعایت حرمت و مصالح خانمهاست.
ص: 231
چت کردن اینترنتی
صفحه 79 از 98
پرسش:
چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبتهاي معمولی چه حکمی دارد؟
پاسخ:
«1» . در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد، جایز نیست
ص: 233
پرسش:
چت کردن با شخصی که از جنسیت او ناآگاهیم، چه حکمی دارد؟
پاسخ:
«1» . (مراجع محترم): اگر ترس افتادن به حرام باشد، جایز نیست
چون به هر حال در چت کردن نوعی سخن گفتن بین دو جنس مخالف ممکن است وجود داشته باشد و احتمال گرفتار شدن فتنه و
گناه وجود دارد.
ص: 235
حضور زنان در ورزشگاهها
پرسش:
حضور بانوان در میدانهاي ورزشی مردان (مانند فوتبال و کشتی) وقتی که با شورت و زیرپوش بازي میکنند، چه حکمی دارد؟
پاسخ:
نگاه زن به بدن نامحرم جایز نیست، هرچند بدون قصد لذت باشد.
آیات عظام تبریزي و سیستانی: با توجه به این که حضور زنان در این گونه ورزشگاهها، باعث مفسده است، جایز نیست.
«1» . آیه الله بهجت: نگاه به آنها بنابر احتیاط واجب جایز نیست و اگر باعث مفسده شود، حضور آنان حرام است
قرآن کریم نیز صریحاً از نگاه به نامحرم صریحاً منع کرده، آنجا که » ص: 236
«1» ؛ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ » : میفرماید
.« چشمهایشان را (از نگاه حرام) فرو کاهند » : (اي پیامبر) به مردان مؤمن بگو
چشمانشان را (از نگاه » : وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُ ضْنَ مِنْ أَبْ َ ص ارِهِنَّ؛ و به زنان مؤمن بگو » : و همین امر را نسبت به زنان نیز میفرماید
«. حرام) فروکاهند
نگاه حرام در شرع عبارت است از: نگاه مرد به بدن زن نامحرم (به جز صورت و دستها تا مچ) خواه با قصد باشد یا بدون آن و نیز
نگاه به صورت و دستها اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد. همچنین نگاه زن به مرد نامحرم (به جز صورت، گردن و
«2» . دستها و مقداري از پا خواه با قصد باشد یا بدون آن و نیز به مواضع یاد شده، اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد
ص: 237
زن و مرد در محیط کار
پرسش:
آیا خلوت کردن دو نفر نامحرم در یک مکان جایز است؟
پاسخ:
صفحه 80 از 98
اگر کسی نمیتواند وارد آن مکان شود و آنها بترسند که به حرام بیفتند، ماندنشان در آن جا حرام است.
(آیه الله صافی): اگر کسی نمیتواند وارد آن مکان شود، ماندنشان در آن جا حرام است، هرچند احتمال فساد ندهند و به
گفتگوهاي علمی و ضروري بپردازند.
(آیه الله مکارم): اگر کسی نمیتواند وارد آن مکان شود، بنابر احتیاط واجب ماندنشان در آن جا حرام است، هرچند احتمال فساد
ندهند و به گفتگوهاي علمی و ضروري و مانند آن بپردازند.
(آیات عظام بهجت، سیستانی و وحید): اگر احتمال فساد برود، ماندنشان در آن جا حرام است، هرچند طوري باشد که کس
دیگري بتواند وارد شود.
ص: 238
(آیات عظام تبریزي و فاضل): اگر کسی نمیتواند وارد آن مکان شود، در صورتی که احتمال فساد برود، ماندنشان در آن جا حرام
«1» . است
در نتیجه زن و مرد همکار نیز اگر احتمال مفسده و گناه را بدهند، نمیتوانند در یک اطاق با هم همکار باشند که در مسئله بعد به
صراحت از آن یاد خواهد شد.
ص: 239
پرسش:
آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاري یا میهمانی اشکال دارد؟
پاسخ:
دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ زیرا ترس افتادن به گناه در میان است؛ اما ارتباط شغل، اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع
«1» . در آن رعایت شود، اشکال ندارد
منابعی براي مطالعه بیشتر
1. ارزش ها و ضد ارزش ها در قرآن، ابوطالب تجلیل، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
2. اوامر و نواهی الله در قرآن، عبدالصمد اسلامی، انتشارات نصایح.
