گروه نرم افزاری آسمان

آمیخته بودن آفرینش زن با عفّت و پاکدامنیاشاره
عفّت و پاکدامی با آفرینش زن بهم آمیخته است. او از روز نخست عفت گرا و پاکدامن است نگاههاي معصومانه و نفرت او از
گناه، در آغاز جوانی و تظاهر به عفت و پاکدامنی در برخوردها، نشانه ي آن است که عفت در خلقت زن جایگاه عظیم و بلندي
دارد که هم خود زنان خواهان انند و هم دیگران، زن را با این ویژگی می خواهند. اسلام آفرینش زن و صلاح و خیر جامعه را در
نطرگرفته و حجاب را لازم شمرده تا عفت درونی او هماهنگ گردد. و بنیان خانواده مستحکم گردیده، زیبایی و دل آرایی زن از
آن همسرش باشد و دیگران ازآن بهره اي نگیرند. بنابراین، الزام پوشش فقط و فقط براي حفظ عفت اوست نه زنجیر اسارتی بر
دست و پاي او، و نه سدّي در برابر تکامل فکري و علمی و هنري زن، بلکه وسیله اي است براي تعالی روح و ایفاي مسئولیتهاي
فردي و اجتماعیش چه بسا زنان پاکدامن سخنوري که تاریخ، خصوصیات و متون سخنرانیهاي آنان را ضبط کرده است. در تاریخ
اسلام هم، اسامی این زنان کم نیست. 1 نظام جمهوري اسلامی نیز به خوبی ثابت نمود که پوشش زنان نه تنها مانع از کار وکوشش
آنان نیست بلکه زن در پرتو حجاب، بهتر می تواند و ظائف اجتماعیش را انجام دهد. اسلام پوشش از بیگانه را ملاك برتري زن
معرفی کرده است. پیامبر(صلّی الله علیه و آله) ---------------------- 1.تنقیح المقال، ج 3، بحش نساء - می فرما ید: ) اِنَّ
خَیْر نِساءکمْ العفیفۀ الولود المتبرّجه مَعَ زوجها الحصانِ مَعَ غَیره) بهترین زنان شما زنان با عفت غیر عقیمی است که تنها براي
شوهرانشان خود را می آرایند و در مقابل بیگانه کاملًا پوشیده اند. 1 و پیامبر(صلّی الله علیه و آله)در حدیث دیگري فرمودند: آیا
بدترین زنان را به شما معرفی نکنم؟ بدترین زنان شما زنانی هستند که در برابر بیگانه آراسته اند ولی نزد شوهر پوشیده اند و
آراستگی لازم را ندارند. 2 هان ز اغیار بپوشان رخ زیبا زنهار نرسد میوه در آن باغ که دیوارش نیست حیا و عفاف و ستر و پوشش،
تدبیري است که خود زن بایک نوع الهام براي گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است. زن باهوش
فطري و با یک حس مخصوص به خود دریافته است که از لحاظ جسمی نمی تواند با مرد برابري کند و اگر بخواهد در میدان
زندگی با مرد پنجه نرم کند از عهده ي زور و بازوي مرد بر نمی آید. و از طرف دیگر نقطه ضعف مرد را در همان نیازي یافته
است که خلقت در وجود مرد نهاده است که او را مظهر عشق و طلب و زن را در مظهر معشوقیت و مطلوبیت قرار داده است. طبیعت
آداب جفتجویی عبارت است از حمله براي تصرف در » : جنس نر، گیرنده و دنبال کننده، آفریده شده است به قول ویل دورانت
مرد طبعاً جنگی و حیوان شکاري است، عملش مثبت و تهاجمی است. زن «... مردان و عقب نشینی براي دلبري و فریبندگی در زنان
براي مرد همچون جایزه اي است که باید آن را برباید. وقتی که زن مقام و موقع خود را در برابر مرد یافت و نقطه ضعف مرد را در
2. فروع 325 ، برابر خوددانست، همانطور که متوسل به زیور و خودآرایی و ----------------------- 1. فروع کافی ج 5
کافی 324 تجمل شد که از آن راه قلب مرد را اتصاحب کند، متوسل به دور نگهداشتن خود از دسترش مرد نیز شد، دانست که
نباید خود را رایگان کند بلکه بایست آتش عشق و طلب او را تیزترکند و در نتیجه مقام و موقع خود را بالا برد. مولوي، عارف
نازك اندیش و دوراندیش و دوربین خودمان مثلی بسیار عالی در این زمینه می آورد: راجع به تأثیر حریم و حائل میان زن و مرد
در افزایش قدرت و محبوبیت زن و در بالا بردن مقام او و درگداختن مرد در آتش عشق و سوز، مَثَل لطیف می آورد: آنهارا به آب
و اتش تشبیه میکند میگوید مثل مرد و زن مثل آب است و آتش، مرد مثل آب و زن مثل آتش، اگر حائل از میان آب و آتش
صفحه 44 از 70
برداشته شود، آب بر آتش غلبه میکند و آنرا خاموش می سازد، اما اگر حائل و حاجبی میان آن دو برقرارگردد. مثل اینکه آبی را
در دیگی قرار دهند و آتش در زیر آن دیگ روشن کنند، آنوقت است که آتش، آب را تحت تأثیر خود قرار می دهد. اندك
اندك او را گرم میکند و احیاناً جوشش و غلیان در او به وجود می آورد، تا انجا که سراسر وجود او را تبدیل به بخار می سازد. 1
مرد، برخلاف آنچه ابتدا تصور می رود، در عمق روح خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانی او متنفر است. مرد همیشه عزت و
استغناء و بی اعتنایی زن را نسبت به خود ستوده است. از داستان لیلی و مجنون، خسرو و شیرین می توان فهمید که زن بر اثر دور
نگهداشتن خود از دسترس مرد تا آنجا پایه و مقام خود را بالا برده است و تا چه حد سر نیاز مرد را به آستان خود فرود آورده
است؟ قطعاً درك زن این حقیقت را در تمایل او به پوشش بدن خود و مخفی کردن خود به صورت یک راز تأثیر فراوانی داشته
است. این پوشش و حجاب به حفط عفت و پاکدامنی ---------------------- 1.حجاب،شهید مرتضی مطهري او کمک
خواهد کرد زیرا بی عفتی، ریشه تمام فسادها و تباهی ها می شود و باعث متلاشی شدن کانونهاي گرم خانوادگی و در نتیجه
سرگردان شدن فرزندان و گرایش آنها به ناهنجاریها و خلافهاي اخلاقی که بررسی علل بسیاري از بزهکاري ها اعتیادها و دزدي ها
و... ریشه در خانواده هاي متلاشی دارد. امام زمان (عج) در دعاي خود می فرماید: ( اللهمَّ الرزقْنا توفیقِ الطّاعَۀ وَ بعْدز الْمعْصیۀ... وَ
عَلی النّساء بِالْحیاءِ وَالْعِفَّۀ...) خدایا توفیق اطاعت و دوري از معصیت را روزي ماکن و به علماي ما، زهد و خیر خواهی و به زنان،
حیا و پاکدامنی عنایت فرما. پدران و مادران موظفندفرزندان خویش را با سَجّیه انسانی تربیت کنند و از دوران کودکی صفات عالیه
انسانی را در ضمیر آنان پرورش دهند. برنادشاو می گوید: اگر به کسی چیزي بخواهی بیاموزي هرگز یاد نمی گیرد حق با اوست
بعلت اینکه آموختن یک امر مثبت وعملی است و فقط از راه عمل است که دانش ملکه ي انسان میگردد و به خاطر می ماند.
