دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

تسبیح فاطمه

گروه نرم افزاری آسمان

تسبیح فاطمهکیفیت تسبیح فاطمه
. [ سبحانالله است. [ 19 » الحمدلله و سی و سه » سی و سه ،« الله اکبر » بر پایه روایات، این تسبیح سی و چهار
چرا تسبیح فاطمه نام گرفته است
. [ این تسبیح از آن جهتبه تسبیح فاطمه (س) نام گرفته که پیامبر (ص) آن را به این بانوي دو عالم تعلیم کرد. [ 20
اهمیت تسبیح فاطمه
تسبیح حضرت زهرا (س) از اهمیت ویژهاي برخوردار است نکات زیر این اهمیت را آشکار میسازد: الف) تاکید روایات بر آن. به
برخی از این روایات اشاره میکنیم: - امام باقر (ع) فرمود: خداوند در میان حمدها به چیزي با فضیلتتر از تسبیح فاطمه (س)
عبادت نشده است. [ 21 ] . - امام صادق (ع) فرمود: براي من تسبیح فاطمه (ع) به دنبال هر نماز در هر روز محبوبتر از هزار رکعت
نماز در هر روز است. [ 22 ] . - امام صادق (ع) فرمود: سوگند بخدا اگر چیزي با فضیلتتر از تسبیح زهرا (س) بود پیامبر (ص) آن
را به فاطمه (س) تعلیم میداد. [ 23 ] . - در حدیث آمده که تسبیح فاطمه (س) یکی از علامتهاي مؤمن است. ب) مستحب است
[ کودکان را به انجام تسبیح حضرت زهرا (س) وادار کنیم. [ 24 ] . ج) مستحب است همیشه به انجام این تسبیح مبادرت بورزیم. [ 25
. د) اهمیت این تسبیح تا آنجا است که امام صادق (ع) فرمود: من سبقت اصابعه لسانه حسب له. [ 26 ] . اگر کسی انگشتان او
(بخاطر سرعت در شمارش دانههاي تسبیح و یا بندهاي انگشتان) از زبانش پیشی گیرد (و در نتیجه عدد هر ذکري را به اندازه
نگوید) براي او ذکرهاي فوت شده حساب میشود.
وقت و موارد تسبیح
مبادرت ورزیدن به انجام این تسبیح در همه اوقات مستحب است ولی در برخی از موارد این تسبیح اهمیت و استحباب بیشتري پیدا
میکند به برخی از آن اشاره میشود. الف) به دنبال هر نماز. این مورد در صدر همه قرار دارد و بهترین آنهاست. [ 27 ] . ب) بعد از
. [ نماز وتر. [ 28 ] . ج) به هنگام خوابیدن. [ 29 ] . د) به هنگام گرفتاري و داشتن حاجت. [ 30
احکام تسبیح فاطمه
2 - مستحب است هر گاه در آن شک رخ داد . [ 1 - مستحب است موالات را در این تسبیح رعایت کرده و آن را قطع نکنیم. [ 31
، 3 - مستحب استبعد از آن دعاي خاصی که وارد شده است را بخوانیم. این دعا در مستدرك ج 5 . [ مشکوك را اعاده کنیم. [ 32
ص 64 ذکر شده است.
صفحه 9 از 16
توسل به فاطمه
تقرب به درگاه الهی نیازمند توسل جستن به انسانهایی است که مقام و آبرویی نزد خداي متعال دارند. نزدیکی فاطمه زهرا به خدا
باغ قرب او میوه بر گرفت که خداوند این » تا آنجا است که رضایت او رضایتخداست و خشم او غضب خداست. بنابراین باید از
نعمتبزرگ را به شیعیان ارزانی داشته است. به همین جهت کمتر دعاي توسلی است که نام زهرا (س) در آن به میان نیامده باشد.
در کنار دعاهایی که در آنها به عموم اهل بیت (ع) توسل شده دعاهایی یافت میشود که فقط توسل به فاطمه (ع) است. مانند آنچه
در روایت وارد شده که به هنگام داشتن حاجت، دو رکعت نماز بجاي آور آنگاه سه بار الله اکبر بگوي و سپس تسبیح حضرت
یا مولاتی یا فاطمۀ اغیثینی سپس طرف راست صورت را بر زمین بنه و » زهرا (س) را انجام بده بعد به سجده برو و صد بار بگوي
همین جمله را صد بار دیگر بخوان و بعد طرف چپ صورت را بر زمین بگذار و صد بار دیگر آن را تکرار کن در آخر پیشانی
. [ خویش بر سجده گذار و جمله یاد شده را صد بار دیگر انجام بده و سپس حاجتت را بخواه. [ 33
