گروه نرم افزاری آسمان

فلسفه حجاباشاره
بدون شک در عصر ما که بعضی آن را عصر برهنگی و آزادگی جنسی گذارده اند و افراد غربزده، بی بند و باري زنان را جزئی از
آزادي او می دانند سخن از حجاب گفتن براي این دسته ناخوشایند و گاه افسانه اي است متعلق به زمانهاي گذشته! ولی مفاسد بی
حساب و مشکلات وگرفتاري هاي روزافزونی که از این آزادیهاي بی قید و شرط بوجود آمده سبب شده که تدریجاً گوش شنوایی
صفحه 20 از 70
براي این سخن پیدا شود. البته در محیطهاي اسلامی و مذهبی، مخصوصاً در محیط ایران بعد از جمهوري اسلامی، بسیاري از مسائل
حل شده، و به بسیاري از این سؤالات عملًا پاسخ کافی و قانع کننده داده شده است. اسلام می گوید کامیابی هاي جنسی اعم از
آمیزش و لذت گیریهاي سمعی و بصري و لمسی مخصوص به همسران است و غیر از آن گناه، و مایه ي آلودگی وناپاکی جامعه
می باشد که فلسفه ي حجاب چیز مکتوم و پنهانی نیست زیرا: 1- برهنگی زنان که طبعاً پیامدهایی همچون آرایش و عشوه گري و
امثال آن همراه دارد و مردان، مخصوصاً جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار می دهد تحریکی که سبب کوبیدن اعصاب آنان
ایجاد هیجانهاي بیمارگونه عصبی و گاه سرچشمه امراض روانی می گردد زیرا زمانیکه روابط و ارتباطات براي ارضاء خواسته ها و
تمنیات، دچار شکست می شوند. فشار روحی حاصل می شوند. لذا اسلام تشویق به ازدواج می نماید و می گوید ازدواج و تشکیل
خانواده خدمتی است براي پدید آمدن یک کانون آسایش و خوشبختی و نشاط طبیعی، ارضاي غریزه جنسی، لذت بردن از
زندگی، بهره مندي از محبت و تعاون، مددکاري و سرانجام امتزاح دو روح در افق محبًت و هماهنگی و اتصال دو دریا از نیرو و
قدرت، حیات و نشاط به هم براي رسیدن به هدفی متعال. در مکتب اسلام هدفها و انگیزه هاي ازدواج را متعدد ذکر کرده، از
جمله: - ایجاد کانون آسایش و آرامش براي زن و مرد. - حفط عفت و پاکدامنی و ارضاي غریزء جنسی. - دوستی، محبت و عشق.
اسلام می خواهد مردان و زنان مسلمان روحی آرام و اعصابی سالم و چشم و گوشی پاك داشته باشند، و این یکی از فلسفه هاي
حجاب است. اگر زن کامیابیهاي جنسی و لذت هاي سمعی و بصري و لمسی که مخصوص همسرش می باشد را به بیرون از خانه
سوق دهد و با آرایش و عشوه گري باعث تحریک مردان شود چگونه می تواند کانون آسایش و آرامش براي همسر خود باشد؟
وقتی که بی عفتی و ناپاکی را در جامعه رواج می دهد، آیا اندیشیده است که این آتش فساد و تباهی دامن گیر خانواده خودش هم
می شود؟ آیا دوست دارد زنهاي دیگر اینچنین دل همسرش را مجذوب خود نمایند؟ علی(علیه السّلام) در قسمتی از وصایاي خود
به فرزندش امام حسن (علیه السّلام) می فرماید: آنچه براي خود دوست می داري براي دیگران دوست بدار، و آنچه را براي خود
نمی پسندي براي دیگران مپسند، چنانچه دوست نداري به تو ستم شود تو نیز ستم مکن، و همانطورکه می خواهی به تو خوبی شود
1. نامه 31 نهج البلاغه تعادل خانواده مستلزم آن است تو نیز نیکی کن و آنچه را از دیگران زشت می دانی از خود زشت بشمار. 1
که اعضاي تشکیل دهنده ي آن نقشها، وظایف و کارکردهاي خود را به طور صحیح و کامل انجام دهند. از جمله ارضاي نیازهاي
اعضاء (زن و شوهر و فرزندان) وقتی زنی خود را آرایش می کند و با وضعی مهیِّج و زننده درکوچه و بازار و خیابانها اقدم می زند
و براي نامحرم عشوه گري و ناز می کند آیا در خانه می تواند همراه و همدل همسر خود باشد؟ یا درکنار همسر خود احساس
جدایی و تنهایی می کند؟ وقتی که تمام وقت خود را در فکر مدپرستی و بی بندوباري و خودنمایی در بیرون از خانه است چگونه
می تواند مادر خوبی براي فرزندان خود باشد و در جهت تعلیم و تربیت صحیح آنان بکوشد؟ وقتی که هدف خود را در زندگی
نیافته است و به زندگی در حد خوردن و گشتن و ارضاي هواهاي نفسانی بسنده میکند، و با داشتن انگیزه ها و نیازهاي کاذب از
قبیل، استفاده از وسایل لوکس، تنوع بیش از حد در خوراك و پوشاك و... چنین خانواده هایی به رغم تعادل ظاهري و سطحی، در
مقابله با موقعیتهاي بحران زا و مولد فشار، مستعد از هم پاشیده شدن هستند و در مقابل حوادث روانی و اجتماعی، بسیار آسیب
پذیرند. اینجاست که محبت جاي خود را به نفرت، امیدواري به نا امیدي، جاذبه به دافعه در زندگی خانوا گی می دهد. وحدت و
- انسجام در روابط خانوادگی را سست میکند و بهداشت روح و روان حاکم بر خانواده و اجتماع را به خطر نابودي می کشاند. 2
آمارهاي قطعی و مستند نشان می دهد که با افزایش برهنگی در جهان، طلاق و از هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا بطور
مداوم بالا رفته است. در محیطی که حجاب است (و شرایط دیگر اسلامی رعایت می شود) دو همسر تعلق به یکدیگر دارند، و
احساساتشان و عشق و عواطفشان مخصوص یکدیگر است. ولی در بازار آزاد برهنگی که عملًا زنان به صورت کالاي مشترکی (لا
اقل در مرحله غیر آمیزش جنسی) در آمده اند دیگر قداست پیمان زناشویی مفهومی نمی تواند داشته باشد و خانواده ها همچون تار
صفحه 21 از 70
عنکبوت به سرعت متلاشی می شوند و کودکان بی سرپرست می مانند و نابسامانیها وزیانهاي فراوانی را در زندگی فردي و
اجتماعی پدید می آورد. در حالی که اگر ازدواج در مسیر صحیحی قرار بگیرد به زندگی زن و مرد جهت می بخشد و مرد و زن
نگران، مضطرب و سرکش را آرام ساخته، موجبات حفظ سلامت تن و روان آنها را فراهم میکند. و خودداري از ازدواج و در نتیجه
عدم ارضاي پاره اي از نیازهاي آدمی ممکن است زمینه ي اختلالات عاطفی و بیماریهاي جسمانی و روانی را مساعد سازد و خروج
از اعتدال وجود را ممکن نماید. دلا ازدست تنهایی بجانم زآه وناله خوددرفغانم شبان تارازدردجدایی کندفریادمغزاستخوانم
خانواده یک نهاد اصلی و یژه جامعه است و برقراري روابط انسانی سالم و درست میان اعضاي خانواده مهمترین عامل سلامت
خانواده است. سعی کنید با همدلی، همفکري، همکاري و هماهنگی روابط سالمی را میان اعضاي خانواده خود برقرار نمایید. براي
اینکه بهداشت روح و روان و در نتیجه سلامتی جسم و جان خانواده را حفظ کنید هر یک از زوجین باید بداند که همسر او
نزدیکترین و محرمترین فرد است. لذا به همسرتان به عنوان یک نیمه تن، حامی و پشتیبان نگاه کنید و تلاش نمایید در جهت
خوشبختی او بکوشید. زن و شوهر با یادگیري مهارتهاي ارتباطی و به کار بستن آنها می توانند روابط خود را بهبود بخشند و در
فضایی سرشار از پاکی، محبت، حسن تفاهم و حسن نظر به حل و فصل مشکلات بپر دازند. لازمه ي ایجاد، حفظ و استمرار روابط
زناشویی سالم (که خود عاملی است که همسر جذب خانه و خانواده می شود و کمتر به بیرون از خانه گرایش داشته باشد) داشتن
تعهد، وفاداري، اعتقاد، انصاف، صمیمیت، پذیرش متقابل، سعه صدر متقابل، تفاهم متقابل و اعتماد متقابل است. پس با رعایت این
- اصول نسبت به همسرتان احساس مسئولیت کنید و در خانواده، فضایی سرشار از سلامتی و امنیت روانی و عاطفی ایجادکنید. 3
گسترش دامنه فحشاء و افزایش فرزندان نامشروع، از دردناکترین پیامدهاي بی حجابی است. وقتی که اعمال و رفتار زشت و
ناپسندمان پیامدهاي دردناکی را به بار می آورد. و ما را خشمگین و آشفته می سازد و اغلب دیگران را سرزنش میکنیم، دیگران را
مقصر می دانیم در برابر احساس شکست یا احساس فریب خوردن، زبان به ملامت دیگران می گشاییم. قرآن مجید می فرماید: ( وَ
ما اَصابَکم مِن مصیبَۀٍ فَبماکَسَبَت اَیدیکمْ وَ یَعْفوا عَن کثیرٍ) 1 و آنچه از رنج، مصائب به شما می رسد همه از دست خود شماست در
صورتی که خدا بسیار از اعمال بد را عفو می کند. ( عَلی بِذِکْرِ اللّه تَطمَئِن الْقلوبْ) 3 آري با ذکر خدا دلها آرام می گیرند.
سلامتی و آرامش روح و روان مسلماً سلامتی جسم و جان را همراه دارد وقتی سلامتی جسم و روح دست به دست هم بدهند
سعادت دنیا و آخرت را به همراه خواهد آورد. با این وصف آیا درست است که از چنین پروردگاري روي برتایی و به دیگري
توجه کنی. چه بسیار در برابرش گستاخی و نافرمانی میکنی حال آنکه نیک مردانی که چه ناتوان و ضعیفی! همواره در پناه
مغفرتش مسکن می گزینی و در پهنه ي پهناور لطف و احسانش ره می پویی. حال آنکه نه او فضلش را از تو بازداشته، نه پرده
گناهت را دریده است. بلکه حتی براي یک لحظه تو را در تنعم و بخششی که برایت پدید آورده و یا پلیدي گناهت که برایت
. 2. سوره رعد آیه 28 . پوشانده، یا بلایی که از تو دور گردانده، از لطف و احسان ---------------------- 1. شوري، آیه 30
خویش دور نساخته است. پس چه شود اگر اطاعتش کنی و به فرمانش سر نهی؟ پس این دنیا نیست که تو را فریب داده است بلکه
تو خود را به آن فریفته اي. چه بسا دنیا به تو پند آموخته و به دادگري و مساوات و برابري، آگاه و دعوتت نموده و از وعده هایی
که به تو می دهد و از ورود درد بر جانت و کاهش قوت و توانت آگاهت نموده است، اما تو باز هم پند نمیگیري. دنیا صدیق تر از
آن است که تو را بفریبد و به تو دروغ گوید و چه بسیار که تو گیتی را به بدي متهم میکنی، اما او تو را حکمت می آموزد و چه
بسا سخن راستی که در مورد دنیا می شنوي و آن را دروغ می پنداري.
فلسفه انحصار پوشش بانوان
حدود پوشش زنان و مردان به ویژگیهاي جسمانی آنها مربوط می شود. جاذبه هاي شدید جنسی بدن زن و موهاي او که از جمله
صفحه 22 از 70
زیبائیهاي وي به شمار می روند اقتضا دارد که پوشش کامل خود را رعایت کند. اما مرد که خلقت او به گونه اي دیگر است و
حکمت الهی بر خلق جاذبه هاي جنسی، دلربائیها، لطافتهاي جسمانی او نبوده است موظف به رعایت چنین پوششی نخواهد بود.
احکام صوت و خوشبویی زنان نیز بر همین فلسفه استوار است. بنابرین فلسفه تعیین پوشش دینی بانوان از آثار تکوینی وجود آنها
نشأت میگیرد. زنان مسلمان نیز با درك روشن آثار وجودي خود، پوشش اسلامی را با معرفت پذیرفته اند و آن را نگهبان ارزشها،
تقوا، عفت، حیا، نجابت، وقار، پاکی، شرافت، فضیلت، صلابت، سلامت و متانت خود می دانند. اگر می بینیم که وظیفه ي پوشش
به زن اختصاص یافته است از این جهت است که ملاك آن مخصوص زن است. زن مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگی است، قهراً به
زن باید بگویند خود را در معرض نمایش قرار نده، نه به مرد. با اینکه دستور پوشیدن براي مردان مقرر نشده است، عملًا مردان
پوشیده تر از زنان از منزل بیرون می روند زیرا تمایل مرد به نگاه کردن و چشم چرانی است، نه به خودنمایی و بر عکس تمایل زن
بیشتر به خودنمایی است نه به چشم چرانی. تمایل مرد به چشم چرانی بیشتر زن را تحریک به خودنمایی میکند و تمایل به چشم
از مختصات زنان است. خرده « تبرج » چرانی کمتر در زنان وجود دارد، لذا مردان کمتر تمایل به خودنمایی دارند به همین دلیل
گیري هاي مخالفان حجاب: میگویند حجاب سبب انزواي این جمعیت عظیم میگردد، و طبعاً آنها را از نظر فکري و فرهنگی به
عقب می راند. آنها که به این منطق متوسل می شوند از چند امر به کلی غافل شده یا تقافل کرده اند زیرا: چه کسی گفته است که
حجاب اسلامی زن را منزوي میکند، و از صحنه اجتماع دور می سازد بعد از انقلاب اسلامی هیچ نیازي به استدلال نیست، زیرا با
چشم خود گروه گروه زنانی را می بینیم که با داشتن ححاب اسلامی در همه جا حاضرند. در اداره ها، در کارگاهها، در راهپیمایی
ها و تظاهرات سیاسی، در رادیو و تلویزیون، در بیمارستانها و مراکز بهداشتی، مخصوصاً در مراقبتهاي پزشکی براي مجروحین
جنگی، در فرهنگ و دانشگاه و بالاخره در صحنه ي جنگ وپیکار با دشمن. کوتاه سخن اینکه وضع موجود پاسخ دندان شکنی
است براي همه این ایرا دها. زنان کشاورز و روستایی ما، مخصوصاً زنانی که در برنجزارها مهمترین و مشکلترین کار کشت و
برداشت محصول برنج را بر عهده دارند عملًا به این پندارها پاسخ گفته اند و نشان داده اند که یک زن روستایی با داشتن حجاب
اسلامی در بسیاري از موارد حتی بهتر و بیشتر از مرد کار میکند بی آنکه حجابش مانع کارش شود،
حجاب ازنظر عقل
هر عقل سلیم آنچه را که براي انسان مایه ي کرامت و حفظ از انحرافات و بیهودگی ها و پوچیها است آن را موجب استواري انسان
می داند و آنچه را که باعث فساد اخلاقی و پیامدهاي شوم برهنگی می شود، آن را مذموم و ناپسند می داند. رشد فکري و عقلی
پس از بلوغ جسمانی رو به تکامل می رود. پس از بحرانهاي بلوغ، فرد استعدادها، توانائیها و امکانات محیطی خود را بهتر می
شناسد و نسبت به شخصیت خود بیشتر آگاهی می یابد و در نتیجه تصمیماتش بیشتر از عقل نشأت میگیرد تا احساسات. علی(علیه
السّلام) می فرماید: عقل آن چیزي است که راه ضلالت را از خوشبختی تمیز می دهد و عاقل کسی است که هر کاري را در جاي
خود انجام می دهد. فردي که از رشد عقلی برخوردار است، از مسائل، درك و فهم بهتري دارد. براي مثال می داند که چرا باید با
حجاب باشد. هدف از این کار چیست؟ از خود و محیط اطرافش شناخت دارد... عقل چون چراغی تابان است که زشتیها و نیکیها
را نشان می دهد و عوامل خوشبختی و بدبختی را مشخص میکند وقتی به فلسفهء حجاب می نگریم، می بینیم حجاب از عوامل
خوشبختی است و موجب سلامتی و تکامل فرد و جامعه میگردد و برهنگی و بدحجابی، باعث انحطاط و پیامدهاي شوم میگردد.
