گروه نرم افزاری آسمان


فصل دوم: جهان قبل از عصر مهدوي


اشاره
ص: 95
آیا تا زمان ظهور امام عصر (عج) قرآن و اسلام تحریف میشود؟
پرسش:
آیا تا زمان ظهور امام عصر (عج) قرآن و اسلام تحریف میشود؟ پاسخ:
مقدمه:
قرآن کتاب هدایت و اسلام دین جاوید خداوند است. و اصلیترین سرمایهي بشر براي یافتن قوانین دینی قرآن است و این کتاب
الهی ریسمان محکمی است که در تمام زمانها و مکانها و در هر شرایطی اگر به آن چنگزده شود گمراهی در پیش نخواهد
داشت. قرآن کتابی است که به صورت متواتر نسل به نسل به دست ما رسیده است. بنابراین خداوند این کتاب مهم و دین جاوید را
به دست نااهلان و معاندان نمیسپارد تا از صراط مستقیم الهی منحرف کنند و آیات متعددي نیز بدین مطلب اشاره دارد. بنابراین
چه از نظر عقل و چه از نظر نقل تحریف قرآن و آموزههاي دینی محقق شدنی نیست و اگر هم در طول تاریخ
ص: 96
سستی و ضعفی دیده میشود مربوط به مقام عمل به دین اسلام توسط انسانها میباشد.
بنابراین قرآن تحریف ناپذیر و دین اسلام جاوید است و تضمین شده اما مسلمانی مردم و حفظ دینداري آنها تضمین شده نیست؛ و
در هر زمانی ممکن است اشخاص از فتنهها و آزمایشهاي الهی موفّق خارج نشوند، چنانچه زمان حضرت نوح فتنهها مردم را فرا
موجب شد تا « فتنهگوساله سامري » گرفت و عدّهي معدودي به همراه حضرت نوح سوار بر کشتی شدند یا زمان حضرت موسی
بسیاري از مردم بنی اسرائیل گوسالهپرست شوند و از این فتنهها در امت پیامبر هم بوده و هست.
عدم تحریف قرآن:
در اینجا به طور اختصار چند دلیل بر عدم تحریف قرآن میآوریم:
است که نسل به نسل توسط تعداد زیادي حفظ و نقل شده است. « تواتر قرآن » ، 1. مهمترین دلیل عدم تحریف قرآن
ما قرآن را فرو فرستادیم و ما آن را » ؛«1» « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » : 2. خداوند تبارك و تعالی در قرآن مجید میفرماید
«. نگهبانیم
صفحه 34 از 93
در این آیه خداوند خود ایمنی قرآن را از هرگونه تحریفی تضمین نموده است.
سلامه القرآن من » براي مطالعهي بیشتر در این مورد به کتاب
آیت الله « صیانه القرآن عن التحریف » دکتر نجارزادگان و « التحریف
ص: 97
آیت الله خوئی مراجعه شود. « البیان » معرفت و کتاب
بررسی روایات:
اکنون به بررسی روایاتی میپردازیم که دلالت دارد بر این که عمل به دین در آخرالزمان دست خوش حوادث میشود و مردم در
فتنهها از دین خارج میشوند (اما در عین حال اصل دین و قرآن در همه زمانها وجود دارد و تحریف شدنی نیست)
روایات مربوط به این موضوع را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول: روایات مربوط به قبل از ظهور حضرت مهدي (عج)
دسته دوم: روایات مربوط به بعد از ظهور حضرت مهدي (عج)
دسته اول: روایات مربوط به قبل از ظهور حضرت مهدي (عج):
این روایات نیز خود به دو گروه تقسیم میشود:
1. روایاتی که به طور مستقیم این معنا را میرساند.
2. روایاتی که به طور غیرمستقیم این معنا را میرساند.
روایات گروه اول مانند:
به زودي بر مردم زمانی برسد که باقی نماند از قرآن، مگر رسمش و از » 1. امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) حکایت میکنند که
«1» «... اسلام مگر اسمش؛ میگویند: مسلمانیم، ولی دورترین مردمند به اسلام
یکی از علامات فرج، آن است که » : 2. از امام صادق (ع) حکایت شده
ص: 98
«1» «... ببینی شنیدن قرآن بر مردم سنگین است و شنیدن باطل آسان، و ببینی که قرآن کهنه شده و
زود است بیاید بر شما بعد از من زمانی که نباشد در آن زمان چیزي مخفیتر از حق و آشکارتر » : 3. از حضرت علی (ع) نقل شده
از باطل، و زیاد دروغ بستن به خدا و رسولش، و نباشد نزد اهل آن زمان متاعی بیارزشتر از کتاب خدا وقتی به حق تلاوت شود،
و نباشد متاعی رواجتر و پر استفادهتر از کتاب خدا، وقتی که بر خلاف حق تفسیر شود؛ و نباشد در شهرها و آباديها، و نه در
«2» ... بندگان خدا چیزي که منکرتر باشد از معروف، و معروفتر باشد از منکر
روایات گروه دوم مانند:
روایاتی که در آن آمده: نماز ضایع میشود، خوردن ربا علنی میشود، هرج و مرج زیاد میشود، ریختن خون سبک شمرده
میشود، امانتها ضایع میشود، شراب میخورند، کتاب خدا و احکامش معطل میماند و کسی به آن عمل نمیکند، مؤمن حقیر
شمرده میشود و منافق امین، به اسباب لهو و لعب و ساز و آواز چنگ میزنند و احدي کسی را منع نکند و جرأت بر منع هم
«3» . نداشته باشد و ... که در روایات زیادي نقل شده است
اصل دین و » چنانچه از متن روایات مذکور به خوبی بدست میآید
ص: 99
منحرف یا مندرس یا کهنه نمیشود بلکه دین و آموزههاي آن امري است روشن، همیشه و همه جا هر کسی میداند « متن قرآن
صفحه 35 از 93
است و روایات هم « عمل به دین » نماز جزء دین است و رباخواري حرام است اما آنچه که دست خوش حوادث و فتنهها میشود
باشد این گونه معنا میشود که حرفهاي باطل و تفسیرهاي « مقام علم دین » ناظر به مقام عمل مردم به دین میباشد، اگر هم ناظر به
غلط از قرآن در فضاي جامعه رواج مییابد. اما چنین نیست که اصل قرآن یا آموزههاي دین از بین برود. قرآن، و علم آن موجود
است، کسی عمل به آن نمیکند و سراغ آموزههاي قرآنی نمیرود، به عبارت دیگر دین خریدار ندارد، و این مدعاي ما را دو امر
تأیید میکند:
1. ادلهي عقلی و نقلی که تحریف قرآن را رد میکند و محفوظ بودن قرآن از تحریف را به اثبات میرساند، چنانچه بیان شد.
2. روایاتی مانند روایت مفضل که میگوید:
خدمت امام صادق (ع) بودم و در اطاق، افراد دیگري هم بودند که من گمان کردم روي سخن حضرت با دیگري است آنگاه »
فرمودند: همانا به خدا صاحب این امر از شما پنهان و غائب میشود و از یاد برود به طوري که گفته شود مرد، هلاك شد، در کدام
دره افتاد! و شما وارو شوید مثل کشتی که در موج دریا وارو شود و برگردد! نجاتی نباشد مگر براي کسی که خدا از او میثاق
گرفته باشد و ایمان در قلبش نوشته باشد و به واسطهي روح خود، او را تأیید کرده باشد. و البته 12 پرچم مختلف بلند
ص: 100
میشود که دانسته نشود کدام حق است و کدام باطل، مفضل میگوید: (در این هنگام) به گریه افتادم حضرت فرمود: چرا گریه
میکنی؟ عرض کردم: چگونه گریه نکنم و حال آنکه شما میفرمایید دوازده پرچم مشتبه و مختلف بلند میشود که شناخته نشود
کدام حق و کدام باطل است؟! مفضل میگوید: در مجلس حضرت پنجرهاي بود که نور خورشید داخل آن تابیده بود حضرت
«1» «. فرمود: آیا این روشن است؟ عرض کردم: بلی، حضرت فرمودند: امر ما روشنتر از این خورشید است
طبق این روایت و مانند آن حق همیشه روشن است بهتر از خورشید. اما اگر طالب حق نباشد و بازار بیدینی رواج داشته باشد بحث
دیگري است مربوط به ابتلا و آزمایش مردم.
دسته دوم: روایات مربوط به بعد از ظهور حضرت مهدي (عج)
در کتابهاي روایی به روایاتی بر میخوریم که تعابیري در آنها به کار رفته که از آنها برداشت میشود که حضرت مهدي (عج) با
امر جدیدي ظهور میکنند و ممکن است کسی به اشتباه گمان کند که قبل از ظهور حضرت، دین تحریف شده و قابل شناسائی
نیست که این مطلب نیاز به نقد و بررسی دارد.
ص: 101
آن تعابیر عبارتند از:
1. امر جدید؛
2. کتاب جدید؛
3. سُنت جدید؛
4. حکم جدید.
هر گاه مهدي خروج کند، به امر جدید و کتاب جدید و » که مجموعهي این 4 تعبیر در روایتی از امام باقر (ع) حکایت شده که
به خدا سوگند گویا » : ابو بصیر نیز از امام صادق (ع) نقل میکند که حضرت فرمودند ««. سنت جدید و حکم جدید قیام خواهد کرد
«2» «! نظر میکنم به مهدي در بین رکن و مقام که با مردم بر کتاب جدید بیعت میکند
چند روایت دیگر نیز به این مضمون حکایت شده است.
بررسی این گونه روایات:
صفحه 36 از 93
1. اصلیترین حدیثی که این 4 تعبیر در آن به کار رفته همان روایتی است که از امام باقر (ع) نقل شده است و در سند این روایت
و دیگران او « کشی » و « شیخ طوسی » و « نجاشی » هم محمد بن علی کوفی معروف به ابوسمینه قرار دارد که علماي علم رجال مانند
را ضعیف شمردهاند نجاشی در شرح حال او مینویسد:
ص: 102
وارد شد سپس به غلو مشهور شد و محمد بن عیسی اشعري او را « احمد بن محمد بن عیسی اشعري » ... او وقتی به قم آمد مدتی بر
«1» . از قم بیرون کرد
بنابراین روایت فوق اعتبار ندارد.
