گروه نرم افزاری آسمان


فهرست منابع دو جلدفهرست منابع دو جلد
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. االاشارات و التنبیهات، ابوعلی سینا، مع شرح خواجه نصیرالدین طوسی، التحقیق: سلیمان دنیا، موسسه النعمان بیروت، 1413 ق.
. 4. اخلاق جنسی، مرتضی مطهري، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، تیر 1381
. 5. اذن و آثار حقوقی آن، علیرضا فخیمزاده، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 77
6. استفتاء، دفتر آیت الله تبریزي
7. استفتاء، دفتر آیت الله خامنهاي
8. استفتاء، دفتر آیت الله سیستانی
9. استفتاء، دفتر آیت الله فاضل لنکرانی
10 . استفتائات، امام خمینی (ره)
.11
ص: 209
امالی، شیخ صدوق، المکتبه الاسلامیه، قم، الطبعه الرابعه المصححه، 1404 ق.
12 . انتخاب همسر و ازدواج، سید مهدي شمس الدین، شفق، چاپ اول، قم، 1375 ش.
13 . اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، شهید دکتر سید رضا پاك نژاد، 1350 ش، انتشارات کتابفروشی اسلامی.
. 14 . آیههاي زندگی، حسین اسکندري، انتشارات سروش صدا و سیما، چاپ اول، 1381
15 . بحارالانوار، علامه محمدباقر مجلسی، موسسه الوفاء، بیروت، الطبعه الرابعه، 1404 ق.
16 . البرهان فی تفسیر القرآن، البحرانی، سید هاشم الحسینی، دار الکتب العلمیه، قم، 1334 ش، پنج جلدي.
صفحه 72 از 81
17 . پرسشها و پاسخها، رساله دانشجویی مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، سید مجتبی حسینی، انتشارات دفتر نشر معارف، چاپ
اول، 1384
18 . تاج العروس من جواهر القاموس، محمدمرتضی الزبیدي، مکتبه الحیاه، بیروت، بیتا.
19 . تاریخ الجاهلیه، عمر فروخ
.20
ص: 210
تحریر الوسیله، روح الله الموسوي خمینی، دار الکتب الاسلامیه، قم، دو جلد، 1390 ق.
.21
ص: 211
تحف العقول، الحسن بن شبعه الحرانی، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1404 ق.
22 . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوي، وزارت ارشاد جمهوري اسلامی ایران، الطبعه الاولی، 1371 ش.
23 . تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران، دکتر علیاصغر احمدي.
. 24 . ترجمه نهج البلاغه، ناصر مکارم شیرازي، مطبوعاتی هدف، قم، چاپ نهم، 1372
25 . تفسیر القمی، علی بن ابراهیم بن هاشم القمی، موسسه دارالکتاب، قم، 1404 ق.
26 . تفسیر روح المعانی، فی تفسیر القرآن العظیم و السبع، ابوالفضل شهابالدین انسیه محمود الالوسی، 30 جلد.
27 . تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب)، فخرالدین رازي، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1411 ق، 32 جلدي.
28 . تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازي، 1373 ش، دار الکتب الاسلامیه، تهران چاپ بیست و ششم ( 27 ج).
.29
ص: 212
تفسیر نور، محسن قرائتی، انتشارات در راه حق، قم، 1374 ش.
30 . تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، شیخ طوسی، حققه و علق علیه، سید حسن موسوي الخرسان، دارالکتب الاسلامیه، تهران،
1390 ق.
31 . توضیح المسائل، آیت الله بهجت
32 . توضیح المسائل، آیت الله نوري همدانی
33 . توضیح المسائل، آیت الله وحید خراسانی
34 . توضیح المسایل مراجع، جامعه مدرسین
35 . توضیح المسایل، آیت الله ناصر مکارم شیرازي
36 . ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، مکتبه الحیدریه، نجف، 1385 ق.
37 . جاذبه و دافعه امام علی (ع)، شهید مطهري، انتشارات صدرا، تهران، چاپ سی و سوم، 1379 ش.
