گروه نرم افزاری آسمان


خاتمه: کتابشناسی مهدویت


اشاره
ص: 219
صفحه 76 از 93
کتابشناسی مهدویت
تعدادي از مهمترین کتابهاي مهدویت را برایم بیان کنید؟
اشاره
پرسش:
تعدادي از مهمترین کتابهاي مهدویت را برایم بیان کنید؟ پاسخ:
براي ارائه کتابشناسی متناسب با سنین مختلف و نیازهاي متفاوت، لازم است که به کتابشناسی ویژهي انواع سنین و استعدادهاي
متفاوت بپردازیم.
الف:کتابشناسی براي کودکان
1381 /10 / 1. امام زمان من کیه، شاعر: علی عباسی، نقاش: الهه ریحانی، منتظران ظهور، مشهد، 1
موضوع: اشعار مهدویت براي کودکان در زمینه انتظار
. 2. او کیست، محمد کاظم مزینانی، نقش: مریم ذاکرنژاد، نبأ تهران، 1381
موضوع: انتظار و شناخت امام زمان (ع)
ص: 220
. 3. بعد از آن صداي آسمانی، مصطفی رحمان دوست، نقاش: محمدحسین صلواتیان، بوستان کتاب قم، 1381
موضوع: داستانهایی در زمینه مهدویت
. 4. پیام شادي، فریده گل محمدي آرمان، دارالنشر اسلامی، قم، 1378
موضوع: انتظار
. 5. چشمهاي منتظر، محمد علوي، نقاش: امینی، نبأ، تهران، 1381
موضوع: داستانهایی براي کودکان در زمینه انتظار
. 6. زیباترین دیدنی، عباس کلهر، نقاش: محمدحسین صلواتیان، بوستان کتاب قم، قم، 1381
موضوع: قطعههاي ادبی در زمینه مهدویت.
. 7. سر راهش گل بکاریم، مجتبی آموزگار، نقاش: شیلا خزانهداري، زیتون، تهران، 1381
موضوع: ادبیات انتظار
. 8. طلوع خورشید، زهره مسجدجامعی، نقاش: سیما همرنگ یوسفی، سیماي فرهنگ، تهران، 1378
صفحه 77 از 93
موضوع: ادبیات انتظار
. 9. فصلها، چشم به راه، عبدالحسین فخاري، نقاش: رضا غازيراد، زیتون، تهران، 1379
موضوع: ادبیات انتظار.
. 10 . قصه زمین، عبدالحسین طالعی، مهرآوران، تهران، 1378
موضوع: انتظار به زبان ساده.
ص: 221
. 11 . یک بهار هزار شکوفه، رضا فیروز، نقاش: محمد گوگانی، مرکز فرهنگی انتشاراتی رایحه، تهران، 1380
موضوع: داستانهایی در زمینه مهدویت
. 12 . در آغاز راه، احمد قندي، دیار، تهران، 1380
موضوع: ادبیات انتظار.
. 13 . یا دیار مهربان، حسین درگاهی، توانگران، تهران، 1381
موضوع: انتظار.
. 14 . راز دل با امام، احمد قندي، دیار، تهران، 1380
«1» . موضوع: ادبیات انتظار
ب: کتابشناسی براي نوجوانان
. 1. آخرین امام، حمید قلندري بردسیري، آفریند، تهران، 1379
موضوع: ولادت، زندگی و ظهور به همراه ....
. 2 نکته درباره امام زمان (ع)، سید علی حسینی و تقی متقی، شیعه، قم، 1382 .59
موضوع: مهدویت در پرتو احادیث.
3 پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان (عج)، علی رضا رجالی .100
. تهرانی، نبوغ، قم، 1377
موضوع: پرسش و پاسخ مختلف.
ص: 222
. 4. آشتی با امام زمان (عج)، محمد شجاعی، نشر محیی، تهران، 1382
موضوع: رابطه معنوي با حضرت مهدي (ع)
5
ج: کتابشناسی براي جوانان
. 1. آثار اعتقاد به امام زمان (ع)، هادي قندهاري، منیر، تهران، 1377
موضوع: آثار اعتقادي مهدویت.