بنابراین اگر می خواهید این دستورات در ذهن شما جایگزین شود باید به آنها عمل کنید و در هر وقتی بکارشان ببندید وگرنه
بزودي از یاد شما خواهد رفت و فقط عملی که بکار بسته شود، در خاطر باقی خواهد ماند. امام صادق(علیه السّلام) می فرماید:
(کونوا دَعاهَ الناسِ بِاعْمالِکم و لا تَکونوا دَعاهَ بِالْسِنَتِکمْ) مردم را با عمل خود به نیکیها دعوت کنید نه با زبان خود. هر قدر پدران
ومادران قویتر و راسخ تر نقش الگویی را عهده دار باشند. تأثیر و جذب و انجذاب فرزندان آنان سریع تر وسیع تر صورت خواهد
پذیرفت. لذا والدین باید تلاش کنند درامور دینی و اخلاقی و پرورش حیاء و عفت در فرزندان خود مدل و الگو باشند.
برهنگی وبی حجابی دام شیطانی است
ما در دنیاي سراسر ظلم و بی عدالتی که زنان بیش از هر قشر دیگر در معرض ستم و اهانت قرار دارند این افتخار را داریم که از
دید مکتب ما، زن اصلی ترین ستون جامعه است و به همین جهت شکل گیري شخصیت زنان بسیار قابل اهمیت است. پیامبر اکرم
بین فرزندانتان مساوات برقرارکنید ولی اگر قرار شد براي بعضی بر دیگري فضیلت قائل شوید من »: (صلّی الله علیه و آله) فرمودند
در تربیت و پرورش زنان بکوشید زیرا زنان محور اصلی جامعه می باشند. مرکز عروج «. زنان را در فضیلت بخشیدن ارجح می دانم
و ترقی اند، زن سازنده شخصیت انسانهاست، زن منتقل کننده ارزشها به جامعه است. لذا اگر زنان با حقیقت اسلام آشنا شوند و به
شخصیت حقیقی خود خود دست یابند، نه تنها قدرتهاي پوشالی جهان هرگز نخواهند توانست آنان را در قالبهاي خشک مادي،
اسیر نموده و ماهیت انسانیشان را دگرگون کنند، بلکه دامان و افکارشان پدید آورنده هدایت گرایی خواهد شد که با قدرت اسلام
براي نجات بشریت بر دنیا حکومت کنند. یکی از عواملی که موجب شد زنان ما حت تأثیر هجوم فرهنگ منحط غرب قرار بگیرند،
همانا ضعف ایمان و عدم اگاهی آنان از اسلام و تعالیم رهایی بخش آن بود و هنگامیکه کاملًا جاهل و غافل شدند نقشه استعمار
جامه عمل پوشید و بدین ترتیب به اهداف سیاسی و اقتصادي خود نائل آمدند. از نظر قرآن برهنگی و بی حجابی، دامی شیطانی
است. (یا بَنی آدَمَ الا یَفتِنَنَّکم الشَ یْطان کَما اَخرَجَ اَبَوَیکمْ مِنَ الْجَنَّهِ یَنزِع عَنهما لباسَهما لیریَهما سَواتهما انَّه یراکمْ هوَ و قَبیلَهَ مِنْ حَیث
صفحه 45 از 70
لا تَرَوْنَهمْ انّا جعلنا الشّیاطین اولیاءَ لِلّذینَ لا یؤمنونَ ) 1 اي فرزندان آدم مبادا شیطان شما را فریب دهد چنانچه پدر و مادر شما را از -
-------------------- ا. سوره اعراف/ 27 بهشت بیرون کرد، جامۀ عزّت از تن آنان برکند و قبایح آنان را در نظرشان پدید
آورد. همانا آن شیطان وگروه وابسته به او، شما را از جایی و بگونه اي می بینندکه شما، آنها را نمی بینند. ما شیاطین را اولیاء و
همکاران کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. یکی از مهمترین دامهاي شیطان و اولیاء شیطانی، کندن لباس و کشف حجاب و
پوشش است که خداوند براي آدمیان فرستاده، زیرا لباس و حجاب، وسیله است براي آراستن انسان به زینت عفت و حیا، تقوا و
پاکدامنی و وقار و شخصیت و شیطان میکوشد تا با وسوسه و وارونه جلوه دادن حقایق، حجاب و پوشش را زشت وکشف حجاب و
برهنه ساختن اندام را زیبا و جاذب جلوه دهد و با گرفتن حیا و تقوایشان، برآنان مسلط شود. بعضی ازکوته فکران خیال میکنند که
اگر فرهنگ برهنگی رواج پیدا کند کم کم بصورت عادي در می آید و دیگر، افراد تحریک نمی شوند. از نطر جنسی شاید چنین
باشد ولی عطش روحی با افزایش مناظر تحریک آمیز نه تنها کاهش نمی یابد بلکه مداوم افزایش خواهد یافت. اگر چنین بود در
غرب آزاد!! تجاوزات جنسی تحقق پیدا نمی کرد.