یکی از « حیا » هرچیزي که مایه ي انحراف و فساد است عقل آن را شایسته ندانسته و انسان را بر انجام آن ملزم نمی سازد. خصلت
شعبه هاي عقل است وجود حیا در انسان، او را به سوي حفظ پوشش و عفت دعوت میکند. و بر عکس بی حیایی که از شعبه هاي
جهل است انسان را به برهنگی و بی عفتی و زیست عروسکی فرا می خو ا ند.
صفحه 23 از 70
خواب آلودگی خرد
کسی که نعمتهاي زودگذر و لذتهاي پایان پذیر، آنان را ارضاء میکند اگر چه به ظاهر بیدار باشند، به خواب آلودگی عقل
گرفتارند. عقل بیدار هرگز اجازه نخواهد داد که شخص در بند لذتهاي موهوم و گذرا نعمتهاي زوال پذیر جهان گرفتار گردد و به
لغزشهاي جبران ناپذیر مبتلاگردد.
پوشش یا حفظ اصالتها
پوشش نه تنها از شخصیت زن نمی کاهد بلکه او را بدل به اسطوره اي میکند که در تابلوي زندگی نقشهاي بدیع و دل پذیر می
آفریند. پوشش، زن را براي همسرش بیمه میکند و او را براي بیگانگان، شجره ي ممنوعه می سازد. پوشش، مرز خودي و منطقه
ممنوعه، جهت بیگانه است. پوشش، سپري در مقابل رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهراگین چشم ناپاکان
می شود. پوشش، اعلام عشق انحصاري است. و بیانگر ارزش والا و گرانبهایی است که چون طلا در پوشش پیچیده است. از نظر
اسلام نه فقط به عنوان یک حفاظ که جامعه را از ابتذال و تنشنج جنسی باز می دارد، بلکه به مثابه ي یک ارزش والا و متعالی براي
زن، تشریح شده است. لذا می بینیم شرع نگاه کرن مرد به زن غیر مسلمان را بدون اندیشه جنسی حرام نکرده است. در حالیکه نگاه
کردن به زن مسلمان، حتی اگر بدون قصد و نظر صورت گیرد تحریم شده است و از این مهمتر، حرمت نگاه کردن به عکس زن
مسلمانی است که آشنا و با عفت و عصمت است. بنابراین، ملاحظه می شود که ملاك حرمت نگاه کردن، تحریک قواي جنسی و
شهوانی نیست بلکه حرمت و احترام و منش و شخصیت زن، در اینجا اصل و ملاك واقع شده است. آري، نگاه از روي قصد لذت
جنسی در همه حال حرام شمرده شده و این اختصاص به زنان مسلمان ندارد بلکه چنین نگاهی به هر انسانی، مرد باشد یا زن،
مسلمان باشد یا کافر، حرام است. چرا در جهان غرب، فیلمهاي سکسی و ویدئو کاستهاي مبتذل به این شدّت رایج شده است؟ زیرا
انسان غربی، دیگر به دلیل وفور و رایگان بودن آن، از واقعیتش احساس سیري میکند. و براي تنوع آن به تصویرش روي می آورد.
به قول برتراندراسل": در قدیم، جوانی اگر قوزك پاي پیرزنی را می دید، تحریک می شد اما امروزه هیچ... 1 آزادیهاي بی مورد
در جوامع غربی، بسیاري از دختران و پسران آن کشورها، در اثر آزادي بی حساب دچار تندروي شده و در راه اعمال غریزه جنسی
به منجلاب پلیدي و فساد اخلاقی سقوط کرده اند و این امر مفاسد بسیاري را براي ملت و مملکت ببار آورده است. از دیدگاه
اسلام، انسان بزرگتر از این است که بنده شهوت و مطیع تمایلات جنسی خود باشد. بدون تردید غریزه تمایل جنسی مانند سایر
غرایز، باید ارضاء شود و هر انسانی بر حکم قانون اجتناب ناپذیر خلقت موظف است این خواهشی طبیعی را اعمال نماید. ولی نکته
قابل توجه این است که شهوت مسخر انسان باشد نه انسان مسخر شهوت. آنکس که مطیع بی قید و شرط خواهشهاي نفسانی
خویش است، آزاد نیست بلکه او بنده و برده ي شهوت است. آزاد کسی است که با نیروي ایمان و عقل، با قدرت اخلاق و
فضیلت، خود ا.مصاحبه با برتراندراسل. را از قید اطاعت بندگی مال ومقام و شهوت و غضب برهاند.
حجاب و سلامت جسمانی و روانی
حجاب، زمینه فساد را که عامل اصلی بیماریهاي مقاربتی است از بین می برد و از این طریق نقش خود را در سلامت جسمانی افراد
جامعه ایفاء می نماید. بیماري ایدز که مهلک ترین بیماري عصر حاضر می باشد از فساد و روابط جنسی ناسالم سرچشمه میگیرد.
در این بیماري سیستم دفاعی بدن از کار افتاده و بدن در برخورد با ضعیف ترین میکروبها توانایی دفاع را از دست می دهد و می
بایست تسلیم مرگ گردد. این بیماري از دو طریق خون و روابط جنسی به دیگري انتقال می یابد. این ویروس اگر چه طبق
صفحه 24 از 70
تحقیقات، مدتها قبل در آفریقا موجود بوده، لکن مرگ و میر ناشی از آن در مقایسه با غرب ناچیز است. قرآن مجید حجاب را
عامل طهارت قلب و روح معرفی میکند و چنین می فر ما ید: (و اذا سَأَلْتموهنَّ مَتَعاً فَسْئلوهنَّ مِن وراء حجابٍ ذلکم اَطْهَر لقلوبِکمْ
وَقلوبِهِنَّ) ! و هر گاه از زنان پیامبر متاعی را می خواهید، پس آن را از پس پرده بخواهید این کار براي طهارت و پاکی قلوب شما و
ایشان بهتر است. 1 در کشورهایی که قانون حجاب رعایت نمی گردد افزایش روز افزون بیماریهاي روانی بخویی مشهود است.
توماس اکمبس میگوید: لذت هاي جسمانی در اول کار به ما لبخند می زند ولی عاقبت نیش زهر آلود خود را در روح ما فرو برده،
3، درجستجوي 5 هلاکمان میکند. 2 آمار وحشتناك خودکشی ها در غرب نیز نشان دهنده ي میزان اختلالات 1. احزاب/ 3
خوشبختی ص 36 روانی موجود در غرب می باشد. بنابراین به نمایش گذاشتن اندام یا زیورهاي خویش در زنان نه تنها علامت یک
بیماري روانی محسوب میگردد، بلکه بیماري زا بوده و امراض روانی در دیگران ایجاد خواهد نمود. افلاطون میگوید: بزرگترین
اشتباهی که پزشکان مرتکب می شوند این است که سعی در معالجه ي جسم دارند بدون اینکه لحظه اي هم در صدد شفاي فکر و
روح برآیند. در حالیکه جسم و فکر توأم بوده و نمی توان آنها را جدا انگاشت و به طور جداگانه اي معالجه شان کرد. امروزه یک
رشته جدیدي در علم پزشکی وارد شده است که آنرا پیسیکوسماتیک می خوانند. طبی که جسم و فکر را معالجه میکند. امروزه
موقع مناسب و شایسته اي براي گشایش این رشته جدید می باشد. زیرا بسیاري از اختلالات فکري و روحی و روانی و جسمی، از
تحریکات عصبی، نگرانی، وضع اسفبار زندگی امروز یعنی ازدیاد فحشاء و فساد و بی بندوباري و از طرفی سخت شدن ازدواج،
نصف بیشتر تختخواب هاي بیمارستانها را اشخاصی اشغال کرده اند که بیماري آنها اگر چه در شکل ظاهر جسمی است اما ریشه
آن عصبی و روحی است.
امنیت و آرامش زن
نفس آدمی دریایی از تمایلات و خواسته هاي اوست که مهمترین آنها به خوراکیها، امور جنسی و مال و جاه مربوط می شود و
بدون شک بالاترین خواسته هاي مردان، تمایل به جنس زن است. در سخنان عرفا آمده است: (اَعْظَم الشَّهْوَة النّساء 1) بزرگترین
خواسته مرد رغبت به زنان است. ارائه زیبائیها ومواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان دامن می زند و آنها 1. محجۀ البیضاء ج 5
ص 177 را به یک کانون جدي خطر مبدّل می سازد. که به سلب امنیت وآرامش زن منتهی میگردد. آنچه می تواند از این ناامنی
پیشگیري کند پوشیدگی زن از چشمهاي گرسنه ي نامحرمان است که با حجاب کامل اسلامی عملی خواهد شد. پوشش دینی، پیام
عفت، شخصیت و خداترسی زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنین بانویی چشم طمع نخواهند برد و پاکی و نجابت او را
می ستایند و از طرفی بدن و اسرار زیباییهاي او در سایهء حجابی که دارد از چشم نامحرمان پوشیده خواهد بود. در این صورت
است که زن در سنگر حجاب خود از تیر نگاههاي زهر آلود و سخنان آزار دهنده و برخوردهاي اراذل جامعه مصون خواهد بود و
امنیت و آرامش درونی او برقرار خواهد شد. انسان در پناه محافظ احساس آرامش بیشتري دارد و در صورت پیش آمدهاي
احتمالی از مصونیت آن برخوردار خواهد شد. پوشش دینی نیز نگهبان زن از نگاههاي آلوده و آسیبهاي احتمالی است که به زن
مصونیت و آرامش می بخشد و هر چه این پوشش کاملتر گردد در صد امنیت وحفاظت آن بالاتر می رود. اگر انسان واقع بین باشد
به عمق مسئله فکر کند، به واقعیتها بیشتر پی خواهد برد. و احتمالًا از لحاظ درونی به احساس آرامش دست خواهد یافت و با ایمان
به خدا به بلندترین پایههاي خوشبختی دست می یابد. علی(علیه السّلام) می فرماید: (بِالایمانِ یرتَقی اِلی ذَروَةِ السعادَةِ وَ نَهایۀِ
الحبورِ) با ایمان، انسان به بلندترین پایه نیک بختی و نهایت شادمانی می رسد.
داستان حیاي موسی(علیه السّلام) و دختر شعیب(علیه السّلام)
صفحه 25 از 70
یکی از داستانهاي بسیار زیبا که اشاره به حیا و عفت و پاکدامنی است داستان موسی(علیه السّلام) در برخورد با دختران حضرت
شعیب می باشد. آن هنگام که حضرت موسی(علیه السّلام) از مصر به مدین آمده دخترانی را درکنار چاه دید که میخواستند براي
گوسفندان خود از چاه آب بکشند، آنها راکمک کرد یی آنکه به آنها نگاه کند، آنها دختران شعیب پیامبر(علیه السّلام) بودند. نزد
پدر آمدند و از حضور شخص غریب مهربان و با حیا (موسی) خبر دادند. شعیب یکی از دخترانش را نزد موسی فرستاد تا او را به
خانه اش دعوت نماید، دختر نزد موسی آمد و دعوت پدر را به او ابلاغ نمود، موسی(علیه السّلام) پذیرفت و حرکت کرد. در مسیر
راه براي اینکه دختر شعیب طنرِ خانه خود را به موسی نشان دهد، جلوتر از موسی(علیه السّلام) به راه افتاد و باد لباس او را جابجا می
کرد، موسی(علیه السّلام) این کار را خلاف عفت و غیرت دید، به دختر شعیب فرمود: تو پشت سر من راه بیا، هر جا که من در راه
رفتن خطا کردم (تو با انداختن سنگ) مسیر راه را به من نشان بده. زیرا ما قومی هستیم که به پشت سر زنان نگاه نمی کنیم. دختر
همین کار را کرد چرا که این دختر، تربیت شده پیامبري چون حضرت شعیب(علیه السّلام) بود، حیا و عفت داشت چنانچه قرآن
درتمجید او می گوید: ( فَجائَته اِحداهما تَمْشی عَلَی اِستِحیاء 1) یکی از آن دو دختر به سراغ موسی(علیه السّلام) آمد، در حالی که
با نهایت حیا و عفت، گام بر می داشت. از آنجا که دختر شعیب(علیه السّلام) موسی(علیه السّلام) را به هنگام بیرون کشیدن آب از
چاه، انسانی نیرومند یافته بود و در مسیر راه، پاکی و امانت داري او را آزموده بود، تا آنجا که حاضر نشد دختر جوانی، پیش روي
او راه برود از این روکه باد لباس او را جابجا می کند، یا حاضر نیست به پشت سر زن نگاه کند. 2 هنگامی که نزد پدر رسید به
پدرگفت: ( یا اَبَتِ اسْتَأجِرَ اِنَّ خَیرَ مِن استَأجَرتَ القوي الْاَمین. 3) پدرم! موس را استخدام کن، زیرا بهترین کس را که می توانی
.3 2. تفسیر نورالثقلین، ج 4 ص 124 و بحارج 13 عی 32 02 استخدام کنی، -------------------- 1.سوره، قصص آَیه 25
قصص/ 26 کسی است که نیرومند و امین باشد. سرانجام شعیب(علیه السّلام) موسی(علیه السّلام) را چوپان خود کرد ودخترش را
همسر او نمود و اموال فراوان در اختیارش گذاشت. خداوند این ماجرا را در قرآن بیان میکند و از عفت و حیاي موسی(علیه السّلام)
یاد نموده و او را در این مورد می ستاید و همین حیا و عفت او باعث می شود که حضرت شعیب(علیه السّلام) او را تشویق کرده و
داماد خود قرار می دهد. قرآن با این بیان زیبا درس عفت و پاکدامنی می آموزد و خداوند زن و مرد عفیف و پاکدامن را دوست
دارد. هم از حیاي دختر شعیب یاد میکند (تَمْشی عَلَی اِستِحیاءِ) و هم از حیا و حفظ امانت موسی سل(علیه السّلام) سخن میگوبد
(قَويٌ اَمینٌ) تا ما نیز این ارزشهاي والاي انسانی را از مکتب پیامبران الهی بیاموزیم و الگوي خود را در زندگی قرار دهیم.