در « دین جدید » 2. از مجموع این تعابیر موجود در این روایت یا روایات دیگر، تجدید و احیاء دین بدست میآید و اصلًا تعبیر
روایات وجود ندارد.
«2» «. سنت مهدي سُنت من است » : و از پیامبر حکایت شده
از این رو تجدید و احیاء دین بیانگر نوعی اندراس و کهنگی در عملکرد مردم به دین است و تجدید و احیاءگري به معناي تصحیح
انحرافها و آشکار کردن فراموش شدههاي دینی و شرح احکام واقعی و فهم درست دین متناسب با زمان میباشد.
و در این راستا از حضرت علی (ع) حکایت شده:
او- مهدي (عج)- هواپرستی را به خداپرستی باز میگرداند پس از آنکه خداپرستی را به هواپرستی بازگردانده باشند، رأيها را به »
قرآن باز میگرداند پس از آنکه قرآن را به رأيهاي خود بازگردانده باشند حضرت مهدي (عج) کتاب و سنت مرده و از
ص: 103
«1» «. میان رفته را زنده میکند
پس در زمان غیبت بدعتهایی در دین گذاشته میشود و برخی حدود و احکام چنان به فراموشی سپرده میشود که گویا اصلًا جزء
اسلام نبوده است (مانند زکات و ...) و برخی آداب و رسوم و خرافات توسط برخی افراد چنان اهمیت داده میشود که افراد گمان
میکنند جزء دین است.
در این میان حضرت مهدي (عج) احیاءگر دین به حساب میآید چنانچه از امام صادق (ع) سؤال شد: سیره و رفتار حضرت مهدي
(عج) چگونه است؟ حضرت فرمودند: همان کاري را که رسول اکرم (ص) انجام داد مهدي انجام میدهد، بدعتهاي موجود را
«2» «. خراب میکند چنانچه رسول خدا نیز اساس جاهلیت را منهدم نمود و اسلام را از نو بنا کرد
در پایان جهت تکمیل بحث چند واژهاي که در حدیث امام باقر (ع) آمده بود را به توضیح مختصري میپردازیم که اگر بر فرض
«3» : این حدیث هم صحیح باشد بر معانی زیر قابل حمل است
1. امر جدید
یعنی با دستورات و اوامر و نواهی جدید قیام میکند چرا «. حضرت مهدي با امر جدید قیام خواهد کرد » : الف. این که حکایت شده
که حضرت به واقع عمل میکند و احکام و دستورات جدیدي میآورند.
ص: 104
( به آن اشاره دارد. (نساء/ 59 « اولی الامر » چنانچه آیه .« امامت » و « خلافت » ،« امارت » : یعنی « امر جدید » . ب
2. کتاب جدید
الف. اگر معنا شود که قرآن جدید میآورند؛ که این احتمال قطعاً باطل است. چرا که امت اسلامی اتفاق دارند که قرآن نقصان و
اضافه ندارد و تحریف نشده و نخواهد شد.
صفحه 37 از 93
ب. کتاب جدید همان قرآنی است که حضرت علی (ع) تدوین کردند که متن آن متن همین قرآن موجود فعلی است به همراه بیان
شأن نزولها و تفسیر آیات.
ج. مقصود از کتاب جدید تفسیر و برداشت جدید، به دور از تفسیر به رأي همراه با بیان معارف بلندي که امام از آیات بدست
میآورند و براي مردم تازگی خواهد داشت بنابراین، گویا کتاب جدید است.
3. سُنت جدید
الف. سُنت و روشی که حضرت میآورند نسبت به روشهاي مردمی که قبل از حکومت حضرت بودهاند جدید به حساب میآید.
ب. چون حضرت مأمور به واقع هستند و عالیترین شکل دین را پیاده خواهند نمود. سُنت جدید است (در عین حالی که نسبت به
اصول و چهارچوب احکام اسلامی با سُنت پیامبر یکی است)
4. حکم جدید (قضاء جدید)
الف. حکم جدید یعنی قوانین و خطوط جدید با برنامههاي بسیار
ص: 105
متنوع و پیشرفته براي بشر در عصر ظهور.
ب. حکم جدید یعنی اسلوب جدید در قضاوت و فصل خصومت بین مردم؛ چنانچه از امام حسن عسکري (ع) روایت شده است:
«1» «. او وقتی قیام کند به علم خود بین مردم حکم میکند و مانند داود پیامبر بیّنه و شاهد نمیخواهد »
ص: 107
آیا اگر فساد تمام جهان را فرا گیرد امام زمان (عج) ظهور خواهند کرد؟
پرسش:
آیا اگر فساد تمام جهان را فرا گیرد امام زمان (عج) ظهور خواهند کرد؟ پاسخ:
حضرت مهدي (عج) تنها فرزند حضرت امام حسن عسکري (ع) در سن پنج سالگی پس از شهادت پدر به مقام امامت رسیدند،
«1» . ولی بدستور الهی از نظرها پنهان شد و ظهور آن حضرت از وعدههاي الهی است
در مورد ظهور امام زمان حکایت از آن دارد که قبل از ظهور آن حضرت جهان از فساد و تباهی پر خواهد «2» برخی از روایات
شد، و به برکت ظهور آن رهبر بزرگ سرتاسر جهان از عدالت پر خواهد شد.
است و به معناي خارج « صلاح » به معناي تباهی و ضد آن « فساد »
ص: 108
«1» . شدن از حد اعتدال نیز معنا کردهاند
و قرآن کریم بندگان شایسته را اینگونه معرفی میکند:
«2» .« آن را براي کسانی قرار میدهیم که هیچ برتري و فسادي در زمین نمیخواهند ؛« لایُرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً »
فساد و تباهی هم در شخص امکان بروز دارد هم در جامعه که فساد شخصی موجب خروج شخص از حد اعتدال میشود، و فساد
اجتماعی خارج شدن جامعه از حد اعتدال را در پی دارد. و هر چه از زمان غیبت امام زمان دور میشویم این فساد ظهور و بروز
بیشتري پیدا میکند. و در روایات حکایت شده که این فزونی و فراگیري فساد تا جائی خواهد رسید که زمین از فساد پر خواهد
شد، چنانچه وقتی حضرت ظهور فرمودند از عدالت پر خواهد شد.
«3» « اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا » از امام باقر (ع) در تفسیر آیهي
صفحه 38 از 93
حکایت شده:
خداوند زمین را به واسطهي قائم (ع) زنده میکند او با عدالت رفتار میکند، آنگاه زمین بواسطه عدالت زنده میشود بعد از مردن
«4» . آن بواسطهي ظلم
یملأ الارض بعون الله عدلًا کما » روایات متعددي با این مضمون که
ص: 109
و معناي فراگیر شدن فساد و ظلم و ستم این است که بديها بر خوبیها و ضد «1» از معصومین حکایت شده است « ملئت جوراً
ارزشها بر ارزشها غلبه یابد و شعلهي آتش فتنه، دامن همه را بگیرد و جامعهي انسانی را در باتلاق فساد فرو رود که یکی از
«2» . مهمترین مظاهر این فساد گسترش حاکمیت استکبار، و محرومیت و ضعیف شدن اهل دین میباشد
استاد شهید مطهري (ره) نیز به استناد روایتی از شیخ صدوق مینویسند: فراگیر شدن ظلم و فساد آن است که هر یک از سعید و
«3» . شقی و گروه حق و باطل، به اوج کار خود میرسند، ستمکاران به نهایت ستمکاري و صالحان در نهایت مظلومیت و استضعاف
یادآوري:
منشاء این ظلم و فساد اعمال و رفتار ناشایست و انتخاب غیرصحیح خود مردم است. خداوند در قرآن کریم میفرماید:
«4» ؛« ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ »
« بخاطر دستاورد مردم، در خشکی و دریا فساد و تباهی آشکار شد »
وقتی مردم بدهیها را بر نیکیها بر میگزینند فساد در زمین جاري میشود و این فساد علامت آن است که مردم بفهمند در انتخاب
و
ص: 110
لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ؛ تا » : عملکرد خود اشتباه کردهاند و به صلاح برگردند از این رو در ادامهي آیه میفرماید
«. (سزاي) بعضی از آنچه انجام دادهاند را به آنان بچشاند! باشد که آنان بازگردند
نتیجه:
فراگیر شدن فساد، و ظلم و ستم از نشانههاي قبل از ظهور است چنانچه فراگیري عدالت از نشانههاي اصلی حکومت حضرت مهدي
(عج) میباشد. اما این فراگیري ظلم و فساد علت ظهور نمیباشد بلکه نشانهي قبل از ظهور است که بدنبال آن ظهور صورت
میگیرد بلکه میتوان گفت محرومیت ما از امام زمان (ع) به علت همین فسادها و انتخاب بديها بر خوبیهاست اگر ما با کردار
خوب و شایسته، منتظر اصلاح جامعه توسط حضرت مهدي (عج) باشیم، ظهور زودتر صورت میگرفت.
پس ممکن است تعداد ظالمین کم باشد ولی تعداد « ظالم » است نه پر شدن از « ظلم » آنچه روایات بر آن تاکید دارد پر شدن از
مظلومین بسیار باشد؛ اما همان تعداد اندك زمین را از فساد پر خواهند کرد، بنابراین گمان نشود وظیفهي ما آن است که همهي
مردم را به ظلم سوق دهیم و با افزودن به ظالمین، بخواهیم به امر ظهور کمک کنیم بلکه وظیفهي ما مقابله با ظلم و ظالم و حمایت
از مظلوم است چنانچه انقلاب اسلامی در همین راستا قدم برداشت و با ظلم ظالم به مقابله پرداخت و از مظلومیت مظلوم در جهان
دفاع کرد.
پس آنچه در آیات و روایات آمده خبر از امري است که حتماً محقق
ص: 111
میشود و از طرف دیگر همین قرآن و روایات وظیفهي فرد فرد مردم را در کمک نکردن به ظالم و حمایت از مظلوم تبیین کرده
و براي ظالم و ایجاد فساد توسط هر کسی مجازاتهاي دنیوي و اخروي شدیدي را خبر داده است. «1» . است
صفحه 39 از 93
به امید اینکه با تلاش و انتظار صحیح و سازنده، شاهد عدالت گستري و بر چیدن فساد از روي زمین توسط حضرت مهدي (عج)
باشیم.