ص: 225
. 2. آفتاب عدالت، ابراهیم امینی، ترجمه: نثار احمد زین پوري، انصاریان، قم، 1382
صفحه 78 از 93
موضوع: شناخت امام زمان (ع).
. 3. آیا به یاد امام زمان (عج) هستید، محمد تقی صرفی، دفتر نشر برگزیده، قم، 1378
موضوع: ارتباط معنوي با امام زمان (عج).
. 4. آینده جهان، جلال برنجیان، طور، تهران، 1380
موضوع: حوادث آخرالزمان.
. 5. آینده جهان، محسن همتی، نشر نذیر، تهران، 1379
موضوع: ویژگیهاي دوران حکومت امام زمان (ع).
. 6. آیین انتظار، علی اکبر تلافی، نبأ، تهران، 1381
موضوع: انتظار.
. 7. آینهي موعود، علی دژکام، دفتر نشر معارف، قم، 1382
موضوع: معرفی و بررسی پانصد کتاب درباره امام زمان (ع).
. 8. اتفاق در مهدي موعود (عج)، علی اکبر قریشی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1377
موضوع: طرح دیدگاههاي مختلف در مورد امام زمان (ع).
. 9. ارتباط معنوي با حضرت مهدي (عج)، حسین گنجی، حضرت بقیه الله (عج)، قم، 1381
موضوع: ارتباط معنوي.
. 10 . الانتظار، سید مرتضی مجتهدي سیستانی، مترجم: زاملی، محبین، قم، 1380
موضوع: انتظار.
ص: 226
. 11 . امام زمان (عج) و ایرانیان، محسن همتی، نشر نذیر، تهران، 1380
موضوع: امام زمان (ع) و ایرانیان.
. 12 . امام مهدي و منتظران، محمدحسین صفاخواه، کتابچی، تهران، 1376
موضوع: نکاتی پیرامون آفاق مهدویت.
. 13 . انتظار در آینهي شعر، محمد صفري، سنبله، مشهد، 1381
موضوع: ولادت و ستایش امام زمان (ع) در آینهي شعر.
. 14 . باور داشت مهدویت، لطف الله صافی گلپایگانی، حضرت معصومه (س)، قم، 1375
موضوع: شناخت امام زمان (ع).
. 15 . بامداد بشریت، محمدجواد مروجی طبسی، ناشر: مؤلف، قم، 1380
موضوع: مجموعهي پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان (ع).
. 16 . جوانان، یاوران مهدي (ع)، محمدباقر پورامینی، بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (عج)، تهران، 1381
موضوع: جوانان و امام زمان (ع) در دوران ظهور.
. 17 . حکومت شیعه در جهان، سید هاشم حسینی، نوین پژوهش، تهران، 1380
موضوع: حکومت امام زمان (ع) (ویژگیها).
. 18 . خورشید مغرب، محمدرضا حکیمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1377
صفحه 79 از 93
موضوع: غیبت، انتظار، تکلیف.
ص: 227
. 19 . در طلب خورشید، کمیته علمی دبیرخانه دائمی اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودي، دبیرخانه اجلاس، تهران، 1381
موضوع: مهدویت و انتظار.
20 . ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت امام مهدي (عج)، محمد بن محمد مفید، ترجمه: محمدباقر خالصی، جامعه مدرسین حوزه علمیه
. قم، 1377
موضوع: پرسش و پاسخ پیرامون غیبت.
. 21 . راز مکان زندگی امام زمان (عج)، محسن همتی، نشر نذیر، تهران، 1380
موضوع: شناخت امام عصر (عج).
. 22 . راز نیایش منتظران، محمدتقی اصفهانی، مکیال، تهران، 1380
موضوع: انتظار.
. 23 . راه مهدي (عج)، ناصر خسروشاهی، بوستان کتاب قم، قم، 1381
موضوع: نقد و تفسیر در زمینه مهدویت.