نهی از تبرج و خودنمایی
( وَلا تَبَرجنَ الْجاهلیَّۀ الْاولی ...) 1 مانند عصر جاهلیت قبل از اسلام، خودنمایی و خود آرایی نکنید. با توجه به آفرینش ویژه زن و
آمیختگی زیبایی و لطف ظاهري،با احساسات و عواطف باطنی و تمایل به خودنمایی که در وجود زن، بطور محسوس و قوي به
چشم می خورد. بدیهی است چه مفاسد و آثاري ببار خواهد آورد. درست مثل این است که کانون باروتی را درکنار جرقه هاي
آتش قرار دهند. از این رو جهت جلوگیري از پیشامدهاي نامطلوب، از طرق مختلف ---------------- 1. احزاب/ 33 بعمل
آمده که از جمله، امر به حجاب وتوصیه زنان، به اجتناب از خودنمایی و دلبري و حرکات تحریک امیز است. پیامبر نهی فرموده که
زن، براي مرد اجنبی زینت کند. اگر چنین کرد، حق است که خدا او را به آتش بسوزاند. 1 امام صادق(علیه السّلام) می فرماید: هر
زنی که براي غیر شوهر خود بوي خوش استعمال کند، نماز او قبول نمی شود تا از آن بوي خوش غسل کند. آنگونه که از جنابت
غسل می نماید. 2 قرآن صادق ترین بیانگر تاریخ امم گذشته از امتهاي بسیاري که به فساد دست زده و از فرامین الهی سرپیچی
نمودند و سرانجام آن، هلاکت و عذاب الهی بوده است یاد میکند. در سوره عنکبوت هلاکت قوم لوط (که به همجنس بازي روي
آورده بودند) قوم عاد و ثمود، امت شعیب، قارون، فرعون و سامان را بیان نموده و می فرماید: ( فَکلا اَخذنا بِذَنْبِه فَمِنْهم مَن اَرْسلنا
عَلَیهِ حاصِ باً و منْهم من اَخذتَه الصَّیحَه و منهمْ مَنْ خَسَفنا بهِ الارضَ و مِنْهم اغْرقنا و ماکان الله لِیظلِمَهمْ ولکِنْ کانوا انفسَهم یَظلمونَ) 3
ما هر طایفه اي را به کیفر گناهش مؤاخذه کردیم که بعضی رابر سرشان سنگ بلا فرو باریدیم و برخی را به صیحۀ عذاب آسمانی
و برخی را به زلزلۀ زمین وگروهی را به غرق دریا به هلاکت رسانیدم. خدا به آنان هیچ ستم نکرد لیکن آنها خود در حقّ خویش
یعنی نتیجه و اثر اعمال خویش را دیدند. در سوره ي احزاب هم پیرامون نهی از تبرج و خودنمایی شده است. در آیه «. ستم کردند
دیگر می فرماید: یا ایها النبیُّ قل لازواجِکَ و بناتِکَ... اي پیغمبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که جلبابهاي -----
3. عنکبوت/ 40 (روسریها) خویش را به خود 2. مکارم الاخلاق، ص 215 1. وسائل، جلد 7 ص 154 -----------------
نزدیک سازند، این کار براي اینکه شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند، نزدیکتر است و خدا آمرزنده و مهربان است. با توجه به
آیات بیان شده به این نتیجه می رسیم که تبرّج و خودنمایی زنان چگونه آتش هوي و هوس را در دلهاي مردان روشن می نماید و
آرامش روح و روان را به نا آرامی و بیماري مبدّل می سازد و با گذشت زمان دود این آتش چشمان زنان را هم اشک آلود خواهد
نمود.
صفحه 46 از 70
محبت منشاءعفت
اگر دل زن در گرو عشق و محبت شوهر باشد، هیج عاملی و سببی نمی تواند زن را از مسیر عفت و پاکی خارج سازد. بسیاري از
اختلافها و انحرافها و ناسازگاریهاي زنان و فرزندان از همین نقطه آغاز می شود که مردان نسبت به زن و فرزندان خود محبت لازم
را نشان نمی دهند. مرد باید در خانه به این امر مهم توجه و عنایت خاص مبذول دارد، از هر طریق ممکن به همسر خود محبت
ورزد و اعتماد او را جلب کند، به طوري که زن، همسر خود را دلسوز و مهربان و فداکار بیابد. این امر براي تثبیت نظام خانواده
بسیار مؤثر است. در حدیثی از امام صادق (علیه السّلام)می خوانیم:(مِنْ اَخْلاقِ الَانْبِیاءِ حُبُّ النِّساءِ) 1محبت ورزیدن به همسران از
هر کس محبتش به همسر خود بیشتر باشد، ایمانش به خدا » : جمله اوصاف و اخلاق پیامبران است. و در حدیث دیگري می فرماید
3 ائمه بزرگوار ما با این توصیه هاي آموزنده می خواهند کانون خانه را به محل اَمن و آسایش تبدیل کنند و نظام « بیشتر است
، خانوادگی را استحکام بخشند. چون ------------------ 1.وسایل الشیعه، ج 7، ص 9، کتاب نکاح. 2. وسایل الشیعه، ج 7
ص 11 ، کتاب نکاح استمرار نظامهاي بزرگ اجتماعی در روي زمین از خانواده ها نشأت گرفته و اضمحلال و فساد و تباهی نظام
خانوادگی باعث فساد و از بین رفتن اجتماعات بزرگ بشري است. و اگر زن، بی بند و بار نباشد، کمتر مردي به خود جرأت می
دهد که حتی در نگاه خود خیانت نمایند. زن، ناموس خانواده و جامعه است، شرافت و عزت و سربلندي خانواده و جامعه به پاکی و
عفت و عصمت ناموسش بستگی دارد.
اسلام و پرورش صحیح تمایل جنسی
اسلام به منظور پرورش صحیح تمایل جنسی و ایجاد ملکه ي عفت، تعالیم لازم را به پیروان خود آموخته است. اسلام با روشهاي
عملی موجبات اختفاء تمایل جنسی کودکان را فراهم آورده است و کودکان را از شش سال به بالا از هر گونه عمل مهیجی که
باعث تحریک تمایل جنسی شود، دور نگاهداشته و پدران و مادران را به ایجاد محیط مساعد براي پنهان نگاهداشتن تمایل جنسی
آنان مکلف نموده است. زیرا عدم رعایت این مسائل باعث میگردد نوجوان براي ارضاي غرایز جنسی در جامعه گرد افراد هرزه و لا
ابالی بچرخند و افراد بی حجاب، پاسخگوي نیازهاي آنان به طور نامشروع می باشند. لذا در روایات بسیاري به والدین توصیه به
رعایت مسائل شده است از جمله رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) فرمود: بستر خواب پسر و دختر و کلا فرزندان را از هم جداکنید.
امام باقر(علیه السّلام) می فرماید: بایستی بستر خواب پسر بچه ده ساله را از زنها جداکنید. علی(علیه السّلام) در این رابطه می
فرماید: وقتی دختر بچه هفت ساله شد مرد نامحرم حق ندارد او را ببوسد و همچنین نمی تواند او را در آغوش بگیرد.و براي این که
رابطه ي زناشویی والدین زمینه اي براي انحراف جنسی فرزندان نشود قرآن چنین می فرماید: ( یا اَیُّهَا الَّذینَ امَنُوا لِیَستَأذُنِکُم الَّذینَ
مَلَکَت.... 1) اي کسانی که به خدا ایمان آورده اید باید بندگان ملکی شما و اطفالی که هنوز به وقت احتلام و زمان بلغ نرسیده اند
باید شبانه روز سه مرتبه از شما اجازه ي ورود بخواهند یک بار پیش از نماز صبح، دیگر پس از نماز خفتن، سوم هنگام ظهر که
جامه ها را از تن بر میگیرند که این سه وقت هنگام عورت و خلوت شماست (اکثر برهنه یا در لباس کوتاهید) و بعد از این سه بار
اجازه، دیگر باکی بر شما و آنها نیست که بی دستور با بندگان و اطفال خود گرد یکدیگر جمع شوید و هر ساعت درکارها به شما
مراجعه کنند خدا آیاتش را بر شما چنین روشن بیان می کند که او به کار بندگان دانا و به مصالح خلق آگاه و محکم کار است.