مفاسد آخرالزمان
مفاسدي که در آستانه انقلاب حضرت مهدي (ع) فراگیر میشود، بسیار است. از امام صادق (ع) این مفاسد حکایت شده است،
نوع مفاسدي که در آخرالزمان رایج میشود و بعضی از آنها جنبهي اجتماعی و سیاسی، و بعضی جنبه اخلاقی دارد. در این روایت
حضرت میفرماید:
1. آنگاه که دیدي حق مرده و اهل حق از میان رفتند.
2. ستم همه جا را فرا گرفته است.
3. قرآن فرسوده شده، و بدعتهایی از روي هوا و هوس در مفاهیم آن آمده است.
4. دین بیمحتوا شده، همانند ظرفی که آن را واژگون میسازند.
5. اهل باطل بر اهل حق بزرگی میجویند.
6. و دیدي که شر آشکار است و از آن نهی نمیشود، و هرکه کار
ص: 112
زشت انجام دهد، معذورش میدارند.
7. فسق آشکار گردیده و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفاء میکنند.
8. شخص مؤمن، سکوت اختیار کرده و سخنش را نمیپذیرند.
9. شخص فاسق دروغ میگوید، و کسی دروغ و افترایش را بر او باز نمیگرداند.
10 . بچهي کوچک، مرد بزرگ را خوار میشمارد.
11 . پیوند خویشاوندي بریده میشود.
12 . هرکه را به کار بد بستایند، خوشحال میگردد.
13 . پسر بچه همان میکند که زن میکند.
14 . زنان با زنان تزویج مینمایند.
15 . مداحی و چاپلوسی فراوان شده است.
16 . مرد، مال خود را در غیر راه طاعت خدا خرج میکند و کسی از او جلوگیري نکند.
17 . چون شخص مؤمنی را ببیند از کوشش و تلاش او به خدا پناه برد.
18 . همسایه، همسایه خودرا اذیت میکند و مانعی براي او در این کار نباشد.
19 . کافر خوشحال است، از آنچه در مؤمن میبیند و شاد است از
این که در روي زمین فساد و تباهی بیند.
20 . آشکارا شراب بنوشند، و براي نوشیدنش گرد هم آیند، کسانی
ص: 113
که از خداي عزوجل نمیترسند.
21 . امر به معروف کننده خوار است.
22 . فاسق در آنچه خدا دوست ندارد، نیرومند و ستوده است.
صفحه 40 از 93
23 . اهل قرآن و هرکه آنان را دوست دارد، خوار است.
24 . راه خیر بسته شده و راه شر مورد توجه قرار گرفته است.
25 . خانه کعبه تعطیل شده و دستور به ترك آن داده میشود.
26 . مرد به زبان میگوید، آنچه را که عمل به آن نمیکند.
27 . مردان خود را براي استفاده مردان فربه میکنند و زنان براي زنان.
28 . زندگی مرد از پس او اداره میگردد و زندگی زن از فرج او.
29 . زنان مانند مردان براي خود انجمنها ترتیب میدهند.
30 . در میان فرزندان عباس کارهاي زنانگی آشکار گشته (و خود را مانند زنان زینت میکنند، همان طور که زن براي جلب نظر
شوهرش خود را آرایش میکند)
31 . به مردها پول میدهند که با آنها یا زنانشان عمل نامشروع انجام دهند.
32 . شخص متمول از شخص باایمان عزیزتر است.
33 . رباخواري آشکار است و رباخوار مورد ملامت قرار نمیگیرد.
34 . زنها به عمل زنا افتخار میکنند.
35 . زن براي نکاح مردان با شوهر خود همکاري میکند.
36 . بیشتر مردم و بهترین خانهها آن باشد که به زنان در هرزگیشان کمک میکنند.
ص: 114
37 . مؤمن به خاطر ایمانش غمناك و پست و خوار میگردد.
38 . بدعت و زنا آشکار میگردد.
39 . مردم به شهادت ناحق اعتماد میکنند.
40 . دستورات دینی طبق تمایلات اشخاص تفسیر میگردد.
41 . حلال تحریم شود و حرام مجاز.
42 . مردم چنان در ارتکاب گناه جري شدهاند که منتظر رسیدن شب نیستند.
43 . مؤمن نمیتواند کار بد را نکوهش کند، جز با قلب.
44 . مال کلان در راه غضب الهی خرج میشود.
45 . زمامداران به کافران نزدیک میشوند و از نیکان دوري میگزینند.
46 . والیان در داوري رشوه میگیرند.
47 . پستهاي حساس دولتی به مزایده گذارده میشود.
48 . مردم با محارم خود نزدیکی میکنند.
49 . به تهمت و سوءظن مرد به قتل میرسد.
50 . مرد به مرد پیشنهاد عمل زشت میکند و خود و اموالش را در اختیار او میگذارد.
51 . مرد به خاطر آمیزش با زنان مورد سرزنش قرار میگیرد (که چرا با مردان آمیزش نمیکند).
52 . مرد از کسب زنش از هرزگی نان میخورد و آن را میداند و به
ص: 115
صفحه 41 از 93
آن تن میدهد.
53 . زن بر مرد خود مسلط میشود، و کاري را که مرد نمیخواهد انجام میدهد، و به شوهر خود خرجی میدهد.
54 . مرد، زن و کنیزش را (براي زنا) کرایه میدهد و به خوراك و نوشیدنی پستی تن در میدهد.
55 . سوگندهاي به ناحق به نام خدا بسیار میگردد.
56 . قمار آشکار میگردد.
57 . شراب را بدون مانع علناً میفروشند.
58 . زنان مسلمان خود را در اختیار کافران میگذارند.
59 . لهو و لعب آشکار میگردد و کسی که از کنار آن عبور میکند از آن جلوگیري نمیکند (و کسی جرأت جلوگیري را ندارد)
60 . مردم شریف را خوار میکند، کسی که مردم از تسلط و قدرتش ترس دارند.
61 . نزدیکترین مردم به فرمانروایان کسی است که به دشنام گویی ما خانواده ستایش شود.
62 . هرکس ما را دوست دارد، دروغ گویش میدانند و شهادت او را نمیپذیرند.
63 . برگفتن حرف زور و ناحق مردم با همدیگر رقابت میکنند.
64 . شنیدن قرآن بر مردم سنگین و گران میآید و در عوض، شنیدن سخنان باطل بر مردم آسان است.
65 . همسایه، همسایه را گرامی میدارد از ترس زبانش.
ص: 116
66 . حدود خدا تعطیل شده و در آن طبق دلخواه خود عمل میکنند.
67 . مساجد طلاکاري میشود.
68 . راستگوترین مردم پیش آنها، مفتریان دروغگو میباشند.
69 . شر و سخن چینی آشکار میگردد.
70 . ستمکاري شیوع یافته.
71 . غیبت را سخن نمکین میشمارند و مردم همدیگر را بدان مژده میدهند.
72 . براي غیر خدا به حج و جهاد میروند.
73 . سلطان به خاطر کافر، مؤمن را خوار میکند.
74 . خرابی و ویرانی بیش از عمرانی و آبادي است.
75 . زندگی مرد از کم فروشی اداره میشود.
76 . خونریزي را آسان میشمارند.
77 . مرد براي غرض دنیایی ریاست میطلبد و خود را به بدزبانی مشهور میسازد تا از او بترسند و کارها را به او واگذار کنند.
78 . نمازرا سبک میشمارند.
79 . مرد مال بسیار دارد، ولی از وقتی که آن را پیدا کرده زکات آن را نپرداخته است.
80 . قبر مردهها را میشکافند و آنها را میآزارند و کفنهايشان را میفروشند.
81 . آشوب بسیار میشود.
82 . مرد روز خود را به نشئه (شراب) به شب میبرد و شب را به
ص: 117
صفحه 42 از 93
مستی صبح میکند.
83 . با حیوانات عمل زشت انجام میدهند.
84 . حیوانات همدیگر را میدرند.
85 . مرد به مصلی میرود، ولی چون برمیگردد جامه در تن ندارد.
86 . دل مردم سخت و چشمانشان خشک شده و یاد خدا بر آنان سنگین میآید.
87 . کسبهاي حرام شیوع یافته و بر سر آن رقابت میکنند.
88 . نماز خوان براي ریا و خود نمایی نماز میخواند.
89 . فقیه براي غیر دین فقه میآموزد و دنیا و ریاست طلب میکند.
90 . مردم دور کسی را گرفتهاند که قدرت دارد.
91 . هرکس روزي حلال میجوید، مورد سرزنش قرار میگیرد و جویندهي حرام، مورد ستایش و تعظیم است.
92 . در مکه و مدینه کارهایی میکنند که خداوند دوست ندارد و کسی هم نیست که مانع شود و هیچ کس آنها را از این اعمال
زشت باز نمیدارد.
93 . آلات لهو و لعب (حتی) در مکه و مدینه آشکار میگردد.
94 . مرد سخن حق میگوید و امر به معروف و نهی از منکر میکند؛ دیگران او را نصیحت میکنند و میگویند: این کار بر تو لازم
نیست.
95 . مردم به همدیگر نگاه میکنند و به مردم بدکار اقتداء مینمایند.
96 . راه خیر به کلی خالی است و کسی از آن راه نمیرود.
97 . مرده را به مسخره میگیرند و کسی براي مرگ او غمگین نمیشود.
ص: 118
98 . هر سال بدعت و شرارت بیشتر میشود.
99 . مردم و انجمنها پیروي نمیکنند مگر از توانگران.
100 . به فقیر چیزي میدهند، در حالی که به او میخندند و براي غیر خدا به او ترحم مینمایند.
101 . نشانههاي آسمانی پدید میآید، ولی کسی از آن هراس ندارد.
102 . مردم در حضور جمع، همانند بهائم مرتکب اعمال جنسی میشوند و هیچ کس از ترس، کار زشت را انکار نمیکند.
103 . مرد در غیر اطاعت خدا زیاد خرج میکند، ولی در مورد اطاعت خدا از کم هم دریغ میورزد.