حجاب، لباس حضور نزد پروردگار
نظام آفرینش به گونه اي طراحی شده است که هر موجودي در آن مسئولیتی دارد. این مسئولیتها با طبیعت وکیفیت وجودش تناسب
کامل دارد. دست تدبیر آفرینش عفت و حیاء را درنهاد زن، فطري ساخت بنابراین ایفاي همه ي مسئولیتهاي زن متوقف بر حفظ این
امر فطري است به همین جهت خداوند حجاب را واجب نمود تا این امر درونی با حفاظ بیرونی محفوظ گردد و زن براي انجام
وظائف طبیعی، اجتماعی خود مهیا شود. آري خداوند می خواهد این موجود لطیف را با حجاب ببیند و او را با این پوشش دوست
دارد. چه زیباست پیوند میان خدا و بنده اش به همین جهت آنگاه که زن در پیشگاه معبودش حاضر میگردد و به نماز می ایستد تا
با خدایش سخن بگوید می بایست حجاب را بطور کامل رعایت نماید تانماز و نیایشش صحیح بوده و مقبول قرار گیرد. 1 پس
بدان که حجاب، پوششی است تا زن به خویشتن خویش بازگردد و خود را بیابد و بتواند بسوي ارزشهاي متعالی انسانی پر بگشاید
و بر قله عِزت و شرف صعود نماید. بدینسان حجاب، از خود بیگانگی جلوگیري کرده و مقدمه ي خودشناسی و در نتیجه
خداشناسی و قرب به حق تعالی میگردد. حجاب پرچم اسلام است و زنان پرچمدار آن، حجاب تعظیم شعائر اسلامی است. ( وَ مَن
یعَظّم شَ عائِرَ اللَهِ فَاِنّها مِن تَقْوي القلوب.) هر کس شعائر خداوند را تعظیم کند این امر نشانۀ پاکی قلب و تقواي درونی اوست. 2
صفحه 26 از 70
قرآن می فرماید: ( فَالصّالحاتِ قانتاتِ حافِظانِ لِلْغَیبِ بِما.) زنان شایسته، فرمانبردارند و در پنهان، حریمی را که خداوند تعیین کرده
است پاس می دارند. 3 بنابراین حجاب بهترین و تنها لباس حضور نزد پروردگار است.
رعایت حقوق ا نحصاري زن و مر د ونقش آن در بهداشت روان
آتش عشقی که مرد در وجود خود شعله ور می بیند و خود را عاشق می یابد، احساسی که زن به عشق ورزیدن مرد به او در خود
می نگرد و به معشوق شدن خود می بالد، حالت صیادي که مرد در وجود خود مشاهده می کند و طنازي و عشوه گري که زن در
وجود خود جلوه گر می یابد. حی زیبایی پرستی که آفرینش، در وجود مرد قرار داده و زیبایی که در --------------------
2. سوره حج آیه/ 32 وجود زن نهاده است، شجاعت و استقلالی که مرد، همواره خواهان آن بوده و 1.تحریر الوسیله ج 1 ص 142 -
وابستگی که زن نسبت به مرد احساس میکند، حالت تهاجمی که در وجود مرد به ودیعت نهاده شده و حالت تدافعی زیرکانه اي که
به زن ارزانی داشته، پذیرش مسئولیت اقتصادي و بیرونی خانه توسط مرد و قبول مسئولیت درون خانه به وسیله زن و هزاران نکته
ظریف در خلقت مرد و زن، همه و همه نشانگر هماهنگی دقیق آفرینش است، مرد موظف است که امکانات زندگی اعم از مسکن،
خوراك، پوشاك را در حد شأن همسرش فراهم آورد و مرد موظف است علاوه بر مهریه زن، نفقه او را بر عهده داشته باشد زیرا
خداوند مرد را سرپرست خانواده قرار داده است. 1 علاوه بر این دستگاه پیچیده تولید نسل در زن و استعداد مناسب مادري، در
سراسر وجود وي و نیز ترشح هورمونهاي زنانگی در وي و ترشح هورمونهاي مردانگی در مرد همه دلالت بر عظمت و دقت
هدفداري خلقت در مکانیسم وجودي این دو موجود عجیب و ناشناخته دارد مثل زن، مثل گل سرخ است ولی مرد به درخت
تنومندي می ماند. همچنانکه وجود ظریف و با طراوت گل سرخ تاب تحمل آفتاب سوزان و باد و طوفان و سرماي زمستان را ندارد.
زن را نیز یاراي مقاومت در برابر مسئولیتهاي سنگین و طاقت فرساي اجتماعی نیست. زن نیز موظف است به طور انحصاري از مرد
خانه اطاعت کند. صفا و صمیمیت ایجاب میکند که زن و مرد با یکدیگر صمیمی باشند. و همچنین کشش وجاذبه یا به تعبیر قرآن
کریم، مودّت و رحمتی است که در وجود زن و مرد نسبت به یکدیگر تعبیه شده است. که این خود از شاهکارهاي خلقت است.
زن از این نظر که مایه ي آسایش و راحتی و رفع کننده اضطراب خاطر و نگرانی است، بر مرد فضیلت دارد ومرد به دلیل انجام
دادن کارهاي سنگین اجتماعی و تدبیر منزل از زن برتر است. پس زن و مرد هر دو -------------------- 1.نساء/ 34 نحوه
وجودي هستند که براي اداره نظام جهان، باید با هم دوست و صمیمی باشند و بین آنها مودت و رحمت باشد تا اینکه هر دو جذب
خانه و خانواده شوند و کانون خانواده را گرم نگاه دارند. محبتی که گاهی مرد را دیوانه وار به کوه و دشت و صحرا میکشاند و
مودتی که دو وجود ناشناس را آنچنان با یکدیگر مربوط می سازد که گویی یک روح در دو کالبد جاي گرفته است. جانمایه ي
این رأفت و رحمت، عشقی است که وجود طرفین را پر کرده و هر کدام را مظهري از ایثار و فداکاري نسبت به دیگري، مبدل
ساخته است. دقیقاً به همین دلیل است که دین مقدس اسلام، تمام موانع رشد و شکوفایی و حرارت و گرمی این کانون مصفّا را از
سر راه برداشته و همه عواملی را که گرمی بخش این کانون معطر و دل پذیر می باشد ترویج نموده است. از جمله وظایف زنان این
است که قبل از آمدن همسر، خود را آماده پذیرایی از شوهر نماید و هنگام روربرو شدن با وي با تبسم سلام کند سپس در حضور
او بنشیند، بگوید و بخندد و شادي و نشاط بیافریند تا خستگی تلاش و کوشش روزانه مرد برطرف شود. حال خود قضاوت کنید،
زنی که به فکر خودآرایی و خودنمایی براي مردان بیگانه در کوچه و بازار می باشد و خنده و شوخی و نشاط خود را در آنجا
صرف میکند چگونه می تواند خانه خود را براي همسرش محل آرامش روح و روان قرار دهد؟ وقتی که با دلی بیمار و آلوده به
گناه و فساد مملو از آه و حسرت زندگی دیگران وندیدن نعمتهاي خود باشد، چگونه می تواند براي همسر و فرزندانش شادي
بیافریند. یکی از امور مهمی که به خانواده استحکام می بخشد و یا به روایتی بهداشت روانی خانواده را حفظ نماید، تعدیل خواسته
صفحه 27 از 70
هاي زن ومرد از یکدیگر است. و آن هم زمانی میسّر است که مطابق دستورات خالق هستی و قوانین خلقت عمل نماییم.
ریشه هاي بدحجابی یا بی حجابی
اشاره
گوهر شَرم و حیا در صدف وجود زن نهفته است لذا زنان نباید از جسم و ظاهر جسمانی خود به عنوان کالایی شهوت انگیز،
استفاده کنند و چشمهاي هرزه را به خود متوجه نمایند. اینکه می بینیم عده اي از زنان شخصیت انسانی خود را متزلزل نموده و
جسم خود را به گونه اي شهوت انگیز در معرض دید دیگران قرار می دهند علل و عوامل مختلفی دارد از جمله: 1- پیروي از هوي
و هوس هاي نفسانی 2- ضعف ایمان و واقع نگري 3- مردم آزاري یا دگر آزاري 4- ارضاي تمایلات جنسی و جسمانی 5- جلب
- توجه وکسب جایگاه 6 خودنمایی براي صید دلهاي مردان 7- علاقه به ازدواج و عدم موفقیت در آن ه بی حیایی و بی عفتی 9
- غفلت ونادانی 10 - تهاجم فرهنگی 11 - تبلیغات دشمنان اسلام 12 - پیروي از شیطان و شیطان صفتان 13 - عقده ي حقارت 14
- زیبا جلوه دادن خود نزد دیگران 15 - مدپرستی و اظهار غناي مالی 16 - ضعف غیرت مردان 17 - عملکرد دستگاههاي ذیربط 18
یی توجهی خانواده ها 19 - تقلیدهاي کورکورانه 20 - کبر و غرور 21 - دوستیهاي نامطمئن 22 - عدم احساس مسئولیت در حفظ
ارزشها 23 - عدم عزت نفس 24 - غرب گرایی یا غرب زدگی
ا- پیروي از هوي و هوسهاي نفسانی
بی شک در وجود انسان، غرائز و امیال گوناگونی است که همه ي آنها براي ادامه حیات او ضرورت دارد: خشم و غضب، علاقه به
خویشتن علاقه به مال و زندگی مادي و امثال اینها و بدون تردید دستگاه آفرینش همه اینها را براي همان هدف تکاملی آفریده
است. اما مهم این است که گاه اینها از حد، تجاوز میکنند. و پا ازگلیمشان فراتر می نهند و از صورت یک ابزار مطیع در دست عقل
در می آیند و بناي طغیان و یاغی گري میگذارند، عقل را زندانی کرده و بر کل وجود انسان حاکم می شوند و زمام اختیار او را در
تعبیر میکنند که از تمام انواع بت پرستی خطرناك تر ،« بت پرستی »« هوي پرستی » دست میگیرند. این همان چیزي است که از آن به
است، بلکه بت پرستی نیز از آن ریشه می گیرد. بی جهت نیست که پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) بت پرستی را برترین و
بدترین بتها شمرده است در آنجا که می فرماید: (ماتَحت ظِل السّماء مِن اله یعبُد مِن دونِ اللَه اَعْظَم عِندالله مِنْ هَوي ) در زیر آسمان
هیچ بتی بزرگتر در نزد خدا از هوي و هوس که از آن پیروي کنند وجود ندارد. 1 و حدیث دیگري از بعضی پیشوایان اسلام می
خوانیم: (اَبغَض اِلَه عَبْدِ عَلَی وَجهِ الْارضِ الهَوي) مبغوضترین و منفورترین بتی که در زمین پرستش شده است بت هوي است. هوا
پرستی سرچشمه غفلت و بی خبري است. برخی زنان به خاطر هوي و هوس خویش به فکر تنوع لباس، آرایش و خودنمایی در
جامعه می پردازند تا اینکه خود را به هر زن و مردي ارائه کنند. آنها بجز شیک پوشی، خودنمایی، لذت جویی، خوشگذرانی، به
چیز دیگري نمی اندیشند و بهترین اوقات زندگی خود را به قدم زدن درکوچه و خیابانها و پارکها و مهمانیهاي مفسده انگیز
واي اگر به کرشمه هاي هوس و عشوه هاي هواي نفس دل بسپارید! و » : میگذرانند. اینجاست که علی (علیه السّلام) می فرماید
چنین بیان میکند: اي مردم، من براي شما از دو چیز بیم دارم که مبادا به بلاي آن مبتلا شوید، به دنبال خواهشهاي هوس آلود رفتن
و دل به آرزو هاي نیاز پرور بستن، اگر به دنبال هوس ره بسپارید از راه حق باز می مانید. و اگر راهی راه خیال پرورآرزوهاي دور
2 خلاصه آنجا که هوا پرستی است نه پاي دین در میان است و نه پاي عقل، « ... و دراز شوید،سراي باقی آخرت را از یاد می بربد
در آنجا چیزي جز بدبختی و بلا نیست، در آنجا جز بیچارگی و شقاوت و فساد نخواهد بود. حتی دانشمندان و عابدان پر سابقه اي
صفحه 28 از 70
بر اثر پیروي از هواي نفس چنان از اوج عظمت انسانیت سقوط کردند که قرآن مثل آنها را ------------ « بلعم باعورا » همچون
2. از خطبۀ 42 نهج در ذیل آیۀ 44 سورة فرقان به نقل از تفسیر المیزان جلد 15 ص 257 « در المنثور » 1.تفسیر -----------
البلاغه علی(علیه السّلام) به سگ پلیدي می زند که همواره پارس میکند. 1 بنابراین جاي تعجب نیست که پیامبر(صلّی الله علیه و
آله)و امیر مؤمنان علی(علیه السّلام) می فرمایند: خطرناکترین پرتگاهی که بر سر راه سعادت شما قرار گرفته هواپرستی و آرزوهاي
دور و دراز است چرا که پیروي از هوي شما را از حق باز می دارد و آرزوهاي دراز آخرت را به دست فراموشی می سپارد. 3 و در
حالات دوستان حق و اولیاي پروردگار و علما و بزرگان داستانهاي زیادي نقل شده که بر اثر ترك هواپرستی به مقامات بلندي نائل
شدند که از طریق عادي غیر ممکن بود. به قول شاعر که گفته است: نفس تبه کار کار مده نفس تبه کار را درصف گل جامده این
خار را کشته نکودارکه موش هوي خورده بسی خوشه و خروار را چرخ و زمین بنده ي تدبیرتوست بنده مشو درهم و دیناررا همسر
پرهیز نگردد طمع باهنر انبازمکن عاررا چرخ یکی دفتر کردارهاست پیشه مکن بیهوده کردار را دست هنرچید نه دست هوس میوه
این شاخ نگونساررا روگهري جوي که وقت فروش خیره کند مردم بازار را درهمه جا راه تو هموارنیست مست مپوي این ره هموار
را 3
-2 ضعف ایمان و واقع نگري
.2 مسأله مهم در زندگی این است که واقعیت را آنچنان که هست درك کند، و ----------------- 1، سورة اعراف آیه 176
3 دیوان کامل پروین اعتصامی در برابر آن موضعگیري صریح داشته . سفینه البحار،ج 2 صی 728 و نهج البلاغه خطبه 28 و 32
باشد، پندارها، پیشداوریها و تمایلات انحرافی، حبّ و بغضها مانع از درك و دید واقعیات آنچنان که هست نگردد، و مهمترین
به همین دلیل یکی از مهمترین تقاضاهایی که « درك حقایق اشیاء آنچنان که هست » تعریفی که براي فلسفه شده است همین است
معصومین از خدا داشتند این بود. ( اللّهم اَرِنی الْاشیاءکَما هِیَ. ) خداوندا واقعیتها و موجودات را آن گونه که هست به من نشان ده
میسر نیست، چرا که هوا وهوسهاي سرکش و « ایمان » (تا ارزشها را به درستی بشناسم و حق آن را اداکنم) و این حالت بدون
تمایلات نفسانی، بزرگترین حجاب و سدّ این راه است و رفع این حجاب جز در پرتو تقوي و کنترل هواي نفس، امکان پذیر نیست
. لذا در آیهء قرآن می خوانیم: ( اِنَّ الّذین لا یؤمنونَ بالاخرةِ زَیِّنا لهم اَعمالهم فهم یَعْمَهونَ اولئکَ الَّذین لَهم سوء العَذابِ وهمْ فِی
الاخرَهِ مم الاخسَرونَ) 1 کسانی که ایمان به آخرت ندارند اعمال (سوء) آنها را براي آنان زینت می دهیم به طوري که آنها
سرگردان می شوند. آلودگی در نظر آنها پاکی، زشتیها نزد آنها زیبا، پستیها افتخار، بدبختیها و سیه روزیها سعادت و پیروزي
محسوب می شود. این دگرگونی ارزشها، و بهم ریختن معیارها در نظر انسان که نتیجه اش سرگردان شدن در بیراهه هاي زندگی
پرداخته و سرانجام کار، چنین کسانی « تزیین اعمال » است از بدترین حالاتی است که به یک انسان دست می دهد. سپس به نتیجه ي
را این گونه بیان میکند ( اولئک لهم سوء العذاب) آنها کسانی هستند که عذابی بد و شدید و دردناك دارند. --------------
1. سوره نمل آیه 4 تفسیر نمونه جلد 15 ص 399 در دنیا سرگردان و مأیوس و پریشان خواهند بود و درآخرت ------------
گرفتار مجازاتی هولناك. و آنها در آخرت زیانکارترین مردمند. چه زیانی از این بالاتر که انسان اعمال زشتش را زیبا ببیند و تمام
نیروي خود را براي آن بکار گیرد به گمان اینکه کار مثبتی انجام می دهد، اما سرانجام ببیند جز بدبختی و سیه روزي ببار نیاورده
است.