داستانهاي شهوت انگیز خواندن، مناظر مهیج شهوت مشاهده کردن، در آغوش دیگري رفتن و بوسیدن، در بستر خواب تمس بدنی
پیدا کردن و اعمالی نظائر اینها مهیج روحند و می توانند باعث پیش افتادن زمان بلوغ شوند. کودکانی که در محیط بی عفتی و
شرایط تهیج شهوت، تربیت می شوند پس از بلوغ به عوارض مختلف روحی، با سرعت فلاکت باري رو به تزاید می رود در بعضی
صفحه 47 از 70
از موارد، ترس و نگرانی و ناراحتیهاي روحی و روانی عامل مؤثري در ایجاد جنون می باشند. آن موجود مضطرب و پریشانی که
نمی تواند با دنیاي خش و سخت حقایق، سازگاري کند. کلیه تماس و روابط خود را با محیط خویش قطع کرده و به دنیاي رؤیایی
که زاییده افکار خود اوست پناه می برد تا به این ترتیب مشکل نگرانی و اضطراب روحی خود را حل کند.درست است که هر کس
وظیفه دارد چشم خود را از نامحرمان فرو پوشد. اما هر کسی نیز وظیفه دارد که جسم خود را به گونه اي شهوت انگیز در معرض -
1. سوره نور، آیه 58 دید دیگران قرار ندهد. گوهر شرم و حیا در صدف وجود زن است. رسول اکرم ------------------
(صلّی الله علیه و آله) میفرماید: ( شَرِّ نِسائِکُمْ الجفّة الفرتع الباقوق الفَحّاش ) بدترین زنان شما زنی است که کم حیا، ترش رو، زبان
دراز و بد زبان باشد. 1 و همچنین می فرماید: زن باید آینه ي پاکیزگی باشد. ( شَرارِ نِسائِکُمْ الدَنْسه الجوجه العاصیۀ...) بدترین
زنان شما، زن ناپاکیزه، لجباز و سرکش است. 2 یکی از مراحل خود سازي، نگاهداري زبان و دل از آلوده شدن به گناه می باشد و
می بایست همواره زبان را به اسماء الله و اذکار شریفه ممارست داد تا دل و جان وو همه وجود آدمی جز نام خدا، یاد خدا، توکل بر
او، امید به حق و رضاي پروردگار، چیزي دیگر نشناسد و همه وجودش خدا جو گردد. روحیه ي سالم و معنوي داشتن و باطنی از
خیر خواهی و نیکی کردن، آراسته بودن خود نوعی سلامت روح و سعادت اخلاقی و روانی است و سبب سلامت کاملتر و عمر پر
برکت تر و پردوامتر براي انسان می شود. علی(علیه السّلام) می فرماید ( صِ حَّهَ الضَّمائِر، مِنْ اَفْضَلِ الذَّخائِر) 3 باطن سالم و لبریز از
پاکی داشتن، از برترین فضایل و سرمایه هاي معنوي انسانهاست. فساد اخلاق، انحطاط است و یکی از شعب آن، سقوط در دره
شهوات و کامجویی هاي ناروا و آزاد و بی بند و باري است. زن با پوشش شرعی خود، خانواده را استوار و پاي بر جا می سازد. و
بیهوده افراد را تحریک نمی کند و هوس ها را بر نمی انگیزد و مردها را به مفسده نمی کشاند و جوانان را به بی بند و باري سوق
. نمی دهد. و کودکان را از مهر و محبت خالص والدین، محروم نمی سازد. و بازار ------------------------- 1
3. غررالحکم، ج 1، ص 453 . فساد و . بحارالانوار، ج 103 ، ص 240 کتاب الغایات. 2. وسایل الشیعه، ج 14 ،ص 19
افسارگسیختگی را گرمی و رونق نمی بخشد. زنانی که جسم خود را پربهاتر از آن می دانند که اجازه دهند، هر چشمی از آن تمتع
گیرد، هر هوسی بدان گرایش یابد. اینگونه زنان، شاگرد مکتب خدیجه(علیها السّلام) و فاطمه (علیها السّلام) و زینب (علیها السّلام)
و از تبار نسیبه ها و اسماء بنت عمیس ها وفضه هایند. اسلام از زن بی حجاب و بد حجاب، بیزار و متنفر است. زیرا اینهایند که با
متزلزل کردن اخلاق و فضیلت، اسلام را در بین مردم، ضعیف ولگد مال می کنند. به قول شاعر: نگاه دار دل از آرزوي نامحرم که
فَرّ و جاه و جلال زن نکو اینجاست خیال غیر مکن هیچ، کان حجاب لطیف که چون درد، نبود قابل رُفُو اینجاست 1
نقش اخلاق در حفظ عفت
اولین حقی که هم زن و هم مرد باید رعایت کنند، خوش اخلاقی است. زیرا آنچه که کانون خانوادگی به شدت به آن نیازمند
است نرمی، ملایمت، سازگاري وگذشت و ایثار و فداکاري و صفا و صمیمیت و محبت و عشق و علاقه از همین روحیات به وجود
می آید. همان طورکه بدن انسان براي سلامت و تندرستی به خون نیازمند است تا همه اعضاء به تحریک و فعالیت در آیند.
درکانون خانوادگی هم آنچه که به افراد خانواده توان و قدرت کار و کوشش را می دهد، خوش اخلاقی است. اساساً اگر در هر
محیطی و مؤسسهاي، اخلاق حاکم نباشد، زندگی در آنها سرشار از لذت و صفا نخواهد بود. ----------------------
1.دیوان ملک الشعراء بهار، ج 2، ص 361 . رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) می فرمود: ( اَحْسَنُ النّاسِ ایماناً اَحْسَ نُهُمْ خُلْقاً و اَلْطَفَهُمْ
بِاَهلِهِ وَانّا اَلْطَفِکُمْ بِاَهلی) من به همسران خود از همه مهربانتر هستم هر که بخواهد به من نزدیکتر باشد باید با خانواده خود مهربان
باشد. 1 ( بِکُلِّ شَیءٍ قَفْلًا وَقُفْلَ لاِیمانِ الرَّفْقِ) 2 هر چیزي را قفلی است و در پرتو اخلاق و نرمی، ایمان افراد محفوظ می ماند. محبت
بین زن و مرد در صورتی مطلوب و کامل است که ابتدا به توسط شوهر اظهار شود. در مقابل این اظهار محبت،معمولًا عکس العمل
صفحه 48 از 70
زن یک ارتباط متقابل توأم با محبت فراوان و گسترده است. مرد میبایست به همسر خود، بخصوص در حضور دیگران احترام
بگذارد. این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد. زن نیازمند دریافت محبت و احترام از شوهر است. مخصوصاً در حضور
دوستان و آشنایان این امر باعث می شود که زن از داشتن شوهر، احساس افتخار و سربلندي کند و این احساس، شوق او را به
زندگی زناشویی و آمادگی وي را براي گذشت و بردباري در برابر محرومیت ها و سختی هاي احتمالی بیشتر کند. البته طبق فطرت
الهی، خداوند مودّت و محبّت را از ابتدا بین زن و شوهر قرار داده است. اما معمولًا انسانها با اشتباهاتشان، به این محبّت ضربه می
زنند. اگر منفی بافیها، بدبینی ها، زخم و زبانها در زندگی راه پیدا کند، محبّت خداداد رخت بر می بندد. زیرا یک زخم زبان
کوچک به رخ کشیدن اشتباهات و... عامل بزرگی براي از میان بردن محبت تکوینی است. از این رو در اسلام به مردان سفارش
شده است که به زنان خود اظهار دوستی و محبّت کنند چنانکه رسول رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) فرموده اند: ------------
1.کتاب سفینۀ البحار باب الرفق. 110 حجاب دختران ( قَوْلِ الرَّجُلِ المَرأتِهِ اِنّی اَحَبَّکَ لا یَذهَبُ مِنْ قَلْبِها اَبَداً) 1 یعنی سخن ----
هیچگاه از قلب او زدوده نخواهد شد. مرد باید در ایجاد یک محیط آرام، صمیمی، اطمینان « تو را دوست دارم » ، مرد به همسرش که
بخش در محیط خانواده ي خود بکوشد. تا همسر و فرزندانش تحت تأثیر محبت ظاهري و لفظی افراد خارج از محیط خانواده قرار
نگیرند. بدخلقی و عدم سلوك شوهر در خانواده، باعث دلزدگی همسر و دیگر اعضاي خانواده خواهد شد. (اِنَّ الخاسِرینَ الَّذینَ
خَسِروُ لَانْفُسَهُمْ وَاَهْلیهم یَومَ القیبَهِ اَلا ذلِکَ هوَ الخُسْزانُ البُبینُ) 2 ممانا ورشکسقه ترین افراد کسانی هستند که خود و خانوادهء خم د
را (در اپر سوء نرببت یاکوتاهی در تعلبم و تربیت) در رونر نیامت به نریان انداختند، هان! أین همان خسر وان، نریان آشکار است.