. 24 . رخسار آفتاب، مجتبی غیوري، مهدیه، قم، 1380
موضوع: تحلیلی جامع در باب زندگانی حضرت حجت (عج).
. 25 . سرانجام صالحان، نادر فضلی، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، تهران، 1381
موضوع: مهدویت، قرآن- قصهها.
. 26 . سپیده امید، سید حسین اسحاقی، بوستان کتاب قم، قم، 1380
موضوع: کاوشی در مهدویت.
27 . غیبت و مهدویت در تشیع امامیه، جاسم حسین ساشادینا، ترجمه: محمود رضا افتخار زاده، ناشر: محمدرضا افتخار زاده، قم،
.1372
ص: 228
موضوع: شناخت غیبت و مهدویت.
. 28 . قصص الظهور، یا داستانهایی از ظهور مهدي آل محمد (ع)، قاسم میر خلف زاده، مهدي یار، قم، 1379
موضوع: داستانهایی پیرامون ظهور.
. 29 . مجموعه سخنان، توقیعات و ادعیه حضرت بقیه الله (ع)، محمد خادمی شیرازي، مؤسسه انتشارات رسالت، قم، 1377
موضوع:
. 30 . ملاقات جوانان با صاحب الزمان (ع)، عبدالرضا خرمی، مهدي یار، قم، 1379
موضوع: ملاقات جوانان با امام عصر (ع).
. 31 . مهدي (ع) کیست؟ ابوطالب تجلیل، ترجمه: جلیل تجلیل، سروش، تهران، 1381
موضوع: احادیث پیامبر (ص) و یکایک ائمه طاهرین در معرفی امام مهدي (ع).
. 32 . نشانههاي آخرالزمان، حسین حسینی بابلکناري، تپش، قم، 1381
موضوع: نشانههاي آخرالزمان.
صفحه 80 از 93
. 33 . نشانی از امام غایب (ع): بازنگري و تحلیل توقیعات، محمدمهدي رکنی یزدي، بنیاد پژوهشهاي اسلامی، مشهد، 1381
موضوع: بررسی توقیعات امام زمان (ع)
د: کتابشناسی براي پژوهشگران
1. نگین آفرینش، مؤلفان: حائري، یوسفیان، بالا دشتیان، بنیاد
. فرهنگی مهدي موعود (ع)، مرکز تخصصی مهدویت، قم، 1384
ص: 229
موضوع: مبانی اعتقادي مهدویت، ضرورت آشنایی با مهدویت، غیبت و ....
. 2. نینوا و انتظار تأملی نو، جمعی از محققان مرکز تخصصی مهدویت، بنیاد فرهنگی مهدي موعود (ع)، اصفهان، 1383
موضوع: انتظار.
. 3. انتظار بایدها و نبایدها، ابراهیم شفیعی سروستانی، موسسه فرهنگی موعود و مرکز پژوهشهاي اسلام صدا و سیما، قم، 1383
موضوع: انتظار.
. 4. امام مهدي (عج) در قرآن، حائري، سعدي، یوسفیان، جزوي آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (ع)، اصفهان، 1384
موضوع: امام مهدي در قرآن کریم.
5. امام مهدي (ع) در آینه ادیان و مکاتب، مهدي حائري پور، جزوهي آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (ع)، اصفهان،
.1384
موضوع: امام مهدي (ع) از دیدگاه ادیان و مکاتب.
. 6. بابیت، گروه فرهنگی انصار المهدي (ع)، قم جزوه آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (ع)، اصفهان، 1384
موضوع: بابیت.
. 7. دولت مهدي (ع)، سیرت مهدي (ع)، مصطفی دلشاد تهرانی، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، تهران، 1374
موضوع: ویژگیهاي حکومت امام زمان (ع).
. 8. راز طول عمر امام زمان (ع) از دیدگاه علم و ادیان، علی اکبر مهدي پور، انتشارات طاووس بهشت، 1378
موضوع: راز طول عمر امام زمان (ع) از دیدگاه علم و ادیان.