ص: 241
همجنس بازي و پیامدهاي آن را از منظر قرآن، حدیث، فقه و بهداشت توضیح دهید.
پرسش:
همجنس بازي و پیامدهاي آن را از منظر قرآن، حدیث، فقه و بهداشت توضیح دهید. پاسخ:
1. همجنس بازي در آیات قرآنی:
در قرآن مجید در سورههاي اعراف، هود، حجر، انبیا، نمل و عنکبوت اشارههایی به وضع قوم لوط و گناه بسیار زشت آنها شده
است، ولی در هر مورد تعبیر با مورد دیگر متفاوت است و در حقیقت هر یک از این تعبیرها به یکی از ابعاد شوم این عمل ننگین
اشاره دارد. این عمل زشت با عنوانهاي اسراف، خبیث، فسق، تجاوز، جهل و قطع سبیل مطرح شده است.
«. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ؛ بلکه شما گروهی اسرافکار (و متجاوز) ید » : در سوره اعراف آیه 81 آمده است که لوط به آنها میگوید
«1»
ص: 242
صفحه 81 از 98
در سوره انبیا آیه 74 میخوانیم:
وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْقَرْیَهِ الَّتِی کَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِینَ؛ و او را از آبادي که همواره (مردمش کارهاي) پلید انجام »
«1» «. میدادند، نجات دادیم؛ [چرا] که آنان گروهی بد [کار و] نافرمانبردار بودند
«2» «! بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ؛ بلکه شما گروهی تجاوزگرید » : و در جاي دیگر خواندیم که لوط به آنها میگوید
بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ؛ آیا واقعاً شما از روي شهوت، به غیر از زنان به سراغ مردان میروید؟! » : و در سوره نمل آیه 55 آمده است
«3» «. بلکه شما گروهی هستید که نادانی میکنید
أَءِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ؛ آیا واقعاً شما به سراغ مردان » : و در سوره عنکبوت آیه 29 از زبان لوط چنین آمده است
«. میروید و راه (تداوم نسل انسان) را قطع میکنید
ویژگیهاي همجنس باز در قرآن:
از این نظر که آنها نظام آفرینش را در این امر فراموش کرده و از حد تجاوز کردند و تعدي نیز به همین جهت بر آن « اسراف »
اطلاق شده است.
ص: 243
به معناي کار یا چیز آلودهاي است که طبع سالم آدمی از آن تنفر دارد، و چه عملی از این عمل تنفر آمیزتر است. « خبیث »
به معناي خروج از اطاعت پروردگار و برهنگی از شخصیت انسانی است که از لوازم حتمی این کار میباشد. « فسق »
به خاطر بیخبري از عواقب شومی است که این عمل براي فرد و جامعه در پی دارد. « جهل »
از این جهت است که این عمل در صورت گسترش به قطع نسل انسانی میانجامد؛ علاقه به جنس موافق جانشین « قطع سبیل » و
«1» . علاقه جنس مخالف میشود
2. همجنس بازي در احادیث
لایجد ریح الجنه زنوق، و هو المخنث!؛ بوي بهشت به مشام کسی که مورد » : در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) میخوانیم
در حدیث دیگري از علی (ع) میخوانیم که لواط را در سر حد کفر معرفی فرموده «. همجنس گرایی واقع میشود، نخواهد رسید
«2» . است
عله تحریم الذکران للذکران، و » : در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (ع) در فلسفه تحریم همجنس گرایی چنین آمده است
الاناث للاناث، لما رکب
ص: 244
فی الاناث و ما طبع علیه الذکران، و لما فی اتیان الذکران، الذکران و الاناث للاناث، من انقطاع النسل، و فساد التدبیر، و خراب
الدنیا؛ فلسفه تحریم مردان بر مردان و زنان بر زنان این است که این امر بر خلاف طبیعتی است که خداوند براي زن و مرد قرار داده
(و مخالفت با این ساختمان فطري و طبیعی، سبب انحراف روح و جسم انسان خواهد شد) و نیز به خاطر این است که اگر مردان و
«1» . زنان همجنس گرا شوند، نسل بشر قطع میگردد، و تدبیر زندگی اجتماعی به فساد میگراید و دنیا به ویرانی روي مینهد