38 . جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، التحقیق: عباس القوچانی، دارالکتب الاسلامیه، آخوندي، الطبعه الثالثه، 1367 ش.
. 39 . حکمت الهی عام و خاص، مهدي الهی قمشهاي، چ 3
40 . الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، صدرالدین محمد شیرازي (ملاصدرا)، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، الرابعه، 1410 ق.
.41
صفحه 73 از 81
ص: 213 الخلاف، شیخ طوسی، التحقیق: سیدعلی الخراسانی، سید جواد شهرستانی،
محمد مهدي نجف، موسسه النشر الاسلامی، قم، الاولی، 1417 ق.
42 . دعائم الاسلام، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون التمیمی المغزي، التحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی،
دارالمعارف، 1383 ش.
43 . دیوان حافظ، شمس الدین محمد حافظ شیرازي، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 1366 ش.
44 . روانشناسی عشق ورزیدن، اینیاس لپ، ترجمه کاظم سامی و محمود ریاحی، انتشارات چاپ پخش.
10 آذر 84 ، 45 . روزنامه کیهان، ش 13895
46 . زن در آیینه جلال و جمال، عبداللَّه جوادي آملی، نشر دارالهدي، چاپ ششم، تابستان 1380 ، بیجا.
47 . سیري در مسائل خانواده، حبیب اللَّه طاهري، چاپ و نشر سازمان تبلیغات، چاپ اول، بهمن 1370 ، بیجا.
48 . شخصیت زن از دیدگاه قرآن، هادي دوست محمدي، چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات، چاپ اول، بهار 1380 ، بیجا.
.49
ص: 214
شرح لمعه، (الروضه البهیه فی اللمعه الدمشقیه)، شهید ثانی (زین الدین الجبعی العاملی)، انتشارات داوري، قم، الاولی، 1410 ق.
50 . شرح نهجالبلاغه، عبدالحمید بن هبه اللَّه، ابن ابیالحدید، تهران، انتشارات کتاب آوند دانش، 1379 ش.
.51
ص: 215
الصافی، محمد محسن فیض کاشانی، 1402 ق، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، الطبعه الثانیه، 5 جلدي.
52 . صحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، اسماعیل بن حماد الجوهري، التحقیق: احمد بن عبدالغفار عطار، دارالعلم الملایین بیروت،
الرابعه، 1407 ق.
53 . صحیفه سجادیه، امام سید الساجدین و زین العابدین علی بن الحسین (ع)، نشر الهادي، قم، 1376 ش.
54 . طب در قرآن، دکتر دیاب و دکتر قرقوز، ترجمه علی چراغی، تهران، انتشارات حفظی، بیتا.
55 . العروه الوثقی، سید محمدکاظم طباطبائییزدي، التحقیق و النشر موسسه النشر الاسلامی، التابعه لجماعه المدرسین، قم، الاولی،
1420 ق.
56 . علل الشرایع، شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، مکتبه الداوري قم، 1386 ق.
.57
ص: 216
علل گرایش به ماديگري، مطهري، شهید مرتضی، انتشارات صدرا، تهران، قم، 1372 ش (جلد اول مجموعه آثار).
58 . عوالم العلوم، بحرانی، الشیخ عبدالله، التحقیق والنشر: مدرسه الامام المهدي (ع)، الطبعه الاولی، 1407 ق.
.59
ص: 217
عیون اخبار الرضا (ع)، الشیخ الصدوق، دارالعالم للنشر (جهان)، 1378 ق.
60 . الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، عبدالحسین احمد الامینی النجفی، بیروت، دارالکتب العربی، 1387 ق، 11 جلدي.
61 . غررالحکم و درر الکلم، عبدالواحد بن محمد التمیمی آمدي (گردآورنده)، مکتبه الاعلام الاسلامی، قم، 1366 ش.
صفحه 74 از 81
62 . فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، ترجمه: علی مویدي، نشر معروف، قم، چاپ
دوم، 1378 ش.
63 . فرهنگ سخن (بزرگ)، حسن انوري، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول، 1381 ش.
64 . فرهنگ فارسی، محمد معین، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ هشتم، 1371 ش.
