دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

نماز

گروه نرم افزاری آسمان

نماز
صفحه 11 از 16
اشاره
در ارتباط با فاطمه (س) دو نماز مطرح استیکی موسوم به نماز فاطمه (س) و دیگري موسوم به نماز زیارت فاطمه (س).
نماز فاطمه
اشاره
یکی از مستحبات، خواندن نماز فاطمه (س) است. پیرامون کیفیت این نماز و وقت آن، توضیحات زیر ارائه میشود:
کیفیت نماز فاطمه
نماز فاطمه (س) به دو صورت نقل شده است: الف) این نماز دو رکعتی است در رکعت اول بعد از حمد صد بار سوره قدر و در
رکعت دوم بعد از حمد صد بار سوره توحید خوانده میشود [ 47 ] در روایت آمده که تسبیح حضرت زهرا بعد از این نماز بجاي
آورده شود. [ 48 ] و نیز بر پایه برخی از روایات این نماز دعاي خاصی دارد که بعد از آن خوانده میشود این دعا را شیخ طوسی در
نقل کرد. و خواندن آن بعد از نماز مستحب است. [ 49 ] . ب) نماز حضرت زهرا چهار رکعت است در هر رکعت « مصباح المتهجد
. [ پنجاه بار سوره توحید قرائت میشود. [ 50 ] . در مصباح المتهجد دعایی نقل شده که بعد از این نماز خوانده میشود. [ 51
وقت نماز فاطمه
خواندن نماز فاطمه (س) در همه اوقات مستحب است [ 52 ] ولی در دو وقت استحباب بیشتري دارد: صاحب جواهر میگوید: مؤکد
بودن استحباب نماز در این ماه به جهتشرافت این ماه است. [ 53 ] . ب) در روز اول ماه ذي الحجه [ 54 ] . صاحب جواهر میگوید:
این روز - اول ماه ذيالحجه - روز ازدواج فاطمه (س) با علی (ع) است. [ 55 ] . شاید استحباب بیشتر نماز در این روز به جهت
. [ همین موضوع باشد. [ 56
نماز زیارت فاطمه
کیفیت نماز زیارت
صاحب جواهر میگوید نماز زیارت آن حضرت (س) مستحب است و این نماز به صورت هشتیا شش یا چهار یا دو کعتخوانده
میشود. [ 57 ] . فرزند سید بن طاووس در کتاب خود نماز زیارت را اینگونه ذکر میکند. این نماز دو رکعت دارد در هر یک از دو
کعتبعد از حمد شصتبار سوره توحید قرائت میگردد و یا اینکه در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید و در رکعت دوم بعد از
. [ حمد سوره قل یا ایها الکافرون خوانده میشود. [ 58
وقت نماز زیارت
فرزند سید بنطاووس نمازي که ذکر شد را نماز زیارتی میداند که اختصاص به روز سوم جماديالاخري (روز وفات فاطمه (س))
. [ دارد بنابر این نماز در این روز بجاي آورده میشود. [ 59
صفحه 12 از 16
سلام کردن به فاطمه
فاطمه (س) فرمود: پیامبر (ص) به من فرمود: کسی که بر پیامبر (ص) و فاطمه (س) سه روز سلام بفرستد به بهشت رود. راوي
پرسید این اختصاص به دوران حیات پیامبر (ص) و شما دارد یا بعد از مرگتان نیز چنین است فاطمه (س) فرمود: هم در زمان
حیاتمان و هم بعد از مرگمان چنین است.
پاورقی
4] جواهر الکلام. [ 5] مسار الشیعه. [ 6] مفاتیح الجنان. ] .180 / 3] همان، 53 ] .65 / 2] بحارالانوار، 43 ] .85 / 1] جواهر الکلام، 20 ]
.92 / 198 ، بحارالانوار، 43 / 10 ] جواهر الکلام، 12 ] .92 / 7] مفاتیح الجنان و مسار الشیعه. [ 8] مفاتیح الجنان. [ 9] بحارالانوار، 43 ]
12 ] مسار الشیعه. [ 13 ] همان. [ 14 ] مفاتیح الجنان. [ 15 ] مستدرك الوسائل. [ 16 ] همان. [ 17 ] رساله عملیه ] .92 / 11 ] بحارالانوار، 43 ]
19 ] وسائل الشیعه، باب 10 از ابواب تعقیب حدیث 3، جواهرالکلام، 10 ] .72 / حضرت امام (قدس سره). [ 18 ] جواهر الکلام، 22
[ 25 ] همان. [ 26 ] .36/ 24 ] مستدرك الوسائل، 5 ] . 23 ] همان، 397 ] . 22 ] همان، 396 ] .397/ 20 ] همان. [ 21 ] جواهر، 10 ] ./397
[31] .312 / 30 ] همان، 6 ] .39/ 29 ] مستدرك الوسائل، 5 ] . 28 ] مصباح المتهجد، 142 ] . 27 ] همان 396 ] .408 / جواهر الکلام، 10
34 ] همان. [ 35 ] رساله عملیه حضرت امام (قدس ] .312 / 33 ] مستدرك الوسائل، 6 ] .407/ 32 ] جواهر الکلام، 10 ] .64 / همان، 5
40 ] همان، ] . 39 ] مزار شیخ مفید، 155 ] .182 / 38 ] مستدرك الوسائل، 10 ] .116/ سره). [ 36 ] مفاتیح الجنان. [ 37 ] بحارالانوار، 27
45 ] جواهر ] . 44 ] مصباح المتهجد، 358 ] .55 / 43 ] بحارالانوار، 43 ] .371 / 41 ] مفاتیح الجنان. [ 42 ] مستدرك الوسائل، 10 ] .156
[51] . 50 ] همان، 266 ] . 48 ] همان. [ 49 ] مصباح المتهجد، 265 ] .195 / 47 ] همان، 12 ] .105 / 46 ] همان، 16 ] .345 / الکلام، 21
[ 57 ] مفاتیح الجنان. [ 58 ] همان. [ 59 ] .87/ 53 ] همان. [ 54 ] همان. [ 55 ] همان. [ 56 ] همان، 2 ] .198/ همان. [ 52 ] جواهر الکلام، 12
احقاق الحق.
درباره مرکز