روایاتی که در مذمت همجنسگرایی از پیشوایان اسلام نقل شده، آن قدر زیاد و تکان دهنده است که با مطالعه آن هر کس
احساس میکند که زشتی این گناه به اندازهاي است که کمتر گناهی در پایه آن قرار دارد؛ از جمله در روایتی از پیامبر اسلام (ص)
لما عمل قوم لوط ما عملوا بکت الارض الی ربها حتی بلغ دموعها الی السماء، بکت السماء حتی بلغ دموعها الارض، » : میخوانیم
فاوحی الله الی السماء ان احصی بهم، و اوحی الی الارض ان اخسفی بهم؛ هنگامی که قوم لوط آن اعمال ننگین را انجام دادند،
زمین آن چنان ناله و گریه سر داد که اشکهایش به آسمان رسید، و آسمان آن چنان گریه کرد که اشکهایش به عرش رسید، در
صفحه 82 از 98
این هنگام خداوند به آسمان وحی فرستاد
ص: 245
«1» «.( که آنها را سنگباران کن و به زمین وحی فرستاد که آنها را فرو بر (بدیهی است گریه و اشک جنبه تشبیه و کنایه دارد
من جامع غلاما جاء جنبا یوم القیامه لاینقیه ماء الدنیا و » : همچنین در حدیثی از امام صادق (ع) میخوانیم که پیامبر (ص) فرمود
غضب الله علیه و لعنه و اعد له جهنم و سائت مصیرا ... ثم قال ان الذکر یرکب الذکر فیهتز العرش لذلک؛ هر کس با نوجوانی
آمیزش جنسی کند، روز قیامت ناپاك وارد محشر میشود، آن چنانکه تمام آبهاي جهان او را پاك نخواهد کرد، و خداوند بر او
غضب میکند و او را از رحمت خویش دور میدارد و دوزخ را براي او آماده ساخته است و چه بد جایگاهی است ...؛ سپس
«2» «. فرمود: هرگاه جنس مذکر با مذکر آمیزش کند، عرش خداوند به لرزه در میآید
در حدیث دیگري از امام صادق (ع) میخوانیم: آنها که تن به چنین کاري میدهند، بازماندگان سدوم (قوم لوط) هستند؛ سپس
اضافه فرمود: من نمیگویم از فرزندان آنها هستند، ولی از طینت آنها هستند. پرسیده شد: همان شهر سدوم که زیر و رو شد؟
«3» .( فرمود: آري، چهار شهر بودند سدوم و صریم و لدنا و غمیرا (عمورا
ص: 246
3. حکم فقهی همجنس بازي
این مسئله تا آنجا از دیدگاه اسلام زشت و ننگین است که در ابواب حدود اسلامی حد آن اعدام قرار داده شده است، و حتی براي
کسانی که مراحل پایینتر همجنس بازي را انجام میدهند، مجازاتهاي شدیدي ذکر شده است، از جمله در حدیثی از پیامبر (ص)
من قبل غلاما من شهوه الجمهالله یوم القیامه بلجام من نار؛ کسی که پسري را از روي شهوت ببوسد، خداوند در روز » : میخوانیم
«1» «. قیامت لجامی از آتش بر دهان او میزند
مجازات کسی که مرتکب چنین عملی شود، از 30 تا 99 تازیانه است.
همجنس گرایی چه در مردان باشد و چه در زنان، در اسلام از گناهان بسیار بزرگ و هر دو داراي حد شرعی است.
و براي این اعدام راههاي مختلفی در فقه بیان شده است؛ «2» حد همجنس گرایی در مردان خواه فاعل باشد یا مفعول، اعدام است
البته اثبات این گناه باید از راههاي معتبر و قاطعی که در فقه اسلامی و روایات وارده از معصومین ذکر شده، صورت گیرد، و حتی
«3» . سه مرتبه اقرار هم به تنهائی کافی نیست و باید حداقل چهار بار به این عمل اقرار کند
ص: 247
اما حد همجنس گرایی در زنان پس از چهار بار اقرار و یا ثبوت به وسیله چهار شاهد عادل (به شرایطی که در فقه گفته شده) صد
و بعضی از فقها گفتهاند اگر زن شوهرداري این عمل را انجام بدهد، حد او اعدام است. «1» ، تازیانه است
ذکر این نکته نیز قابل توجه است که اسلام یکی از مجازاتهایی را که براي چنین افراد قائل شده، آن است که ازدواج خواهر، مادر
و دختر شخص مفعول بر فاعل حرام است، یعنی اگر چنین کاري قبل از ازدواج صورت گرفت، این زنان براي او حرام ابدي
میباشند.
