گروه نرم افزاری آسمان

گناه
اشاعه فحشاءچیست؟از آنجا که انسان یک موجود اجتماعی است، جامعه ي بزرگی که درآن زندگی میکند از یک نظر همچون خانه ي اوست و حریم
آن همچون حریم خانه ي او محسوب می شود، پاکی جامعه به پاکی او کمک میکند و آلودگی آن به آلودگیش. روي همین اصل
صفحه 64 از 70
در اسلام با هر کاري که جوّ جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است. اگر می بینیم در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه
شده، یکی از فلسفه هایش این است که غیبت، عیوب پنهانی را آشکار می سازد و حرمت جامعه را جریحه دار میکند. اگر می بینیم
دستور عیب پوشی داده شده، یک دلیلش همین است که گناه، جنبهء عمومی و همگانی پیدا نکند.
گناه همانند آتش است
اصولًا گناه همانندآتش است، هنگامیکه در نقطه اي از جامعه، این آتش روشن شود باید سعی و تلاش کرد که آتش خاموش، یا
حداقل محاصره گردد. اما اگر به آتش دامن زنیم و آن را از نقطه اي به نقطه دیگر ببریم، حریق همه جا را فرا خواهد گرفت وکسی
قادر بر کنترل آن نخواهد بود. به قول علی (علیه السّلام) که می فرماید: اي بندگان خدا، خویشتن را ازآتش گناه دور نگاه دارید و
پیش از آنکه مرگ بی شکیب بر شما پنجه افکند، توشۀ نیکی از این گیتی براي آخرت بیندازید و بر مرگ پیشی گیرید. 1
کوچک شمردن گناه
کوچک شمردن گناه، خود یکی از خطاهاست. کسی که گناهی میکند و آن را بزرگ می شمرد و از کار خود ناراحت است و در
خوشا به حال » : مقام توبه و جبران بر می آید، اما آنکس که آنرا کوچک می شمرد و اهمیتی براي آن قائل نیست و حتی میگوید
چنین کسی در مسیر خطرناکی قرارگرفته و همچنان به گناه خود ادامه می دهد. ( اَشَ دّ الذّنوبِ ما « من اگر گناه من همین باشد
اسْتَهانَ بِه صاحِبَۀ.) شدیدترین گناهان گناهی است که صاحبش آن را سبک بشمارد. 2 و در آیه 21 سوره نور هشداري به همه ي
مؤمنان که نفوذ افکار و اعمال شیطانی گاه به صورت تدربجی وکم رنگ است و اگر در همان گامهاي نخست کنترل نشود، وقتی
انسان متوجه میگردد که کار از کارگذشته است، بنابراین هنگامی که نخستین وسوسه هاي اشاعه ي فحشاء یا هر گناه دیگري
آشکار می شود. باید همانجا در مقابل آن ایستاد، تا آلودگی گسترش پبدا نکند. در نخستین آیه روي سخن رابه مؤمنان کرده،
میگوید: ( یا ایّهَا الّذینَ امَنوا لاتَتَبعوا خطواتِ الشَّیطانِ وَ مَنْ یتَّبِعْ خطواتِ الشَّیْطانِ فَاِنَّه یَأْمر بِالْفحْشَاءِ وَالْمنْکَرِ.) اي کسانی که ایمان
آورده اید ازگامهاي شیطان پیروي نکنید، و هر کس از گامهاي شیطان پیروي کند به انحراف وگمراهی و فحشاء و منکرکشیده می
شود چرا که شیطان دعوت به فحشاء ومنکر می کند.