ص: 230
. 9. دادگستر جهان، ابراهیم امینی، انتشارات شفق، قم، 1377
موضوع: مباحث مختلف مهدویت.
. 10 . حضرت مهدي (ع) در بشارتهاي آسمانی، محمد فقیه نیا، بنیاد پژوهشهاي فرهنگی نورالاصفیاء، قم، 1379
موضوع: حضرت مهدي (ع) در بشارتهاي آسمانی.
. 11 . تاریخ غیبت کبري، سید محمد صدر، ترجمه دکتر سید حسن افتخار زاده، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1371
موضوع: بررسی غیبت از لحاظ تاریخی.
12 . پیشگوییها و آخرالزمان، مجموعه مقالات: اسماعیل شفیعی سروستانی، مجید شاه حسینی، حسن بلخاري و ...، موعود عصر
. تهران، تهران، 1382
موضوع: پیشگوییها و آخرالزمان.
صفحه 81 از 93
. 13 . حکومت جهانی مهدي (ع)، آیه الله مکارم شیرازي، انتشارات نسل جوان، قم، 1380
موضوع: حکومت امام زمان (ع).
. 14 . شش ماه پایانی، تقویم حوادث پیش از ظهور، مجتبی الساده، ترجمه محمود مطهري نیا، موعود عصر، تهران، 1383
موضوع: حوادث پیش از ظهور.
. 15 . سفیانی از ظهور تا افول، نصرالله آیتی، انتشارات ثانی عشر، قم، 1384
موضوع: سفیانی.
ص: 231
. 16 . عصر ظهور، علی کورانی، ترجمه عباس جلالی، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1375
موضوع: مباحث مختلف مهدویت.
17 . معارف مهدوي، مرکز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگی حوزه علمیه قم، دبیرخانه دائمی اجلاس حضرت مهدي (عج)، قم،
.1385
موضوع: انتظار موعود در ادیان، امام مهدي در قرآن، غیبت، نیابت و ....
. 18 . فصلنامه تخصص انتظار، مرکز تخصصی مهدویت، بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (ع)، اصفهان، 1383
موضوع: مباحث مختلف مهدویت.
. 19 . موعود شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، 1384
موضوع: پاسخ به شبهات.
. 20 . عصاره خلقت، برگرفته از آثار آیه الله جوادي آملی، مرکز نشر اسراء، قم، 1379
موضوع: مباحث مختلف مهدویت.
21 . ظهور حضرت مهدي (ع) از دیدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان، سید اسدالله هاشمی شهیدي، انتشارات مسجد مقدس
. جمکران، قم، 1381
موضوع: ظهور امام زمان (ع) از دیدگاه مذاهب مختلف.
. 22 . سفیران امام، عباس راسخی نجفی، انتشارات محب، تهران، 1375
موضوع: سفیران.
ص: 232
. 23 . اثبات مهدویت از دیدگاه قرآن، علی صفایی کاشانی، مفید، تهران، 1376
موضوع: اثبات مهدویت از دیدگاه قرآن.
24 . اصاله المهدویه فی الاسلام فی نظر اهل السنه و الجماعه، مهدي فقیه ایمانی، ترجمه: محمدرضا مهري، معارف الاسلامیه، قم،
.1378
موضوع: مهدویت از نظر اهل تسنن.
. 25 . الغیبه الصغري و السفراء الاربعه، فاضل مالکی، سنبه، مشهد، 1382
موضوع: غیبت و نواب اربعه.
. 26 . القرآن والحجه: مشترکات قرآن و حجه زمان (عج)، رضا توحیدي، سیماي آفتاب، قم، 1382
موضوع: مشترکات قرآن و امام زمان (ع).
صفحه 82 از 93
. 27 . بشارات قرآن در شأن حضرت مهدي (ع)، علی اکبر شعفی، آشنا، تهران، 1382
موضوع: بشارتهاي قرآن در مورد امام زمان (ع).
28 . پژوهشی پیرامون غریب غیبت در قرآن؛ به ضمیمه غریب غیبت در آیینه کلام غریب غدیر، محمدحسین صفاخواه، ابرون،
. تهران، 1382
موضوع: غیبت و قرآن، غدیر و غیبت.