پس باید دانست که چگونه کانون خانواده را گرم و با معنویت نگاهداریم و از بی روح شدن و به سردي گراییدن محیط خانواده،
که بدترین دردها براي فرزندان و زن و مرد است، پیبشگیري کنیم تا فرزندانمان در چنین محیطی رشد نکنند و لا عقده هاي روانی
لسیار و افسردگی، که از لوازم حتمی اینگونه کانونهاي خانوادگی است پاي به اجتماع نگذارند که این آغاز بزهکاري و دلمردگی
احتماع است. لذا براي آنکه کانون خانواده از هم پاشیده نشود باید ارضاي غرالًز جنسی و تمتع جنسی را از محیط سالم خانواده و از
چارچوب ازدواح خارح ننمائیم. زیرا هم خانواده را تباه میکند و هم محیط کار انسان را به فساد و تباهی میکشاند. اگر زندگی
متزلزل باشد، کاخها و نقش و نگارهاو تجملات، یی روح و پوح است. و اگر زندگی خانوادگی استوار و مستحکم باشد، خانه
. گلین هم پر از روح و نبشاط است. ------------------------------ 1.وسایل الشیعه، ج 14 ، ص 10.2 . سوره زمر، آیه 15
جلوه گري زن در محیط خانه و براي شوهر از ارزشهاي والاست. و جلوه گریهاي او در محیط خارح و براي مردان اجنبی از ضد
ارزشهاي شوم است. تمتع زن و مرد از یکدیگر در چارچوب زوجیت، از محسنات است و تمتع آنها راز یکدیگر در خارح از این
چارچوب از قبایح و رذایل است. آن تمتْع، پاکی و صفا و یکرنگی و وفاداري و صمیمیت می آفریند. در بعد پدري و مادري، زن و
مرد را موفق می سازد. و فرزندانی صالح و سالم و معتدل نصیب آنها میگرداند. و این تمتّع، یعنی بی بند و باري و هرزگی زن در
خارح از خانه، در محیط کار و اجتماع، پلیدي می آورد. آلودگی و دورنگی و بی وفایی پدید می آورد. در بعد پدري و مادري،
آنها را ناموفق می سازد و فرزندانی ناصالح و ناسالم و غیر متعادل نصیب آنها میکند.
حفظ عفاف اجتماعی
حفظ عفاف اجتماعی هم، به عفاف زنان بستگی دارد. آنهایی که می خواهند براي نیل به مقاصد شیطانی خود، بی بند و باري و
هرزگی را در جامعه، رواج دهند، زنان را ملعبه و بازیچه ي خود می کنند. کافی است براي به فساد کشیدن یک جمعیت، تعدادي
از زنان هرزه و فاسد در بین آنها راه پیداکنند. انچنان زشتی ها و آلود گی هاي اخلاقی را بین مردم رواح می دهند که بعد از مدت
کوتاهی براي مردم عادي جلوه پیدا می کند. ممکن است بعضی از بی حجابها بی بند و بار نباشند ولی بی حجابی، مقدمه ي بی بند
صفحه 49 از 70
و باري است و خود، زمینه ساز تمتعات شهوانی و جنسی در غیر چارچوب ازدواح و خانواده است. زنان براي اینکه در بعد اجتماعی
و خدماتی، حدّ اعلاي توفیق را به دست آورند و محیط مقذس کارشان به هرزگیهاي شهوانی آلوده نشود، باید حجاب اسلامی
خود را حفط نمایند. وقتی کار و شهوت به هم در آمیخت، هم بازده کارکم می شود و احیاناً به صفر می رسد و هم ثبات و اطمینان
و اعتماد از محیط خانواده رخت بر می بندد. سعدي گوید: حقیقت سرایی است آراسته هوي و هوس، گَردِ بر خاسته نبینی که
هرجاکه بر خاست گرد نبیندنظر، گرچه بیناست مرد؟! آري فرهنگ غرب وشرق با جوسازیها و تبلیغات پوچ، جلو چشمهاي بینا،
گردوخاك هوي و هوس بر می افشانند تا آنها را از تماشاي سراي حقیقت باز دارند.
دهن بینی و بد حجابی
بعضی از مردم به قول معروف، دهن بین هستند. یعنی نگاه میکنند ببینند، مردم چه نظري می دهند و چگونه قضاوت میکنند؟ و
نادانسته خود را تسلیم نظرات دیگران می کنند. این قدر به زنهاي با حجاب و با عفاف، مارك اُمُّل بودن و محرومیت از تمدن زده
اند که آنهایی که دهن بین بوده اند، براي پاك کردن این مارك موهوم، حجاب را از خود دور کرده اند. و با الگو قرار دادن
فرهنگ غرب و به شکل فرنگی مآب قرار دادن خود، عناوین پوچ و تو خالی متجدد و متمدن و خوش تیپ را بر خود نهاده اند. در
حالی که عفاف جنسی، یکی از ارزشهاي بنیادین اسلام است. مسلمان و متدین واقعی کسی است که از حیث عفاف جنسی، کم و
در کلینیک مایو به این نتیجه دست یافت که سه بیماري فشار خون، زخم معده، مرض « دکتر هارولد هابین » . کسري نداشته باشد
قلبی، مخصوص و منحصر به زندگانی هاي پرهیجان و ناراحت است. همچنین این کلینیک اعلام می دارد که نصف بیشتر
تختخوابهاي بیمارستانها را کسانی اشغال کرده اند که گرفتار ناراحتیهاي عصبی می باشند. اما موقعی که این بیماران را زیر
میکروسکوپ هاي بسیار قوي معاینه کردند، معلوم شد که در اکثر موارد اعصابشان کاملا سالم بود و هیچ عیب و نقصی ندارد.