.65
ص: 218
فقه الرضا (ع)، علی بن بابویه، التحقیق: موسسه آل البیت (ع)، الناشر: المؤتمر العالمی للامام الرضا (ع)، الطبعه الاولی، 1406 ق.
66 . فهرست موضوعی تفسیر نمونه، احمد علی بابائی و رضا محمدي، زیر نظر آیت الله مکارم شیرازي، مدرسه الامام امیرالمومنین
(ع)، قم، پنجم، 1370 ش.
.67
ص: 219
. قرآن در آئینه اندیشهها، جمعی از نویسندگان سازمان تبلیغات اسلامی، نشر سازمان تبلیغات، تهران، آذر 1364
68 . قواعد، الاحکام علامه حلی، التحقیق والنشر: موسسه النشر الاسلامی، قم، الاولی، 1413 ق.
69 . کافی، کلینی، محمد بن یعقوب، تحقیق علی اکبر غفاري، دارالکتب الاسلامیه، بیجا، چ سوم، 1388 ق.
70 . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود بن عمر الزمخشري، بیروت، ادب الحوزه، دارالمعرفه، دارالکتب، 1400 ق.
71 . کشف الاسرار و عده الابرار، رشید الدین المیبدي، (معروف به تفسیر خواجه عبداللَّه انصاري).
72 . کیمیاي محبت، لالهاي از ملکوت
73 . لسان العرب، ابن منظور، نشر ادب الحوزه، الاولی، 1405 ق.
.74
ص: 220
اللمعه الدمشقیه، محمد بن جمال الدین مکی العاملی (شهید اول)، التحقیق: علی کورانی، دارالفکر، الاولی، 1411 ش.
. 75 . ماهنامه اصلاح و تربیت، ش 29
76 . ماهنامه معارف، شماره 36 ، خرداد و تیر 1385 ش.
. 77 . مبانی فلسفه عشق از منظر ابنسینا و ملاصدرا، مؤسسه بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1382
.78
ص: 221
مبسوط فی فقه الامامیه، شیخ طوسی، صححه و علق علیه:
سید محمدتقی الکشفی، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ق.
. 79 . مثنوي معنوي، (مثنوي معنوي براساس نسخه نیکلسون) جلال الدین محمد بن محمد مولوي، راستین، جانبی 1375
80 . مجله زن روز، ش 985
81 . مجله کتاب زن، ش 26 ، زمستان 83
. 82 . مجله کتاب زنان، ش 24 ، سال 1383
83 . مجله معرفت، ش 87
صفحه 75 از 81
84 . مجله معرفت، ش 97 ، سال چهارم.
85 . مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، التحقیق: السید احمد الحسینی، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، الثانیه، 1408 ق.
.86
ص: 222
مجمع البیان، ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، الطبعه الاولی، 1415 ق.
87 . مجموعه مباحثی از مدیریت در اسلام، دکتر ولی اللَّه نقیپور، مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی، تهران، چاپ اول،
.1382
88 . مساله حجاب، شهید مرتضی مطهري، انتشارات صدرا، تهران، چاپ پنجاه و دوم، 1379 ش.
.89
ص: 223
مستدرك وسایل الشیعه و مستنبط المسائل، محدث نوري طبرسی، التحقیق و النشر: موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث الاولی،
1408 ق.
90 . مسند احمد، احمد بن حنبل، دار صادر، بیروت، بیتا.
91 . مصباح المنیر، فیومی، دارالهجره، قم، 1405 ق.
. 92 . معاشرت زنان و مردان از دیدگاه اسلام، حسن صادقی، مرکز پژوهشهاي اسلامی صدا و سیما، چاپ اول، 1382
93 . مفاتیح الجنان، محدث قمی (شیخ عباس قمی)، انتشارات قدیانی، تهران.
94 . المفردات فی غریب القرآن، الراغب الاصفهانی، تهران، المکتبه المرتضویه، 1332 ش.
.95
ص: 224
مقائیس اللغه، ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، تحقیق و ضبط: عبدالسلام محمد هارون، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی،
1404 ق.