104 . آزار به پدر و مادر آشکار میگردد و مقام آنها را سبک میشمارند و حال آنها در پیش فرزند از همه بدتر باشد، و از
اینکه به آنها افترا زده شود، خوشحال میشوند.
105 . زنها بر حکومت غالب گشته و پستهاي حساس را قبضه میکنند، و کاري پیش نمیرود، جز آن چه طبق دلخواه آنان باشد.
106 . پسر به پدر خود افتراء میزند و به پدر و مادر خود نفرین میکند و از مرگشان خوشحال میشود.
107 . اگر روزي بر مردي بگذرد که در آن روز گناهی بزرگ مرتکب نشده باشد، مانند هرزگی یا کم فروشی یا انجام کار حرام یا
میخوارگی، آن روز غمگین است و خیال میکند که روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز بیخود تلف شده است.
108 . سلطان مواد غذایی را احتکار میکند.
ص: 119
صفحه 43 از 93
109 . حق خویشاوندان پیامبر (خمس) به ناحق تقسیم میشود و بدان قمار بازي میکنند و میخوارگی مینمایند.
110 . با شراب مداوا میکنند و بدان بهبودي میجویند.
111 . مردم در مورد ترك امر به معروف و نهی از منکر و بیعقیدگی یکسان میشوند.
112 . منافقان و اهل نفاق سر و صدایی دارند و اهل حق بی سر و صدا و خاموشند.
113 . براي اذان گفتن و نماز خواندن مزد میگیرند.
114 . مسجدها پر است از کسانی که ترس از خدا ندارند و براي غیبت و خوردن گوشت اهل حق به مسجد میآیند و در مساجد، از
شراب مست کننده توصیف میکنند.
115 . شخص مست که از خرد تهی گشته بر مردم پیشنمازي میکند و به مستی او ایراد نمیگیرند و چون مست گردد، گرامیش
میدارند.
116 . هرکه مال یتیمان را بخورد، شایستگی او را میستایند.
117 . قضات به خلاف دستور خدا داوري میکنند.
118 . زمامداران از روي طمع خیانتکاران را امین خود میسازند.
119 . میراث (یتیمان) را فرمانروایان به دست و افراد بدکار و بیباك نسبت به خدا دادهاند، از آنها حق و حساب میگیرند و جلوي
آنها را رها میسازند تا هرچه میخواهند انجام دهند.
120 . بر فراز منبرها مردم را به پرهیزکاري دستور میدهند، ولی
ص: 120
خود گوینده به آن دستور عمل نمیکند.
121 . وقت نمازها را سبک میشمارند.
122 . صدقه به وساطت دیگران به اهل آن میدهند و به خاطر رضاي خدا نمیدهند، بلکه از روي درخواست مردم و اصرار آنها
میپردازند.
123 . تمام همّ و غمّ مردم شکم و عورتشان است. باکی ندارند که چه بخورند و با چه آمیزش کنند.
124 . دنیا به آنها روي آورده است.
125 . نشانههاي حق مندرس گشته است.
امام صادق (ع) پس از پیش بینی این حوادث خطاب به راوي فرمود:
در چنین موقعی مواظب خود باش. نجات خود را از خداوند بخواه (فرج نزدیک است) و بدان که مردم با این نافرمانیها مستحق
عذابند. اگر عذاب بر آنها فرود آمد و تو در میان آنها بودي، باید به سوي رحمت حق بشتابی تا از کیفري که آنها به واسطهي
و انَّ رِحمَهَ الِله قریبُ مِنَ » سرپیچی از فرمان خدا میبینند، بیرون بیایی. بدان که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمیگرداند
تذکر: لازم به یادآوري است که وجود این مفاسد بدان معنا نیست که ما آنها را انجام دهیم تا امام عصر (ع) زودتر «1» .« المُحسِنینَ
ظهور کند، بلکه وظیفه ما پاك ماندن و مبارزه با مفاسد و آماده شدن براي یاري امام عصر (ع) است.
ص: 121
نشانههاي آخرالزمان چیست؟
پرسش:
صفحه 44 از 93
نشانههاي آخرالزمان چیست؟ پاسخ:
1. با توجه به برداشتی که از روایات معصومین (ع) میشود. آخر الزمان به زمانی گفته میشود که علائم ظهور امام زمان در آن
آشکار شود که با توجه به این علائم و آشکار شدن بعضی از آنها آخرالزمان شامل زمان ما نیز میشود البته این را که آخرالزمان
چند سال طول میکشد خداوند میداند و بستگی به آشکار شدن همه نشانههاي آن دارد چرا که نشانههاي ظهور امام زمان به دو
گونه است:
الف. نشانههاي متصل به ظهور: نشانههایی که به طور مطمئن و حتماً اتفاق میافتد و آنگاه امام زمان ظهور میکنند و تا این نشانهها
کشته شدن نفس زکیه (انسان بیگناه) در کنار » و « خروج سفیانی » واقع نشود امام عصر (ع) ظهور نخواهند کرد. از جمله آن علائم
است که هنوز اتفاق نیفتاده است. « قیام سید حسنی » ،« کعبه
ص: 122
ب. نشانههاي غیرمتصل به ظهور: نشانههایی هستند که قبل از نشانههاي متصل به ظهور واقع میشوند مانند اینکه امر به منکر و نهی
دروغ گفتن حلال میشود و ربا و رشوه رواج پیدا «1» از معروف میشود و کار خوب زشت و کار زشت خوب شمرده میشود
... «2» میکند و زنان به مردها و مردها به زنان شباهت پیدا میکنند و
2. از نشانههاي آخرالزمان این است که آلات لهو نواخته میشود و یک نفر نیست که نهی از منکر [کند] و کسی جرات بر نهی آن
«3» «. نمیکند و نیز در شریفترین مکانها یعنی مکه معظمه و مدینه منوره آشکارا آلات لهو نواخته میشود
البته یکی از علائم آخر الزمان این است که امر به معروف و نهی از منکر نمیشود و معروف، منکر، و منکر، معروف میشود شاید
نشانهاي هم که شما نوشتهاید یکی از مصداقها (و مثالهاي) این علامت در آخر الزمان باشد.
3. در پایان یک سوال باقی میماند و آن اینکه با توجه به نوع موسیقی و مداحی و شعرخوانی و به طور کلی با توجه به محتواي این
جلسات آیا شرکت در این مجالس یا گوش دادن به صداي آن جایز است یا خیر؟
ص: 123
در جواب این سوال باید گفت که در این گونه موارد هر کس باید به فتواي مرجع تقلید خود عمل کند.
معرفی کتاب:
دوست گرامی: براي اطلاعات بیشتر در مورد علائم ظهور و امام زمان میتوانید مراجعه فرمایید به کتابهاي:
1. مهدي موعود- از استاد علی دوانی.
2. دادگستر جهان- آیت الله امینی.
3. مهدي (ع) انقلابی بزرگ- آیت الله مکارم شیرازي.
ص: 125
ارتباط جنگ جهانی سوم با ظهور مهدي (عج)
پرسش:
آیا اگر جنگ جهانی سوم رخ دهد امام زمان ظهور خواهند کرد؟
پاسخ:
یکی از مباحثی که امروز در ذهن مردم جهان بویژه مسلمانان و شیعیان مطرح است موضوع مهدویت و ظهور منجی است و تقریباً
تمام ادیان طبق مدارك و شواهد متون دینی منتظر یک مصلح و منجی میباشند، و نشانههایی را براي فرا رسیدن آن روز موعود بر
صفحه 45 از 93
میشمارند، حتی در باستانیترین و دست نخوردهترین اقوام جهان، یعنی اسکیموها و سرخپوستان آمریکاي شمالی که به علت
شعر پایان » وضعیت نابسامان جوي از حملات و سیطرهي قدرتهاي بزرگ و فرهنگهاي بیگانه محفوظ بوده است، آوازي به نام
به چشم میخورد که کشته شدن انسانها و سبک شمرده شدن خون مردم، از نشانههاي آن است، و بعد از محقق شدن آن « دنیا
نشانهها در جانب خورشید، صورت مردي هویدا میشود
ص: 126
«1» . که جهان را براي همیشه نجات خواهد داد
ولی مصداق آن منجی و مصلح عدالت گستر، کسی جز حضرت حجت بن الحسن العسکري (عج) نیست.
یکی از نشانههایی که براي این منجی و مصلح کل بیان شده جنگ و کشتار و هرج و مرج قبل از ظهور میباشد که این قتل و
به تعبیر مسیحیها به اوج و نهایت خود میرسد و به ظهور حضرت مهدي (عج) « آرماگدون » یا « قرقیسا » غارت در واقعهي
را توضیح دهیم: « قرقیساء » و « آرماگدون » میانجامد. لذا لازم است قبل از پاسخ واقعهي
به نبرد نهائی حق « وبستر » یا هر مجدون واژهاي یونانی است که بنابر واژهنامههاي آمریکائی مانند noddegamrA) ) آرماگدون
و باطل در آخر الزمان معنا شده است. همچنین این واژه نام شهري است در منطقهي عمومی شام که بنابر آنچه در باب شانزدهم
مکاشفات یوحنا در عهد جدید (انجیل) آمده، جنگی عظیم در آن جا رخ خواهد داد و مرحلهي فعلی زندگی بشر در آن زمان
یا نبرد نهائی آخرالزمان از علائم ظهور منجی (طبق عقیدهي مسیحیت بازگشت مجدد حضرت عیسی « آرماگدون » ، پایان مییابد
(ع) میباشد که قدرتهاي بزرگ جهان سیاست خارجی خود را بر مبناي آن جهت میدهند و نقشههاي نظامی خود را به شکلی
سامان دادهاند که آمادگی لازم براي این حادثه را داشته باشند. مؤسسات دینی غرب، بویژه آمریکا نیز از دههي هشتاد میلادي مردم
ص: 127
خود را براي استقبال از این حادثه آماده میسازند. این مؤسسات دینی پیوسته مردم خود را به ایمان به این نکته فرا میخوانند که به
زودي لشکري از دشمنان مسیح که بدنهي اصلی آن را میلیونها نظامی که از عراق و ایران و لیبی و سودان و قفقاز و جنوب روسیه
تشکیل میدهد و پس از گذشتن از رود فرات که در آن زمان به خشکی گرائیده است به سوي قدس رهسپار «1» خواهند بود
با یکدیگر برخورد خواهند کرد و در این « آرماگدون » میشوند، اما نیروهاي مومن به مسیح راه این لشکر را سد کرده و همگی در
مکان درگیري و نبردي هستهاي رخ خواهد داد که صخرهها ذوب میشوند، دیوارها بر زمین میغلطند، پوست تن انسانها در حالی
که ایستادهاند ذوب میشود و میلیونها نفر از بین خواهند رفت؛ آنگاه حضرت مسیح براي بار دوم از جایگاه رفیع و بلند خویش به
زمین خواهد آمد و پس از چندي زمام امور را به دست گرفته و صلح جهانی را بر زمینی نو و زیر آسمانی تازه برقرار خواهد کرد و
قدس را مقر فرماندهی خود قرار خواهد داد.
