گروه نرم افزاری آسمان


فهرست


فهرست 5
8 ( پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 8 روابط دختر و پسر ( 2
مشخصات کتاب 8
درآمد 8
فصل اول: ازدواج 9
اشاره 9
نظر قرآن در باره خواستگاري و مقدمات آن چیست؟ 9
اصول اولیه در نگاه و گفتگو قبل از ازدواج چیست؟ 10
نگاه به جنس مخالف از منظر قرآن چگونه است؟ 11
گفتگوي دختر و پسر قبل از ازدواج چه حکمی دارد؟ 14
دست دادن دختر و پسر چه حکمی دارد؟ 15
حضور دختران در اجتماع تا چه اندازه جایز است؟ 16
مواردي که در نگاه دختر و پسر استثنا شده کدام است؟ 16
بررسی آیه خواستگاري 19
الگوي قرآن در روابط دختر و پسر 23
موسی (ع) و دختران شعیب 23
چرا در جامعه ما مرد به خواستگاري زن میرود؟ 24
حکمتها و اسرار خواستگاري مرد از زن 25
معیار انتخاب همسر شایسته از نظر قرآن چیست؟ 25
در هنگام مخالفت پدر و مادر با ازدواج، چه باید کرد؟ 28
پرسش: آیا در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر او واجب است؟ 29
در ازدواج از نظر اسلام صحیح است؛ یعنی مشخص است که در آینده با چه فردي ازدواج میکند؟ 30 « قسمت بودن » آیا
اگر تعیین شده که در آینده با چه کسی ازدواج میکنیم، آیا این مصداق جبر نیست؟ 31
صفحه 5 از 81
اهمیت ازدواج از دیدگاه قرآن و احادیث در چیست؟ 33
آثار و قواعد ازدواج چیست؟ 35
اشاره 35
الف- اثر اجتماعی (حفظ نسل) 35
ب- آثار فردي 36
ازدواج چند قسم است؟ 37
مسئولیت جامعه در مورد ازدواج جوانان چیست؟ 39
ازدواجهاي ممنوع کدام است؟ 40
رخصت در ازدواج چرا؟ 42
اشاره 42
اقسام زنان و مسئله رخصت 43
کابین (مهر) چرا و چگونه؟ 44
اشاره 44
تعیین مهر 44
مهر معیّن 45
چند همسري چرا و به چه شرطی؟ 47
قرآن چه توصیههایی به زوجین دارد؟ 48
خواستگاري و عروسی چه آدابی دارد؟ 49
نظر قرآن در باره ازدواج موقت چیست؟ 53
اشاره 53
ازدواج موقت در قرآن مجید 56
ازدواج موقت در روایات شیعه 56
فتواي جدید برخی از علماي اهل سنت درباره ازدواج موقت 58
ازدواج موقت در حقوق 59
صفحه 6 از 81
احکام و مسائل متفرقه 62
از نظر قرآن و فقه چه تفاوتی بین زنا و عقد موقت وجود دارد؟ 63
گناه بزرگ 63
راهکار قرآنی براي سلامت جامعه 64
ویژگیهاي ازدواج موقت از منظر فقه 65
فصل دوم: مسائل گوناگون 66
اشاره 66
روابط دختر و پسر 66
اگر شخص به خاطر اینکه فرد مورد نظر از نظر ایمان کامل نیست و یا ...، با او ازدواج نکند، نظر اسلام در این مورد چیست؟ 66
اشاره 66
ویژگیهاي همسر مناسب 67
شرایط چهارگانه کمال در همسر 67
آیا میتوان با ارتباط تلفنی دختر یا پسري را ارشاد کرد؟ 68
اگر دختري براي انسان مزاحمت ایجاد کند، میتواند براي دور کردن آن از خویش با او صحبت کند؟ 69
آیا آرایش زنانه براي مردان اشکال دارد؟ 69
حکم نامه نگاري بین دختر و پسر نامحرم چیست و آیا ارتباط تلفنی جایز است؟ 69
شیوه اجراي عقد ازدواج و شرایط آن چگونه است؟ 70
احکام ازدواج در رساله مراجع چیست؟ 70
احکام عقد 70
دستور خواندن عقد دائم 71
دستور خواندن عقد غیردائم 71
شرایط عقد 71
فهرست منابع دو جلد 72

صفحه 7 از 81
( پرسش و پاسخهاي