گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد سوم
موسوعۀ الامام الهادي (ع) - المجلد 3


اشارة
عنوان و نام پدیدآور : موسوعۀ الامام الهادي تالیف اللجنۀ العلمیۀ فی موسسۀ ولی العصر للدراسات باشراف محمد الحسینی القزوینی
... [ودیگران ؛ المشرف علی الموسسه ابیالقاسم الخزعلی
. مشخصات نشر : قم اللجنۀ العلمیۀ فی موسسه ولیعصر للدراسات الاسلامیۀ، 1423 ق = - 1381
( 6(ج 1) ؛ (ج 2) ؛ (ج 4 -1-94883- 8(دوره ؛ 964 -0-94883-964 ؛ ( شابک : (ج 3
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه
212 - موضوع : علیبن محمد(ع ، امام دهم ق 254
شناسه افزوده : طباطبائی اشکذري ابوالفضل گردآورنده - 1347
شناسه افزوده : حسینی قزوینی محمد، . - 1331
شناسه افزوده : خزعلی ابوالقاسم . - 1304
شناسه افزوده : موسسه تحقیقاتی ولیعصر(عج
م 8 /BP رده بندي کنگره : 49
297/ رده بندي دیویی : 9583
6929- شماره کتابشناسی ملی : م 82
المواعظ و الانشعار و الطب