61 ( مؤسسهي تلسن در اکتبر 1985 به بررسی موضوع آرماگدون در جامعه خود پرداخت و اعلام کرد: در حال حاضر (سال 1985
بسر میبرند و مدارس انجیلی در آمریکا سالهاست بر پایهي این تحلیل که واقعهي « آرماگدون » میلیون آمریکائی در انتظار واقعهي
تنها حادثهاي است که بازگشت مسیح را به زمین ممکن « آرماگدون »
ص: 128
میسازد به تبلیغ این واقعه پرداختهاند و آن را واقعهاي بسیار نزدیک جلوه میدهند.
در سال 1997 میلادي نیز خبرگزاري آسوشتید پرس طبق یک نظرسنجی اعلام کرد 25 % جمعیت آمریکا اعتقاد راسخ دارند، که در
نیز میگویند در منطقهي فلسطین آغاز خواهد شد و « جنگ فرات » که آن را « آرماگدون » آغاز هزارهي سوم میلادي جنگ جهانی
این جنگ تا مدت 7 سال ادامه خواهد داشت و در اثر این جنگ، دنیا نابود خواهد شد و در پایان این جنگ هفت ساله، که آن را
صفحه 46 از 93
مصیبت بزرگ براي کلیسا و مسیحیان میدانند مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته و ظهور خواهد کرد و پس از شکست
دشمنان خود، حکومت جهانی خود را با مرکزیت بیت المقدس تشکیل خواهد داد.
تورات میباشد هر چند از « آرماگدون » خبر دادهاند که از جهاتی شبیه همان « قرقیسا » قرقیسا: اهلبیت (ع) نیز از واقعهاي به نام
خرافهها و تحریفها و تطیبقهاي بیجاي آنها بدور است.
چقدر راه است؟ میسّر میگوید: « قرقیسا » در روایتی میسّر از امام باقر (ع) نقل میکند که حضرت فرمودند: اي میسّر از این جا تا
عرض کردم. در همین نزدیکیها در ساحل شط فرات قرار دارد، حضرت فرمودند: به زودي در آن جنگی واقع شود که از روز
خلقت آسمانها و زمین، چنین جنگی واقع نشده باشد و تا آسمانها و زمین هست نخواهد شد، سفرهاي
ص: 129
«1» . است که درندگان زمین و پرندگان آسمان از آن سیر خواهند شد
همچنین عبدالله بن ابی یعفور از امام باقر (ع) نقل میکند که حضرت به من فرمودند: براي بنی العباس و بنی مروان جنگی در
خواهد شد که جوان در آن پیر میشود، و خداوند نصرت را از ایشان بر میدارد و به پرندگان آسمان و درندگان زمین « قرقیسا »
«2» . گفته میشود که از گوشت جبارین و ستمکاران سیر شوید پس از آن سفیانی خروج خواهد کرد
بررسی:
« قرقیسا » یا « آرماگدون » بنابر برخی روایات و یا آنچه در تورات و انجیل آمده، از یک جنگ تمام عیار و بسیار سخت در منطقهي
سخن به میان آمده اما از جنگ جهانی سوم نامی برده نشده است و اینکه کسی بگوید آن جنگ مورد نظر در روایات، همان جنگ
جهانی سوم است ادعائی بدون دلیل است. آري برخی به واسطهي قرائن یا شواهدي حدس زدهاند که شاید جنگ مذکور، همان
جنگ جهانی سوم باشد.
از جنگ جهانی دوم تاکنون بیش از 150 جنگ عمده و صدها شورش مسلحانه و انقلاب رخ داده است و از پایان جنگ جهانی
دوم تعداد کشتهها در نزاعهاي مسلحانه بیش از 23 میلیون نفر بوده است؛ و طبق گزارش صلیب سرخ جهانی، بیش از 100 میلیون
نفر در جنگهایی که از آغاز این قرن به وقوع پیوسته، جان خود را از دست دادهاند و و برخی
ص: 130
رسانهها اعلام کردهاند جنگهاي قرن بیستم، جنگهاي تمام عیاري بوده که جنگهاي قرون گذشته در مقایسهي با آن مانند
«1» . جنگهاي خیابانی بوده است
بنابراین اگرقرار باشد هر جنگ و نزاعی که میشود با آن جنگ مورد نظر در منابع تاریخی مقایسه شود هر روز باید تطبیقی انجام
سخنی از حق بودن یکی از « قرقیسا » شود و چندي بعد بطلان آن آشکار گردد. علاوه بر اینکه به خصوص در اخبار صحیح در مورد
گروههاي متخاصم نیامده است بلکه سخن از آن است که جباران و ستمگران در این جنگ نابود میشوند، اما در حال حاضر سران
را براي خود دارند، و معلوم است که جباران روزگار میخواهند با این « آرماگدون » انگیس و آمریکا ادعاي حقانیت جنگ
تحلیلها، سیاستهاي استعماري و استکباري خود را توجیه کنند و ملتهاي زیر سلطهي خود را با قدرتو قوت کاملتري استثمار
کنند و ددمنشیهاي خود را به نام زمینهسازان ظهور حضرت عیسی (ع) معرفی کنند و ملتها را بفریبند.
نتیجهگیري:
بنابر آنچه گفته شد به دست میآید که اصل زیاد شدن جنگ و کشتار از علائم آخر الزمان میباشد و قبل از ظهور کشتار بزرگی
براي از بین رفتن جباران و ستمگران به پا خواهد « قرقیساء » در منطقهي
ص: 131
صفحه 47 از 93
شد اما اصل وقوع جنگ جهانی سوم یا اینکه اگر چنین جنگی در آینده واقع شود از علائم ظهور باشد و آن جنگ به ظهور
حضرت منجر گردد و از همه مهمتر اینکه حتماً یکی از دو طرف در این جنگ جهانی، حق باشد هیچ یک دلیل و مدرکی ندارد و
یا صرف حدس و گمان ظنی است. بویژه اینکه تحریف استکبار براي استثمار مردم و چپاول و غارت اموال آنها نیز همراه این
موضوع میباشد.
ص: 133
ارتباط پاره شدن لایه اوزون با ظهور مهدي (عج)
پرسش:
آیا عوامل طبیعی مانند پاره شدن لایه اوزون و کم شدن آب شیرین در تعجیل فرج امام زمان تاثیر دارد؟
پاسخ:
آنچه مسلم است آن است که بعضی از روایات پیرامون ظهور حضرت مهدي (عج) از آن حکایت دارد که قبل از ظهور آن
حضرت جهان از فساد و تباهی پر خواهد شد، و به یمن و برکت ظهور آن رهبر بزرگ، سرتاسر جهان از عدالت پر خواهد گشت.
«1» « اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا » چنانچه از امام باقر (ع) در تفسیر آیهي 17 سورهي حدید
حکایت شده: خداوند زنده میکند زمین را به واسطهي قائم (ع) زیرا با عدالت رفتار میکند از این رو زمین زنده میشود بواسطهي
«2» . عدالت، بعد از مردن آن بواسطهي ظلم
ص: 134
پر شده بود، از « حضرت حجت زمین را از عدالت پر میکنند بعد از آنکه از جور و ستم » روایات متعدد دیگري با این مضمون که
«1» . معصومین حکایت شده است
و همچنین از آیهي 41 سوره ي روم که میفرماید:
« ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ »
به دست میآید که این فساد و تباهی دستاورد خود مردم است. وقتی مردم از اطاعت دستورات خدا سرپیچی میکنند و بديها را بر
نیکیها بر میگزینند فساد در زمین جاري میشود.
اما در این که آیا شکافته شدن لایهي اوزون یا کم شدن آب شیرین و اموري از این قبیل مانند سوختن جنگلها در آتش یا زیاد
شدن زلزله و ... از مظاهر این فساد در زمین هست یا خیر؟ به نظر میرسد موارد یاد شده و امور دیگري از این قبیل، اگر موجب
زیان، سختی و رنج مردم در زندگی روزمره میشود میتوان گفت از مظاهر فساد است چرا که خدا زمین را گسترانده است و
نعمتهاي خود را در اختیار بشر قرار داده است، که مردم از این مواهب خدا دادي استفاده کنند نه اینکه به رنج و سختی بیفتند.
ص: 135
ي ادآوري:
روایات اهل بیت (ع) از پرشدن زمین از فساد، قبل از ظهور حکایت دارد اما این پر شدن از ظلم و فساد علت براي ظهور نیستند بلکه
از ویژگیها و نشانههاي قبل از ظهور این است که زمین از فساد پر خواهد شد و این تقارن و همجواري و در عرض هم قرار گرفتن
«. پس فساد علت ظهور است » : فساد و به همراه آن ظهور و پر شدن از عدالت دلیل بر این نیست که بگوئیم
نتیجه:
خواهند بود و عدهاي « ظالم » قبل از ظهور حضرت حجت (عج)، زمین از ظلم و فساد پر خواهد شد و عدهاي اگر چه اندك باشند
صفحه 48 از 93
واقع خواهند شد و بواسطهي گناه و معصیت، مردم گرفتار این فسادها و بلاها « مظلوم » اگر چه اکثریت مردم جهان را تشکیل دهند
خواهند گشت تا آن که پشیمان شوند و باز گردند و به خدا روي بیاورند (چنانچه از آیهي 4 سورهي روم بدست آمد) و اموري
مانند شکافته شدن لایهي اوزون اگر باعث اختلال در زندگی بشر و بهم خوردن چرخهي صحیح حیات گردد، میتواند از مظاهر و
مصادیق فساد باشد که خود مردم موجبات آن را فراهم کردهاند اما این فساد و ظلم علت ظهور نیست بلکه وقت ظهور را خداوند
طبق مصلحت بندگان معین خواهد فرمود، و قطعاً آمادگی مردم براي پذیرش دستورات آن حضرت در تعجیل در فرج شریفش مؤثر
خواهد بود و این بدان معنا نیست که ما باید به فساد در جامعه دامن بزنیم و یا به لایهي اوزون ضربه بزنیم بلکه وظیفه منتظر
ص: 136
واقعی اصلاح و مقابله با این فسادهاست.