مرض آنها از فساد و خرابی اعصابشان نیست بلکه از هیجان درونی، محرومیت، تشویش، نگرانی، ترس، عدم موفقیت، نا امیدي، و
یأس سرچشمه می گیرد. 1 مسائلی از قبیل بد حجابی، بی حجابی، روابط ناسالم و آزادانه دختر و پسر در برخی از محیطهاي
عمومی (از قبیل پارکها، سینماها و سایر اماکن مشابه) سریالهاي تلویزیونی و فیلمهاي خارجی و همچنین عرضه و فروش عکسهاي
هنرپیشه ها و خوانندگان خارجی به گونه هاي مختلف در تحریم زدایی نوجوانان موثر است. بجا خواهد بود اگر همزمان با سالم
سازي محیطهاي خانوادگی و آموزشی، مسئولین مربوط در بهسازي اخلاقی محیط اجتماعی نیز اقدام نمایند. تا نسلی که مدیریت
آینده کشور را در اختیار می گیرد. بتواند با روحی قوي و سالم و اراده اي اخلاقی، به ایفاي مسئولیت خویش بپردازد. 2 به عبارت
دیگر پوشش، غریزه جنسی مردان و زنان را تعدیل میکند و آنها را از هواپرستی و پیروي از هواي نفس، کنترل می نماید و نقش
مهمی در مبارزه با نفس اماره دارد. قرآن در مورد نفس اماره چنین می فرماید: ( اِنَّ النَفْسَ لِاَمّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاّ ما رَحِمَ رَبّی) 3 همانا
نفس سرکشی است که انسان را به گناه فرمان « نفس اماره » . نفس اماره به کارهاي بد امر میکند مگر آنکه پروردگارم رحم کند
می دهد و به هر سوي میکشاند و لذا اماره اش گفته اند. نفس اماره همچون اژدهایی بی رحم، صاحبش را می بلعد و زندگی او و
01 از کتاب اَیین زندگی، دیل کارنکی، فصل سوم. 2. دنیاي جوان، محمد رضا شرفی. 53 سوره یوسف، ------------------
آیه 53 جامعه را متزلزل و نا آرام می سازد و وضع روحی بیمارگونه اي را در انسانها پدید می آورد. پس براي سلامتی روح و
روان، پیراسته بودن درون از آلودگیها و رذایل اخلاقی که پر ارزش ترین سرمایه هاي زندگی است، لازم و ضروري می باشد تا
بتوان هر چه بهتر و بیشتر بهداشت روان را در زندگی خانوادگی و اجتماعی حاکم نمود.
حجاب و مسئولیتهاي اجتماعی
صفحه 50 از 70
هر انسانی در برابر خود و جامعه ي انسانی خود متعهد و مسئول می باشد. چنانچه در قرآن می فرماید: ( اِنَّ السَّمْعَ وَالبَ َ ص رَ وَالفُؤادَ
کُلُّ اُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسئوُلًأ) 1 گوش و چشم و دل، همگی مسئولند در برابر کارهایی که انجام داده اند از آنها سوال می شود. (
یَعْلَمُ خائِنَۀُ الَاعْیُنِ وَما تُخْفِیَ الاصُّدُور) 2 هر سخنی که میگوییم، ثبت و ضبط می شود و هر گامی که بر می داریم در حساب ما
نوشته می شود و مسئول تمام اعمال و قضاوتها و اعتقادات خود هستیم. این مسئولیت عام است. یعنی هم شامل زنها می شود و هم
شامل مردها. زنها و مردها در برابر اعمالی که انجام می دهند چه در خانواده و چه در اجتماع، مسئول هستند و در برابر کوچکترین
تخلف و عدم مسئولیت باید در پیشگاه الهی در قیامت حساب پس بدهند. در آنجا حتی اعضاء و جوارح انسان بر علیه اوگواهی می
دهند. ( حَتّی اِذا ما جاوُه ا شَ هِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْضارُهُمْ وَجُلُدُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُون)َ 3 تا چون همه بر دوزخ رسند آن هنگام گوش
3. فصلت، اَیه 20 . گناه آنهاگواهی 2. غافر، آیه 19 . وچشمها و پوست بدنها بر جرم و ------------------- 01 اسراء،آیه 36
می دهند. دین اسلام در مسائل اجتماعی همواره برنامه هایی را ارائه می دهد که منش وشیوه ي زندگی اجتماعی درست را تأمین
میکند و به ارایه ي روشهایی مبادرت می ورزد که موجب تحکیم و روابط اجتماعی و آرامش روانی افراد در رابطه با یکدیگر می
گردد.
حجاب و جذابیت
اصولًا ارتباط کمتر و دوري از شی مطلوب، جذابیت آن را بیشتر می کند. مثلی است معروف: دوري و دوستی. بنابراین پوشش زن
جذابیت او را در نظر جنس مخالف بیشتر کرده و تلاش و پیگیري اش را براي وصال فزونی خواهد بخشید. شکوفایی ذوقهاي ادیی،
نگارش داستانهایی نظیر لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین و... همه در سایه حجاب زن و مهجوري مرد، تحقق یافته است. پس حتی
اگر زنان خواهان تحکیم و موقعیت و افزایش محبوبیت خویشند باید آن را در پناه حجاب بدست آورند. زن امروزي با بی حجابی
از جذابیت خود کاسته، هیچ گاه در عصر حاضر، چنین اثرات ادبی بوجود نخواهد آمد و چنین کشش و جاذبه هاي تحقق نخو اهد
یافت. و بدون تردید یکی از علل بالا رفتن سن ازدواج که جوانان از تن دادن به تشکیل خانواده و احساس مسئولیت شانه خالی می
کنند، همان گسترش بد حجابی و بی بند و باري می باشد. اگر چه این زنان با جلوه گري و هرزه گی و خودنمایی، نظر مردان را به
سوي خود جلب می کنند و یاد خدا را از دل مردان بیرون و یاد شهوات و منظره هاي جنسی و شهوت انگیز را در دل آنها زنده می
کنند اما غافل از این هستند که مردان به همان اندازه و شاید بیشتر بدبینی نسبت به جنس زن پیدا می کنند و در مورد انتخاب همسر
وسواس زیادي نشان می دهند و میگویند از کجا بشناسیم یااطمینان پیدا کنیم که همسر آینده مان خوب و صالح باشد. پس بی
حجابی نوعی بی اعتمادي در مردان نسبت به زنان ایجاد می کند که نگرانی از آینده هم آرامش روحی و روانی جوانان و خانواده
هاي آنها را بر هم می زند.
تأثیر حجاب بر حفظ زیبایی
با توجه به آرامش روانی زنان با حجاب، طراوت و زیبایی آنان پایدارتر خواهد بود. امام صادق (علیه السّلام) می فرماید: ( حِجابُ
المَرئَۀ اَنْعَمُ لِحالِحا وَحِجالِها) حجاب زن براي طراوت و زیبایی اش مفیدتر می باشد. علی (علیه السّلام) می فرماید: ( صِ یانَۀ المَرأَة
اَنعم لِحالِها وَاَدوَمَ لِجَمالِها) 1 حفظ (حجاب و عفت) زن به حال خودش سودمندتر و موجب پایداري بیشتر زیبایی اوست.