اجراي این حدود، شرایط دقیق و حساب شدهاي دارد که در کتب فقه اسلامی آمده است و اجراي آن بر عهده محاکم صالحه و
قانونی میباشد.
4. بحث اجتماعی
شک نیست که انحراف جنسی از خطرناکترین انحرافهایی است که امکان دارد در جوامع انسانی پیدا شود، زیرا سایه شوم خود را
بر همه مسائل اخلاقی میافکند و انسان را به انحراف عاطفی میکشاند.
صفحه 83 از 98
در دنیاي غرب که آلودگیهاي جنسی فوق العاده زیاد است، این گونه زشتیها مورد تنفر نیست و حتی شنیده میشود در بعضی
کشورها همانند
ص: 248
انگلستان، طبق قانونی که با کمال وقاحت از پارلمان گذشته، این موضوع جواز قانونی پیدا کرده، با این حال شیوع این گونه
زشتیها هرگز از قبح آن نمیکاهد و مفاسد اخلاقی و روانی و اجتماعی آن در جاي خود ثابت است.
گاهی برخی پیروان مکاتب مادي که این گونه آلودگیها را دارند، براي توجیه عملشان میگویند ما هیچ گونه منع پزشکی براي
آن سراغ نداریم، ولی آنها فراموش کردهاند که اصولًا هرگونه انحراف جنسی در تمام روحیات و ساختمان وجود انسان اثر
میگذارد و تعادل او را بر هم میزند.
توضیح اینکه: انسان به صورت طبیعی و سالم تمایل جنسی به جنس مخالف دارد و این تمایل از ریشه دارترین غرایز انسان و
ضامن دوام نسل است و هر کاري که تمایل را از مسیر طبیعیش منحرف سازد، نوعی بیماري و انحراف روانی در انسان ایجاد
میکند. مردي که به جنس موافق تمایل دارد و یا مردي که به چنین کاري تن میدهد، هیچ کدام کامل نیستند. در کتاب هاي امور
جنسی، هموسکوآلیسم (همجنس گرایی) یکی از مهم ترین انحرافها ذکر شده است. ادامه این کار تمایلات جنسی را نسبت به
جنس مخالف در انسان به تدریج از بین میبرد و در مورد کسی که به این کار تن میدهد، احساسات زنانه به تدریج در او پیدا
میشود، و هر دو گرفتار ضعف مفرط جنسی و به اصطلاح سرد مزاجی میشوند، به طوري که بعد از مدتی قادر به آمیزش طبیعی
(آمیزش با جنس مخالف) نخواهند بود.
ص: 249
با توجه به اینکه احساسات جنسی مرد و زن هم در ارگانیسم بدن آنها مؤثر است و هم در روحیات و اخلاق ویژه آنان، روشن
میشود که از دست دادن احساسات طبیعی تا چه حد بر جسم و روح انسان ضربه وارد میسازد، و حتی ممکن است افرادي که
گرفتار چنین انحرافی هستند، آن چنان گرفتار ضعف جنسی شوند که دیگر قدرت تولید فرزند را نداشته باشند. این گونه اشخاص
غالباً از نظر روانی غالباً سالم نیستند و در خود نوعی بیگانگی از خویشتن و بیگانگی از جامعهاي که به آن تعلق دارند، احساس
میکنند.
قدرت اراده را که شرط هر نوع پیروزي است، به تدریج از دست میدهند، و یک نوع سرگردانی و بی تفاوتی در روح آنها لانه
میکند. آنها اگر خیلی زود به اصلاح خویشتن روي نیاورند و حتی در صورت لزوم از پزشک جسمی یا روانی کمک نگیرند و
این عمل به صورت عادتی براي آنها در آید، ترك آن مشکل خواهد شد، ولی در هر حال هیچ وقت براي ترك این عادت زشت
دیر نیست؛ تصمیم میخواهد و عمل.