به امید آنکه با انتظار صحیح و سازنده شاهد تشکیل دولت جهانی و بر حق حضرت مهدي (ع) و از بین رفتن همهي مظاهر ظلم و
فساد باشیم. ان شاء الله!
ص: 137
نشانههاي ظهور امام عصر (عج) چیست؟
پرسش:
پاسخ:
قبل از آنکه بحث نشانههاي ظهور حضرت را بررسی کنیم تذکر این نکته لازم است که با دقت در علائم ظهور در مییابیم که این
علائم و نشانهها نسبت به ظهور رابطهي سببی و مسببی ندارند یعنی این نشانهها علت و سبب تحقق ظهور نیستند بلکه تنها زمان
ظهور را اعلام میکنند و به اصطلاح کاشف از این واقعیت است که ظهور نزدیک شده است و به تعبیر دیگر نشانههاي
«1» . براي استقبال از ظهور امام « ایجاد آمادگی روانی مردم » و « اعلام عمومی نزدیکی ظهور » ظهوررخدادهایی هستند براي
ص: 138
نه اینکه علت ظهور باشد که بگوییم حتماً بعد از ظاهر شدن نشانهها، ظهور امام تحقق مییابد. بلکه ممکن است نشانهاي بیاید ولی
ارادهي الهی تغییر کند و ظهور امام انجام نشود.
منظور از نشانههاي ظهور:
رخدادهایی را که براساس پیشبینی ائمه (ع) پیش از ظهور حضرت یا در آستانهي آن، پدید خواهند آمد نشانههاي ظهور گویند،
تحقق هر کدام از نشانهها نویدي است بر نزدیکتر شدن ظهور امام؛
بنابراین پدیدار شدن یک یا چند نشانه از مجموعه نشانههاي ظهور، چیزي جز نزدیکتر شدن زمان ظهور را نمیرساند. البته بعضی
از نشانهها و علائمی که ائمه (ع) پیشگویی کردهاند به وقوع پیوسته است. مثلًا در روایات به اختلاف در میان امت اسلام، انحراف
«1» . بنیعباس و جنگهاي صلیبی و ... به عنوان نشانههاي ظهور خبر داده شده، که ظاهراً آنها تحقق پیدا کرده است
مشخص نبودن زمان ظهور:
از امور مسلم و قطعی، اصل ظهور حضرت مهدي (عج) است و البته نشانهها و اتفاقاتی قبل از ظهور حضرت پدید میآید ولی زمان
ظهور حضرت مشخص نیست و هیچ کس جز خداوند از وقت ظهور آگاهی
ص: 139
ندارد، بارها مسلمانان و حتی اصحاب ائمه از زمان ظهور حضرت سوال میکردند، ولی ائمه (ع) به صراحت از مشخص نبودن زمان
صفحه 49 از 93
ظهور سخن گفتهاند؛ و فرمودهاند که علم به زمان ظهور همچون علم به زمان قیامت، منحصر به خداوند است: از حضرت علی (ع)
در روایتی حکایت شده:
و اما زمان ظهور حضرت مهدي (عج) به روشنی براي ما مشخص نشده است بلکه او تا زمانی که خداوند اجازه خروج دهد، از »
«1» «. دیگران پنهان است
«2» ؛« کذب الوقاتون » : و در روایتی دیگر نقل شده که امام باقر (ع) در جواب کسی که سوال از وقت معین ظهور کرد 3 بار فرمودند
«. کسانی که وقت معین میکنند دروغگو هستند »
تفاوت زمینههاي ظهور با علائم آن:
یاد میشود تفاوت این دو آن « علائم آن » و « زمینههاي ظهور » ظهور امام زمان (عج) شرایط و نشانههایی دارد که از آنها به عنوان
است که زمینهها در تحقق ظهور، تاثیر واقعی دارند به گونهاي که با فراهم شدن آنها. ظهور امام اتفاق میافتد و بدون آنها ظهور
در ظهور نقش ندارند بلکه تنها نشانههایی هستند که به « علائم » نخواهد بود؛ ولی
وسیلهي آنها میتوان به اصل ظهور حضرت و یا نزدیک شدن آن پی برد. ص: 140
با توجه به تفاوت یاد شده به خوبی میتوان دریافت که زمینهها و شرایط نسبت به علائم و نشانهها از اهمیت بیشتري برخوردار
هستند. بنابراین پیش از آنکه به دنبال علائم ظهور باشیم به زمینههاي ظهور توجه کنیم و در حد توان در تحقق آن زمینهها تلاش
کنیم.
شرایط و زمینههاي ظهور:
براي حرکت اصلاحی و انقلاب عظیم بشري توسط حضرت مهدي (عج)، چهار شرط ذکر شده و مانند هر قیام اصلاحی دیگر قبل
از آن حرکت عظیم این چهار زمینه و شرط باید فراهم باشد تا انقلاب به بار بنشیند.
در مورد انقلاب حضرت مهدي (عج) دو زمینه و شرط در محدودهي اختیارات بشر است و ما باید آن زمینهها را ایجاد کنیم و دو
شرط دیگر خارج از اختیارات بشر است:
1. وجود طرح و برنامه:
هر جنبش و خیزشی که بخواهد وضع موجود جامعه را تغییر دهد و به وضع مطلوب برساند نیاز به طرح و برنامه دارد که البته طرح و
برنامه این حرکت توسط خداوند بزرگ تدوین شده است. خداوندي که عالم به ابعاد مختلف وجودي انسان میباشد و با توجه به
ابعاد مختلف روحی و مادي و فردي و اجتماعی ... انسان برنامهاي را تحت نام دین اسلام و کتاب قرآن در اختیار پیامبر و بعد از آن
ائمه (ع) قرار داده است.
ص: 141
2. رهبري توانا:
این شرط نیز در مورد قیام بزرگ حضرت مهدي (عج) فراهم است، چون رهبري این قیام در دامان امامت پرورش یافته و به
سرچشمه وحی متصل است. به قرآن و معارف دین (طرح و برنامه) احاطه دارد و مورد تایید الهی است.
3. یاران:
با نگاهی به تاریخ، به خوبی میتوان نقش و جایگاه یاوران را در حرکتها و خیزشها دریافت. مگر داستان صلح امام حسن (ع) را
میتوان فراموش کرد که چگونه حضرت را رها کردند و در نهایت ایشان مجبور به قبول و امضاي صلح نامه شد؟
همان طور که عدم همراهی با امام زمان (عج) غیبتساز است، همراهی و یاوري، ظهور آفرین است پس بیاییم با ولی نعمت خود
پیمان وفاداري ببندیم و صفوفی به هم پیوسته از یاوران راستین فراهم آوریم تا ظهورش را درك کنیم!
صفحه 50 از 93
4. آمادگی عمومی:
یکی از شرایط مهم هر انقلاب و قیامی، همراهی و پذیرش مردمی است؛ یعنی اگر بهترین طرح و برنامه در اختیار، بهترین رهبر با
یارانی منتخب و از جان گذشته قرار گیرد ولی مردم آن را نپذیرند، قطعاً به انجام نخواهد رسید. اگر حکومت اسلامی در مدینه
پایهگذاري شد بدان جهت
بود که مردم یثرب خواستند و روزها مقدم مبارك پیامبر را انتظار کشیدند.
ص: 142
وقتی حضرت مهدي (عج) قیام کند کارها خود به خود براي او درست » : بشیر میگوید به امام باقر (ع) عرض کردم: مردم میگویند
هرگز چنین نیست قسم به کسی که جانم به دست اوست! اگر بنا بود کارها خود به خود درست شود » : حضرت فرمود «. میشود
«1» «. براي رسول خدا چنین میشد
فوائد نشانههاي ظهور:
در روایات ائمه معصوم (ع) علائم فراوانی براي ظهور حضرت ذکر شده است که بعضی از آن علائم و پدیدهها طبیعی و عادي
هستند و بعضی از پدیدهها غیرعادي و معجزه آسا هستند. اهتمام ائمه (ع) به طرح این موضوع و توجه دادن مسلمانان به این حقیقت
نشان از اهمیت فوق العاده آن علائم دارد که البته آثار بسیاري در هدایت و سعادت فردي و جمعی مسلمانان دارد. بعضی از فواید
علائم ظهور به این ترتیب است:
1. بازشناسی مدعیان دروغین مهدویت؛
2. آمادگی مردم براي ظهور حضرت حجت (عج)؛
3. پر فروغتر شدن نور امید در دل مؤمنان و شیعیان؛
4. هشدار به منحرفان جهت جبران گذشته و مهیا شدن جهت ظهور؛
5. اثبات علم و صداقت ائمه (ع) در پیشگوئی از آینده.
ص: 143 نشانههاي ظهور:
آنچه از روایات استفاده میشود این است که نشانههاي ظهور حضرت بر دو قسم است: نشانههاي حتمی و غیرحتمی.
نشانههاي حتمی: منظور از این نشانهها آن است که تحقق و پدیدار شدن آنها بدون هیچ قید و شرطی، قطعی و الزامی خواهد بود به
گونهاي که تا آنها واقع نگردد، حضرت مهدي (عج) ظهور نخواهد کرد و اگر کسی پیش از واقع شدن این نشانهها ادعاي ظهور
نماید، ادعاي نادرستی کرده است.