پروردگارا! قلب ما را از نور علم و ایمان سرشار کن تا در برابر عظمتت همواره خاضع باشیم، به وعده هایت مؤمن و به دستوراتت
گردن نهیم. جز تو را نپرستیم و به غیر تو تکیه نکینم. -------------------- 1. غررالحکم ، ج 1، ص 454
صفحه 51 از 70
مظلومیت زن قبل از اسلام
اشاره
مظلومیت زن در جهان قبل از اسلام را به دو دوره می توان تقسیم کرد: 1- دوره ي وحشیگري: که زن به عنوان انسان شناخته نمی
شد، بلکه با منتهاي خشونت با وي رفتار می شد و مشکلترین کارها بعهده ي زنان بود و مرد می توانست زن خود را بفروشد یا
2- دوره ي تمدنهاي یونان، مصر و روم و ایران که در اثر ادیان توحیدي، زن جزء انسانها محسوب می آمد و به کرایه دهد. 1
تدریح شریک زندگی مردگردید. ولی برایش شخصیت حقوقی و اجتماعی قائل نبودند و او را از هر حیث تابع مرد می دانستند. 2
زن در اروپا
زن در یونان: زن جزء کالاهاي تجارتی در بازارها خرید و فروش می شد و بعد از وفات شوهر حق زندگی نداشت و او شخصیت
حقوقی و اجتماعی نداشته. 3 زن در رم در خانواده هاي رم قبل از میلاد، دختران و زنان براي همیشه در آن وقت کنیز و بدبخت
بودند و مانند اشیاء و حیوانات، مورد خرید و فروش واقع ---------------------- 1.حقوق زن در اسلام و اروپا 2. حقوق زن
در اسلام و اروپا 3، همان مأخذ، ص 31 . می گشتند و به هیچ وجه حق زندگی و حیات نداشتند و از تمام حقوق اجتماعی محروم
نه خر را اسب » بودند. نه ارث می بردند و نه می توانستند مالک چیزي بشوند. 1در رم شرقی مثل رایجی میان رومیان این بوده که
زن در اقیانوسیه در جزیره ي تاسمانی مادرانی که باید از نکته نظر إحساسات مادري و غرائز فطري از .« می نامند و نه زن را انسان
براي بچه هاي خود پناهگاه باشند، به خاطر فقر و تنگدستی و از ترس گرسنگی، به دستور پدر سنگدل، جگر گوشه هاي خود را
اعدام میکردند و براي این که طبع و غریزه مادري را ارضاء نمایند به تربیت سگ و بچه گربه، به جاي دختر اعدام شده ي خود می
پرداختند. 2 زن در استرالیا به خرید و فروش گله وگوسفندان بیشتر اهمیت داده می شد تا به خرید و فروش بردگان زن و دختر، زیرا
می گفتندگوسفندان داراي پشم و شیر هستند که از آن می توان پوشاك و خوراك نهیه نمود ولی از دختران کاري ساخته نیست
لذا کشتن و از بین بردن دختر، در نزد آنها گناه بسیار کوچکی بوده است. اما مضروب ساختن خفیف گاو شیرده را گناه می
دانستند و کشتن دختر به مراتب آسانتر و ناچیزتر شمرده می شده است. در استرالیا زنان به مثابه ي حیوانات اهلی بودند و در
مسافرتها باید حمل تمام اثاثیه ي خانه و بچه توسط زنان و روي کول آنان انجام گرفته باشد. همچنین در مواقع قحطی و گرسنگی،
زنان را می کشتند وگوشت آنها را -------------------------- 1.حقوق مدنی زوجین 2. حقوق زن در اسلام و اروپا می
خوردند. زنان حق نداشتند با شوهران در یک سفره غذا بخورند. باید صبر کنند اول شوهر غذاي خود را بخورد و سیر شود، سپس
زن با اجازه ي او مشغول خوردن بشود. و چه بسا بعضی از اوقات زنان مریض می شدند و شوهران، آنها را خفه می نمودند تا اینکه
در مُردن آنان تسریع گردد. 1 در آفریقا، اهمیت زن و دختر از یک تخم مرغ کمتر بود، چه آن که اگر سبد تخم مرغ از دست دختر
و یا زن افریقایی می افتاد و تخم مرغهاي آن می شکست، می بایستی به اعدام محکوم، و کشته می شد. گاهی براي مجلس جشن یا
میهمانی که تشکیل میگردید ازگوشت دختران استفاده میکردند و آن را می کشتند و گوشت آن را کباب نموده، نزد میهمانان به
عنوان تعارف می آوردند. 2 زن در هندوستان وقتی مردي می مُرد، براي رهایی روحش از تنهایی، زنش را با وي زنده زنده می
سوزاندند و این سوختن را نوعی فداکاري و عشق زن هندي به همسرش قلمداد میکردند 3 نظر فلاسفه عصر یونان قدیم در مورد
429 ق. م) (شاگرد سقراط) میگوید": از خدایان شاکر هستم که به من هفت مزیت بخشیده اند نخستین آنها - زن افلاطون ( 374
580 ق. م) گفته - این است که من انسان آزاد بدنیا آمده ام و نه برده و دوم آنکه مرد بوجود آمده ام نه زن)) فیثاغورث ( 500
است": اصلی خود وجود دارد که آفریننده روشنایی و نظم و مرد است و اصلی بد که خالق آشفتگی و تاریکی و ------------
صفحه 52 از 70
1. حقوق زن در اسلام و اروپا. 2. حقوق زن در اسلام و اروپا. 3. رساله نوین، ج 3. زن است ". دموستن مرد -----------
384 ق. م) میگوید": انسان زن رسمی می گیرد تا بچه هاي حلال زاده داشته باشد و همخوابه نگاه می - سیاسی و خطیب آتن ( 322
دارد تا از او پرستاري نمایند و با زیبایان خود فروش رابطه دارد تا از لذات برخوردار شود. ارسطو: (شاگرد افلاطون) میگوید:
« زیبایی زن بهترین سفارش نامه اي است که هر جا مورد قبول واقع می شود. 1 »
تاریخ عرب زمان جاهلیت و ظلم و ستم به زن
تاریخ عرب زمان جاهلیت پر از ظلم و ستم است و در این محیط پر از ننگ، بزرگترین ستمها بر زنان رفته است. مثلًا زنان به پسران
به ارث می رسیده اند و زنان مانند کالا مبادله و مورد معامله واقع می شدند. و نکاح هاي عجیب و غریب میان آنها مرسوم بود. مثلًا
ازدواج » مردي زنش را براي مدتی به مرد دیگر قرض می داد و متقابلا زن او را به قرض می گرفت و در « ازدواج قرضی » در
یک زن به تمام قبیله تعلق میگرفت و « ازدواج قبیلگی » زنان را از پدران یا کسان آنها مانند کالا خریداري می کردند! و در « اِبتیاعی
را به مردم عرضه کند و از راه فحشاء آن زن، طلب خویش را دریافت « زن بدهکار » یا طلبکار حق داشت براي وصول طلب خود
نماید و هزاران پلیدي دیگر در میان این جهان رایح بود. 2 در چنین محیط پر از فساد آیین مقدس اسلام از سوي خداي بزرگ،