-3 مردم آزاري یا دگر آزاري
برانگیختن تمایلات دیگران همراه با محروم کردن آن، یک بیماري دگر آزاري است. مانند اینکه شخصی غذایی را به انسان
صفحه 29 از 70
گرسنه اي ارائه دهد وتمایل او را بر آن غذا برانگیزد و از آن محرومش نماید. سادیسم جنسی نیز به این است که زنی خود را
بیاراید و در معرض دید دیگران قرار دهد تا تمایلات او برانگیخته شود و بدون پاسخ بماند. سادیسم علاوه بر معناي دگر آزاري به
معناي هوس رانی توأم با بی رحمی آمده است. این زنان با ایجاد تشویق و نگرانی در جوانان روح و روان آنان را گرگون ساخته و
که از استادان به نام دانشکده پزشکی کورنل بوده و « روسل سیسیل » آنها را به انواع بیماریها جسمی و روحی مبتلا می نمایند. دکتر
از معروفترین متخصصین ورم مفاصل است عقیده دارد که ناکامی در زناشویی غصه و مصیبتهاي مالی، تنهایی، نگرانی و تمایلات
روحی ممتد از عوامل مؤثر ورم مفاصل می باشد. البته فقط باعث این بیماري نمی شود بیماریهاي متعدد دیگري هم به همراه دارد.
تحت عنوان جلوي نگرانی را بگیر و سالم و راحت زندگی کن، می گوید: نگرانی با قلب چه « ادوارد پودولسکی » همچنین دکتر
میکند؟ فشار خون از نگرانی بوجود می آید، روماتیسم ممکن است از نگرانی باشد. نگرانی معده شما را ضعیف میکند و نگرانی
باعث سرماخوردگی است و غدد درقی و مرض قند از نگرانی بوجود می آید. 1 باید به این زنان گفت از این دگر آزاري چه
سودي به شما می رسد آیا غیر از این است که دود این آتش که به پا میکنید و روح و روان افراد را بیمار می کنید و انواع
بیماریهاي جسمی و روحی را در جامعه رواج می دهید به چشم خود و بستگان خودتان هم می رود؟ به قول علی(علیه السّلام) غافل
از اینکه هوي و هوسهاي گنه بار به حصار فرسوده جهل و نادانی تکیه زدن است وکسی که به جهالت خود تکیه ورزد همچون
کسی است که بر لب پرتگاه قرارگرفته است. از این رو پیش از آنکه درخت تناور علم و دانش، برگش به خزان بنشیند از آن بهره
برگیرید و قبل از این که به خود مشغول گردید، سخن را از سخن شناس و علم را از عالمش بیاموزید. هم خویشتن و هم دیگران را
از ارتکاب به گناه بر حذر دارید چون شما از جانب خدا مأمورید که نخست خود، تن به فساد و تباهی نیالایید و سپس دیگران را از
فتنه و فساد پرهیز دهید. 2
-4 ارضاي تمایلات جنسی و شهواتی
غریزه شهوت جنسی یکی از نیرومندترین غرائز انسان است. آیین مقدس اسلام درباره این غریزه نیرومند وکیفیت اعمال آن و
ارضاي صحیح آن تعالیم وسیع و دامنه داري به پیروان خود آموخته و آنان را به راه سالم و صحیح رهبري و راهنمایی فرموده است.
ناکامیها و شکستهائیکه بر اثر عدم ارضاي صحیح غریزه ي جنسی نصیب بشر میگردد. عقده هاي عظیمی در روح و روان آدمی
بوجود می آورد و منشاء فسادها و بدبختی ها و بیماریهاي روحی و روانی و در نهایت بیماري جسمی را به همراه خواهد آورد. زیرا
. تحقیقات نشان داده است که ریشه تمام بیمارپهاي جسمی از ناراحتیهاي روحی منشاء میگیرد. --------------------- 1
ازکتاب آیین زندگی، دیل کارنکی 2. از خطبۀ 105 نهج البلاغه علی (علیه السّلام) برخی دختران و زنانی که تحت فشار تمایلات
جنسی خود قرار دارند براي اطفاء آتش شهوت جنسی دست به نمایش زیبائیهاي خود می زنند تا شاید شعله هاي شهوت آنها
فروکش کند. اما غافلند که این راه پاسخگویی به تمایلات جنسی نیست بلکه این کار آتش شهوت را افزایش می دهد. از آنجا که
گاه با تمام تلاش و کوشش که خود انسان و دیگران میکنند ووسیله ي ازدواج فراهم نمیگردد و خواه ناخواه انسان مجبور است
مدتی را با محرومیت بگذراند. مبادا افرادي که در این مرحله قراردارند گمان کنند که آلودگی جنسی و گناه و در منجلاب فساد و
ارضاي نامشروع افتادن براي آنهامجاز است. ضرورت چنین ایجاب میکند که این افراد پارسایی را پیشه ي خودکنند اگر چه مشکل
و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید » ( است. لذا قرآن می فرماید: ( وَلَیَستَعِفِفِ الَّذینَ لایَجِدونَ نِکاحاً حتّی یغنِیَهمْ اللّه مِن فَضلِه... 1
«. عفت پیشه کنند، تا خداوند آنان را به فضلش بی نیاز سازد
5 جلب توجه وکسب جایگاه
صفحه 30 از 70
انسان موقعیت طلب است و همواره می خواهد در میان مردم از جایگاهی خاص و در خور توجه برخوردار باشد. بعضی از افراد با
تحصیل علم و دانش و هنر و یا باکسب فضائل اخلاقی و معنوي و یا اجتماعی، فرهنگی... جایگاهی را به دست می آورند. اما برخی
از افراد که فاقد این ارزشها هستند با نمایش زیبائیها و جاذبه هاي طبیعی و ساختگی زنانه خود، سعی در جلب توجه دیگران میکنند
تا به کمبودهاي باطنی و یا اجتماعی خود پاسخ دهند. غافل از آنکه ممکن است در شکل ظاهر توجه عده اي از افراد هرزه و بی بند
و بار را به خود جلب کند و به سوي خودکشاند. اما این خودنمائیها دلیل بر شخصیت و ارزش آنها نمی باشد. به فرض اینکه ----
------------- ا. نور/ 33 چند صباحی هم دل خود را اینگونه ارضاء نماید آیا هیچ اندیشیده است که تا چه زمانی از این
سلامتی و نعمتهاي الهی بر علیه قوانین نظام خالق هستی می تواند استفاده کند؟ انسانی که تا لحظه ي دیگر عمر خود را خبر ندارد
ونمی داند اجل تا کی به او مهلت می دهد. از خود نمی پرسد چه چیزي او را در برابر خدایش مغرور ساخته است؟ به قول
علی(علیه السّلام) که می فرماید: بهره ي هر یک از شما از این گیتی، قطعه ي خاکی به قدر درازا و پهناي قامت شماست. با
رخساري خاك آلوده و وجودي زار و افسرده. پس اینک فرصت و مهلت را غنیمت شمارید تا اینکه پنجه ي مرگ گریبانتان
رانگرفته و مرغ روح از قفس تنتان پر نکشیده، زمان براي رستگاري و پیروزي مهیّا است تن ها سالم و فرصت مغتنم است مهلت
باقی و اراده و اختیار برقرار، زمان براي توبه بی شمار است و لحظه ي جلب رضاي خدا و حاجت نجات جان بسیار بر این ها
بکوشید، پیش از آنکه فرصت از دست برود و در تنگناي گور، کار ازکار بگذرد و بیم نابودي در دلتان راه یابد و مرگ بر شما
سایه گسترد و پنجه ي عدالت گریبانتان را بگیرد. 1
6 خودنمایی براي صید دلهاي مردان
با توجه به آفرینش زن توأم با زیبایی و لطف ظاهري و با احساسات و عواطف باطنی وتمایل به خودنمایی که در وجود زن، به طور
محسوس و قوي به چشم می خورد زمینه تحریک پذیري و ایجادهیجان و تحریک در دیگران توسط او امري طبیعی است و اگر
ویژگیهاي یاد شده را با آرایش و لباس هاي دلپذیر و حرکات مهیّج و کلمات مهیج بیامیزد و در معرض دید نامحرمان قرار دهد چه
مفاسد و انحرافاتی را بوجود می آورد که زمینه ساز اضطراب و نگرانی و پریشانی در روح و روان افراد می شود. برخی زنان به
بیماري صیادي دلها ---------------------- 1. از خطبه 83 نهج البلاغه گرفتارند آنها دوست دارند محبوب دل مردها
باشند علاقه همسر براي ارضاي روحیه آنها کافی نیست. محبوبیت عمومی می طلبند. لذا بوسیله ي پوشیدن لباسهاي مختلف و زننده
و حرف زدن، راه رفتن، استعمال بوي خوش، خنده و شوخی و تغییر صدا یعنی با ناز و کرشمه حرف زدن و برخورد جذاب و امثال
اینها، دلهاي مردان را به سوي خود جلب می کند. حضرت امام صادق(علیه السّلام) در مورد آثار گناه چنین می فرماید: ( مَنْ
یَموت بِالذّنوب اکْثَر مِمَّنْ یَموت بِالاجالِ. 1) شمار کسانیکه در اثر گناهان و انحرافات جان خود را از دست می دهند، بیش از
تعداد افرادي است که در اثر مرگ طبیعی می میرند.
-7 علاقه به ازدواج و عدم موفقیت در آن
یکی دیگر از نشانه هاي خداوند این است که از جنس خودتان همسرانی براي شما آفرید تا درکنار آنها آرامش بیابید و در میان
شما مودّت و رحمت آفرید این امور نشانه هایی است براي افرادي که تفکر می کنند. 2 جالب اینکه قرآن در این آیه هدف ازدواج
را سکونت و آرامش قرار داده است به راستی وجودهمسران با این ویژگیها براي انسانها که مایه آرامش زندگی آنها است یکی از
مواهب بزرگ الهی محسوب می شود. این آرامش از اینجاناشی می شود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مایه شکوفایی و نشاط
و پرورش یکدیگر می باشند بطوري که هر یک بدون دیگري ناقص است و طبیعی استکه میان یک موجود و مکمل وجود او چنین
صفحه 31 از 70
جاذبه اي نیرومندي وجود داشته باشد. و از اینجا می توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به این سنّت الهی می زنند وجود ناقصی
دارند، چرا که یک مرحله ي ------------------------ 1.بحار الانوار، ج 70 ص 3542 . سوره روم، آیه 21 تکاملی آنها
متوقف شده (مگر اینکه به راستی شرایط خاص و ضرورتی ایجاب تجرّد کند). به هر حال این آرامش و سکون هم از نظر جسمی
است و هم از نظر روحی، هم از جنبه ي فردي و هم اجتماعی. بیماریهایی که به خاطر ترك ازدواج براي جسم انسان پیش می آید
قابل انکار نیست. همچنین عدم تعادل روحی و نا آرامیهاي روانی که افرادمجرد با آن دست به گریبانند کم و بیش بر همه روشن
است. از نظر اجتماعی افراد مجرد کمتر احساس مسئولیت میکنند و به همین جهت انتحار و خودکشی در میان مجردان بیشتر دیده
می شود. و جنایات هولناك نیز از آنان بیشتر سر می زند. هنگامی که انسان ازمرحله ي تجرّد گام زندگی خانوادگی میگذارد
شخصیت تازه اي در خود می یابد و احساس مسئولیت بیشتري میکند و این است معنی احساس آرامش در سایهء ازدواج. عده اي از
دختران که علاقه به ازدواج دارند اما به دلائلی موفق به این امر نشده اند خودنمایی، بدحجابی و یا بی حجابی خود را پلی براي
رسیدن به ازدواج و ارضاي غرائز خود می پندارند. آنها گمان میکنند که اظهار زیبائیهاي زنانه می تواند جوانان را به آنها جلب
کند به همین خاطر موهاي خود را به نمایش میگذارند و با پوشیدن لباسهاي جاذبه دار و نازك در بدست آوردن شوهر حرکت می
کنند. در بیشتر مواقع نه تنها موفق نمی شوند بلکه زمانی چشم باز میکنند در منجلاب فساد و تباهی دست و پا می زنند هم آبروي و
حیثیت خود و خانواده خود را بر باد داده اند هم نادم و پشیمان از اعمال و رفتار زشت خود دچار افسردگی و نگرانی می شوند و
در بعضی موارد هم گوشه گیري و انزوا را پیشه خود ساخته و گاهی هم از روي لجبازي و عناد جسورانه به اعمال و رفتار زشت
خود ادامه می دهند و نه تنهانادم و پبشیمان نیستند بلکه خود به عنوان سردسته و راهنما، نوجوانان و جوانان زیادي را به سوي فساد
سوق می دهند و خانه هاي تیمی براي خود تشکیل می دهند. غافل از اینکه جوانان با همه خوشروئیهایی که با دختران دارند ولی
فریب آنها را نمی خورند، به ازدواج با آنها تن نخواهند داد. جوانان بی تقوا از دختران خودنما و جلف براي لذتهاي موقتی
وتفریحات زودگذر خود استفاده میکنند اما هیچگاه آنها را به همسري قانونی و شرعی خود نمی پذیرند به قول معروف دختران
خودنما در چشمها جا دارند و زنان با حیا و حجاب در دلها جا می گیرند.