در هر صورت، سرگردانی روانی به تدریج آنها را به مواد مخدر و مشروبات الکلی و انحرافهاي اخلاقی دیگر خواهد کشانید و
این یک بدبختی بزرگ دیگر است.
جالب اینکه در روایات اسلامی در عبارتهایی کوتاه و پرمعنا به این مفاسد اشاره شده است؛ از جمله در روایتی از امام صادق (ع)
چرا خداوند لواط را حرام کرده است؟ ،« لم حرم الله اللواط » میخوانیم: کسی از او پرسید
ص: 250
فرمود: من احل انه لو کان اتیان الغلام حلالا لا ستغنی الرجال عن النساء و کان فیه قطع النسل و تعطیل الفروج و کان فی اجازه
ذلک فساد کثیر؛ اگر آمیزش با پسران حلال بود، مردان از زنها بینیاز (و نسبت به آنها بیمیل) میشدند، و این باعث قطع نسل
انسان میشد و باعث از بین رفتن آمیزش طبیعی جنس موافق و مخالف میگشت و این کار مفاسد زیاد اخلاقی و اجتماعی به بار
صفحه 84 از 98
میآورد.
عوامل و زمینههاي همجنس بازي
کشیده شدن افراد به این گونه انحراف جنسی عوامل بسیار گوناگونی دارد و حتی گاهی شیوه رفتار پدر و مادر با فرزندان، و یا
عدم مراقبت از فرزندان همجنس، و طرز معاشرت و خواب آنها با هم در خانه ممکن است از عوامل این آلودگی باشد.
گاهی ممکن است انحرافهاي اخلاقی دیگر سر از این انحراف در آورد. حتی شوخیهاي بی موردي که گاهی در میان پسران و
دختران نسبت به همجنسان خود میشود، گاهی انگیزه کشیده شدن به این انحرافها میگردد و به هر حال باید به دقت مراقب این
گونه مسائل بود، و آلودگان را به سرعت نجات داد و از خدا دراین راه توفیق خواست.
همجنس گرایی چه در میان مردان باشد (لواط) و چه در میان زنان (مساحقه) از بدترین انحرافهاي اخلاقی است که سرچشمه
مفاسد زیادي در جامعه خواهد بود. موضوع مهم این است که بی بند و باري و تنوع طلبی
ص: 251
بیمار گونه دنیاي متمدن مادي، بسیاري از پسران و دختران را به سوي این انحراف بزرگ میکشاند. نخست پسران را به لباسهاي
جلف و زنانه و خودآرایی مخصوص و دختران را به لباسهاي پسرانه تشویق میکند، و از اینجا انحراف و همجنس گرایی آغاز
میشود، تا جایی که به زشتترین اعمال در این زمینه، شکل قانونی میدهند و از هرگونه پیگرد و مجازات بر کنار میمانند که قلم
«1» . از شرح و وصف آن شرم دارد
5. پیامدهاي بهداشتی همجنس بازي
الف- شیوع بیماري هاي مقاربتی:
برخی پزشکان در رابطه با شیوع بیماريهاي آمیزشی میگویند علت اصلی انتشار و شیوع بیماريهاي مقاربتی اساساً به روابط »
«. جنسی آزاد و هر چیز که موجب بر هم خوردن کانون خانوادگی گردد، باز میگردد
از قرائن به دست آمده ثابت میشود که اغلب بیماريهاي آمیزشی در نتیجه » : نیز در همین رابطه میگوید « جان بیستون » دکتر
«. وجود روابط جنسی خارج از دایره ازدواج [زنا] شیوع پیدا میکند
و پایین آمدن آمار مبتلایان به این بیماريها، به خطر nillicineP) ) در بیست سال اخیر دانشمندان به رغم کشف پنیسیلین
بزرگی که از این جهت
ص: 252
متوجه بشریت است، پی بردند، از این رو در سال 1964 به تشکیل یک سمینار بزرگ جهانی با حضور 1500 متخصص از 50
کشور در آمریکا براي بحث پیرامون بیماريهاي مقاربتی اقدام کردند و همه مطالب و مقالات ارائه شده در این سمینار را در کتابی
جمع آوري و منتشر نمودند. از بررسیهاي ارائه شده در این سمینار مشخص « عمل کرد سمینار جهانی بیماريهاي مقاربتی » به نام
1960 در 71 کشور از مجموع 105 کشور مورد مطالعه، افزایش یافته - گردید که نسبت بیماريهاي مقاربتی در فاصله زمانی 1950
که اغلب این کشورها را کشورهاي اروپایی تشکیل میدهند؛ یعنی از مجموع 20 کشور اروپایی در 19 کشور آن بیماريهاي
مقاربتی افزایش یافته بود. کم ترین میزان رشد این بیماريها در کشورهاي شرق مدیترانه بود که از مجموع 12 کشور فقط در 6
مورد آنها افزایش بیماريهاي مقاربتی وجود داشت.