نگاه تیري است از تیرهاي شیطان
امام صادق(علیه السّلام)از قول پیامبر(صلّی الله علیه و آله) می فرماید: -------------------------- 01 از خطبه 64 نهج
البلاغه علی (علیه السّلام) 2.نهج البلاغه کلمات قصار شماره 348 (النَّظَرة سَ هم مِن سَ هامِ ابْلیسِ! مَسْمومٌ وَ مَن تَرَکَها الله عَزَّ وَجَلَّ لا
لِغیْرِه اعقبَه اللّه امناً وَ ایماناً یَجِ د طَعْمَهُ) 1 نگاه تیري است از تیرهاي زهرآگین شیطان. کسی که براي خداوند متعال نگاه را ترك
کند خداوند عزوجل آرامشی همراه با ایمان به او می چشاند. پیشوایان عظیم الشأن اسلام اثرات وضعی نگاه را بِکرّات گوشزد
نموده اند و آن را از خطرات بزرگ اجتماعی شمرده اند. امام صادق (علیه السّلام) در روایتی دیگر تکرار نگاه را موجب تحریک
قواي جنسی می دانند. می فرماید: النّظرة بَعْدَ النَّظرة تَزرَّع فی القَلْب الشَّهْوَة وَکَفی بِها لِصاحِبها فِتنۀ) 2 نگاه بعد از نگاه، تخم شهوت
را در قلب می پاشد و همان کافی است که بیننده را به فتنه بکشاند. و نقل شده است که پیامبر(صلّی الله علیه و آله) به علی (علیه
السّلام)فرمودند: ( اَوَّلَ النّظرة لَکَ وَالثّانیَۀ عَلَیْکَ) 3 نگاه اول براي توست و نگاه بعدي به ضرر تو. و در روایت دیگري از قول امام
صادق (علیه السّلام)نقل شده است که: ( اَوَّلَ نَظَرة لَکَ و الثانیۀ عَلَیکَ ولا لَکَ والثالِثَۀ فیها الْهلاك 4) نگاه اول براي توست و دوم
به ضرر تو و نگاه سوم موجب هلاکت خواهد شد. امام باقر(علیه السّلام)می فرماید: ( ما مِنْ اَحَدٍ اِلّاوَ هوَ یصیب حَظاً مِنَ الزّنا، فَزِنَا
صفحه 65 از 70
الْعینَیْنِ النَّظَر وَ زِنَا الْغَمْ الْقلْبَۀ رَزِنَا الیَدَینِ اللَّمْس. 5) هیچکس نیست مگر اینکه دچار بهره اي ازگناه زنا می شود، زناي چشمها نگاه
2.وسائل الشیعه ج 14 به ---------------------------- 1.وسائل الشیعه ج 14 ابواب مقدمات نکاح، باب 104 حدیث 5
4.وسائل الشیعه ج 14 ،باب 3.وسائل الشیعه ج 14 ابواب مقدمات نکاح، باب 104 حدیث 17 ابواب مقدمات نکاح، باب 104 ،حدیث 6
5.وسائل الشیعه ج 14 ص 138 نامحرم است، زناي دهان بوسیدن نامشروع است و زناي دستها، 104 ، ابواب مقدمات نکاح ،حدیث 8
تماس دادن دستها به بدن نامحرم می باشد. علی(علیه السّلام)می فرماید: ( عَمَی الْبَ َ ص رِ خَیْرٌ مِن کَثیرِ النَّظر 1) کوري چشم، بهتر از
بسیار نگاه کردن به نامحرم است. و علی(علیه السّلام) درحدیث دیگري می فرماید: ( لَیسَ فی الْبَدَنِ شَییٌ اَقَلّ شکْراً مِنَ الْعَیْنِ فَلا
تعْطَوها سؤلَها فَتَشغلکمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ) 2 در بدن انسان چیزي کم سپاستر از چشم نیست، پس به خواسته ها آن اعتنا نکنید (و
آن را کنترل نمائید) که اگر به خواسته هاي چشم پاسخ مثبت دهید، شما را از یاد خداي بزرگ باز می دارد. و نیز فرمود: (مَنْ اَطْلَقَ
طَرفَه کَثرَ اَسَ فه) کسی که چشمش را بی بند و بار بگذارد (بر اثر پیامدهاي شوم آن) نأسف و انده او بسیار خواهد شد. رسول ا
کرم(صلّی الله علیه و آله) فرمود: (کلّ عَیْنٍ باکِیَۀ یَوْمَ الْقیامَۀِ اِلاّثَلاثََةَ اَعْیَنِ عَیْنٌ بَکَتْ مِنْ خَشْیۀِ الِله وَ عَیْن غَضَّتْ عَنْ مَحارِمِ اللّهِ وَ
عینٌ باتَتْ ساهِرَةٍ فی سَبیل الله 3) هر چشمی روز قیامت گریان است جز سه چشم: 1- چشمی که در دنیا از خوف خداگریسته است.