8 بی حیایی و بی عفّتی
یکی از خلقیات پسندیده و صفات عالیه انسانی عفت است. ملکه عفت آدمی را در اعمال و تمایلات جنسی تعدیل میکند و انسان
را از پلیدیهاي شهوت مصون نگاه می دارد. در مواردي که شهوت قصد سرکشی و طغیان دارد و آدمی را امر به پیروي هواي نفس
و ارتکاب گناه میکند ملکه ي عفت مانند دژ محکمی، در برابرش ایستادگی میکند و مانع گناه و خطاي او می شود. و انسان را از
اخلاق و اعمال زشت و ناپسند و سقوط در پرتگاه گناه انحرافات حفظ میکند. کسانیکه از خوي پسندیده عفت و پاکدامنی بی بهره
اند و از این اخلاق انسانی محرومند درمعرض سقوط اخلاقی و خطرات ناشی از آنها قرار می گیرند. بی عفتی و یی حیایی بعضی
از دختران و زنان جوان غالباً از دوستان ناباب سرچشمه میگیرد. برخی از حکما معتقدندکه اگر بخواهید شخصی را بشناسید به به
دوستانش بنگرید. تا این اندازه دوست در شخصیت و اعمال و رفتار و اخلاق مؤثر می باشد. مخصوصاً در دوران نوجوانی گرایش
به دوست زیاد است یعنی نوجوان حرکات و الفاظ و اعمال دوستش را الگو و اسوه قرار می دهد و سعی میکند خود را به رنگ او
در آورد وو از او تقلیدکند. اثر دوست بیشتر از اطرافیان می باشد لذا والدین باید علاه بر اینکه خودشان باید الگوي حیا و عفت
براي فرزندانشان باشند، از دوران کودکی در تربیت صحیح آنها و انتخاب دوست مناسب دقت نمایند. زیرا بی شرمی بسیاري از
دختران از برهنگی و عروسک مآبی آنها به هنگام حضور در جامعه در سالیان قبل از تکلیف ناشی می شود. بهر حال از دختران
جوان دعوت میکنیم به این سخن شیرین ودلنشین علی(علیه السّلام) گوش فرا دهند که می فرماید: آن که عروس خوش خط و خال
صفحه 32 از 70
دنیا را در آغوش می فشارد، مرگ در کمینش نشسته و آن کس دیگر، از یاد روز رستاخیز غافل مانده، اما مرگ و حوادث دنیا او
را فراموش نکرده اند و به همینگونه، بازماندگان به دنبال گذشتگان می روند. پس هنگامیکه شتابزده و چابک تصمیم به کارهاي
ناپسند دارید، به یاد آورید که مرگ ویرانگر خوشی ها و عیش و عشرت هاست و رشته آرزوها و خواب و خیال ها را از هم
میگسلد. به خدا روي آورد و از او یاري طلبید تا شما را در اداي وظایف پاك و پسندیده و شکر نعمت و کرمش که به دلیل
احسانش از شماره حساب بیرون است یاري کند. 1 اي دختران جوان که اینگونه پردء حیا و حجاب را دریده اید و اینگونه یی پروا
در برابر امر خدا طغیان میکنید، به هر حال روزي فرا خواهد رسید که سنی از شما میگذرد و طراوت و جوانی جاي خود را به پیري
و ناتوانی می دهد و خریداران هوسهاي شما نیز هر کدام به سمت و سویی خزیده اند. آنگاه شما هستید و اعمال گذشته خویش، با
دلی پر از اندوه و افسوس و نادم از اعمال ناپسندگذشته خود و در پیش روي خود جز مرگ و سوال و جواب آخرت چیز دیگري
نخواهد بود. ------------------------ 1.از خطبه 99 نهج االبلاغه علی(علیه السّلام) آیا عاقلانه است که لذتهاي زودگذر
را بر ارزشهاي دینی و الهی و انسانی ترجیح دهید؟ و عاقبت شومی که هم در دنیا و هم در اخرت گریبانگیر شما می شود را بدست
آورید؟ اي نفس سرکش، شرم ز اللّه ازما چه خواهی اي دیوگمراه گرپیرویت تا حال کردم استغفرالله، استغفرالله باید
چو نالی، نالم به حالم ازبام تاشب، شب تا سحرگاه 1
-9 غفلت و نادانی
خداوند انسان را موجودي متعهّد، مکلف و مسئول آفریده و هم او را بر بسیاري از آفریدگان خود برتري داد و براي هدایتش در
این سراي، خط هدایت تشریعی را بر هدایت تکوینی افزود. بدین گونه او را بر دیگر موجودات امتیاز بخشید. از او خواست با
استفاده از شرایط و امکانات موجود، خود را به مقام عبد رسانده و در خور ورود به بهشت خدایی سازد. اما جهل ها، غفلت ها،
نسیان ها، ضعف ها و سستی ها در اعمال اراده، عدم تربیت صحیح و مناسب خانوادگی و اجتماعی... عادات غلظ و زرق و برق ها،
او را از مسیر درست منحرف کرده وموجبات سقوط و انحطاط خود را فراهم آورده است. باید دختر و پسر جوان را با سرمایه هاي
خدادادي آشنا کرد. باید به او یاد آوري کرد که واجد چه نعمتهایی است. نعمتهاي حسی (چشم، گوش، زبان) لامسه، بویایی،
چشایی، گویایی. چه کسی به او عطا فرموده است. نعمتهاي مادي، معنوي، ذهنی، روحی، روانی، عاطفی، نعمت غرائز، و مسائل
جنسی و... را چه کسی به او عطا فرموده است ایا جواب تشکر و قدردانی از نعمتهاي خالق هستی استفاده از آنها بر علیه اوست؟ در
اینجاست که قرآن می فرماید. ---------------------- 1. از خطبه 99 نهج البلاغه علی(علیه السّلام) ) لَئِن شَکَرتم لازَیدَنَّکُمْ
لَئِن کَفَرتمْ اِنَّ بِعَذابِ لَشَدیدٌ ) 1 شما بندگان اگر شکر نعمت به جاي آورید نعمت را می افزاییم واگر کفر کنید به عذاب شدیدي
گرفتار میکنیم. حقیقت شکر تنها تشکر زبانی یا گفتن الحمدالله و مانند آن نیست بلکه شکر داراي سه مرحله است. نخستین مرحله
آن است که به دقت بیندیشیم که بخشنده ي نعمت کیست؟ این توجه و ایمان و آگاهی پایه اول شکر است از آن که بگذریم
مرحله زبانی فرا می رسد. ولی از آن بالاتر مرحله ي عمل است شکر عملی آن است که درست بیاندیشیم که هر نعمتی براي چه
هدفی به ما داده شده است. آنرا در مورد خودش صرف کنیم و اگر وسیله اي شد براي طغیان و خودپرستی و غرور و غفلت و
بیگانگی و دوري از خدا، این عین کفران است. باید به نوجوان فهماند که وظیفه ي ما نسبت به اعضاء و جوارح، حفظ و صیانت و
پاسداري از آنهاست. بدن براي ما مقدس است. روح براي ما مقدس است. و ما حق نداربم به روح و روان و جسم خود صدمه
بزنیم. با هرزه گی و بی بند و باري و اشاعه ي گناه آرامش روح و روان خود و دیگران را آلوده و نا آرام کنیم. قرار دادن اعضاء
در معرض آلودگی ها وگناهان نوعی بی حرمتی به عطایاي الهی است. و نوعی کفران نعمت و ناسپاسی. ما در برابر اعضاء و
جوارحمان مسئول هستیم و باید پاسخگوي چگونگی استفاده ي از آنها باشیم. پس به این نتیجه می رسیم یکی از علتهاي مهم
صفحه 33 از 70
ناسپاسی در برابر نعمتهاي خدا نادانی و غفلت است علی(علیه السّلام) می فرماید: ( اِنْ کنتم لِلنَّجاهِ طالبین فَارْفَضوا الْغَفْلَهَ وَاللَّهْوَ
والزَموا الْجِهاد و الجِدّ) 2 اگر طالب نجات و رستگاري هستید، بی خبري و غفت را ترك گویید و پیوسته ملازم کوشش و مجاهده
باشید. --------------- 1.ابراهیم آیه 72 . غررالحکم ص 237 و در حدیث دیگري می فرماید: ( مَنْ حاسَبَ نَفسَهُ رَبِحَ وَمَنْ
غَفَلَ عَنْها خَسِرَ) 1 أنکس که به حساب نفس خود رسیدگی کند سود می برد و آنکه در این کار غفلت نماید زیان میکند.
-10 تهاجم فر هنگی
اشاره
تهاجم فرهنگی عبارت است از تلاش مستمر و حیله گرانه استکبار براي سلب کردن فرهنگهاي اصیل و الهی از ملتها و جایگزین
کردن فرهنگ مبتذل و مبتنی بر فساد و عیاشی و بی بهره ساختن ملتها ازهویت مستقل ملی و دینی خودشان و سلب اتکاء به ارادء
خود و اعتماد به نفس، به منظور سلطه ي اقتصادي و سیاسی. تهاجم فرهنگی حرکتی است مرموزانه، حساب شده، همراه با برنامه
ریزي دقیق و با استفاده از شیوه ها و ابزار و امکانات متعدد و متنوع، براي سست کردن باورها، دگرگونی ارزشها، انحراف اندیشه
ها، تغییر و تبدیل آداب و سنن و نابودي اصول اخلاقی حاکم بر یک جامعه. یکی از مهمترین عوامل درونی که باعث انحطاط
فرهنگ یک جامعه می شود، رواج فساد اخلاقی است. وقتی فساد بر روي جامعه تأثیر گذاشت، غالباً آن جامعه قادر به ادامهء حیات
نیست. در مقابل هر گونه فشاري متلاشی میشود. سرگذشت ادوار گذشته بشري نشان می دهد که هر قومی که به فساد روي آورده
اند به راحتی سلامت اجتماعی فرهنگی خود را از دست داده اند. بعنوان نمونه جامعه ي ساسانیان و روم از بس که غرق در
منجلاب فساد بودند به سقوط گرائیدند. حکومت ساسانیان هر چندکه بر اثر تهاجم نظامی سقوط کرد، اما آنچه که -----------
1. نهج البلاغه فیض ص 1170 فصل سوم/ ریشه هاي بی حجا بی 69 زمینه را براي اضمحلال و نابودي آن آماده -------------
کرده، فساد اخلاقی بود. فساد فکري و عقیدتی هر دو از یک پیکره هستند، کم کم و به مرور زمان وحدت و انسجام جامعه را از
هم میگسلد و سرانجام دیر یا زود جامعه رو به نابودي می رود و فرهنگ مهاجم را به راحتی در خود هضم و جذب میکند. ابتذال
آخرین مرحله از تهاجم فرهنگی است که نتیجه ي اقدامات شبانه روزي دشمنان است، در این مرحله جامعه را دچار ابتذال و بی
بندو باري میکنند و آحاد جامعه را مبتلا می سازند. سپس پایه هاي آن را از درون می پوشانند و در نتیجه به هر سلیقه اي که
بخواهند بر جامعه حکومت میکنند. جامعه ي اسپانیا (اندلس سابق) توسط ابتذال نابود شد. ابتذال بچه هاي نورس کشورهاي
مسلمان محصول تهاجمات دشمن و ثمره ي ماهواره است. 1 در تهاجم فرهنگی سلاحهاي کشنده ي دشمن عبارتند از: ویدئو،
فیلمهاي ضدانقلابی، نوارها و عکسهاي مبتذل، کتابها و مجلّات فسادانگیز ماهواره... در تهاجم فرهنگی حدود و مرز، زمان و مکان،
شب و روز، پیر و جوان، دختر و پسر و... نمی شناسد. دشمن مغزهاي زیادي را در تصرف خود دارد و مجروحین جنگ فرهنگی
مثل بیماري ایدز، هرگز بهبود پیدا نخواهد کرد. دیر یا زود خواهد مرد.
شیوه ها و ابزارهاي دشمن در تهاجم فرهنگی
عبارتند از: 1- پنهان یا نامرئی 2- یی حجایی یا بدحجابی 3 ابتذال و اشاعه ي فساد از قبیل توزیع و پخش عکسهاي سکسی، چاپ
و نشر کتب و مجلات ضد اخلاقی و جنائی، عشقی و رمان هاي مبتذل 1، از کتاب تهاجم فرهنگی 4- رسوبات فرهنگ طاقوتی، از
طریق مجالس لهو و لعب و رقص و پایکوبی به صورت دسته جمعی (دختر و پسر) قمار بازي، روسپی گري، توریسم، ماهواره،
تحریف ادبیات فارسی خصوصاً شعر و قصه، بینش مادي گرایانه. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه اي فرمودند:
صفحه 34 از 70
دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فساد و فحشاء، سعی میکند جوانهاي ما را از دست ما بگیرد. فساد قلب یک مملکت را می پوساند
و تمام فضایل و کمالات انسانیت را در خود غرق میکند و دنبال آن تمام پیوندهاي اجتماعی و روابط خانوادگی و افتخارات یک
جامعه را در کام خود فرو می برد. و نیروهاي مجهزي که بتواند با این سیل بنیان کن مقابله کند پیدا نمی شود. بطور خلاصه
بایدگفت هدف اصلی دشمنان در این تهاجم، جایگزین کردن فرهنگ مبتذل مبتنی بر فساد و عیاشی و بی بهره کردن کشور از
اسلام ناب محمدي(صلّی الله علیه و آله)است. مهمترین اهداف یا شیوه هاي جلوگیري از تهاجم فرهنگی عبارتند از: 1-برگزاري
برنامه هایی براي پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان 2- آگاه نمودن آحاد ملت از نقشه هاي شوم دشمنان 3 -تقویت قوانین
- مناسب در جهت ممنوعیت استفاده از ماهواره 4- تقویت و تربیت صحیح اخلاقی 5 ورزش 6 امر به معروف و نهی از منکر 7
اهمیت دادن به نمازهاي جمعه و جماعت 8 حجاب اسلامی 9- ازدواج 10 - ایمان و تقوا 11 - تأکید بر گسترش برنامه هاي هنري
12 برخورد فیزیکی 13 - آگاه نمودن جوانان و نوجوانان و توجه هرچه بیشتر به برنامه هاي آنان 14 - تهیه خوراك فرهنگی سالم
. براي جوانان با شیوه هاي جدید و متنوع 15 - تقویت اساتید و معلمان متعهد در سطح مدارس و دانشگاهها و مراکز علمی. 16
استفاده از تکنیک و دانش ارتباطات 17 . ایجاد سرگرمی هاي سالم
وظایف مردم براي پاك ماندن از تهاجم فرهنگی
-1 بازشناسی دشمن، یعنی چهره ي واقعی دشمنان را که در زیر نقاب فریبنده ي پیشرفت مادي و فن آوري، پنهان شده است را
مورد شناسایی قرار دهند. باطن و ماهیت واقعی دشمن را بشناسد. 2- بازگشت به اسلام اصیل و دین را به عنوان یک مجموعه که
داراي جامعیّت و همه سو نگري است ملاحظه نمایند. 3 پرهیز از مطالعه و مشاهده کتابها، مجلات، عکسها و فیلمهایی که محرك
حس جنسی می باشد و در مقابل به تقویت حس پرستش و نیایش، رابطه ي با خدا و انجام فرائض در و وقت مقرر خود و ارتباط
معنوي با انسانهاي کامل و اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السّلام)پردازد.