. 29 . تاریخ عصر غیبت، مسعود پور سید آقایی و دیگران، حضور، قم، 1379
موضوع: نگاهی تحلیلی به عصر غیبت امام دوازدهم (عج).
ص: 233
. 30 . تمدن در عصر ظهور مهدي (عج)، عباس مدرسی، مترجم: لطیف راشدي، حضور، قم، 1382
موضوع: ویژگیهاي حکومت مهدوي.
. 31 . جامعه موعود، محمد مهدي بهداروند، مرکز نشر صبح میثاق، قم، 1382
موضوع: ویژگیهاي جامعه مهدوي.
32 . موسوعه الامام المهدي (عج)، مهدي فقیه ایمانی، مکتبه الامام امیرالمؤمنین (ع)، اصفهان، 1401 ه-. ق.
موضوع: احادیث و سخنان امام مهدي (ع).
33 . الموسوعه فی احادیث المهدي الضعیفه و الموضوعه، عبدالحلیم عبدالعظیم البستوي، المکتبه المکیه و بیروت، دار ابن حزم،
1420 ق.
موضوع: احادیث جعلی و ضعیف در مورد امام مهدي (ع).
. 34 . کتابنامه حضرت مهدي (ع) ( 2 جلد)، علی اکبر مهدي پور، ناشر: مؤلف، قم، 1375
موضوع: معرفی بیش از 2000 عنوان کتاب به زبانهاي مختلف.
. 35 . مرجع مهدویت، بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (عج)، همان، تهران، 1382
موضوع: کتابشناسی مهدویت به صورت گسترده.
.( 36 . ذهنیت مستشرقین (پژوهسی در اصالت اندیشه مهدویت و نقد گفتار شرق شناسان، عبدالحسین فخاري، آفاق، تهران، 1379
موضوع: نقد گفتار شرق شناسان در باب اصالت مهدویت.
ص: 234
. 37 . سیماي مهدویت در قرآن، محمدجواد مولوي نیا، امام عصر (عج)، قم، 1381
موضوع: جنبههاي قرآنی مهدویت.
. 38 . نجم الثاقب، حسین بن محمد تقی نوري، مسجد مقدس جمکران، قم، 1381
موضوع: احوال امام غائب (عج).
ه: کتابشناسی امام مهدي (عج) و قرآن
1. المحجه فیما نزل فی القائم الحجه، سید هاشم بحرانی ( 1107 ق)، ترجمه/ سیماي حضرت مهدي (عج) در قرآن، مهدي حائري
قزوینی، تهران، 1374 ، آفاق.
120 آیه را به ترتیب نزول جمع کرده و روایات آنها*** ***
صفحه 83 از 93
2. امام مهدي از دیدگاه قرآن و عترت و علائم بعد از ظهور، محمدباقر مجلسی ( 1037 )، قم، قلم، ترجمه علی دوانی.
*** گزیده کتاب مهدي موعود (جلد 13 بحار) است***
3. ملاحم القرآن، ابراهیم انصاري زنجانی، 1400 ق، عربی، چاپ مولف.
*** پیش گوییهاي قرآن در مورد نشانههاي ظهور و روایات ...***
4. طریق الی المهدي (عج) المنتظر، سعید ایوب، بیروت/ الغدیر، 1998 م، عربی.
*** آینده و ظهور مهدي و اخبار غیبی قرآن در این مورد***
ص: 235
5. المهدي فی القرآن (موعود قرآن)، سید صادق حسینی شیرازي، موسسه امام مهدي (عج)، تهران، 1360 ه-. فارسی و عربی.
190 آیه در مورد امام عصر (عج) از منابع اهل سنت*** ***
6. سوره و العصر، حضر امام زمان (عج) است، عباس راسخی نجفی، قیام قم/ 1372 فارسی.
7. المهدي الموعود فی القرآن الکریم، محمدحسین رضوي، دارالهادي، 2001 عربی.
