گروه نرم افزاری آسمان

سخن نویسنده
است. این ویژگی « نگاه ارزشی آنان به زندگی » مردم عزیز ما سرمایه اي ماندگار و معنوي است که رهاورد « دلبستگی هاي دینی »
حیاء و عفاف » و« پوشش و حجاب » والا و غیرقابل انکار، در جلوه هاي مختلف گفتاري و رفتاري نمود می یابد که نماد برجسته اَن
است. سال هاي حضور در جلسات سخنرانی یا پرسش و پاسخ هاي مذهبی، نویسنده را با سؤال هاي متعدد و متراکمی رو به رو «
ارائه کننده این پرسش کسانی بودند که سال « ؟ چگونه فرزندان ما با حجاب می شوند » : ساخت که: محور اصلی آن این پرسش بود
هاي بسیار در محافل مذهبی حضور داشتند وگاه خود از عناصر حوزوي و دانشگاهی بودند، اما براي ارائه اندیشه پوشش، شیوه اي
« رنگ پوشش »، « نوع پوشش » ،« چرایی و چیستی حجاب » نداشتند وگاه براي پرسش هاي مطرح در بین جوانان و نوجوانان درباره
و... پاسخی نمی یافتند. ... کتابی که دردست دارید با توجه به این نیاز ضروري نوشته شده است تا پدران و « پیشینه حجاب » یا
همزبانی و همدلی با نسل جوان را بیابند و با زبانی « روش » ،« دانش » مادران، مربیان و معلّمان و حتّّی استادان و مبلّغان علاوه بر
شیرین و ادبیاتی دلنشین با اَنان به گفتگوبپردازند. براي دستیابی کامل به پاسخ این پرسشِ کلیدي وکاربردي توجه به چندین رکن
نهفته در سؤال ضروري است: الف) چگونگی رفتار وگفتار یا بازیابی شیوه ها و سلیقه ها (چگونه) ب) آ شنایی بیشتر با فرزندان،
نوجوانان و جوانان (فرزندان ما) ج) شناخت روشن حجاب، ریشه ها و آثار اَن (باحجاب) به یقین در پرتو این سه گام معرفتی- که
نیاز به همت و حرکت دقیق و عمیق دارد- رکن چهارم و مطلوب یعنی انتخاب اَگاهانه و عاشقانه حجاب بدور از خشم و شتاب ما یا
رنج و عذاب اَنان فراهم می شود و فر زندانمان بدون اینکه ما اَنها را با حجاب کنیم، خود را حجاب (می شوند.) تنها راه موفقیت،
تصمیم شجاعانه درکنارگذاشتن شیوه هاي بی ثمرگذشته، توجه جامع به اَثار ماندگار این تصمیم و سرانجام یافتن عزم و جزمی
چشمگیر براي ماندن تا پایان راه است. پیش از هر سخن دل سپردن به چندین نکته نورانی بسیار لازم است: سخن ازحجاب، سخن
ازپوششِ تنها نیست، بلکه سخن ازیک مکتب و یک چارچوب فکري و دینی است که در این ظاهر، نماد می یابد•. راز توصیه و
تاکید دین به حجاب، نوع نگاه آن به انسان است که نگاهی شروع دار امّا بی پایان است؛ نگاهی که ابزارهاي لذّات همسو با تعالی
ایجاد حصار بین زنان و مردان یا جداسازي دختران و « حجاب » . و ترقی افراد دیده می شود و جمال وکمال با هم ارائه میگرد د
تنظیم روابط » و پذیرش نقش فعّال در جامعه همراه با « اجتماعی بودن » ، پسران و یا خانه نشینی بانوان نیست بلکه راز وجودي حجاب
است که ثمره آن زیبایی بی پایان یعنی ،« روح حجاب » ، است. اَنچه بیش تر از حجاب و پوشش اهمیت دارد « تعدیل عواطف » و «
» . اَراستگی و وقار و متانت. در رفتار است، بدون اَنکه باید و نبایدي از پدران و مادران باشد یا امر و نهی از مربیان و اطرافیان
یابند. هرگاه این مبنا مورد « تغییر انگیزه » اَنان است تا خود « تغییر اندیشه » ، بهترین شیوه اثرگذار در برخورد با فرزندان و مخاطبان
صفحه 8 از 54
می پردازیم که این روش راه روشن پیشوایان و پاك اندیشان است. از این رو به « توي سر » به « موي سر » نظر ما باشد، قبل از توجه به
هاي نشاط اَفرین و پرثمر حال و آینده رو کنیم و « هست و نیست » هاي خسته کننده و بی ثمرگذشته بهتر است به « باید و نباید » جاي
نوع »،« بینش و نگرش » از داشته هاي مخاطبانمان براي فردایی امیدبخش مددگیریم تا با اقبال و استقبال آنان روبه رو شویم. با تغییر
نوجوانان و جوانان ما تحول می یابد و حجاب را مانع نشاط و شادکامی یا دافع زیبایی و زنده دلی نمی دانند بلکه باعث « گرایش
سرور و شادي درونی و حافظ گوهر وجودي می بینند که رهاورد آن، خودکنترلی یا خودیابی است و تفاوت انسان و حیوان دربهره
به حجاب و پوشش، بی « تغییر نگاه و نگرش » گیري بهنگام و سنجیده از غرائز جنسی و جسمی است. با این رویداد مبارك یعنی