-11 تبلیغات استعماري شمنان اسلام
توطئه هاي دشمنان همیشه به یک صورت نیست. استعمارگران گاهی با قتل و غارت و اشغال نظامی کشورها وگاهی با به غارت
بردن معادن و منابع ممالک مختلف اسلامی در جهت حفظ و تأمین منابع خود گام بر می دارند. امروزه استعمار نو، فرهنگ و دین
و عقاید و آداب ممالک را مورد هدف قرار داده و در صدد تحقیر آن و تحمیل فرهنگ مبتذل خویش بر آمده و با شکست تمام
ترفندهایی که براي نابودي انقلاب اسلامی و ملت ایران بکار گرفته شده، امروزه استراتژي استکبار جهانی ترویج فرهنگی فساد و
یی حجایی در بین زنان و دختران و دور کردن جوانان از معنویت و ایجاد زمینه براي گرایش به مظاهر مبتذل غرب می باشد. از
آنجائیکه زنان جایگاهی خاصی در دل مردان دارند و از توان تأثیر گذاري بالایی برخورداند. استعمارگران از این تأثیر گذاري زن
بر جنس مخالف، همواره سوء استفاده کرده و با به فسادکشیدن زن و مرد به اهداف شوم سیاسی و اقتصادي خود راه یافته اند. چرا
بعضی جوانان از الگوهاي غربی پیروي میکنند؟ دلایل این پدیده را در سه عامل به طور عمده می توان جستجو کرد. 1- هویت
گمشده نسل جوان که تصویر روشنی از هویت خویش ندارد و نمی داندکیست و از کجا آمده؟ هدف خلقت چیست؟ چه باید
بکند... لذا حیران و سرگردان از الگوي غرب پیروي میکند. 2- احساس بیگانگی با فرهنگ خود، شناخت صحیحی از فرهنگ
اسلامی خود ندارد زیرا در زندگی معلم و الگوي خوبی نداشته است. 3 -احساس خودي با فرهنگ بیگانه، فقط ظاهر زندگی مادي
آنها را می بیند و خوشبختی و سعادت را در آن می یابد و از باطن قضیه خبر ندارد. جوانان غرب گرا دریافتها و اطلاعاتشان از
فرهنگ بیگانه به مراتب بیشتر از شناخت آنها از فرهنگ خودي است اما باید به جوانان فهماند که فرهنگ اسلام غنی و برترین
صفحه 35 از 70
الگو و اسوه می باشد.
-12 پیروي از شیطان و شیطان صفتان
شیطان با همه ارزشهاي الهی مخالف، و از همه گناهان و زشتیها استقبال میکند و او با بررسی روحیات افراد گام به گام آنها را از
یاد خدا غافل و در دامن گناه و فساد غرق میکند. قرآن هشدار می دهد به مومنان که نفوذ افکار و اعمال شیطانی گاه به صورت
تدریجی و کم رنگ است و اگر در همان گامهاي نخست کنترل نشود زمانی انسان متوجه میگردد که کار ازکارگذشته. بنابراین
هنگامی که نخستین وسوسه هاي اشاعه ي فحشاء یا هر گناه دیگري آشکار می شود، باید همانجا در مقابل آن ایستاد تا آلودگی
گسترش پیدا نکند. خداوند چنین می فرماید: (یا ایّهَا الَّذینَ آمَنوا لا تَتَّبعوا خطوات الشَّیطانِ و منْ یَتَبِعْ خطواتِ الشیطانِ فَاِنَّه یَأمر
بِالفَحْشَ اءِ والمنکِر...) 1 اي کسانیکه ایمان آورده اید از گامهاي شیطان پیروي نکنید هر کس قدم جاي قدمهاي شیطان
بگذارد(گمراهش می سازد) چرا که او امر به فحشاء و منکر میکند... هرگز یک انسان پاکدامن و با ایمان را نمی شود یک مرتبه
در آغوش فساد پرتاب کرد بلکه گام به گام این راه را می سپرد: گام اول معاشرت و دوستی با آلو دگان است. گام دوم شرکت در
مجلس آنها. گام سوم فکر گناه. گام چهارم ارتکاب مصادیق مشکوك و شبهات. گام پنجم انجام گناهان صغیره. وبالاخره گامهاي
بعدي گرفتار بدترین کبائر می شود، درست به کسی می ماند که زمام خویش را به دست جنایتکاري سپرد،، او را گام به گام به
سوي پرتگاه می برد. تا سقوط کند و نابود گردد، آري این است خطوات ----------------------- 1. سوره نور آیه 21
شیطان. وقتی به اطراف و جامعه ي خود می نگریم می بینیم این افراد بدحجاب و یا یی حجاب از ابتدا چنین نبوده اند چه بسا
بسیاري از آنها در خانواده هاي مذهبی و محجبه بودند اما گام به گام پیش رفتند. در اینجا جاي دارد ابتدا از خانواده ها گلمند
باشیم. زیرا که معتقدند که دختر تا 9 سالگی آزاد است و به هر شکل که بخواهند او را درکوچه و خیابان می برند و در معرض دید
نامحرم قرار می دهند به بهانه اي که او بچه است و هنوز به سن تکلیف نرسیده، مراقب نگاهها، لمس ها، برخورد او با نامحرم...
نیستند. وقتی دختر بچه تا 9 سالگی آزاد باشد و خانواده اعمال و رفتار او را زیر نظر نداشته باشند و خود را از مراقبت آن معذور
دارند آیا بعد از سن تکلیف چگونه می توان ریشه حیا و حجاب را در ضمیر آن بچه تزریق کرد. بچه اي که به آن راه و روش خو
گرفته، چگونه می توان عادت او را تغییر داد؟ بسیار مشکل است. بهر حال یکی از دوران مهم زندگی انسان دوران نوجوانی است
که انسان سخت تحت تأثیر دوست قرار می گیرند. وگام به گام در مسیر شیطان می روند. ابتدا دوستی با افراد ناشایسته و نا اهل، و
بعد رفتن به منزل و یا مهمانیهاي آنها و همگام شدن با آنها در طرز لباس پوشیدن، حرف زدن، آرایش کردن... و کم کم اصالت
خانوادگی خود را فراموش کردن و فرهنگ شیطانی را الگو و راهنماي زندگی خود قرار دادن است.
-13 عقده حقارت
عقدء حقارت 1 فکر و یا مجموعه اي از افکار است که به وسیله ي برخی از عواطف به هم پیوند یافته و این احساس را در شخص
complex, d,inferiorite. به وجود می آورد که از دیگران و همگنان خویش کمتر است. --------------------- 1
است. منشاء « عقده حقارت » فصل سوم/ ریشه هاي بی حجابی 75 نا امیدي، ناکامی، پریشانی شخصیت و شکست نشانه هاي بارز
عقده ي حقارت ممکن است وضعیت جسمی، محیط زندگی، مسائل روحی و ذهنی، خواسته هاي سرکوب شده یا آمیزه اي از آنها
باشد. امام هادي(علیه السّلام) فرموده است: ( مَنْ هانَتْ عَلَیْهِ نَفْسه فَلاتَأمَنْ شَرَّه) 1 کسیکه خویشتن را ناچیز و خوار میابد و در باطن
نسبت بخود احساس پستی،حقارت دارد از شرّ او ایمنی نداشته باش. و همچنین علی(علیه السّلام) می فرمود: ( نِفاق المَرءِمِن ذلَّ
یَجِده فی نفسِهِ 2) دورویی ونفاق آدمی ناشی از حقارت و ذاتی است که در ضمیر خود احساس می کند. کسانیکه خود را مسلمان
صفحه 36 از 70
ومتعهد به اسلام می دانند چگونه قوانین و دستورات الهی را زیر پا می گذارند؟ و اینگونه متکبرانه در برابر خداي خود، مقاومت
میکنند. امام صادق(علیه السّلام) می فرماید: هیچ انسانی دچار بیماري تکبّر یا ستمگري و خشونت نمی شود مگر بعلت پستی و
حقارتی که در نفس خویش احساس میکند. و نیز فرموده است: هیچکس به خوي ناپسند تکبر، مبتلا نمی شود مگر به سبب خواري
و ذلتی که در ضمیر باطن خود احساس می نماید. 3 این موضوع هم از مسائل قطعی روانی است و عموم دانشمندان جهان به آن
معترفند. هر کس به زورگویی، بیدادگري، قانون شکنی، سلطه جوي، ستمگري، جباریت دست بزند بدون تردید در باطن گرفتار
ترس ، ضعف، نگرانی و خلاصه یک نوع احساس حقارت است در نتیجه عقده ها، غصه ها، -------------------- 1.تحف
2.کافی جلد، 2 ص 312 ترسها، نگرانیها و خلاصه ناراحتیهاي روحی و هیجانهاي درونی العقول ص 4832 . کافی جلد 2 ص 312
علاوه بر آنکه باعث اختلال فکر و تشویش خاطرند، در بدن نیز آثار بدي دارند ومزاح را از صراط مستقیم صحّت و اعتدال
منحرف میکند. و منشأ بیماریهاي مختلفی می شوند و درنهایت آرامش روح و روان را دچار دگرگونی می نماید. بعضی ها با
سکوت و خاموشی، بعضی ها با پرحرفی و زیاده گویی، کسانی با تملّق و چاپلوسی و برخی با تکبّر و بلند پروازي، برخی با هتاکی
و فحاشی و اشخاصی با کارهاي دیگر، عکس العمل عقدهً حقارت خود را آشکار میکنند. اولین ومهمترین وسیلهء درمان نگرانیها و
عقده هاي روحی، از نظر علمی و دینی، محاسبه ي نفس و تجزیه و تحلیل حالات روحی بیمار و شناختن علل واقعی احساس
حقارت است. تا زمانیکه علت واقعی بیماري بدست نیاید و منشأ حقیقی مرض معلوم نشود، درمان اساسی بیمار میسر نیست.
روانشناسان میگویند کسی که گرفتار نگرانی روحی و اسیر عقده حقارت است براي نجات از این بیماري روانی باید براي خود
پرونده اي تشکیل دهد و خویشتن را در محکمه عقل محاکمه کنند. 1
-14 زیبا جلوه دادن خود نزد دیگران
موضوع زیبایی و جمال طبیعی انسان نیز یکی از مسائلی است که در روایات مذهبی مورد کمال توجه قرارگرفته و اولیاء گرامی
اسلام درباره ارزش آن سنن گقته اند. علی(علیه السّلام) فرموده است: ( مَیْزَه الرَّجلِ عَقله وَ جَماله مَرُوَتُه 2) امتیاز مرد به عقل او،و
جمال و زیبائیش به مردانگی و فضائل اخلاقی اوست. و در حدیث دیگري می فرماید: --------------------- 1.گفتار
فلسفی جلد 22 . غرر الحکم ص 759 ( الْعِلْم جَمال لایُخفی وَنَسَبُ لایُجفی 1) زیور دانش براي انسان، جمالی است که پوشانده نمی
شود و نسبی است که مورد جفا قرار نمی گیرد. امام عسگري (علیه السّلام) درمورد زیبایی فرموده است: (حسن الصّورَهِ جَمالٌ ظاهرٌ
وَ حُسن العَقلِ جمالٌ باطِن) زیبایی صورت، جمال ظاهري انسان است و زیبایی عقل و فکر، جمال باطنی است. جمال در مورد
خداوند بزرگ بمعنی زیبایی طبیعی یا تجمل مصنوعی نیست، بلکه مراد از جمال الهی صفات جمالیه و کمالات معنوي است که در
ذات لایزال الهی به نحو اتم و اکمل موجود است، او خیر مطلق، کمال مطلق و جمال مطلق است و در ذات منزه از عیب و نقصش،
چیزي جز کمال و جمال نیست. علم، قدرت، رحمت، حلم، جود، وفاي بعهد، عیب پوشی، قبول عذر، عفو از گناهکار و عدل،
صفاتی است که حق تعالی براي خود برگزیده است، این صفات جمیله، پایه اساسی جمال معنوي است. خداوند دوست دارد که
بندگانش نیز باین صفات پسندیده متصف گردند وبه زیبائیهاي معنوي مزین شوند. با توجه به مطالب بیان شده، می بینیم ائمه
معصومین به زیبایی معنوي توجه زیاد نموده اند. مومنین علاوه بر اینکه سعی میکنند ظاهر خود را آراسته و پاکیزه نگاه دارند، سعی
در زیبا نگاه داشتن باطن و اعمال خود دارند. و ارزش انسان به زیبایی علم ومعرفت و کمال و فضائل اخلاقی اوست. اما عده اي از
زنان و دختران که معنی و مفهوم اصل زیبایی را درك نکرده اند تمام هم و غم خود را بر این می گذارند که شکل ظاهري خود را
آراسته و آرایش نمایند و به صورتی زیباتر در نزد دیگران حضور یابند و از زیبایی خدادادي خود در جهت ----------------
1. غرر الحکم ص 759 . خلاف دستورات الهی استفاده کنند. اگر چه دوست دارند همیشه زیبا و جوان بمانند و خود را --------
صفحه 37 از 70
درکوچه و خیابان نزد زن و مرد در معرض نمایش بگذارند. اما باید بدانند که علی(علیه السّلام) در حدیثی می فرماید: (صیانۀ
الْمَرأة اَنْعَمَ لِحالِها وَ ادْوامَ لِجمالِها 1) پوشیدگی براي زن سودمندترین و زیبایی او را پایدارتر می سازد. و همچنین علی(علیه السّلام)
اي بندگان خدا، شما را به ترك دنیایی سفارش می کنم که شما را رها می سازد، گر چه » : در یکی از خطبه هایش چنین می فرماید
شما جدائی از آن را دوست ندارید، دنیایی که بدنهاي شما را کهنه و فرسوده می کند با اینکه دوست دارید همواره تازه و پاکیزه
بمانید... پس در عزّت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشی نگیرید و فریب زینت ها و نعمت ها را نخورید و مغرور نشوید و از رنج و سختی
آن ننالید و ناشکیبا نباشید، زیرا عزت و افتخارات دنیا پایان می پذیرد و زینت و نعمت هایش نابود می گردد و رنج و سختی آن
تمام می شود و هر مدت و مهلتی در آن به پایان می رسد و هر موجود زنده اي به سوي مرگ می رود. آیا نشانه هایی از زندگی
گذشتگان که بر جا مانده، شما را از دنیا پرستی باز نمی دارد؟ و اگر خردمندید آیا در زندگی پدرانتان آگاهی و عبرت آموزي
2 پس باید از همه ي نعمتهاي الهی در مسیر صحیح و در جاي مناسب «...؟ نیست؟ مگر نمی بینید که گذشتگان شما باز نمیگردند
خودش استفاده شود.