در همین سمینار مشخص گردید که موارد ابتلا به سیفلیس در آمریکا در سال 1957 در مجموع 7600 مورد بوده که این رقم در
سال 1961 به 20800 مورد رسید؛ یعنی تقریباً ظرف فقط چهار سال، سه برابر شده بود و این بسیار وحشتناك است. اما موارد ابتلا
به سوزاك فقط در کشور آمریکا به تنهایی به یک میلیون مورد در سال میرسد. آمار تخمین مبتلایان به سیفلیس در سر تا سر
صفحه 85 از 98
«1» . جهان در سال 1953 به 20 میلیون نفر میرسید
ص: 253
ب- سست شدن عضلات مقعد و از دست دادن کنترل قضاي حاجت، از این رو، ممکن است مدفوع شخص بدون اراده از او خارج
شود.
پ- انعکاس روانی و تحت تاثیر قرار گرفتن شخص (مفعول مرد) به طوري که تصور کند که مرد نیست و همین مسئله باعث ایجاد
اختلالاتی در رفتار وي میگردد و دچار بیماريهاي روانی میشود که از مهمترین این بیماريها میتوان به بیماريهاي مازوفیسم و
سادیسم را نام برد.
ت- از هم پاشیدن کانون خانواده به دلیل عدم تمایل مرد به آمیزش با همسر خود.
ث- پیدایش ناراحتیهاي روانی بین زن و شوهر.
«1» . ج- پیدایش و رشد بیماري ایدز در اثر لواط
ص: 255
راهکارهاي سالم سازي ارتباط دختر و پسر چیست؟
پرسش:
راهکارهاي سالم سازي ارتباط دختر و پسر چیست؟ پاسخ:
سالم سازي ارتباط دختر و پسر وابسته به تقویت مبانی اخلاقی و اعتقادي است که طرفین (دختر و پسر) با تقویت این دو مبنا
میتوانند ارتباط سالمی در جامعه اسلامی داشته باشند.
«1» . در صورت عدم تحقق مبانی پیش گفته و ضرورت ارتباط طولانی مدت، راهکار شرعی، ایجاد عقد موقت است
توضیح راهکارها
1. تخلق به اخلاق معاشرت که در زمینههاي زیر توصیه میگردد:
ص: 256
الف- حیا
بنابراین، براي زیبا شدن هرچه بیشتر زندگی و ؛«1» از امیرالمومنین علی (ع) نقل شده است که حیا موجب پیدایش هر زیبایی است
جلا بخشیدن به روابط و معاشرت، به کار بردن این مفهوم راهگشاست. شرم و حیا به معناي خودداري از حرکت و عملی است که
انجامش مورد سرزنش و ملامت باشد. و در این مورد خاص حالتی بسیار با ارزش و مانعی فوق العاده مهم در برابر گناه و کیفیتی
قابل توجه است. بیتردید کسی که به خداوند ایمان دارد و از قیامت و حوادث آن بیمناك است، چه در آشکار و چه در پنهان از
اینکه در محضر پروردگار به گناه و معصیت دست بزند، حیا و شرم میکند و در نهایت با کمک و یاري این حالت نفسانی، به
سوي گناه گام بر نمیدارد.