-2 چشمی که از نگاه به حرام خدا خودداري نموده است. 3- چشمی که در راه خدا شب زنده داري نموده است. رسول اکرم
(صلّی الله علیه و آله) فرمود: (ایّاکم وَ فضولَ النّظَرِ فَاِنَّه یَبذر الْهوي وَ یولِد الْغفلَۀ) از نگاههاي زیاده (از حدّ جایز) دوري کنید زیرا
3. خصال موجب جنبش هوسهاي نفسانی ------------------------- 1. بحارج 77 ص 2842 . خصال صدوق ج 2 ص 423
4. بحارج 72 ص 199 شده و پدبد آورنده غفلت و بی خبري خواهد شد. و نیز فرمود: ( غضوا ابصارکم ترون صدوق ج 1 ص 61
العجائب 1) چشمان خود را از نگاه به نامحرم فرو خوابانید که در این صورت شگفتیهایی را می نگرید (بر اثر خوداري از نگاه حرام،
داراي مقامات عالی ملکوتی خواهید شد.) اگر شخص از طریق نگاه به نامحرم یا تماس با او آتش شهوت را در دل خود شعله ور
سازد و از طرفی هم به علل مختلفی نتواند خواسته هاي جنسی خود را برآورده سازد، تحت فشار روحی و روانی قرار می گیرد.
فشار روحی، هم بر جسم اثر می گذارد و جسم را به امراض مختلفی دچار می سازد. لذا اسلام براي ایجاد بهداشت روان و سالم
ماندن روح و روان از گزند گناه و فحشاء دستور به ازدواج می دهد و در صورتی که زمینه فراهم نباشد سفارش به عفت و
پاکدامنی و مبارزه با هواي نفس می نماید.
توبه تنها راه نجات گنهکاران
توبه وسیله تقرب و دوستی با خدا، تبدیل کننده سیئات به حسنات و مایه امید نا امیدان و باب الابواب رحمت الهی است. انسانها هر
چه گناهکار باشند، نباید از رحمت واسعه خداوند نا امید گردند. به قول قرآن که می فرماید: ( وَلا تأیْئَسوا مِنْ رَّوْحِ الِله اِلاّ القَوْم
الْکافِرونَ 2) چرا که تنهاکافران بی ایمان از قدرت خدا بی خبرند، از رحمتش مأیوس می شوند. (روح به معنی رحمت، و راحت و
فرج و گشایش کار است) بنابراین، اگر این باب رحمت بسته می شد، چگونه افرادي همچون حر بن یزید رباحی و فضیلِ بن عیاض
می توانستند به آن مقام رفیع نائل آیند؟ ----------------------- 1.بحار،ج 104 ، ص 392 . یوسف آیه 87 . اگر انسان
گنهکار بتواند باعنایت حقّ و دست کشیدن از گناهان به توبه ي حقیقی نائل آید و قلّه بلند معنویت را فتح نماید، بسان طفلی می
ماندکه از مادر متولد شده و هیچ گناهی درنامه ي اعمالش به چشم نمی خورد.
