گروه نرم افزاری آسمان


پرسش و پاسخهاي قرآنی ویژه جوانان، جلد 12 (مهر مهدوي 2مشخصات کتاب
عنوان و نام پدیدآور : ترنم مهر/ جمعی از پژوهشگران؛ زیر نظر محمدعلی رضاییاصفهانی.
. مشخصات نشر : قم: انتشارات پژوهشهاي تفسیر و علوم قرآن 1384
مشخصات ظاهري : 194 ص.
فروست : پرسش و پاسخ هاي قرآنی ویژه ي جوانان ج 12
شابک : ریال
یادداشت : پشت جلد به انگلیسی:
194 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. - [ یادداشت : کتابنامه: ص. [ 192
( موضوع : مهر مهدوي( 2
موضوع : پرسشهاي مذهبی-- اسلام
- شناسه افزوده : رضایی اصفهانی محمدعلی 1341
297/ 1384 رده بندي دیویی 176 ش 8 /BP65/ رده بندي کنگره : 2
شماره کتابشناسی ملی : 1078329
درآمد
قرآن کریم نوري همواره تابان است که بر اندیشهي بشر تابید و راه انسانها را روشن ساخت، این کتاب منبع عظیم معرفتی و
که میتواند نسلهاي بشر را از زلال معرفت خویش سیراب سازد؛ و مقام دانش و دانشمندان را ارج مینهد «1» سفرهاي الهی است
بلکه با اشارات متعدد به مباحث علوم تربیتی، کیهانشناسی، زیستشناسی، «2» ، و عالمان و جاهلان را مساوي نمیداند
رویانشناسی و روح و روان انسان بلکه با اشاره به مسائل فرا روانشناسی، حسّ کنجکاوي و پرسشگري انسان را تحریک میکند و
«3» . زمینه رشد علوم را فراهم میسازد
و ذهن پرسشگر ارجمند است، و وظیفهي دانشمندان، دریافت پاسخ از منابعِ قرآن، حدیث، عقل و «4» . پرسش کلید دانش است
علوم تجربی و ارائهي آن به تشنگان حقیقت است.
و ،« واحد پاسخ به پرسشهاي تخصصی قرآن و علم » از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با تأسیس
ارسال
ص: 12
پرسشنامه به دانشگاههاي مختلف، به گردآوري پرسشها و ارائهي پاسخ پرداختهاند، که حاصل تلاش این عزیزان در این مجموعه
گردآوري شده است.
بنده که از آغاز با این عزیزان همراهی داشتهام، شاهد تلاش علمیِ همراه با تعهد آنها بودهام، که در حد توان کوشیدهاند پاسخهاي
مناسب و متین ارائه نمایند. البته برخی پرسشها نیز از طریق شنوندگان محترم رادیو قرآن دریافت شده و در برنامهي پرسش و پاسخ
قرآنی آنجا پاسخ دادهایم که به این مجموعه اضافه شده است.
امیدوارم خداي متعال این خدمت علمی و قرآنی را از همهي ما بپذیرد و این اثر مورد عنایت خاص حجه بن الحسن العسگري (ع)
صفحه 7 از 74
قرار گیرد.
در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و پیشنهادات و انتقادات خویش محروم نفرمایند و از جوانان
«1» . دارند، به نشانی ما ارسال فرمایند « قرآن و علم » عزیز میخواهیم که اگر پرسشهایی در زمینهي
با سپاس
دکتر محمدعلی رضاییاصفهانی
1387 /3 / قم- 19
ص: 13
فصل اول: مهدویت در قرآن