گروه نرم افزاری آسمان


فهرست منابع( دو جلد 11 و 12
1. معارف مهدوي، گردآوري: مرکز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگی حوزه علمیه قم، ناشر: دبیرخانه دائمی اجلاس حضرت مهدي
. (ع)، قم، چاپ اول، بهار، 1385
2. ادیان و مهدویت، محمد بهشتی، انتشارات امیر، تهران 1344 ه-. ش (چاپ دوم).
3. خورشید مغرب، محمدرضا حکیمی، نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1360 ه-. ش.
. 4. آشنایی با ادیان بزرگ، حسین توفیقی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 139
. 5. مهدي تجسم امید و نجات، عزیزالله حیدري، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، 1380
. 6. خدمات متقابل اسلامی و ایران، داوود الهامی، مکتب الاسلام، بی جا، 1373
ص: 246
. 7. گاتها، ابراهیم پورداود، انجمن زرتشتیان ایران، بمبئی، 1938
8. مجله موعود، ش 17 ، مقاله هزاره گرایی در مسیحیت، حسین توفیقی، مؤسسه فرهنگی موعود.
9. نرم افزار رایحه عشق، بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (عج) فارس، بخش مقالات، مقاله اتفاق مذاهب در موضوع موعود.
صفحه 88 از 93
10 . مجله هفت آسمان، ش 12 و 13 مقاله گونهشناسی موعود در ادیان مختلف.
11 . آرشیو دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، بخش بانک اطلاعات.
. 12 . کتابنامه حضرت مهدي (ع)، علی اکبر مهدي پور، ناشر: مؤلف، قم، 1375
. 13 . مرجع مهدویت، بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (عج)، مؤلف، تهران، 1382
، 14 . مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی، سید رضی موسوي گیلانی، بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود (عج)، قم، 1385
چاپ اول.
moC. eejnoM 15 . مؤسسه فرهنگی انتظار نور
16 . تفسیر قرآن مهر (سوره توبه)، محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران قرآنی، انتشارات پژوهشهاي تفسیر و علوم
قرآن، 1385 ش، قم.
17 . بحارالانوار الجامعه لدرراخبار الائمه الاطهار علیهم السلام، علامه مجلسی، (مجلسی دوم) محمد باقر، مؤسسه الوفاء بیروت،
لبنان، بینو 1404 قمري.
ص: 247
18 . بحارالانوار الجامعه لدرراخبار الائمه الاطهار علیهم السلام، علامه مجلسی، (مجلسی دوم) محمد باقر، مؤسسه الوفاء بیروت،
لبنان، بینو 1404 قمري.
19 . کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق ابوجعفر، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، انتشارات دارالکتب
الاسلامیه قم، دوم، 1395 قمري.
20 . مستطرفات السرائر، ابن ادریس حلی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن ادریس عجلی حلی، موسسه انتظارات اسلامی وابسته به
جامعه مدرسین حوزه قم، دوم، 1411 قمري.
21 . دستغیب، شهید عبد الحسین، 1361 ش، گناهان کبیره، کانون ابلاغ اندیشههاي اسلامی، بی جا، دو جلدي.
22 . دلائل الامامه، ابن جریر طبري آملی مازندرانی، ابوجعفر محمد بن جریر، دارالذخائر للمطبوعات، قم، کتاب حاضر از نسخه نشر
حیدریه نجف به سال 1383 قمري است.
23 . الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، کنگره جهانی هزاره مفید قم، دوم، 1413 ه. ق.
24 . عیون اخبار الرضا، صدوق (محمد بن علی ابن بابویه)، قم،
مشهدي، 1363 ش.
ص: 248
25 . المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبائی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1379 ش، چاپ سوم.
26 . معجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خوئی.
27 . الصوارم المهرقه فی نقد الصواعق المحرقه، شوشتري، قاضی نور الله، انتشارت چاپخانه نهضت، تهران، بینو، 1376 قمري.
28 . البیان فی تفسیر القرآن، خوئی، آیه الله سید ابو القاسم، المطبعه العلمیه، قم، 1394 ق.
29 . الاحتجاج، طبرسی، احمد بن علی، نشر مرتضی، مشهد، 1403 قمري (نسخه حاضر از چاپ 1401 قمري مؤسسه جواد، بیروت
عکسی برداري شده است).
30 . بصائر الدرجات الکبري فی فضائل آل محمد (ص)، صفار، محمد بن حسن بن فروخ، انتشارات کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی،
دوم، 1404 قمري.
صفحه 89 از 93
31 . المحاسن، برقی، احمد بن ابی عبدالله، دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1330 ، هجري شمسی ( 1371 قمري).
32 . طوسی، خواجه نصیر الدین و علامه حلّی، 1407 ق، کشف المراد
فی شرح تجرید الاعتقاد، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، قم.
ص: 249
33 . المفردات فی غریب القرآن، الراغب الاصفهانی، تهران، المکتبه المرتضویه، 1332 ش، 554 ص.
34 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی (امین الاسلام)، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ پنجم، 1395
ق، ده جلدي.
35 . تفسیر قرطبی، (الجامع لاحکام القرآن) محمد بن احمد قرطبی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1416 ق.
36 . تفسیر نمونه، مکارم شیرازي، آیه الله ناصر، دار الکتب الاسلامیه، تهران چاپ بیست و ششم ( 27 ج)، 1373 ش.
37 . نورالثقلین، عبدعلی بن جمعه حویزي عروسی، قم، المطبعه العلمیه، الطبعه الثانیه، 1383 ق، پنج جلدي.
39 . تفسیر فی ظلال القرآن، سید قطب، بیروت داراحیاء الثراث العربی، الطبعه الخامسه، 1386 ق
40 . انجمن کتاب مقدس ایران، 1932 م، کتاب مقدس، تهران، (شامل، تورات، انجیل و ملحقات آنها).
41 . ري شهري، محمد محمدي، 1367 ، میزان الحکمه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ سوم، ده جلد.
42 . اسباب النزول، ابوالحسن علی بن احمد الواحدي النیشابوري،
ص: 250
المکتبه العصریه، بیروت، 1425 ق
43 . تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب)، رازي، فخرالدین، 1411 ق، دار الکتب العلمیه، بیروت، 32 جلد.
44 . الدرّ المنثور فی تفسیر الماتور، جلال الدین عبدالرحمن ابن ابیبکر السیوطی، دارالفکر، بیروت، 1414 ق.
45 . شرح نهجالبلاغه، عبدالحمید بن هبه اللَّه، ابن ابیالحدید، طهران، انتشارات کتاب آوند دانش، 1379 ش.
46 . اعلام الوري بأعلم المهدي، امین الاسلام طبرسی (صاحب مجمع البیان)، ابوعلی فضل بن حسن انتشارات دارلکتب الاسلامیه،
قم، سوم، بی تا.
47 . انجمن کتاب مقدس ایران، 1932 م، کتاب مقدس، تهران، (شامل، تورات، انجیل و ملحقات آنها).
48 . الجعفریات (الاشعثیات)، محمد بن محمد بن اشعث، مکتبه النینوي الحدیثه، تهران، بینو، بیتا.
درباره مرکز