8. حکومت جهانی حضرت مهدي (عج) از دیدگاه قرآن و عترت، محمود شریعتزاده خراسانی، 1379 ، فارسی، دارالصادقین.
*** مجموعه آیات قرآن درباره مهدي (عج) با روایات آمده است***
9. مصلح مقتدر الهی کیست؟، سید علی اکبر شعفی، 1342 ، اصفهان.
10 . پور پنهان در افق قرآن حضرت مهدي (عج)، جعفر شیخ الاسلامی، تهران، یکان، 1378 ش.
11 . غریب غیبت در قرآن، محمدحسین صفاخواه، تهران، آمه.
12 . اثبات مهدویت از دیدگاه قرآن، علی صفئی کاشانی، 1376 ، تهران، مفید.
13 . قاطع البیان فی الایات المووله بصاحب الزمان (عج)، فضل الله عابدي خراسانی، دارالمرتضی، 1404 ق.
202 آیه را تاویل و تطبیق کرده است*** ***
14 . القرآن یتحدث عن الامام المهدي (عج)، مهدي حسن علاء الدین، دارالاسلامیه، بیروت.
ص: 236
15 . ثوره المواطیئن للمهدي (عج)، مهدي حمد فتلاوي، 1993 م، دارالبلاغه، بیروت.
*** بشارتهاي قرآنی و نبوي در مورد انقلاب مهدي (عج)***
16 . مهدي (عج) در قرآن، رضا فیروز، 1378 ، تهران، رایحه.
. 17 . مهدویت از نظرقرآن و عترت، خیرالله مردانی، تهران، آیین جعفري، 1401
. 18 . چهل حدیث در پرتو چهل آیه در فضایل حضرت ولی عصر (عج)، مسجد جمکران، تهران، وزارت ارشاد، 1378
*** چهل آیه و روایات مربوطه***
. 19 . سیماي مهدویت در قرآن، محمدجواد مولوي نیا، قم، امام عصر (عج)، 1381
20 . الایات الباهره فی بقیه العتره الطاهره او تفسیر آیات القرآن فی المهدي صاحب الزمان (عج)، تهران، بعثت، 1402 ق، سید داود
میرصابري.
21 . سیماي امام زمان (عج) در آیینه قرآن، علی اکبر مهديپور.
140 آیه را جمع کرده است*** ***
. 22 . موسوعه المصطفی و العتره ( 16 ) المهدي المنتظر، حسین شاکري، نشر الهادي، 1420
صفحه 84 از 93
144 آیه را با روایات آورده است*** ***
23 . الامام المهدي فی القرآن و السنه، سعید ابومعاشر، 1422 ق،
آستان قدس.
ص: 237
*** کل آیات طبق سورهها تا آخر قرآن مع روایات***
24 . معجم احادیث الامام المهدي (عج)، موسسه المعارف الاسلامیه، الجزء الخامس، الآیات المفسر.
*** تحت اشراف شیخ علی الکورانی، 1411 ق، 260 آیه را جمع کرده است***
25 . مهدي در قرآن، محمد عابدین زاده، بنیاد تهران.
40 آیه*** ***
26 . سیماي نورانی امام زمان (عج) در قرآن و نهج البلاغه، عباس کمساري.
27 . سیماي حضرت مهدي (عج) در قرآن، سید جواد رضوي، چاپ موعود.
و: کتابشناسی دائرهالمعارفها و مجموعه مقالات مهدویت
. 1. دانشنامه ایران و اسلام، نویسندگان، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، 1334
2. دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر سید مصطفی میرسلیم، دایره المعارف اسلامی، تهران، بیتا.
3. دائره المعارف اسلام ( 10 جلد)، نویسندگان، ایران، هلند، بریل، چاپ اول، 1999 م.
4. دائره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوي بجنوردي، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، چاپ اول.
. 5. دائره المعارف تشیع، زیر نظر بهاءالدین خرمشاهی و دیگران، بنیاد اسلامی طاهر، تهران، 1366
ص: 238
6. دائره المعارف دنیاي جدید اسلام آکسفورد ( 4 جلد)، زیر نظر جان
اسپوزیتو، دانشگاه آکسفورد، آکسفورد، 1995 ، چاپ اول.
