دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

آگاهی و شناخت نسبت به فاطمه

گروه نرم افزاری آسمان

آگاهی و شناخت نسبت به فاطمهآنکه بر قله شناخت فاطمه (س) میایستد و پهندشت اختلافهاي مسلمین را نظاره میکند؛ حق را به درستی از باطل تشخیص
میدهد. کسی که به سرزمین شناخت فاطمه (س) سفر کند درخت اندیشهاش به بار اسلامشناسی مینشیند زمینههاي بحثی که
خورشید شناخت فاطمه (س) بر آنها بتابد روشنایی و وضوح مییابد امامت این نابترین اندیشه کلامی با شناختن سیره فاطمه (س)
شناخته میشود. تاریخ، کژیها و درستیهاي آن با تاریخ فاطمه (س) دانسته میشود و... ولی دریغا که بسیاري در نیمکره تاریک
جهل و دور از نور فاطمه (س) رحل اقامت افکندهاند و از مزایاي شناخت او در همه زمینهها بیبهره ماندهاند شناختن فاطمه (س) و
غور در این شناختیک ضرورت است و وظیفه. امام صادق (ع) در بیان جایگاه شناخت او فرمود: کسی که فاطمه را بدرستی
. [ را درك کرده است. [ 2 « شب قدر » بشناسد
اسوهپذیري از فاطمه (س)
صفحه 7 از 16
فاطمه اسوه همه است، اسوه عهد و عصر خاصی نیست. هر چه زمان ما را از عصر او دورتر کند، بیشتر به او نیازمند خواهیم شد. ما
همچنان از چشمه جوشان او مینوشیم بعد از ما نیز نسلهاي آینده بر کناره این چشمه زانو خواهند زد. شاید از این روست که امام
زمان (عج) همان نجات دهنده بشر در آخرالزمان فاطمه (س) را اسوه خویش میخواند زیرا نیازها و مسایل جامعه امام عصر (عج)
وفی ابنۀ رسول الله (ص) لی اسوة حسنۀ [ 3] . چشمهاي جوینده ما باید زندگی او را » را سیره و سلوك فاطمه (س) پاسخ میدهد
سراپا به نظاره بنشیند؛ چه آنکه سیره این هدیه بزرگ خدا مشعلی است که ما را از شبهاي جهل و گودالهاي انحراف رهایی
میبخشد. فقیهان مستند برخی از فتاوي خود را فعل فاطمه (س) و تاسی به آن حضرت (ع) قرار دادهاند. به عنوان نمونه صاحب
جواهر زیارت قبور در شنبه و پنجشنبه را بر پایه تاسی به فاطمه (س) مستحب مؤکد میشمرد. [ 4] . شایسته استحوزههاي علمی به
سخنان و سیره فاطمه (س) به عنوان یک منبع فقهی بیشتر روي بیاورند.
بزرگداشت ولادت زهرا (س)
بیستم ماه جماديالآخر روز میلاد فرخنده فاطمه زهرا (س) است. نسبتبه این روز چند عمل وارد شده است. فلسفه این اعمال
گرامیداشت روز ولادت آن حضرت (س) و در نتیجه تحکیم پیوند معنوي با آفریدگار است. این اعمال عبارتند از: - شادمانی
کردن [ 5] . - روزه گرفتن [ 6] . - انجام کارهاي نیکو از قبیل صدقه دادن و... [ 7] . - زیارت آن حضرت (ع) [ 8] . این اعمال در
جاي خود توضیح داده میشود.
بزرگداشت روز ازدواج فاطمه
ازدواج فاطمه (س) با علی (ع) رخداد مهمی در تاریخ است که برکات این ازدواج همچنان میجوشد و فزونی مییابد درختان
پربار معرفت و گلهاي عطرآگین معنویت در باغ ازدواج این دو شخصیت رویید و همچنان میروید. از این روي باید این نقطه
عطف تاریخی را در تاریخ گرامی داشت و به همین جهت اسلام براي این روز حساس و تعیینکننده وظایفی قرار داده است؛ مانند:
- روزه گرفتن [ 9] . - خواندن نماز حضرت فاطمه (س) [ 10 ] . ناگفته نماند در تعیین روز ازدواج فاطمه (س) سه نظر وجود دارد.
- 1 - اول ذي الحجه روز ازدواج بوده است. بیشتر این نظر را برگزیدهاند. 2 - ششم ذي الحجه روز ازدواج بوده است. 3 . [11]
بیست و یکم محرم ازدواج رخ داده است.
بزرگداشت روز شهادت فاطمه
بزرگداشت شهادت فاطمه (س) به عنوان سرآغاز مصیبتهاي اهل بیت، معنی و پیام خاصی در بر دارد چه آنکه تفسیر درست
مصیبتهاي بعدي با بزرگداشتشهادت او آشکار میشود. از این روي وظایف خاصی براي بزرگداشت این روز وارد شده است.
مانند: - برپا داشتن مراسم حزن و عزا. [ 12 ] . در این زمینه شیخ مفید میگوید: در روز شهادت فاطمه حزن و اندوه مؤمنین تازه
. [ میشود. [ 13 ] . - خواندن زیارت حضرت (ع) [ 14
بزرگداشت نام فاطمه
1 - مستحب است فرزند - احکام زیر اهمیت و جایگاه نام فاطمه (س) را آشکار میکند و تعظیم و احیاي آن را لازم میشمرد: 6
2 - به کسانی که فاطمه (س) نام دارند، باید احترام گذاشت. امام صادق (ع) فرمود: - 6 . [ دختر را فاطمه (س) نام گذاریم. [ 15
صفحه 8 از 16
3 - کسی که غسل واجب بر عهده دارد بنا - 6 . [ اگر دخترت را فاطمه (س) نامیدي دشنامش مده، نفرینش مکن و او را مزن. [ 16
4 - بردن نوشته حاوي نام فاطمه (س) به مستراح - 6 . [ بر احتیاط واجب نباید جایی از بدن ود را به اسم فاطمه (س) برساند. [ 17
. [ کراهت دارد. [ 18
تسبیح فاطمه