گروه نرم افزاری آسمان

دیباچه


در این نوشتار بررسی مسئله حجاب و نقش تلویزیون (سیما) در این زمینه مورد توجه است. به این منظور ابتدا اهمیت نقش
رسانههاي جمعی بهویژه تلویزیون و ضرورت پرداختن سیما به حجاب و عفاف بیان شده، سپس ضمن تبیین مفاهیم کلیدي، جایگاه
حجاب در فرهنگ اسلامی و تاریخچه ورود برهنگی به سینما، کارکردهاي سیما درخصوص حجاب و عفاف و نیز عملکرد سیما
درباره حجاب و عفاف مورد بررسی قرار گرفته و در پایان راهکارهایی درباره فرهنگسازي در زمینه حجاب و عفاف توسط سیما
ارائه شده است. از تلاشهاي بیشایبه جناب آقاي دکتر محمد سلیمی و واحد پژوهش خواهران در فراهمسازي این نوشتار قدردانی
میشود و امید میرود به نحو شایستهاي مورد استفاده قرار گیرد. انه ولی التوفیق اداره کل پژوهش مرکز پژوهشهاي اسلامی
طلیعه سخن
در دو دهه اخیر، مسئله حجاب و عفاف همواره یکی از معضلات مهم فرهنگی اجتماعی جامعه بوده که مورد توجه صاحبنظران،
کارشناسان و مسئولان دستگاههاي فرهنگی جامعه قرار گرفته است. در این میان، وسایل ارتباط جمعی از جمله رسانههاي دیداري،
شنیداري (داخلی و خارجی) مطبوعات و... نقش غیرقابل انکاري در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف یا تضعیف و محدودیت آن در
سطح جامعه داشتهاند. نظر به اینکه از رسالتهاي انقلاب و دستگاههاي فرهنگی تبلیغی جامعه از جمله سیما، گسترش و تقویت
حجاب و عفاف بوده است، اکنون این سؤال مطرح میشود که با توجه به پیچیدگیها و ظرافتهاي این ابزار هنري، وظایف و
مسئولیتهاي سیما به عنوان یک نهاد فرهنگساز درباره فرهنگ ترویج حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابی چیست؟ و
راهکارهاي اجراي آن وظایف کدامند؟ در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی عملکرد سیماي جمهوري اسلامی ایران، براي
پاسخگویی به این سؤال راهکارهاي مناسب ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را بیان کنیم.
فصل اول