عریان » به چشم می خورد و با « برهنگی فکري » نخست ،« برهنگی جسمی » حجابی همراه با سختی و تلخی خواهد بود، زیرا در
از صفات عالی انسانی، خسارتی به شخصیت وارد می شود که حقارت درونی اولین ثمرة آن است. از این رو به جاي « شدن روح
یعنی مؤنث بودن جایگزین « جنسٌیت » مطرح می شود و « تن آرایی و تن نمایی » ،« عظمت فکر و شکوه روح » نمایان کردن
و « حجاب، حرمت و حرّیت » ، می شود! اَنچه از آغاز تا پایان این نوشتار مورد نظر نویسنده است، نشان دادن بلنداي « انسانیت »
است که این رسالت اصلی ما به طورجدّي و جامع در حفظ فرزندان و مخاطبانمان « قله قداست وانسانیت » جلوگیري از سقوط از
است. از این رو برانیم بدور از هیجان و احساس همراه با منطق و استدلال سه رکن نخست مطرح شده در اَغاز نوشتار را پیش رو
همراه « انتخاب آگاهانه و آزادانه حجاب » قرار دهیم و یکایک گام هاي معرفتی را به لطف الهی طی کنیم تا به چهارمین رکن یعنی
از سوي عزیزانمان دست یابیم. سه رکن مورد نظرکه از اَغاز تا پایان کتاب درباره آن با « عفاف » با روح و محتواي نورانی آن یعنی
چیستی و چرایی آن در « حجاب » ( هم سخن میگوییم و پرسش هاي مطرح درباره هر یک را پیش رو قرار می دهیم عبارتند از: الف
این فراز سوالات متعددي از سوي نوجوانان و جوانان عزیز ارائه می شودکه به پاسخ هر یک می پردازیم همانند: چرا خداوند
حجاب را قرار داده است؟ اَیا این تکلیف الهی باعث پنهان شدن و پنهان ماندن نمی شوند؟ ملاك هاي اصلی پوشش چیست؟
است ؟ ریشه حجاب که با اَن « حق الهی » یا « حق اجتماعی » ،« حق فردي » فلسفه تفاوت پوشش دختران و پسران چیست؟ حجاب
که تأثیري خودجوش در پارسایی و پاکدامنی انسان « حیاء » ؟ علاقه قلبی و عقلی درگرایش خوداگاه و ارادي ایجاد می شود، چیست
دارد، چیست؟ راهکارهاي دستیابی به آن کدام است؟ آیا پیش از اسلام هم سخنی از پوشش یا وظیفه اي نسبت به حجاب بوده
است؟ آیا چادر پوششی اسلامی- مذهبی است یا ایرانی- ملّی؟ بهترین رنگ پوشش « چادر » است؟ آیا حجاب و پوشش تنها با
چیست؟ به راستی رنگ سیاه مکروه و ناپسند است؟ علّت مبارزه غرب با پارچه اي کوچک به نام روسري چیست؟ و ردپاي
استعمار در بی علاقگی یا تنفر نسبت به حجاب کجاست؟ آیا دانشگاه هاي کشورهاي غیراسلامی یا اندیشمندان غیرمسلمان نیز
در غرب یا « شهید حجاب » ؟ درباره پوشش و حجاب رفتاري یا گفتاري دارند تا فطري بودن پوشش در بین همه انسان ها تأیید شود
یا آشنایی با صفات و روحیات نوجوانان و جوانان در این فصل با « مخاطب شناسی » ( دیار دموکراسی و انتخاب اَزاد کیست؟ ب
ویژگی هاي پیدا و پنهان فرزندانمان در خانه یا نوجوانان و جوانان در جامعه آشنا می شویم تا با راحتی و اَرامش و بدور از تلخی و
تندي با اَنان گفتگو کنیم و ضمن درك حالات و نیازهاي درونی، به خواسته هایشان پاسخ دهیم. به یقین با این شناخت روشن،
نسل نو را بهره مند از فطرت پاك، عقل و خردِ خداداد و احساس و عاطفه اي سرشار می یابیم که با نسل هاي گذشته تفاوتی در
دینگرایی و باورهاي الهی نخواهند داشت. بلکه شرایط متفاوت امروز است که اَنان را متفاوت نشان می دهد وگاه باعث انتظارات
یا ارائه روش هاي کاراَ مد و ثمرآفرین براي گفتگویی شیرین و دلنشین « شیوه شناسی » ( یک سویه، خستگی و دلزدگی می شود! ج
نسبت « راه هاي تهاجم همه جانبه دشمنان » و بستن « دفاع بد از سوي دوستان » رهاورد این رکن موثر درگفتگو با مخاطبان، پرهیز از
در آراستگی به حجاب در عرصه هاي مختلف زندگانی، مکمّل نکته « ارائه نمونه اي ناب و نورانی » . به پوشش و پارسایی است
هاي کلیدي وکاربردي در بهره گیري از شیوه هاي شایسته براي استمرار راه صالحان و معصومان( ع) است. امید اَنکه هر یک از ما
صفحه 9 از 54
با بهره گیري از توشه و توان امروزمان به فرداي نسل جوان بیندیشیم و ضمن آشنایی خود با گنجینه هاي معرفت و معنویت، باعث
هوشیاري و بصیرت اَنان در برقراري بیرق بیداري، آرمانگرا یی و ا رزش مداري درکشور عزیزمان با شیم. ان شاء اللّه یومُ الله 12
فروردین 1389 - قم مقدَس احمد لقمانی
حیست؟ و ملاك هاي ا صلی پو شش کدامند؟ « حجاب » علتّ وجوب
اشاره