مناجات تائبین
بنام اللّه آن جان بخش جانها صفاي هر دل و نور روانها خداوندي که رحمان و رحیم است بموجودات هستی او کریم است الهی
صفحه 66 از 70
ازگنه من شرمسارم در این درگه دیگر رویی ندارم ببین شد جامه ذلّت بجانم چو شام تیره گردیده روانم مرا سنگینی دوري ز جانان
لباس مسکنت کردست بر جان دلم مُرد از بزرگی جنایت مرا بنما بلطف خود حمایت تو اي مطلوب من اي آرزویم تواي نور امید و
آبرویم قسم بر عزّتت اي داور من به مهر و رحمتت اي یاور من که من را غیر تو بخشنده اي نیست ترحّم، هم چو من شرمنده اي
نیست بجبران شکستم یاریم ده نجات از ذلّت و از خواریم ده بنور توبه اکنون در خضوعم به دل بر درگهت اندر خشوعم دو چشم
از دیدن غیر تو بسته بنزدت خوار و زار و دل شکسته اگر طردم کنی چون در گناهم کجا روي آورم من بی پناهم؟ زکویت گر
برانی این گدا را به که بر دارد او دست دعا را؟ 1
وظیفه جامعه در برابرگناه
افراد یک جامعه مانند بدن انسان می باشند، اگر فردي در آن، از لحاظ روحی مریض باشد تمام مردم باید در صدد اصلاح آن
برآیند و سعی و تلاش کنند تا او را از انحرافات نجات دهند، زیرا اگر سستی در این امر خطیرکنند، بیماري ان فرد به سایر مردم
سرایت میکند و امکان دارد بتدریج تمام جامعه را فراگیرد. رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) می فرمایند: ( اِنَّ الْمّعْصیَۀَ اذا عَمِلَ بها
الْعَبْد سِراً لَمْ تَضْ ر اِلاّ عامِلَها وَ اذا عَمِلَ بِها عَلانیَۀً وَ لَمْ یَتَغیَّر عَلَیْهِ اَضَ رَّتْ بِالْعامَۀِ 2) وقتی گناه در خفا باشد، ضرر آن فقط متوجه
گناهکار می شود و اگر معصیت آشکارا صورت گیرد و جلوي آن گرفته نشود ضرر آن براي همه مردم است. براي جلوگیري از
معصیت در جامعه، باید کودکان را از همان اوان کودکی در منزل با فرهنگ غنی اسلام عزیز آشنا ساخت. و در مدارس، -------
1. مناجات عارفان، حسین انصاریان 2.الحکم الزهره دانشگاه ها... در این راه بزرگ تلاش وکوشش کنند و -------------
مردم باید به مسئله امر به معروف و نهی ازمنکر توجه داشته باشند، تا محیط و فضاي جامعه از هر گناه و آلودگی پاك گردد. قرآن
می فرماید: ( وَلْتَکن مِنْکمْ امَّۀٌ یَدْعونَ اِلَی الخَیْرِ وَ یَأْمرونَ بِالْمَعْروفِ وَ یَنْهَؤنَ عَنِ الْمنْکرِ وَ اولئکَ همْ المُفْلِحوُنَ 1) بابد از میان شما
جمعی دعوت به نیکی کنند، و امر به معروف و نهی ازمنکر نمایند و آنها رستگارانند. امام باقر(علیه السّلام) می فرماید: ( اِنَّ الْاَمْرُ
بُالْمَعْروفِ وَالنَّهی عَنِ المّنْکَرِ سَبیلَ الْانبیاءِ...) 2 امر به معروف ونهی از منکر راه انبیاء و روش انسانهاي صالح می باشد. و نیز دو
فریضه بزرگ الهی است که بقیه فرایض با آنها بر پا می شوند، و به وسیله ي این دو راهها امن می گردد وکسب و کار مردم حلال
می شود، حقوق افراد تأمین می گردد. در سایه آن زمینها آباد و از دشمنان انتقام گرفته می شود ودر پرتوآن همه کارها رو به راه