پیامبر اسلام (ص) فرمود: اما حیا، حقیقتی است که امور و خصلتهایی از آن منشعب میشود؛ مانند نرم خویی، مهربانی، آگاهی و
توجه به مراقبت خدا در پنهان و آشکار، سلامت نفس، دوري از گناه و شر، خوش رویی، بزرگواري و بلندي نظر، پیروزي، نام
نیک در میان مردم ...؛ اینها خصلتهایی است که خردمند به وسیله حیا به آنها میرسد؛ پس خوشا به حال کسی که خیرخواهی
«2» . خدا را بپذیرد و از رسواییاش در محضر حق بترسد
ص: 257
صفحه 86 از 98
از رسول گرامی اسلام (ص) نقل شده است که مانند پیامبران باقی نمیماند مگر سخن مردم که اگر حیا نکنی هر کاري انجام
«1» . خواهی داد
این سخن رسول خدا که بیانگر و مؤید ضرب المثل معروف عرب است، روشنگر این واقعیت میباشد که حیا جوهره هر خوبی
است؛ زیرا اگر انسان به مرتبهاي برسد که هرچه بخواهد انجام بدهد، از مرتبه انسانیت خارج میشود و آنچه در این راستا پیشگیر،
مانع و همچون سدي است در برابر تمایلات انسانی، حیاء و شرم میباشد.
«2» . همچنین از امیرالمومنین علی (ع) نقل شده است که عاقلترین مردم با حیاترین آنهاست
و جایی که ایمان وجود نداشته «3» نقش حیا در سالم سازي روابط به گونهاي پر اهمیت است که بدون آن حتی ایمانی وجود ندارد
باشد، رابطه معنا ندارد و براي ایجاد یک ارتباط خوب و شایسته، حیا ضرورت دارد.
ب- رعایت حجاب شرعی
دختر در ارتباط با پسر باید مراقب حریم خود باشد و در پاسخ بیحیایی او خود را در دژ مستحکم حجاب بپوشاند؛ زیرا پوشش
کامل همچون سدي
ص: 258
میتواند جلوي روابط ناسالم را بگیرد و روابط سالم را تقویت کند؛ البته از نظر روابط اجتماعی ثابت شده است که افراد بیحیا
نسبت به افراد محجب و پوشیده مراقب اعمال خود هستند و آن گاه بیحیایی خود را ظاهر میسازند که از طرف مقابل نیز
بیحیایی ببینند. استاد شهید مرتضی مطهري در این زمینه مینویسد: نبودن حریم میان زن و مرد و آزادي معاشرتهاي بیبند و بار،
هیجانها و التهاب هاي جنسی را افزایش میدهد و تقاضاي سکس را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی در
میآورد. غریزه جنسی غریزهاي نیرومند، عمیق و دریا صفت است، هرچه بیشتر اطاعت شود سرکشتر میگردد؛ همچون آتش که
«... «1» هرچه به آن بیشتر خوراك بدهند، شعلهورتر میشود
ضرورت حجاب و پوشش در مورد زن جاي هیچ شک و تردیدي نیست، ولی آنچه در سالمسازي روابط کمک میکند، افزون بر
پوشش زن، پوشش مرد است.
درست است که مردها وظیفه دارند تنها شرمگاه (از ناف تا زانو) خود را بپوشانند، ولی مرحوم صاحب عروه الوثقی مسئله را این
بر مردان پوشش واجب نیست، مگر در عورت؛ اما اگر علم داشته باشیم که زنان عمداً به بدن ما نگاه » : گونه مطرح میکند
میکنند، پوشش از باب حرمت تعاون بر اثم واجب
ص: 259
«. به این معنا که اگر مرد برهنه ظاهر شود؛ در صورت نگاه زنان به او مقدمات گناه فراهم میشود «1» . است
اگر مردي با قصد به حرام انداختن زن بدون لباس بیرون بیاید، کمک به گناه صدق میکند؛ زیرا قصد وقوع گناه توسط زنان را
نموده و این کار کمک به انجام دادن گناه است، ولی اما اگر چنین قصدي نداشته باشد و فقط احتمال داشته باشد از عدم پوشش
وي عدهاي به گناه بیفتند، کمک به گناه صدق نمیکند.
اما آنچه در سالم سازي روابط دختر و پسر مطرح میباشد، پوشش طرفین است؛ آن جا که دختر و پسر با هم معاشرت دارند، باید
تمامی مقدمات احتمالی وقوع گناه از جمله برهنه بودن مرد برداشته شود و مرد با ظاهري محجوب حاضر شود و البته حجاب مرد
ارتباطی کامل و استوار با حیا دارد که پیشتر از آن یاد شد.