96 . المقنعه، شیخ مفید، التحقیق والنشر: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، الثانیه، 1410 ق.
97 . من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، التحقیق: علی اکبر غفاري، جامعه المدرسین، الثانیه، 1404 ق.
98 . منزلت زن در اندیشه اسلامی، محمد فنائی اشکوري، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول، بهار 1377 ، قم.
.99
ص: 225
منهاج الصالحین، آیت الله سید علی سیستانی، النشر: مکتب آیت الله العظمی سید علی الحسینی السیستانی، قم، الاولی، 1416 ق.
100 . میزان الحکمه، محمد محمدي ري شهري، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ سوم، 1367 ش.
101 . المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمد حسین طباطبائی، قم، مؤسسهي مطبوعاتی اسماعیلیان، 1393 ق، 20 جلدي.
102 . نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهري، صدرا، چاپ سیزدهم، زمستان 1368 ، قم.
.103
ص: 226
. نگرشی نو بر ازدواج موقت، سید محمدحسین سجاد، چاپ اول، قم، 1375
صفحه 76 از 81
104 . النهایه فی غریب الحدیث، ابن اثیر، التحقیق: طاهر احمد الزاوي، محمود محمد الطناحی، موسسه اسماعیلیان، قم، الرابعه، 1364
ش.
105 . نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدي، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، نوبت چهاردهم، 1378 ش.
106 . نورالثقلین، عبدعلی بن جمعه حویزي عروسی، قم، المطبعه العلمیه، الطبعه الثانیه، 1383 ق، پنج جلدي.
. 107 . ورزش و تربیت بدنی در جمهوري اسلامی، اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، 1360
108 . وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمد بن الحسن حرّ عاملی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1391 ق.
اینترنت، دفتر gro. inatsis 109 . سیستانی
اینترنت، دفتر gro. izirbat 110 . تبریزي
و نیز از منابع زیر استفاده شده است:
1. آنچه یک جوان باید بداند، رضا فرهادیان
2. انس التائبین، امام محمد غزالی.
.3
ص: 227
اوصاف الاشراف، خواجه نصیرالدین طوسی،
4. بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد
5. تعلیقات علی العروه، آیت الله مکارم شیرازي
6. تفسیر بیضاوي، قاضی بیضاوي
7. جامع المسایل، فاضل لنکرانی
8. جامعهشناسی خانواده و ازدواج، اندره میشل، ترجمه فرنگیس اردلان
9. جامعهشناسی، آنتونی گیدنز
10 . جاهلیت و اسلام، یحیی نوري
11 . جمعیت و تنظیم خانواده، حلم سرشت، پرپوش و دل پیشه، اسماعیل
12 . جمعیت و تنظیم خانواده، صمد کلانتري
13 . خانواده در گذشته و حال، اندره میشل
14 . درآمدي بر اندیشهها و نظریههاي جمعیتشناسی، احمد کتابی
15 . رساله نوین امام خمینی
16 . رفتارهاي جنسی انسان، علی اسلامی نسب
17 . فرهنگ علوم عقلی، سید جعفر سجادي
18 . فرهنگ مهرورزي، حسین انصاریان
19 . فمینیسم جهانی و چالشهاي پیش رو، عبدالرسول هاجري
20 . منهاج الصالحین، آیت الله تبریزي
.21
ص: 228
صفحه 77 از 81
منهاج الصالحین، آیت الله وحید خراسانی
22 . نظام بین الملل حقوق بشر، حسین مهرپور
23 . نقد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، خانم علاسوند
24 . هنر عشق ورزیدن، اریک فروم
25 . یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، جمعی از فضلاي حوزه علمیه قم.
26 . انگیزش و شخصیت؛ 27 . آیین بهزیستی اسلام؛ 28 . بررسی تاریخ منزلت زن از دیدگاه اسلام؛ 29 . التعریفات، فرهنگ معارف
اسلامی؛ 30 . جنگ علیه زنان؛ 31 . زنان، جنون و پزشکی؛ 32 . سیماي زن در جهان آمریکا؛ 33 . فرهنگ فارسی عمید.
درباره مرکز