-15 مدپرستی و اظهار غناي مالی
ریشه ي خودنمایی برخی از زنان تفاخر و خودنمایی هاي مالی است، دوست دارند دیگران شاهد برخورداري از زندگی خوب
مالی آنها باشند و براي ------------------------- 1.غرر الحکم 2. ازخطبه 99 نهج البلاغه ترجمه محمود دشتی رسیدن به
این هدف خود، خودشان را به آب و آتش می زنند، زندگی را به کام خانواده و شوهر و فرزندان، تلخ میکنند براي اینکه به ظاهر
خود بیشتر توجه کنند تا همسان و همردیف دوستان خود باشند. به همین منظور زیور آلات خود را درمعرض نمایش میگذارند.
مطابق مد روز لباسهائی را بر تن میکنند و به دیگران نشان می دهند. برایشان تفاوتی ندارد که بیننده، زن باشد یا مرد. می خواهند
غناي مالی خود را اینگونه نمایش بدهند اینها ارزش خود را به طلا و جواهرات ولباسهاي فاخر می دانند به این معنا که ارزش
انسانی و معنوي و الهی خود را در حد طلاي دنیا پایین می آورند. در حالی که به قول معروف: تن آدمی شریف است به جان
آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت انگیزه ها و نیازهاي کاذب، نیازهایی از قبیل تجمل، استفاده از لباس هاي گرانبها و
تنوع بیش از حد در خوراك و پوشاك و... چنین خانواده هایی به رغم تعادل ظاهري و سطحی، در مقابله با موفقیت هاي بحران زا
ومولد فشار مستعد از هم پاشیدگی هستند و در مقابل حوادث روانی و اجتماعی و مالی، بسیار آسیب پذیرند. زیرا وقتی که نتوانند
شکل ظاهر خود را با دوستان و همسالان خود هماهنگ کنند، احساس حقارت و خودکم بینی نموده، با بحث و جدل و نزاع با اهل
خانه ونزدیکان آرامش روحی خود را بر هم زده، به ناراحتیهاي عصبی و روانی مبتلا خواهد شد. اینجاست که قرآن هشدار می
دهد و می فرماید: (وَما الْحَیوة الدّنیا الّا مَتاع الْغرور) 1 زندگی دنیا تنها یک تمتع و بهره برداري غرور آمیز است. این زندگی و
نیز جز این « متاع غرور » عوامل سرگرم کننده آن ازدور فریبندگی خاصی دارد، معمولاً چیزي تو خالی به نظر می رسد و معنی
نیست. ------------------ 1. از خطبه 99 نهج البلاغه ترجمه محمود دشتی بعلاوه لذات مادي از دور، خالص به نظر می
رسند اما هنگامی که انسان به آن نزدیک می شود، می بیند آلوده به انواع ناراحتیهاست و این یکی دیگر از فریبندگی هاي جهان
ماده است. انسان نباید جهان ماده و لذات آن را هدف نهایی خود قرار دهد که نتیجه اش غرق شدن در انواع گناهان و دور شدن از
حقیقت و تکامل انسانی است. ولی استفاده از جهان ماده و مواهب آن بعنوان یک وسیله براي نیل به تکامل انسانی، نه نتها نکوهیده
نیست، بلکه لازم و ضروري می باشد.
-16 بی غیرتی مرد در اشاعه ي فحشاء
صفحه 38 از 70
تأثیر متقابل زن و مرد در روابط خانوادگی و سرنوشت فرزندانشان، از اصول غیر قابل انکار در تربیت اجتماعی اسلام است. و به
عنوان ولی و مربی، نسبت به فرزندانشان، مسئولیت جدي تري در شکل دادن هویت اخلاقی آنان دارند. گرچه مرد و زن هر کدام
تکلیف مختص به خود دارند، اما از آنرو که قرآن می فرماید: ( الرّجال قَوّامونَ عَلَی النّساء بما فَضَّل اللّهِ بَعْ َ ض هم علی بَعْضِ و بما
انفقوا من اموالهم...) 1 مردان را بر زنان حق تسلط ونگهبانی است، به واسطه آنچه خداوند برخی را بر برخی دیگر فضل داد، و نیز
براي اینکه از مال خود به زنان نفقه می پردازند. بنابراین، ریاست منزل با مرد است. و چونان فرمانده، حقّ قیّومیت و سرپرستی بر زن
دارد. به سخنی دیگر در واقع اداره امور و تدبیر منزل از نظر مادي و معنوي بر عهد ي مرد است. البته این وظیفه سنگین تنها با
حکومت بر دل میسر است و تسلط بر جسم به تنهایی مؤثر نمی افتد، زیرا زور پایدار نیست. --------------------- 1. نساء/
34 سرپرستی مردان، دلائلی دارد از جمله: وجود تعقّلی مردان و عاطفی بودن زنان است. کارهاي تعقّل وظیفه ي مردان است و امور
عاطفی بر دوش زنان. وظایف خانه داري، همسر داري، و تربیت فرزندان نیاز به عاطفه ي قوي دارد و ازمسئولیتهاي مهم و سنگین
است. این وظائف بر اساس فطرت و آفرینش زن وضع شده وکاملًا با استعداد و توانایی آن متناسب است. مرد در زندگی زن، نقش
قیومیت دارد، مسئولیت او، در پاسداري از عفاف زن، جدّي تر مطرح می گردد. لذا در روایات اسلامی، از مراقبت و مسئولیت مرد،
در معاشرت ها و رفت و آمدها و نوع پوشش همسر، نمونه هاي بسیاري به چشم می خورد. و در زمینه غیرت ناموسی، شواهد
ارزنده اي وجود دارد براي مثال: حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله) می فرماید: (اذا لَمْ یغیّر الرّجال فَهُوَ مَنْکوس الْقَلْبِ) 1 مردي که
غیرت ندارد، قلبش واژگونه است. مَثل مرد، مثل باغبانی است که گلهاي زیباي بوستان را از دستبرد گلچین نگهداري می کند، اگر
باغبان، در حراست باغ مسامحه کاري کند بی شک دستهاي تجاوزگري هستند که به سوي گلهاي زیبا دراز شوند. مرد باید
همچون حصاري زن را در حمایت و مراقبت قرار دهد. این حالت باید هم در مراقبت نسبت به عفات و پاکدامنی زن باشد و هم در
توجه به نیازهاي عاطفی و جنسی او. توجه مرد به عفاف همسر خویش شرط اولیه حفظ حریم خانواده و حفظ سلامت اخلاقی آن
است و در افزایش عشق و محبت وي به شوهر موثر است. مردان هر چه بیشتر درگرداب شهوات شخصی فرو روند، عفاف و تقوا و
ارادة اخلاقی و معنوي را از دست می دهند و احساس غیرت و مسئولیت در ------------------- ا. وسائل جلد 7 ص 108
وجودشان ناتوان می گردد. لذا مردان شهوت ران از اینکه همسران آنها مورد استفاده دیگران قرار بگیرند ناراحت نیستند زیرا
خودشان هم درپی ناموس مردم هستند.
-17 عملکرد دستگاههاي ذیربط
بازارکه بعنوان مرکز داد و ستد و خرید و فروش مایحتاج مردم است، می تواند به راحتی افرادي را در دام خود گرفتارکند. در این
میان عده اي از زنان کشورهاي مختلف، به اصطلاح توریست و جهانگرد به زننده ترین شکل ممکن آزادانه به ترویج و تبلیغ
فرهنگ منحط غرب می پردازند. عملکرد، سخنان و برخوردهاي مسئولین از بالاترین تأثیرات روانی و اجتماعی برخوردار است.
یکی از مسائلی که باید به آن پرداخته شود، پوشش مشخص جهانگردان خارجی است که برخی از آنها به هدف بدآموزي، با قیافه
هاي حساب شده و لباس هاي خاصی درکشور اسلامی ما حضور می یابند که آثار منفی آنها بر کسی پوشیده نیست. وظیفه ي مهم
دیگر مسئولین، نظارت لازم بر مؤسسات تولیدي است که بسیاري از آنها به مراکز مدسازي و دوخت لباسهاي مبتذل مبذل شده اند.
آنها آزادانه و بدور از هر نظارتی، به دوخت مانتوها، لباسهاي مهیّج، کاپشنها و لباسهاي غیر شرعی مبادرت می ورزند. اگر کسی
بخواهد مانتو و یا شلوار ساده و یا لباس مناسب و در شأنی خریداري کند موفق نخواهد شد. از این رو برخی از بدحجابی هاي زنان
و دختران، ناشی از لباسهاي تحمیلی مانتوسراهاي سود جویی است که به فرهنگ بدلباسی و شهوترانی دامن می زنند. و یکی دیگر
از وظایف مسئولین و نظارت ضروري دیگر کنترل برنامه هاي صدا و سیما می باشد زیرا بازیگران فیلمهاي تلویزیونی و سینمایی و
صفحه 39 از 70
استفاده از لباسها بامدلهاي مختلف، خودشان مروّج مدهاي جدید لباس می باشند که تأثیر منفی اخلاقی و اجتماعی را بدنبال خواهد
داشت.
-18 بی توجهی خانواده ها
علماي تربیتی و روانشناسی، یکی از مهمترین نهادهاي موثر در رشد، تربیت و رفتار آدمی را نهاد خانواده می دانند. این سازمان
اجتماعی، اولین و بادوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان است و تأثیر قابل ملاحظه اي در رشد جسمانی،
اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و عقلانی آنان داشته و دارد. اهداف زندگی باید حقیقی و مطابق بامعیارهاي رشد و تکامل باشد و
سازگار با روح زندگی خانوادگی، نه اهداف پست یا کاذب. لیکن بی هدفی عامل مضاعفی درایجاد تزلزل و گسیختگی خانواده
است. اگر پدران و مادران یی توجه باشند نسبت به مسائل ومعیارهاي دینی و اخلاقی، از شر مفاسد، فرزندانشان در امان نمی باشند.
زیرا فساد مانند میکروبی به دیگران سرایت میکند. لذا با واداشتن نوجوان به کار و مطالعه مستمر، مراقبت در امر تغذیه، بهداشت،
تشویق به روزه داري اقلًا هفته اي یک روز، مراقبت و حفظ و نگهداري از چشم وگوش و زبان، کنترل رفت و آمدها، نگاهها و...
در حفظ فرزندانشان از آسیبها و خطرات روحی و روانی و جسمی بکوشند تا بهداشت روان در زندگی خانوادگی و اجتماعی آنها
حاکم باشد.
-19 تقلید هاي کورکورانه
یکی دیگر از ریشه هاي خودنمایی و بی حجابی زنان، تقلید ناموجّه از زنان و دخترانی که تقوا و پاکدامنی را ترك نموده اند و
حریصانه در منجلاب گناه و فساد غوطه ور هستند اینان تصور کرده اند که بشر براي رسیدن به سعادت و رستگاري باید چشم بسته
تسلیم تمدن جدید شود. و براي زندگی، آئین و راه و روش مناسبی جز آنچه در عهد جدید غرب ارائه می دهد وجود ندارد. بنا به
چنین برداشتی بیش از آنکه به هویت و ارزش و مقام خود بیندیشد و در راه صحیح گام بردارد، به تقلید روي آورده اند. این افراد
بدون توجه به تفاوت وضعیت و شرایط تاریخی، اجتماعی به تقلید از افراد غربی مآب و اروپایی با مذهب و سنت، به مبارزه
شدند. اینان به معضلات فکري، اجتماعی و « بی هویت » و « هري هري مذهب » و « غربزده » برخاستند. به قول جلال آل احمد
اقتصادي ناشی از شرایط اجتماعی، تاریخی و همچنین عملکرد حکومتهاي خودکامه و غرب زده توجه ندارند. علل چنین تقلیدي،
جهل، ساده لوحی، همرنگی با دوستان و... و با اعتماد به نفس و ارزش قائل شدن براي خود، می توان از این بیماري تقلید، بی
حساب رهایی یافت. انسان عاقل و پرهیزگار، زینتهاي دنیا او را نمی فریبد و سراي جاودان را بر این دنیاي گذران بر میگزیند. فردا
را از عمر خویش نمی شمرد و خود را آماده مرگ می کند امام صادق(علیه السّلام) می فرماید: ( ذکر الْموْتِ، یُمیت الشّ هواتِ فی
النّفسِ وَ یُقطّع مَنابِتَ الغفلۀ و یقوّي الْقلب بمواعداللّه وَیُرِقُ الطبعِ و یُکَثِّر اَعْلامَ الْهَوام وَ یُطفی ناراً الحِرص و یُحَقِّرُ الدّنیا) یاد مرگ،
خواهشها و هوسهاي نفسانی را می میراند. ریشه هاي غفلت را قطع می کند، دل را به نویدهاي الهی نیرو می دهد، خوي بندگی را
در نهاد انسان می آفریند، نقش و نگارهاي دلباختگی به دنیا را به هم می زند، شعله هاي حرص و طمع را فرو می نشاند ودنیا را
پست وکوچک می گرداند.