جلب رضاي فاطمه
. [ پیامبر (ص) فرمود: خداوند با خشم فاطمه خشمگین و با رضایت فاطمه (س) خشنود میشود. [ 34
دروغ بستن به فاطمه
. [ بنا بر احتیاط واجب دروغ بستن بر حضرت زهرا (س) روزه را باطل میکند. [ 35
دعاي فاطمه
1 - این دعا به عنوان دعاي فاطمه (س) وارد شده و در هنگام داشتن حاجتخوانده میشود. بسم الله الرحمن الرحیم یا حی یا - 11
2 - در روایات دعایی وارد - 11 . [ قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۀ عین ابدا و اصلح لی شانی کله. [ 36
شده که پیامبر (ص) آن را به فاطمه (س) و علی (ع) تعلیم کرد. این دعا در مستدرك ج 8، ص 214 نقل شده است. امام صادق
(ع) فرمود: اگر دخترت را فاطمه (س) نامیدي دشنامش مده، نفرینش مکن و او را مزن.
دوستی فاطمه
پیامبر (ص) فرمود: کسی که دخترم فاطمه (س) را دوستبدارد در بهشتبا من است و کسی که او را دشمن بدارد در دوزخ است.
دوست داشتن فاطمه (س) آدمی را در صد مورد سود میبخشد که آسانترین آنها مرگ، قبر، میزان، محشر، صراط و محاسبه است.
. [37]
زیارت فاطمه
اشاره
من زار فاطمۀ فکانما زارنی [ 38 ] . کسی که فاطمه (س) را زیارت » : 1 - جایگاه و اهمیت زیارت فاطمه را پیامبر (ص) فرمود - 13
کند گویا مرا زیارت کرده است.
صفحه 10 از 16
انواع زیارت فاطمه
زیارت قبر آن حضرت
این زیارت به این صورت است که کنار قبر آن حضرت (س)باید قرار گرفت و زیارت خاصی که با این جمله شروع میشود را
. [39] «... یا ممتحنۀ امتحنک الله الذي خلقک قبل ان یخلقک فوجدك لما امتحنک صابرة » : قرائت کرد
زیارت روز شهادت فاطمه
در روز سوم جمادي الثانیه - که روز شهادت حضرت (س)است - خواندن این زیارت مستحب است. السلام علیک یا سیدة نساء
العالمین السلام علیک یا والدة الحجج علی الناس اجمعین. السلام علیک ایتها المظلومۀ الممنوعۀ حقها. اللهم صل علی امتک و ابنته
. [ نبیک و زوجۀ وصی نبیک صلوة تزلفها فوق زلفی عبادك المکرمین من اهل السموات و الارضین. [ 40
زیارت روز ولادت
روز بیستم جماديالثانی روز ولادت فاطمه زهرا (س) استیکی از اعمال این روز خواندن زیارت آن حضرت (س) است. میتوان
. [ در این روز زیارتی را که خواندن آن در کنار قبر حضرت (س) مستحب است قرائت کرد. [ 41
زیارت روز جمعه
. [ مستحب است انسان در هر روز جمعه غسل کند و پیامبر (ص) و فاطمه (س) و امامان علیهم السلام را از دور زیارت کند. [ 42
صلوات فرستادن بر فاطمه
پیامبر (ص) به فاطمه (س) فرمود: اي فاطمه! هر کس بر تو صلوات بفرستد خداوند متعال وي را میبخشد و او را در بهشتبه من
ملحق میکند در هر کجاي آن که باشم. [ 43 ] . شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد صلوات مخصوص فاطمه را ذکر میکند که
. [ بهتر است با آن بر حضرت 3 صلوات بفرستیم. [ 44
کشتن سبکننده فاطمه
صاحب جواهر نویسنده بزرگترین دائرة المعارف فقه شیعه میگوید: سب فاطمه (س) نیز چون سب امامان علیهم السلام موجب قتل
. [ میشود. [ 45
گرامی داشتن ذریه فاطمه
نصف خمس، سهم سادات نیازمند استسید کسی است که از پدر به عبدالمطلب برسد هر چند این نسبت از غیر طریق پیامبر (ص)
باشد با این وصف - همانطور که صاحب جواهر میگوید - سزاوار است که فرزندان فاطمه (ع) را بر دیگران ترجیح داده و به آنان
خمس بیشتر بدهیم. [ 46 ] . این مساله اعتبار خود را از این اصل میگیرد که باید فاطمه (س) را گرامی داشت.
نماز