می گردد. رسول خد ا (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: (کَیْفَ بکم اِذا فَسدَتْ نِساؤکم وَ فَسَقَ شَبابکمْ وَلَمْ تَأمروا بالْمَعْروفِ وَلَمْ تَنْهَوا
عَنِ المنکَرِ 3) چگونه بر شما می گذرد، زمانی که زنانتان فاسد و آلوده شدند و جوانانتان به طرف فسق و فجور روي آوردند؟ و این
هنگامی پیش می آیدکه شما امر به معر وف و نهی ازمنکر را ترك کنید. رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) فرمودند: در شب معراج
گروهی را دیدم که با قیچی ها لبهایشان را می برند، به جبرئیل گفتم: اینها چه کسانی هستند؟ گفت: اینها خطبا و علما، از امت شما
هستند که قدرت بر بیان احکام خداوند را داشتند، لکن در این امر خطیر سستی کردند. 4 و همچنین رسول خدا(صلّی الله علیه و آله)
.4 3، وسائل جلد 11 ص 396 فرمودند: --------------------------- 1 سوره آل عمران/ 104.2 . وسائل ج 11 ص 395
الحکم الزهره خداوند غضبناك می شود از دست مؤمن ضعیفی که دین ندارد، گفته شد آن مؤمن ضعیف چه کسی است؟
فرمودند: کسی که کار زشتی را می بیند و جلوگیري نمی کند. 1 حضرت علی (علیه السّلام) در وصیتشان به امام حسن (علیه
السّلام) و امام حسین (علیه السّلام) فرمودند: ( الله الله فی الجهاد بِاَمْوالِکمْ وَ انفسِکمْ و الْسِنَتِکمْ فی سبیلِ اللّهِ لا تترکوا الْامرَ بِالْمعروفِ
وَ النّهیِ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیوَلّیَ عَلَیْکمْ اَشْرارَکمْ ثمّ تَدْعونَ فَلا یَستجابَ لَکمْ) 2 از خدا بترسید، از خدا بترسید، درباره ي جهاد با
داراییهایتان و جانتان و زبانتان در راه خدا، در راه خدا و دفاع از دین، با مال و جان و زبان نهایت تلاش خود را بکنید و امر به
معروف و نهی از منکر را رها نکنید، زیرا ترك این دو فریضه اي الهی باعث می شود ظالمین بر شما مسلط شوند و در آن هنگام
صفحه 67 از 70
براي دفع دشمن دعا می کنید ولی خداوند اجابت نمی کند. بنابراین کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، در حقیقت
رهرو راه انبیاء و صالحان است، و کسی که این دو فریضه مقدس را رهاکند، ایمان ظاهري را حفظ کرده، ولی در دل و قلب او
نفوذ نکرده است. اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه صورت نگیرد، میدان براي انسانهاي فاسد و بی دین باز می شود. روز
به روز بر قدرت و فساد آنان افزوده می شود. و میدان براي تجاوز به حقوق دیگران به صورت احتکار، گرانفروشی، و... باز خواهد
شد. وقتی افراد فاسد درجامعه قدرت پیدا کردند، انسانهاي مسلمان و مظلوم براي رهایی از این مصائب هر چه دعا کنند، خداوند
دعاي آنها را اجابت نمی کند، زیرا خودشان در اثر ترس و عدم مبارزه با ظالم ،باعث ذلت خود شدند. خداوندا !چشم ما را بینا و
گوش ما را شنوا و فکر ما را صائب و زاینده -------------------------- 1.الحکم الزهره 2. نامه 31 نهج البلاغه وکارساز
فرما تا بتوانیم به عمق تعلیمات کتابت راه یابیم و از آن چراغ پرفروغی براي خود و دیگران فراهم سازیم. آمین یا رب العالمین
درباره مرکز