-20 کبر و غرور
یکی از حالات روانی و نقاط ضعف اخلاقی افراد بی ایمان کبر و غرور است. همان نقاط ضعفی که انسان را به راههاي تاریک و
فساد میکشاند. نخستین صفتی که براي این افراد می توان ذکر کرد، شوخی کردن با حقایق ومسخره نمودن مسائل سرنوشت ساز
صفحه 40 از 70
است. آنها بر اثر جهل و نادانی و غرور هنگامی که مسائل انسانی و دینی و فضائل اخلاقی که خداوند مطابق فطرت بشر وضع نموده
است را برایشان بیان نمایی توجه نمی کنند. این شیوه ي همه ي جاهلان مغرور و بی خبر است که هر چه با تمایلات آنها سازگار
نباشد، در نظرشان مسخره است. لذا تهدیدهاي تکان دهنده و بیدارکننده ي مردان حق را به شوخی می گیرند و با آتش بازي می
آگاه باشید آن روزکه مجازات الهی فرا رسید هیچ چیز جلو آن را نخواهدگرفت و »: کنند. اما قرآن به صراحت به آنها می گوید
آنچه را مسخره می کردند برآنان نازل می شود و آنها را در هم می کوبد. درست است که درآن موفع ناله و فریادشان به آسمان
بلند است و از گفته هاي شرم آور خود پشیمان می گردند، اما نه آن ناله به جایی می رسد و نه این پشیمانی سودي خواهد
1 نقطه ضعف این افراد چنین است که هنگامی در ناز و نعمت فرو می روند، چنان خودباختگی و غرور و تکبر بر آنها چیره «. داشت
می شود که همه چیز را فراموش می کنند. آري آنها فراموش کرده اند که این صورت زیبا و تن سالم و نعمتهاي مادي و معنوي را
چه کسی به آنها عطا فرموده و غافل از این هستند که اینها به صورت امانت از طرف خداوند در اختیار آنهاست و مالک حقیقی
خداست. و هر لحظه ممکن است خداوند امانت سلامتی، زیبایی و... را از آنها بگیرد. چه بسا این مسائل را در زندگی اطرافیان خود
دیده اند ولی به قول قرآن درس عبرت نمی گیرند. و فراوانی نعمت از طرف خداوند را دلیل بر خویی و لیاقت خود می دانند و --
من به » : 1، سوره هود آیه 8 خود را شایسته ي این همه نعمت می دانند. در حالی که خداوند می فرماید ----------------
1 کبر و ریا « . آنها مهلت می دهم و در عذابشان عجله نخواهم کرد، چرا که نقشه هاي من محکم و دقیق و عذاب من شدید است
ایدل بدر کن از سرت کبر و ریا راخواهی اگر بینی جمال کبریا را تا با خودي، بیگانه اي از آشنایان بیگانه شو از خود شناسی آشنا
را 2
-21 دوستیهاي نامطمئن
در حقیقت خطراتی که نسل جوان را تهدید میکند، براي دختران و پسران مشترك است که عمده آنها عبارتند از: دوستیهاي
نامطمئن معاشرتهاي آلوده و مشکوك، گرایش به فرهنگ غرب، شخصیت زدگی، انتخاب الگوهاي نامطلوب، احساس پوچی، از
درون تهی شدن، بی اعتمادي به فرهنگ خودي و فقر معنویت و نظایر آنها. دختران چون از نظر روحی، عاطفی و احساسی تر
هستند از دریچه ي احساسات به دنیا و مسائل آن می نگرند به همین دلیل بیشتر در معرض خطر آسیبهاي اخلاقی و اجتماعی قرار
دارند. انتخاب دوست به یک معنا، انتخاب شخصیت آینده است زیرا شخصیت آدمی، برآیند مَنش دوستانش می بارد، لذا برخی از
حکما معتقدند که اگر بخواهید شخصی را بشناسید به دوستانش بنگرید، در مورد اینکه چگونه دوستی را باید انتخاب نمود توجه
2. دیوان شما را به حدیثی از پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) جلب می نمایم. ----------------------- 1.سوره قلم آیه 45
استاد علامه حسن حسن زاده آملی 1- دیدار او شما را به یاد خدا بیافکند. 2- گفتار او بر علم و دانش شما بیافزاید. 3- کردار او
شما را مشتاق آخرت کند. در اینجا چون موضوع مورد نظر ما دوستیهاي نامطمئن و معاشرتهاي آلوده می باشد از صحبت پیرامون
بقیه مطالب بیان شده، خودداري می نماییم.
-22 عدم احساس مسئولیت در حفظ ارزشها
مسأله ارزشها از مسائل عمده مورد بحث در فلسفه است و با عنوان ارزش شناسی 1 مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. منظور از
ارزش چیزي است که وقتی درباره امري صادق افتد، آن را از احترام و قداستی برخوردار می سازد. بعبارت دیگر آدمی براي آنچه
که با ارزشش می داند بهائی و قیمتی قائل است. در جنبه ي فرهنگ اجتماعی مسأله ارزش از اهمیتی شایسته برخوردار است زیرا
هر جامعه اي به مقتضاي اندیشه و مکتب خود به ارزشهایی پایبند است و مقاصد حیات را بر آن استوار می سازد. همه فعالیتها، رفتار
صفحه 41 از 70
و کردارهاي اعضاي جامعه براساس آن، رنگ گرفته و مورد داوري از نظر خوب یا بد، صواب و یا ناصواب بودن قرار میگیرند.
وقتی به فلسفه ي حجاب می نگریم، می بینیم، حجاب از عوامل خوشبختی است و موجب سلامتی روحی و روانی و تکامل فرد و
جامعه میگردد. و برهنگی و بدحجابی، سقوط و انحطاط معنوي و فکري و پیامدهاي شوم بیماري روانی و درنهایت جسمی را به
ارمغان می آورد. زیرا نفس با بدن بقدري با یکدیگر مرتبط و ممتدند که حالات نیک و بد هر یک در دیگري اثر میگذارد. کسی
که دچار نگرانی و تشویش خاطر است و در ضمیر خود احساس ناراحتی و بیقراري میکند خواه ------------------------
ناخواه این حالات روانی آثار نامطلوب روي بدن او میگذارد و جسم وي را از مسیر سلامت و اعتدال منحرف و Axiologie.1 -
به بیماري مختلف جسمی و روحی گرفتار می نماید: دل چو آرام نباشد تن آرام مخواه باده ي صاف ار نبود روشنی از جام مخواه
روشنایی ز شب و تیرگی از روز مجوي شادمانی ز غم و پختگی از خام مخواه می توان گفت ارزش، نوعی معیار و ملاك براي
تشخیص بهاي مادي یا معنوي اشیاء یاموضوعی است و آدمی بر اساس آن تحریک به کار و تلاش می شود و سعی در بدست
آوردن آن میکند. ما در زمینه تهیه لباس، غذا، مسکن، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر، عبادت، خدمت، جنگ، صلح و
بالاخره در همه امور مربوط به حیات خود به مسأله ارزشها توجه داریم و از این طریق به بها و قیمت یک امر پی می بریم. باید توجه
داشته باشیم که چه جنبه هایی را باید مورد نظر داشت، کدام کار براي ما ارزشمندتر است چه روشی را باید در پیش گرفت که به
ارزش و مصلحت نزدیکتر باشد. بالاخره انسان مسئول، هیچگاه هدفش را گم نمیکند، در همه حال راضی به رضاي خداست و
میگوید: ( اِلهی رِضاً بِقَضائِکْ وَ تسلیماً لَامْرِكْ لا معْبودَ سِواكَ)
-23 عدم عزت نفس
اشاره
عزت نفس چشم انداز آدمی را نسبت به خود و جهان، گسترده تر و امیدوارتر می نماید. براي تقویت عزت نفس شیوه هایی وجود
دارد که عبارتند از: 1- شناخت ظرفیتها و تواناییهاي درونی به منظور پرورش آنها و باور عمیقتر آدمی بدانها هر انسانی اعم از پسر
یا دختر باید استعدادها وتواناییها و ارزشهاي خود را بشناسد و به مقام معنوي و فضائل روحی خود پی ببرد. زیرا اگر خود را
نشناسد، بها و قیمت خود را در حد بهائم پایین می آورد زیرا اگر زندگی انسان در حد خوردن، خوابیدن، ارضاي غرائز و مسائل
شهواتی خلاصه شود اینها وجه اشتراك انسان و حیوان می باشد. آن چیزي که به انسان بها می دهد همان مسائل عقلی و روحی و
معنوي و فکري، اخلاقی و... می باشد. 2- برنامه ریزي مناسب و صحیح براي درك نیازها و احتیاجات اساسی. زیرا زندگی بدون
برنامه، نامنظم و بی سروسامان می شود. و مسائل جزئی زندگی جایگزین هدفهاي مهم و اساسی می شود. آنوقت است که انسان در
کشاکش زندگی حیران و سرگردان و در وادي غفلت دست و پا می زند. 3 -غنیمت شمردن فرصتهاي زندگی و تلاش و کوشش
براي حداکثر بهره برداري مناسب از امکانات آن. رسول(صلّی الله علیه و آله)می فرماید: پنج چیز را بیش از پنح چیز غنیمت بشمار:
-1 جوانی پیش از پیري 2- صحت پیش از بیماري 3 - ثروت پیش از نیازمندي 4- فراغت پیش از اشتغال 5 زندگی قبل از مرگ.
-4 استفاده از روش تلقین جهت مبارزه با هواي نفس. علی(علیه السّلام) می فرماید: ( مِلاك الدّینِ مخالَفَۀ الْهَوي.) ملاك دینداري
مخالفت با هواي نفس است. برخی دیگر از آثار سازنده عزت نفس عبارتند از: تمرکز فکر، شادکامی، مسئولیت پذیري، تحول
شخصیت، در پرتو دستیابی به اعتماد به نفس، جامعه اي سالم، پویا، در پیش روي خواهیم داشت. به گونه اي که همزیستی مسالمت
آمیز و تفاهم اجتماعی از جلوه هاي ارزشمند آن تلقی می شود. مطالعه زندگینامه مشاهیر و شرح حال بزرگان و برجسته ي تاریخ
روح و روان انسان را پرورش داده و حرکت و تلاش را در افراد، افزایش می دهد. انسان را براي قبول مسئولیتهاي فردي، اجتماعی
صفحه 42 از 70
آماده می سازد. علی(علیه السّلام) می فرماید: (رَحِم الله اَمْرٌ عَلِمَ مِنْ اَیْنَ و فی اَینَ و الی اَیْنَ) 1 خداوند مورد رحمت قرار می
دهدکسی راکه بداند از کجا آمده است و در کجاست و به سوي کجا رهسپار می شود. سربنه اندر رضایش تسلیم باش و سر بنه
اندر رضایش بر بند لب ازگفتن چون و چرا را ابناء نوعت را ز خود خشنود میدار خواهی زخود خشنود ار داري خدا را گفتار نیکو
باید و کردار نیکو تا در جزاي این و آن یایی بقا را بیدار باش و در ره زاد ابد کوش بگسل ز خود دام هوسها و هوي را بر آب زن
اوراق نقش این و آن را بر دل نشان احکام قرآن و دعا را فکري بکن بنگرکه کی و درکجایی هم از کجا بودي و میخواهی کجا را
1.حکمتهاي علی(علیه -------------------- دردا که ما را آگهی از خویش نبود ور نه بما کردي عطاکشف غطا را 2
السّلام) در نهج البلاغه 2. دیوان علامه حسن زاده آملی
معرفی بندگان پرهیزگار از نظر قرآن
1- آنان با تمام دل و جان متوجه پرورگار خویش اند و در اینجا به شش صفت ممتاز پرهیزگاران از نظر قرآن اشاره می نماییم. 1
ایمان، قلب آنها را روشن ساخته و به همین دلیل در برابر اعمال خویش به شدت احساس مسئولیت می کنند. ( الّذینَ یقولونَ ربَّنا اِنّنا
امَنّا فاغْفرلَنا ذنوبنا و قنا عذابَ النارِ) همان کسانی که می گویند پروردگارا! ما ایمان آورده ایم، گناهان ما را ببخش و ما را از
آنها که صبر و استقامت دارند)و در برابر حوادث سخت که در مسیر اطاعت پروردگار پیش می آید، و » - عذاب آتش نگاهدار. 2
همچنین در برابر گناهان و به هنگام پیش آمدن شدائد وگرفتاریهاي فردي و اجتماعی، شکیبایی و ایستادگی به خرج می دهند.
آنها که راستگو و درست کردارند "و آنچه در باطن به آن معتقدند در ظاهر به آن عمل میکنند و از نفاق و دروغ » - (الصّابرین) 3
و تقلب و خیانت دورند. (والصّا دقین) 4- (آنها که خاضع و فروتن هستند و در طریق بندگی و عبودیت خدا بر این کار مداومت
نه تنها از اموال، بلکه از تمام مواهب مادي و معنوي که در اختیار دارند به « آنها که در راه خدا انفاق می کنند » دارند. (والقانتینَ) ه
والمُستَغفرینَ بالاسحارِ) در آن هنگام ) « و آنها که سحرگاهان استغفار و طلب آمرزش میکنند » نیازمندان میبخشند. (والمنفقینَ) 6
که چشمهاي غافلان و بیخبران در خواب است و غوغاي جهان مادي فرو نشسته و به همین دلیل حالت حضور قلب و توجه خاص به
ارزشهاي اصیل در قلب مردان خدا زنده می شود، به پا می خیزند و در پیشگاه ----------------------- 1. سوره آل عمران
آیه 16 با عظمتش سجده می کنند و از گناهان خود آمرزش می طلبند و محو انوار جلال کبریایی او می شوند و تمام ذرات
وجودشان زمزمه ي توحید سر می دهد و همانگونه که با طلوع صبح، ظلمت شب بر چیده می شود و فیض عامّ پروردگار بر صفحه
ي جهان می نشیند، سحر به خاطر ارامش و سکوت و تعطیل کارهاي مادي و نشاطی که بعد از استراحت و خواب به انسان دست
می دهد، آمادگی بیشتري براي توجه به خداوند به او می بخشد زیرا چراغ فکر و روح انسان در آن وقت، از هر زمان پر فروغ تر و
درخشان تر است و از آنجا که روح عبادت و استغفار، توجه و حضور دل می باشد عبادت و استغفار در چنین ساعتی از همه ساعات
گرانبهاتر خواهد بود. پروردگارا، درهاي دعا را به روي ما بگشا و آن را سبب ارزش وجود ما در پیشگاهت قرار ده. خدایا، توفیق
دعاهایی که مطلوب درگاه توست به ما مرحمت فرما و از اجابت آن ما را محروم مکن. اِنَّک! عَلی کلِّ شَیءٍ قَدیرٌ وَ بِالاِجابۀ جدیرٌ
. منا جات (ا لهی) الهی اي امید این دل زار مرا از شرّ هر شرّي نگهدار الهی اي چراغ جان انسان ز هر دردي مرابنماي درمان الهی
گم شدم گمگشته راه زلطفت کن مرایارت تواگاه الهی گر چه عهد خود شکستم دررحمت بروي خودببستم کنون دارم بجان،
شرمندگیها در این درگه ندارم بندگیها چسانی با چنین عبدي گنهکار چه سازد این شکسته، این تبهکار بده راهش بلطف و مهرت
اي دوست گرفتارش مکن بر قهرت اي دوست نظر کن بر من از پا فتاده دو دست از بهر رحمت برگشاده فراخوان ات گدایت را
زمانی زاحسانش بده یارب نشانی مبین او را که بوده مست عصیان ببین او راکه بسته با تو پیمان پناهم ده، پناه، اي داور من نجاتم ده
نجات، اي یاور من اگر چه در میانه بی نوایم ولی بر درگهت من آشنایم فقیرم، دل غَمینم، مُستمندم تهی دستم، ضعیفم، دردمندم
صفحه 43 از 70
ترا مسکین طلب دارد به یاري نداردمایه اي جز اشک و زاري ------------------------- 1. مناجات عارفان، حسین
انصاربان
آمیخته بودن