7. الموسوعه العربیه العالمیه ( 30 جلد)، نویسندگان، مؤسسه اعمال الموسوعه العربیه العامه، ریاض 1999 م.
8. دائره المعارف القرن العشرین ( 10 جلد)، محمد فرید وجدي، دارالمعرفه، بیروت، چاپ 3، بی تا.
9. دائره المعارف الشیعیه العامه ( 18 جلد)، محمد حسین اعلمی حائري، اعلمی، بیروت، 1993 م، چاپ دوم.
10 . کتاب دائره المعارف و هو قاموس عام لکل فن و مطلب ( 11 جلد)، پترس بستانی، دارالمعرفه، بیتا.
. 11 . معارف و معاریف، دائره المعارف جامع اسلامی ( 10 جلد)، سید مصطفی حسینی دشتی، آرایه، تهران، 1379
12 . دایره المعارف آمریکانا.
13 . دائره المعارف بریتانیکا.
14 . دائره المعارف گراندلاروس ( 23 جلدي)
. 15 . دائره المعارف مستشرقان، عبدالرحمن بدوي، صالح طباطبایی، روزنه، تهران، 1377
ز: معرفی نرم افزار و سایتهاي مهدویت
1. نرم افزار موعود، مرکز تحقیقات رایانهاي حوزه علمیه اصفهان، تحت اشراف آیه الله مظاهري (مدظله العالی).
صفحه 85 از 93
ص: 239
موضوع: کتاب خانه تخصصی حضرت مهدي (ع) شامل متن 313 جلد کتاب و 313 مقاله و معرفی 4000 عنوان کتاب، مقاله و
پایان نامه پیرامون حضرت مهدي (عج) و ....
2. نرم افزار رایحه عشق، بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (عج) فارس.
موضوع: کتابخانه، مقالات، پرسمان، نواي دل، نگارخانه، لینکستان.
3. نرم افزار عترت امام مهدي (عج)، مؤسسه تحقیقاتی امام رضا (ع).
موضوع: زندگینامه، ولادت، غیبت، مهدویت، قرآن و مهدي (عج) و کتابشناسی یک هزار جلد کتاب فارسی.
4. لوح فشرده شامل فیلم سخنرانی، کلیپ، مداحی، مجموعه احادیث و تصاویر پیرامون مهدویت، مدرسه عقائد و کتابخانه
تخصصی حضرت ولی عصر (عج).
5. سلسله نرم افزارهاي موعود، مؤسسه گنجینه معرفت.
الف. مهدویت سخنرانی مراجع و خطبا 110 ساعت.
ب. صاحب الامر 700 جلد کتاب فارسی و ترجمه نویسندگان معاصر پیرامون حضرت مهدي (عج).
51 در مورد مهدویت. -52 - ح. بحارالانوار مجلدات 53
د. حدیث نما- متون فارسی کتب روایی (غیبت نعمانی و شیخ طوسی، الملاحم و الفتن سید بن طاووس و ...).
ه-. نرم افزار الفضایل، ترجمه البیان فی اخبار المهدي آخرالزمان، خواجه کلان قندوزي و برخی دیگر از فضایل ائمه و امامت و
ولایت.
. و. موعود 1
ص: 240
1 و ..... - ط. مولودي 7
6. چهارده معصوم (ع)، میثاق نوین.
شامل: مطالبی پیرامون ائمه (ع) از جمله امام مهدي (عج).
7. نرم افزار مرحوم صدوق (ره)، پدید آورنده: حدیث نما.
8. نرم افزار دایره المعارف جامع اسلامی، پدید آورنده: دجا.
9. کتابشناسی و چکیده کتب و منابع مهدویت، مؤسسه پارسا و مؤسسه موعود.
شامل: کتابشناسی، چکیده و تصویر کتب مهدویت.
«1» . پدید آورنده: سینماي آمریکا ،wen espylacopA 10 . اینک آخرالزمان
شامل: 153 دقیقه فیلم 35 میلی متري در مورد وقایع آخرالزمان.