چند نمونه از این علائم به شرح ذیل میباشد:
1. قیام سفیانی:
«1» «. خروج سفیانی از علایم حتمی است، و قیام او در ماه رجب خواهد بود » : امام صادق (ع) میفرمایند
یکی از علائم حتمی که پیشوایان معصوم ما بر آن بسیار تاکید کرده و ص: 144
به طور صریح بیان فرمودهاند خروج سفیانی است این شخص، که طبق پارهاي از روایات مردي اموي و از نسل یزید بن معاویه بن
ابیسفیان است و از پلیدترین مردم است، با خاندان نبوت و امامت و شیعیان دشمنی ویژهاي دارد و در شهرهاي عراق به ویژه در
نجف و کوفه، جنایات بزرگی مرتکب میشود ... سفیانی بعد از مدتی از عراق به شام و دمشق فرار میکند؛ امام سپاهی را به
«1» . هلاك کرده و سرش را جدا میکنند « بیت المقدس » تعقیب او میفرستد و سرانجام او را در
2. خسف بیداء:
صفحه 51 از 93
است. بعد از قتل و غارت در مدینه، سپاهی از طرف سفیانی به سوي مکه « بیداء » از جمله علائم حتمی، فرو رفتن لشگر سفیانی در
«2» . میرود و در بین راه مکه و مدینه به فرمان خداي متعال به زمین فرو میروند
امام باقر (ع) در حدیث معتبري میفرمایند:
به فرمانده لشگر سفیانی گزارش میرسد که مهدي (عج) به سوي مکه حرکت کرده است. او سپاهی را به دنبال آن حضرت روانه
فرود میآیند. در « بیداء » میکند. آنها به وي دست نمییابند و مهدي (عج) داخل مکه میشود ... فرمانده سپاه سفیانی با سپاهش در
پس زمین «! اینان را نابود کن « بیداء » اي زمینِ » : این هنگام، ندا دهندهاي از آسمان ندا میدهد
ص: 145
«1» ... آنها را در خود فرو میبرد
از علایم حتمی که پیش از قیام اتفاق خواهد افتاد قیام سفیانی و فرو رفتن در زمین » : و همچنین از امام صادق (ع) حکایت شده
«2» «. است « بیداء »
3. صحبیه و نداي آسمانی:
براساس روایات متعدد، پس از ظهور امام، در مکه بانگی بسیار مهیب و رسا از آسمان شنیده میشود که امام را با اسم و نسب به
همگان معرفی میکند و به مردم توصیه میکند که با امام بیعت کنند تا هدایت یابند و با او مخالفت نکنند که گمراه میشوند.
در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که میفرمایند:
قبل قیام القائم خمس علامات محتومات الیمانی و السفیانی و الصحیحه و قتل » : عن عمر بن حنظله قال سمعتُ ابا عبدالله (ع) یقول »
قبل از قیام قائم پنج علامت حتمی است: یمانی، سفیانی، صحیحه و نداي آسمانی و قتل نفس » ؛« النفس الزکیه و الخسف البیداء
«3» « زکیه و خسف بیداء
ص: 146
4. قتل نفس زکیه:
انسان جوان و پاکی بین رکن و مقام توسط اهل مکه کشته میشود.
5. خروج یمانی:
قیام سرداري از سرزمین یمن یکی از علائم حتمی است که اندکی پیش از ظهور رخ خواهد داد وي که مردي صالح و مؤمن است
علیه بديها و انحرافات قیام میکند و با تمام توان با بديها و تباهیها مبارزه میکند.
از امام باقر (ع) در این باره حکایت شده:
در میان بیرقهایی [که قبل از قیام مهدي (عج) بلند میشود] پرچمی هدایت کننده تر از پرچم یمانی وجود ندارد که آن پرچم
«1» . هدایت است
نشانههاي غیرحتمی: اموري هستند که درصورت فراهم بودن شرایط به عنوان نشانه پدید میآید. بعضی از این نشانهها را
برمیشماریم.
به روایتی از امام صادق (ع) که به گوشهاي از مفاسد آخرالزمان اشاره فرموده توجه کنید:
حکایت شده که امام صادق (ع) به یکی از یاران خود فرمود:
هر گاه دیدي که:
1. حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند؛
ص: 147
صفحه 52 از 93
2. ظلم و ستم فراگیر شده؛
3. کارهاي بد آشکار شده و از آن نهی نمیشود و بدکاران بازخواست نمیشوند؛
4. بچهها به بزرگترها احترام نمیگذارند؛
5. نوجوانان پسر، همان کنند که زنان میکنند؛
6. انسانها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف میکنند؛
7. کسی که امر به معروف میکند خوار و ذلیل است؛
8. نماز را سبک شمارند؛
9. هرج و مرج زیاد است؛
10 . در مکه و مدینه کارهایی میکنند که خدا دوست ندارد؛
11 . سال به سال بدعتها و بديها بیشتر شود؛
12 . زنها بر مسند حکومت بنشینند و هیچ کاري جز خواستهي آنها براي آنها پیش نرود؛
13 . هدف مردم شکم و شهوتشان است؛
14 . و دیدي که نشانههاي حق ویران شده است، در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد!
«1»
و نیز در روایتی دیگر برخی نشانههاي غیرحتمی را اینگونه برشمردهاند:
ص: 148
1. خراب شدن دیوار مسجد کوفه؛
2. جاري شدن نهري از شط فرات در کوچههاي کوفه؛
3. قحطی شدید قبل از ظهور؛
4. وقوع زلزله و طاعون در کثیري از بلاد؛
5. حرکت پرچمهاي سیاه از خراسان؛
6. خراب شدن بصره؛
7. کسوف خورشید در سیزدهم یا چهاردهم ماه رمضان؛
«1» . 8. فرا گرفتن ظلمت و کفر و معاصی در تمام عالم
یادآوري:
این نشانهها بدان معنا نیست که ما به گناه و ستم کمک کنیم تا نشانههاي ظهور تحقق یابد (چنانچه برخی کوته فکران میپندارند.)
بلکه ما باید با تلاش فردي (خود سازي) و تلاش اجتماعی (کوشش در راه اصلاح جامعه و توسعهي عدل و ...) زمینه ساز ظهور
حضرت گردیم و انشاءالله از یاران امام زمان (عج) قرارگیریم. ص: 149
چگونه خود را براي ظهور آماده کنیم؟ و وظایف منتظران ظهور چیست؟
پرسش:
چگونه خود را براي ظهور آماده کنیم؟ و وظایف منتظران ظهور چیست؟ پاسخ:
این سوال بسیار مهم و در واقع سوال همهي شیعیان و محبین اهل بیت میباشد. به نظر میرسد اگر ما وظیفهي خود را در زمان و
صفحه 53 از 93
دوران انتظار بدانیم و بدان وظایف عمل کنیم در واقع خود را براي زمان ظهور آماده کردهایم.
«. آمادگی براي ظهور مستلزم انتظاري خوب و شایسته است »
اینک در این نوشتار به صورت کلی و مختصر برخی وظایف منتظران حضرت را بیان میکنیم و براي مطالعه بیشتر- به کتابهایی
که به طور مفصل به این موضوع پرداختهاند که بعضی از آنها را در این نوشته نام میبریم- مراجعه فرمایید.
ص: 150
1. شناخت:
یکی از ویژگیهاي منتظر، شناخت و معرفت به امام زمان است نه فقط یادگیري نامها و القاب و تاریخ ولادت و غیبت؛ بلکه معرفت
داشتن به ویژگیها و ابعاد وجودي حضرت و اندیشیدن در کلمات و اوامر حضرت و تأمل در حکمت نامها و نشانهها و علائم
ظهور و شگفتی ولادت و حیات او، همچنین دانستن سبب و حکمت غیبت پر رمز و راز حضرت که به یقین وقتی انسان معرفت به
این موارد پیدا کرد و اهداف و آرمانهاي او را فهمید خود را براي عملی کردن اهداف امام زمان آماده میسازد و خشنودي او را
به خشنودي خودش ترجیح میدهد و سعی میکند سرباز خوبی براي آن حضرت باشد.
از رسول اکرم (ص) حکایت شده:
«. کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است » «1» ؛« من مات و هو لایعرف امامَهُ ماتَ میتهً جاهلیهً »
ص: 151
راههاي شناخت امام زمان:
از جمله راههاي شناخت امام زمان عبارتند از: 1. تلاش براي آگاهی بیشتر از حضرت یا از طریق شنیدن از بزرگان و یا مطالعهي
کتابهایی که در این زمینه نوشته شده است، مانند کتاب مکیال المکارم که مرحوم آیتالله سید محمدتقی موسوي اصفهانی
تالیف کردهاند و طبق گفته نویسنده به فرمان خود امام زمان (عج) نوشته شده است این کتاب یکدوره امامشناسی که ترجمه فارسی
«1» . هم شده است
خدایا از تو میخواهم که » : 2. راه دوم بوسیله ارتباط روحی و معنوي با دعا و توسل است: همانطور که در زیارت جامعه میفرماید
«2» «! مرا از آشنایان به امامان و به حق و حقوق آنان قرار دهی
راه اول: راه معرفت علمی است ولی راه دوم: راه شناخت قلبی و روحی است.
2. اطاعت:
اگر چه امام زمان غایب است ولی اراده و فرمانش در میان همهي خلایق جاري است. دستوراتش را باید شناخت و فرمانهایش را
باید اطاعت کرد.
ص: 152
از امام صادق (ع) حکایت شده که میفرماید:
خوشا به حال شیعیان مهدي قائم (ع) آنان که در دوران غیبت او چشم انتظار ظهور اویند و در دوران ظهورش سرسپردگان اوامر
«1» «. او
حال سوال این است چگونه او امر و دستورات امام زمان (عج) را در زمان غیبت ایشان بدانیم و به آنها عمل کنیم؟
در جواب این سوال باید گفت که اگر چه در خصوص امام زمان ارتباط محسوس بین امام و مردم وجود ندارد ولی در هیچ یک از
دو غیبت صغري و کبري امام زمان، پیوند امام با مردم به طور کلی قطع و گسسته نشده است زیرا در هر دو غیبت، امر سفارت و
نیابت وجود داشته و دارد و از طریق نایبان، پیوند امام با مردم برقرار بوده و هست. در زمان غیبت صغري نیابت نایبان خاص بوده و
صفحه 54 از 93
در زمان غیبت کبري نیابت نایبان حضرت عام میباشد که با توجه به شرایط و ضوابطی که مطرح میکنند اطاعت فقهاء جامع
الشرایط لازم و در ردیف اطاعت از امام زمان میباشد. و مخالفت با فقیه جامع الشرایط که نایب امام است، مخالفت با امام، و
مخالفت با امام، مخالفت با خداوند میباشد.