ج- عفت چشم و چشم پوشی
نگاهی شهوت آلود به جنس مخالف تنها به زن و شوهر اختصاص دارد و هیچ زن و مرد دیگري نمیتوانند چنین نگاهی به یکدیگر
صفحه 87 از 98
داشته باشند.
ص: 260
«1» نگاه بدون قصد شهوت به غیر از دست و صورت زن نامحرم حرام است. در مورد نگاه کردن به دست و صورت زن نامحرم
«2» . صاحب عروه الوثقی و حضرت امام میفرمایند: احتیاط در این است که نگاه کردن جایز نباشد
افزون بر این، آگاهی از آثار وضعی نگاه به نامحرم میتواند گام مؤثري در تقویت این راهکار باشد. از امام صادق (ع) روایت شده
نگاه، تیري است از تیرهاي زهرآگین شیطان؛ کسی که براي خداوند متعال نگاه را ترك کند، خداوند عزوجل آرامشی » : است
«3» . همراه با ایمان به او میچشاند
از سوي دیگر توجه به آثار فراوان چشم پوشی، خود راهکاري است براي سالمسازي ارتباط دختر و پسر که تنها به یک نمونه اشاره
هر کس زنی را ببیند و چشمش را به آسمان » : میشود. از امام صادق (ع) روایت شده است
ص: 261
««1» . بیاندازد یا آن را برگرداند، به زودي خداوند مزه ایمان را به او خواهد چشاند
د- تقویت اعتقاد به مبدأ و معاد
عالم محضر خداست، در محضر خدا » : امام خمینی (ره) در کلام نغز و شیوایی که برگرفته از آیات و روایات است، میفرمایند
«. معصیت نکنید
تمام هستی (عالم) به صورت یک مجموعه واحد محضر و دفتر دادگاه است و قاضی این دادگاه نیز حاضر است؛ اعتقاد به وجود
خداي متعال و نظارت دائمی او و همچنین اعتقاد به روز رستاخیز از مهم ترین راهکارهاي سالم سازي ارتباط دختر و پسر است. در
این زمینه، اشاره به ارتباط حضرت یوسف (ع) و زلیخا میتواند راهگشاي بسیاري از مسایل پیش آمده براي جوانان باشد. حضرت
و آن [زنی که آن (: یوسف) در خانهاش بود، از » ؛« معاذ الله » : یوسف (ع) در پاسخ افزون طلبی زلیخا به او یک جمله گفت
پناه بر خدا! در » : یوسف) گفت ) «! بیا (که من آماده) براي توام » : وجودش تمنّاي کامجویی کرد؛ و همه درها را محکم بست و گفت
حقیقت او پرورش دهنده من است؛ جایگاه مرا نیکو داشت؛ (پس خیانت به او ستمکاري است و) قطعاً ستمکاران رستگار
«2» «. نمیشوند
ص: 262
پیامهاي هشدارآمیز داستان یوسف و زلیخا:
1. پسرهاي جوان که در خانههاي زنان کم تقوا و نامحرم هستند، تنها نباشند؛ زیرا باب مراوده باز میشود.
2. گناهان بزرگ با مراوده و نرمش شروع میشود.
3. حضور زن و مرد، پسر و دختر در فضاي در بسته، زمینه را براي گناه فراهم میکند.
4. عشق در اثر مراوده و به تدریج پیدا میشود، نه به صورت دفعی و یک باره؛ بنابراین از معاشرتهاي طولانی مدت تا حد امکان
پرهیز شود.
5. در برابر قدرت شهوت، همسر پادشاه نیز به زانو در میآید.
6. موقع هجوم حمله شیطان یاد خدا بهترین راهکار است.
7. یاد عاقبت گناه مانع ارتکاب آن است.
8. توجه به خدا مهمترین عامل بازدارنده است.
9. یک لحظه گناه، انسان را از رستگاري ابدي دور میسازد.
صفحه 88 از 98
«1» . 10 . ضرورت شکر نعمت دهنده اقتضا میکند گناه نکنیم
ص: 263
نظر قرآن و