11 . آرماگدون
12 . نجات بخشی
13 . جمکرانیه
14 . نستراد اموس
yro. ayeritaM : 15 . پیشگوییهاي پیامبر اسلام (ص)، آدرس
شامل: بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ در مورد جایگاه امام مهدي (عج)، مسیح، میترا کالکی، و تار، دجال و ... در پیشگوییهاي
صفحه 86 از 93
ص: 241
«1» .( حضرت محمد (ص
almawood.net.16
movood .org .17
imammahdi s.com .18
monjee.org .19
imam almahdi.com .20
almahdi 4 v.com .21
almowood.net .22
al.mahdi.org .23
ejlas nahdi.com .24
monatzar .net .25
shamsevelayat.com .26
m mahdi.com .27
imammahdi s.com .28
alqaem.net .29
mahdi news.com .30
rayehe .ir .31
almontadbar.net .32
ص: 242
moslih .Org. 33
. abasaleh .Com. 34
ح:شرق شناسان و مسئله مهدویت
کلیه آثاري را که شرق شناسان در زمینه مهدویت انجام دادهاند، ذیل پنج محور میتوان گرد آوري نمود که عبارتند از:
1. کتابهاي مستقل در زمینه مهدویت
2. نوشتن مقاله و پرداخت به مسأله مهدویت در بخشی از کتاب، مجله یا دائره المعارف.
3. سایتها و بلاگهایی که توسط شرق شناسان و پژوهشگران غربی در زمینه مهدویت ایجاد شده است.
4. فعالیتهاي علمی و تحقیقی بنیادها و مؤسسان پژوهشی در زمینه مهدویت.
5. پایان نامهها، رسالهها، پروژهها و تحقیقاتی که به وسیله پژوهشگران دانشگاهی و اندیشمندان غربی در مجامع علمی غربی در
«1» . زمینه مهدویت نوشته شده است
ما در این مختصر به برخی از موارد مربوط به بند 1 و 2 میپردازیم.
. 1. تاریخ فلسفه اسلامی، هانري کربن، اسدالله مبشر، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، 1361
صفحه 87 از 93
ص: 243
2. العقیده و الشریعه فی الاسلام، ایگناتس گلدتسیهر، محمد یوسف
«1» . موسی و همکاران، دارالکتب الحدیثه، مصر، 1959
3. تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه، فان فلوتن، سید مرتضی هاشمی حائري، چاپ تهران، بیجا، بیتا.
. 4. مهدي ازصدر اسلام تا قرن سیزدهم، دار مستتر، محسن جهانسوز، کتاب فروشی ادب، تهران، 1317
5. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی هانري کربن،
Ayear Among the Persianhs,by Edward G,brown ,london .6 , 1893.
«2»
p,8vol,1964, new yerk,Edinbovgn ,latest edit, Edited by gomes Hasting , Encyclopedia. 336.
,.of religioun and ethics, Margolivgth .S.D.7
8. دائره المعارف جهان نوین اسلام (عنوان: مهدي)، رابرت اس. کرام، «3»
ص: 244
بهروز جندقی، مجله انتظار بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (عج)، قم، سال چهارم، شماره یازدهم و دوازدهم (بهار و تابستان
. 1383 )، ص 199
9. دائره المعارف اسلام چاپ کمبریج (ذیل کلمه مهدي)، دبلیو مادلاتگ، بهروز جندقی، مجله انتظار، بنیاد فرهنگی حضرت مهدي
.(125 - موعود، قم، سال سوم، شماره دهم (زمستان 1382 ، ص 129
10 . سه سال در ایران، کنت دو گوبینو، ذبیح الله منصوري، انتشارات فرخی، تهران، بیتا.
. 11 . مذهب و سیاست در مسیحیت و اسلام، همیلتون گیب، مهدي قائنی، دارالفکر، قم، 1351
. 12 . درآمدي بر اسلام، آند ماري شیمل، عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1375
ص: 245
( فهرست منابع(