توقیع حضرت ولی عصر (عج):
مشکل بود در ذیل نامهاي به وسیله نایب دوم، یعنی « اسحاق بن یعقوب » سوالاتی که براي مردم حاصل شده بود و براي خودش نیز
محمد ص: 153
بن عثمان عمري به محضر حضرت مهدي (عج) فرستاد و پاسخ آنها را طلبید از جملهي آن مسائل این بود که مردم در عصر غیبت
در حوادث واقعه به چه کسی مراجعه کنند؟ حضرت پاسخ فرمودند:
اما آنچه سوال کردهاي خدا تو را » ؛« و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله ....»
هدایت کند و ثابت قدم نماید ... اما حوادثی که پیش میآید به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنها حجت و نمایندگان من
«1» «.... هستند بر شما و من حجت خدا بر شما
از این حدیث استفاده میشود که اطاعت از ائمهي قبل، عین اطاعت از امام زمان است چون فقها با توجه به قرآن کریم و قول ائمه
احکام شرعی را بیان میکنند.
3. انتظار:
انسان منتظر، انسانی کوشا است، انسانی جهادگر و مبارز است که در مسیر اقامهي توحید و استقرار ولایت از نثار هر چه دارد دریغ
نمیورزد.
چنانچه از حضرت علی (ع) حکایت شده:
کسی که چشم انتظار حاکمیت ما باشد، مانند مجاهدي است که در »
ص: 154
«1» «. راه خدا به خون خویش غلطیده باشد
و جامعهي منتظر جامعهاي پویا است، جامعهاي متحرك و فعال است که حاکمیت طاغوت را نمیپذیرد و بیعدالتی را بر نمیتابد.
منتظر ظهور امام زمان بودن حرکت بسوي ظهور داشتن و به آرمانهاي موعود عمل نمودن است.
انسان منتظر نفس اماره را کنترل و شیطان را از خود دور میکند و خود را جهت استقبال از آقا امام زمان (عج) مهیا میکند. جهت
استقبال از او لوح دل را از آلودگیها و گناهان میشوید و خانه دل را به یاد خدا و با صفات حمیده و پسندیدهي انسانی زینت
میدهد و الا امام زمان (عج) که به هر جایی پا نمیگذارند. نمیتوان یک گوشهي دل را از محبت دنیا پر کرد گوشهي دیگر
گناهان و ... بعد به آقا بگوییم بیا بیا که سوختم، زهجر روي ماه تو؟ چگونه سوخته است انسانی که خود را براي ظهور آماده نکرده
است.
آیینه شو، جمال پري طلعتان طلب جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب ص: 155
4. خدمتگذاري به حضرت:
اگر دوران او را درك میکردم همهي روزهاي زندگیم را در خدمت به او » : از امام صادق (ع) نقل شده که میفرمایند
«1» «. میگذراندم
وقتی پیامبران و امامان در خدمت به امام زمان پیشتاز هستند وقتی امام صادق (ع) آرزوي خدمت به ایشان را دارد و حضرت عیسی
(ع) از آسمان فرود میآید تا او را یاري کند وظیفهي شیعیان منتظر در خدمت به ساحت مقدس او چقدر است؟
صفحه 55 از 93
بیتردید خادمین دوران ظهور، همان خادمین دوران غیبتاند.
آنها که پس از ظهور شایستگی خدمت مییابند، همانهایی هستند که در دوران غیبت، بر خدمت به امام و امت امام همت
گماشتهاند، و اهداف امام را سرلوحهي زندگی خود قرار دادهاند.
اول: تحصیل شناخت صفت و آداب و ویژگیهاي آن جناب (ع)
دوم: رعایت ادب نسبت به یاد او
سوم: از وظایف بندگان نسبت به آن حضرت (ع) محبت او به طور خاص
چهارم: محبوب نمودن او در میان مردم
پنجم: انتظار فرج و ظهور آن حضرت (ع)
ششم: اظهار اشتیاق به دیدار آن بزرگوار (ع)
ص: 156
هفتم: ذکر مناقب و فضایل آن حضرت (ع)
هشتم: اندوهگین بودن مؤمن از فراق آن حضرت (ع)
نهم: حضور در مجالس فضایل و مناقب آن حضرت (ع)
دهم: تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضایل آن حضرت (ع)
یازدهم و دوازدهم: سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت (ع)
سیزدهم: قیام، هنگام یاد شدن نام یا القاب آن حضرت (ع)
چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم: گریستن و گریانیدن و خود را به گریه کنندگان شبیه نمودن بر فراق آن حضرت (ع)
هفدهم: درخواست معرفت امام عصر (ع) از خداوند- عزوجل-
هجدهم: تداوم درخواست معرفت آن حضرت (ع)
نوزدهم: مداومت به خواندن دعاي غریق
بیستم: دعا در زمان غیبت آن حضرت (ع)
بیست و یکم: شناختن علامتهاي ظهور آن حضرت (ع)
بیست و دوم: تسلیم بودن و عجله نکردن
بیست و سوم: صدقه دادن به نیابت از آن حضرت (ع)
بیست و چهارم: صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت (ع)
بیست و پنجم و بیست و ششم: حج رفتن به نیابت از آن حضرت (ع) و فرستادن نایب که از طرف آن جناب حج کند
بیست و هفتم و بیست و هشتم: طواف بیت الله الحرام به نیابت از
امام (ع) و نایب ساختن دیگري تا از طرف آن حضرت طواف نماید
ص: 157
بسیت و نهم: زیارت مشاهد رسول خدا و ائمه معصومین (ع) به نیابت از مولایمان صاحب الزمان (عج)
سیام: استحباب اعزام نایب براي زیارت از سوي آن حضرت (ع)
سی و یکم: سعی در خدمت کردن به آن حضرت (ع)
سی و دوم: اهتمام ورزیدن به یاري آن جناب (ع)
صفحه 56 از 93
سی و سوم: تصمیم قلبی بر یاري کردن آن جناب در زمان حضور و ظهور او
سی و چهارم: تجدید بیعت با آن حضرت (ع) بعد از فرائض همه روزه و هر جمعه
سی و پنجم: صله آن حضرت (ع) به وسیله مال
سی و ششم: صله شیعیان و دوستان صالح امامان (ع) به وسیله مال
سی و هفتم: خوشحال کردن مؤمنین
سی و هشتم: خیرخواهی براي آن حضرت (ع)
سی و نهم: زیارت کردن آن حضرت (ع)
چهلم: دیدار مؤمنین صالح و سلام کردن بر آنان
چهل و یکم: درود فرستادن بر آن حضرت (ع)
چهل و دوم: هدیه کردن ثواب نماز به آن جناب (ع)
چهل و سوم: نماز هدیه به آن حضرت (ع) به گونه مخصوص در وقت معین
چهل و چهارم: اهداء قرائت قرآن به آن حضرت (ع)
چهل و پنجم: توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسیله آن حضرت (ع)
چهل و ششم: دادخواهی و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت (ع)
ص: 158
چهل و هفتم: دعوت کردن مردم به آن حضرت (ع)
چهل و هشتم: رعایت حقوق آن حضرت و مواظبت بر اداي آنها و رعایت وظایف نسبت به آن بزرگوار (ع)
چهل و نهم: خشوع دل هنگام یاد آن حضرت (ع)
پنجاهم: عالم باید عملش را آشکار سازد
پنجاه و یکم: تقیه کردن از اشرار و مخفی داشتن راز از اغیار
پنجاه و دوم: صبر کردن بر اذبت و تکذیب و سایر محنتها
پنجاه و سوم: درخواست صبر از خداي تعالی
پنجاه و چهارم: سفارش یکدیگر به صبر در زمان غیبت حضرت قائم (ع)
پنجاه و پنجم: پرهیز از مجالسی که نام آن حضرت (ع) در آنها مورد تمسخر باشد
پنجاه و ششم: تظاهر با ستمگران و اهل باطل
پنجاه و هفتم: ناشناس ماندن و پرهیز از شهرت یافتن
پنجاه و هشتم: تهذیب نفس
پنجاه و نهم: اتفاق و اجتماع بر نصرت آن حضرت (ع)
شصتم: متفق شدن بر توبه واقعی و بازگرداندن حقوق به صاحبان آنها
شصت و یکم و شصت و دوم: پیوسته به یاد آن حضرت بودن و به آدابش عمل کردن
شصت و سوم: دعا به درگاه الهی براي جلوگیري از نسیان یاد آن حضرت (ع)
شصت و چهارم: اینکه بدنت نسبت به آن جناب (ع) خاشع باشد
شصت و پنجم: مقدم داشتن خواسته آن حضرت (ع) برخواسته خود
صفحه 57 از 93
ص: 159
شصت و ششم: احترام کردن نزدیکان و منسوبین به آن حضرت (ع)
شصت و هفتم: بزرگداشت اماکنی که به قدوم آن حضرت (ع) زینت یافتهاند
شصت و هشتم و نهم: وقت ظهور را تعیین نکردن و تکذیب وقتگذاران
هفتادم: تکذیب کردن مدعیان نیابت خاصه از آن حضرت (ع) در زمان غیبت کبري
هفتاد و یکم: درخواست دیدار آن حضرت با عافیت و ایمان
هفتاد و دوم: اقتدار و تأسی جستن به اخلاق و اعمال آن حضرت (ع)
هفتاد و سوم: حفظ زبان از غیر یاد خداوند و مانند آن
هفتاد و چهارم: نماز آن حضرت (ع)
هفتاد و پنجم: گریستن در مصیبت مولایمان شهید مظلوم حضرت ابیعبدالله الحسین (ع)
هفتاد و ششم: زیارت قبر مولایمان امام حسین (ع)
هفتاد و هفتم: بسیار لعنت کردن بر بنی امیه در آشکار و پنهان
هفتاد و هشتم: اهتمام در اداي حقوق برادران دینی
هفتاد و نهم: مهیا کردن سلاح و اسب در انتظار ظهور آن جناب (ع)
ص: 161
فصل سوم: جهان در عصر مهدویت