بوسیله ي پیامبر رحمتش محمد(صلّی الله علیه و آله) به بشر ارزانی شده تا همه مفاسد را از دامنهاي آلوده و قلبهاي زنگ زده
بشوید و انسان را به کمالی که بوصف نیاید برساند. --------------------------- 01 ازکتاب گفتاري چند از بزرگان،
اما افسوس که بعد از رسول خدا حکومت معاویه بر جان و مال و .« جاهلیت در اسلام » درباره ي زن و کتاب امثال ملل. 02 از کتاب
ناموس مردم مسلط شد. دین را بصورت یک مسلک سیاسی در آورد و با پاك ترین و با تقواترین و صالح ترین مرد روزگار که
امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) بود را به شهادت رسانید. بعد از معاویه، پسرش یزید باعث شهادت حسین بن علی (علیه السّلام) و
یاران باوفایش در کربلا و قتل عام مردم مدینه و تجاوز به نوامیس مردم بوسیله ي مسلم بن عقبه، سردار سفاك و خونخوار او بود،
گردید. بعد از خلفاي بنی امیه، نوبت به خلفاي عباسی رسید. عباسیان هم مانند امویان اهل عیش و عشرت و می خواري و فساد
اخلاق بودند. آیا پس از ششصد سال حکومت خلفاي جور و حکام غاصب براي منحرف کردن مردم از راه راست و تغییر دادن
دین خدا و منشعب کردن آن به فرقه هاي گوناگون که میگویند بالغ بر 73 فرقه شده است کافی نیست؟ و آیا در چنین اعصاري زن
و مرد مسلمان، امکان یافته اند که خود را بشناسند و طعم دین خدا را آنچنان که نازل گشته است بچشند و قلب تشنه ي خویش را
به آب زلال حقیقت سیراب کنند؟ زن در عربستان در موقع بشارت دختر: ( وَإذا بُشِّرَ اَحَ دُهُمْ بالاُنْثی ظَلَّ وَوجْهُهُ مَسْوَدّأً وَهُوَ کَظیمَ
یَتَواري مِنَ القَومِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرِ بِه اَیُمسِکُهُ عَلی هُونٍ اَم یَدُسَّهُ فی التُرابِ الاساءَ مایَخَکُمُونَ) 1 زمانی که به یکی از آنها فرزند دختر
مژده داده می شد، از شدت غم و ناراحتی رخسارش سیاه می شد و سخت دلتنگ می گشت و از این خبر بدي که به او رسیده بود،
خود را از اقوام پنهان می داشت و میگفت آیا این دختر را با لذت و خواري نگاه داریم یا او را زنده به گور کنم؟ آگاه باشید که
58 یک حادثه حزن انگیز یکی از اعراب جاهلی براي - آنها عمل بسیار ------------------------ 1. سو ره نحل، آ یه 60
حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله) تعریف میکرد وقتی می خواستم به سفر بروم زنم حامله بود بعد از چند سال که از سفر
برگشتم دیدم دختري زیبا چند ساله، در خانه بازي میکند پرسیدم این دختر کیست همسرم گفت آن زمان که تو رفتی من حامله
بودم و اکنون این دختر بزرگ شده است. از من خواست که ازکشتن او چشم پوشی کنم. روزي به مادرش گفتم موهایش را شانه
کن. من می خواهم او را به عروسی یکی از قبایل ببرم. مادر بدبخت، خوشحال شده و موهاي دخترم را شانه کرد و بر او لباس نو و
فاخر پوشانید و به دستم سپرد. دخترم فوق العاده خوشحال به نظر می رسید و فکر می کرد واقعاً او را به عروسی خواهم برد. دست
دخترم راگرفتم و مقدار زیادي راه پیمودم و از خانه و از اطراف و حوالی آن دور شدیم تا این که به وسط بیابان رسیدیم. به دخترم
صفحه 53 از 70
گفتم صبر کند و بنشیند تا بروم از براي او و خودم آبی تهیه کنم. از او دور شدم و قبري آماده کردم و به نزد دخترم بازگشتم، به
اوگفتم که چشمه ي آبی یافتم بیا بروبم آب بخوریم بعد به عروسی برویم. دخترم باور نمود و با من راه افتاد وقتی به گودال
رسیدیم، دختر پرسید این چیست؟ گفتم قبري براي تو است. هر چه التماس کرد گوش ندادم، ضربه اي به او زدم او بیهوش شد و
درون چاه افتاد. خاك بر روي او ریختم چیزي نمانده بود که خاك از سر او بگذرد که دخترم بهوش آمد و خود را در میان خاك
غوطه ور دید. هر چه التماس کرد به او گوش ندادم وقتی از من نا امید شد، با صداي ضعیف مرا مخاطب ساخته وگفت: پدر! یک
سفارشی دارم و می خواهم که آن را بشنوي و عمل کنی. گفتم چه می خواهی بگو. گفت: حال که می خواهی مرا بکشی. اگر به
کردي، به او بگو که مرا در عروسی نزد قبیله ات گذاشتی و « زنده بگور » خانه رسیدي سلام مرا به مادرم برسان و به او مگو که مرا
به آنها سپردي، زیرا اگر مادرم بفهمد، از غصه می میرد. وقتی جریان حکایت آن مرد عرب سنگدل به اینجا رسید، گریه پیغمبر
شدت یافت، طوري که از شدت تأثر وگریه شانه هاي حضرت به تکان افتاد. اینجاست که باید به حقیقت دین اسلام پی برد و از
روي واقعیت نگریست که پیغمبر اسلام(صلّی الله علیه و آله) چه منت بزرگی بر عالم بشریت، خاصه بر زنان جهان دارد و بالاخص
بر زنان عربستان که آنها را از مرگی چنین فجیع و در عین حال رقت آور نجات بخشید و به آنها و تمام زنان عالم حق حیات
اجتماعی داد. تا در مواردي از حیث حقوق با مردان مساوي باشند. مخصوصاً در زندگی زناشویی، همدوش با مردان گردند 1 و
امروز در جهان غرب و به نام تساوي، زنان را به کارخانه ها، با حقوق بسیار ناچیز کشاندند و با این که خداوند سبحان، طبیعت زن
را براي کارهاي سخت خلق نکرده، او را به امور بسیار مشقت بار سوق دادند. و این خود باعث پر کردن جیب سرمایه داران غربی و
فرسوده کردن جسم و روح زنان گردید. و به نام آزادي، او را از منزل، که محل تربیت کودك براي زن بود، به مراکز فحشاء از
قبیل کاباره ها، دانسینگها و هتل هاکشاندند تا با جذب مشتري، منبع در آمد هنگفتی براي صاحبان این مراکز شوند. به نام آزادي و
تساوي، از وجود زن، براي فروش لوازم آرایش و لباسهاي کارخانه هایشان و نیز ساختن فیلمهاي سکسی و جذب کردن مردم به
سینما استفاده کردند که تا با این روشها در کسب و تجارت خود موفق تر باشند و سود کلانی به جیب بزنند. ---------------
1. حقوق مدنی زوجین. -----------
شخصیت زن