گروه نرم افزاری آسمان


پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 9 (پیامبر مهر 1
مشخصات کتاب
عنوان و نام پدیدآور:پیامبر مهر/جمعی از پژوهشگران؛ زیر نظر محمدعلی رضاییاصفهانی ؛ تنظیم محسن ملاکاظمی.
. مشخصات نشر :قم: انتشارات پژوهشهاي تفسیر و علوم قرآن، 13
. مشخصات ظاهري: 268 ص ج 1
. فروست : پرسشهاي قرآنی جوانان؛ [ج.] 10
. شابک : 268 ص ج 1
9-02-2534-964 ؛ x-07-2534- دوره 964
. یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد دوم، 1385
یادداشت :کتابنامه.
مندرجات:ج. 1. پیامبر اعظم (ص)و قرآن .
موضوع :قرآن -- پرسشها و پاسخها.
- شناسه افزوده:رضاییاصفهانی، محمدعلی، 1340
شناسه افزوده :ملاکاظمی، محسن
. شناسه افزوده :پرسشهاي قرآنی جوانان؛[ج]. 10
10 .ج 1300 ي پ 4 BP65/ رده بندي کنگره 2
297/ رده بندي دیویی 1076
شماره کتابشناسی ملی: 1225247
درآمد
قرآن کریم نوري همواره تابان است که بر اندیشهي بشر تابید و راه انسانها را روشن ساخت، این کتاب منبع عظیم معرفتی و
که میتواند نسلهاي بشر را از زلال معرفت خویش سیراب سازد؛ و مقام دانش و دانشمندان را ارج مینهد «1» سفرهاي الهی است
بلکه با اشارات متعدد به مباحث علوم تربیتی، کیهانشناسی، زیستشناسی، «2» ، و عالمان و جاهلان را مساوي نمیداند
رویانشناسی و روح و روان انسان بلکه با اشاره به مسائل فرا روانشناسی، حسّ کنجکاوي و پرسشگري انسان را تحریک میکند و
ص: 14 «. زمینه رشد علوم را فراهم میسازد
و ذهن پرسشگر ارجمند است، و وظیفهي دانشمندان، دریافت پاسخ از منابعِ قرآن، حدیث، عقل و «1» . پرسش کلید دانش است
علوم تجربی و ارائهي آن به تشنگان حقیقت است.
و ،« واحد پاسخ به پرسشهاي تخصصی قرآن و علم » از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با تأسیس
ارسال پرسشنامه به دانشگاههاي مختلف، به گردآوري پرسشها و ارائهي پاسخ پرداختهاند، که حاصل تلاش این عزیزان در این
مجموعه گردآوري شده است.
بنده که از آغاز با این عزیزان همراهی داشتهام، شاهد تلاش علمیِ همراه با تعهد آنها بودهام، که در حد توان کوشیدهاند پاسخهاي
مناسب و متین ارائه نمایند. البته برخی پرسشها نیز از طریق شنوندگان محترم رادیو قرآن دریافت شده و در برنامهي پرسش و پاسخ
صفحه 9 از 103
قرآنی آنجا پاسخ دادهایم که به این مجموعه اضافه شده است.
امیدوارم خداي متعال این خدمت علمی و قرآنی را از همهي ما بپذیرد و در پرتو قرآن و اهل بیت (ع) پاداش نیک عطا فرماید!
ستاد پاسخگویی به مسائل مستحدثه دینی دفتر » از آنجا که واحد تخصصی پاسخ به پرسشهاي قرآن و علم، مشمول حمایت ویژه
بوده، بر خود لازم میدانیم از مسئولین محترم ستاد تشکر کنیم. « تبلیغات
ص: 15
در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و پیشنهادات و انتقادات خویش محروم نفرمایند و از جوانان
«1» . دارند، به نشانی ما ارسال فرمایند « قرآن و علم » عزیز میخواهیم که اگر پرسشهایی در زمینهي
با سپاس
دکتر محمدعلی رضاییاصفهانی
85 /6 / قم- 7
ص: 17
اشاره:
نامگذاري شده است، از آنجا که مهمترین دستاورد پیامبر (ص) قرآن کریم است، و پیامبر «( پیامبر اعظم (ص » سال 1385 ش به نام
(ص) در مورد قرآن مطالب زیبا، ژرف و آگاهی بخش دارد؛ و نیز در تعداد زیادي از آیات قرآن از نامها، صفات و رفتار و گفتار
مطالب آیات و روایات نبوي کاویده شود. « پیامبر و قرآن » پیامبر (ص) یاد شده است، لازم است که در رابطهي
این نوشتار بر آن است که این مطالب را در پنج محور زیر بررسی کند:
الف: قرآن از دیدگاه پیامبر (ص)
ب: روششناسی تفسیر پیامبر (ص)
ج: شمارگان روایات تفسیري پیامبر (ص)
د: سیماي پیامبر (ص) در قرآن
ه-: تفسیر برخی از مهمترین آیات مربوط به پیامبر (ص)
ص: 19
فصل اول: پیامبر